Referat fra ordinær generalforsamling 26. maj 2010

Referat fra ordinær generalforsamling på Kofods skole den 26. maj 2010

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent.
Valg af 2 stemmetællere
Godkendelse af referat fra sidste ordinære generalforsamling i 2009
Bestyrelsens beretning v/Formanden
Det reviderede årsregnskab ved kassereren.
Fastsættelse af kontingent og indskud for 2010/2011
Behandling af indkomne forslag.
Godkendelse af budget, kontingent samt indskud for 20010/2011
Valg til bestyrelse og valg af interne revisorer.

Formanden bød velkommen og de tilstedeværende mindedes de medlemmer som var gået bort siden sidste ordinære generalforsamling, hvilke var:

Meta Holm og Bent Norman

Derefter blev der uddelt nåle for henholdsvis 10 og 25 års medlemskab af
foreningen. Kruset blev tildelt Niels Hald og Isbjerget Vibeke Eriksen

Man gik herefter over til dagsordenen

Ad 1.
Ole Plougmann blev foreslået og valgt som dirigent. Lis Meyer blev valgt til
referent.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt. Han henviste
derefter til et forslag fra Inge Godiksen om at prøve at begrænse de enkelte
punkter i debatten, således at vi ikke skulle sidde her hele natten. Han havde så i
forvejen prøvet at sætte ca. tid på nogle af de mest tunge punkter.

AD 2.
Hanne Christensen og Niels Hald blev valgt til stemmetællere.

AD 3.
Referatet fra sidste generalforsamling blev godkendt uden bemærkninger.

AD 4.
Beretningen var i forvejen trykt og lagt til gennemsyn på Helgoland samt udlagt på
hjemme siden. Formanden skitserede kort indholdet i beretningen og kom især ind
på planerne om at bygge det 3. klubhus, som senere skulle til afstemning. Herefter
kom beretningen til debat.

Der var flere som udtrykte utilfredshed med at herresaunaen tit var i stykker og
bestyrelsen blev spurgt, hvad de ville gøre ved problemet.

Anders svarede hertil, at bestyrelsen fulgte sagen nøje og prøvede at finde
frem til årsagen til, at sikringen springer i herresaunaovnen. Bestyrelsen arbejder på at få løst problemet med herresaunaovnen en gang for alle, men der havde været situationer hvor termostatføleren var blevet dækket til med en kold klud eller havde fået hældt vand over sig. Der henstilles til at alle DKG-medlemmerne selvfølgelig medvirker til, at dette ikke skete mere.

Flere i salen nævnte dog, at i de sidste tilfælde intet havde foretaget sig
ulovligt, men termosikringen alligevel slog sikringen fra fra.

Anders lovede at se på saunaproblemet igen.

Eva Jordy ville gerne have en forklaring på hvorfor vi skulle have dørpumpe på
døren til omklædningsrummet, idet flere damer synes dette var irriterende.

Døren er til for at aflede fugten fra saunaindgangen til omklædningsrummet,
således at vinduerne ikke altid skal stå åbne og radiatorerne køre på fuld styrke,
så derfor bør døren holdes lukket.

Eva Jordy ville også gerne vide, hvorfor bestyrelsen ikke havde indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med kassererens sygdom.

Hertil forklarede Jørgen selv, at han havde ønsket at fortsætte bestyrelsesarbejdet
på nedsat tid og være delvist sygemeldt og kun lave det arbejde han havde lyst og
kræfter til.

Sygdomsforløbet var blevet opdelt i en uge med kemobehandling og to uger fri.
Jørgen havde givet udtryk for fortsat lyst til at tage en tørn i foreningen under sit
sygdomsforløb og man havde derfor valgt at køre kassererfunktionen igennem
med ekstrahjælp fra andre i bestyrelsen.

Eva mente dog at det ”lugtede” lidt, at man bare kørte administrationen af DKG
videre på trods af sygdom, upåagtet at bestyrelsen havde taget revisionen havde
med på råd.

Springer opponerede mod Evas Jordys skarpe udtalelser, idet han mente at
Jørgen som bestyrelsesmedlem havde været til at få fat på under hele sygdoms-
forløbet og Springer mente i øvrigt at Eva igen gik alt for langt i sine fortsatte
angreb på bestyrelsen.

Beretningen blev herefter vedtaget.

AD 5.
Eva Jordy kom igen frem med sine indsigelser og angreb på bestyrelsen og
revisionen vedrørende en gammel regning på portoudgift, som hun ville have
bestyrelsen til at betale selv, upåagtet at den var indeholdt i det regnskab som
blev godkendt på generalforsamlingen 2009. Hun mente heller ikke hun havde
fået svar på det brev som hun havde fremsendt til alle bestyrelsesmedlemmer.

Jørgen påpegede at han havde reageret på hjemmesiden og at sagen i øvrigt var
uddebatteret. Marie Louise afsluttede med et klart ”Luk dog den sag nu.” så
vi ikke på fremtidige generalforsamlinger skal spilde mere tid på dette. Dette var
også den generelle holdning i salen, så forhåbentlig slutter den her.

Kassereren gennemgik regnskabet og uddybede nogle af punkterne.

Der var spørgsmål fra Inge Kobbeltved vedr. huslejen for 2009/2010 som hun
mente var alt for høj. Hertil kunne kassereren svare at posten husleje i dette
regnskabsår var højere fordi Københavns kommunes afregninger kommer for
sent og nogle gange ikke indeholder betalte a´conto afreginger, men at DKG nok
skulle ende op med at have en årlig husleje på de ca. 55.000 når det tredje
klubhus står færdigt og vi kommer ind i en ordentlig betalingsrytme med
Københavns Kommune igen efter overgangen fra Lille Helgoland til byggeriet er
endelig afsluttet på Ny Amager Helgoland .

Der var også en forespørgsel vedrørende et anført beløb i tilgodehavende, hvortil
Jørgen kunne svare at beløbet var taget med fordi den endelig opgørelse i
Byggesagen måske ikke gav os pengene eller nogle af dem tilbage.

Kitty stillede spørgsmål om hvad udgiften til tilsyn indebar, og Jørgen forklare-
de at, det var udgifter i forbindelse med rengøring og betegnelsen tilsyn blev brugt
fordi der engang havde været en skattesag mellem foreningen havde haft med
Københavns Kommune.

AD 6.
Kontingent på 500,- kr. pr. år og indskud på 600,- kr. blev vedtaget uændret for
2010/2011. Nøgleindskud på kr. 200,- fortsætter ligeledes.

AD 7
Herunder behandledes først vedtægtsudvalgets forslag som var skrevet sammen
med bestyrelsens forslag til nye vedtægter.

§ 1
Niels startede med at spørge om vi egentlig ikke hed en Vikingebadeforening,
men Vikingeforeningen er det rigtige.

Kirsten ville gerne have DkG`s forkortelse til at være 3 store bogstaver i stedet for
nuværende stort, lille og stort. DKG blev derefter vedtaget.

§ 3
Der blev stillet spørgsmål om ordet aktiv, men ordet forblev i teksten efter en
nærmere drøftelse.

Lola var bekymret for de børn som optoges i foreningen og om der var den
fornødne sikkerhed på Helgoland for at afværge ulykker, så hun ville gerne have
sløjtet i sidste sætning i 1 afsnit, men forsamlingen mente, at hvis opsynet blev
udført af et andet medlem af DKG, så måtte det være godt nok.

§ 6
Her blev diskuteret 80-års reglen om kontingentfrihed, hvorvidt 10 år medlemskab
skulle rettes tilbage til 20 år og om alderen ikke kunne være 75 år. Da hovedparten
mente at foreningen havde råd til at give frikontingenter 80-årige efter 10 års med-
lemskab. Kirsten Monrad påpegede at vi skulle værne om de gamle medlemmer
blev ordlyden tilbageført til det oprindelige 10 årsmedlemsskab og fyldt 80.

Derefter var det ordet ”risikerer” i 4 afsnit der var til debat, idet nogle mente det
burde slettes for at styrke bestyrelsens muligheder for at skære igennem når
kontingentet ikke bliver betalt, men ordet blev dog bevaret.

§ 7.
Inge ønskede en tidsbegrænsning for karantæne og man enedes om en tidsfrist fra
2 uger til 2 måneder.

Herefter fjernes sidste sætning i første afsnit ” eller vedkommende ikke opfylder
sine medlemsforpligtelser f.eks. Ikke betaler kontingent til tiden.”

I de næste afsnit ønskede en stor del af forsamlingen indført ordet ”indstilling om ”
fordi de mente at selve afgørelsen om eksklusion træffes på generalforsamlingen
og at det ikke som nu er bestyrelsen der træffer afgørelsen og generalforsamlingen
der enten stadfæster eller tilsidesætter den.

Således at ordlyden var henholdsvis ” en beslutning om karantæne eller indstilling
til eksklusion” I sager om karantæne eller indstilling til eksklusion” Indkaldes senest
4 uger efter indstilling til eksklusion.” ” eller er blevet indstillet til eksklusion.

Der var dog mange i salen som godt turde betro bestyrelsen at træffe afgørelsen.
Marie Louise mente, vi skulle gøre §en ganske kort og overlade til bestyrelsen at
træffe beslutning om karantæne og eksklusion, men da bestyrelsen selv var positiv
over for første ændring blev denne vedtaget.

§ 9
Den nye formulering af § en blev ikke vedtaget da der ikke var 75% af de afgivne
stemmer, som gik ind for ændringen og der ligeledes var stor uenighed om
udformningen. Den gamle § 11 er altså stadigvæk gældende, nu som § 9 i de nye
vedtægter.

§ 11
Her var stort engagement fra salens side, idet nogle mente at 100 medlemmer var
sat alt for højt for at opnå en indkaldelse til en ekstra-ordinær generalforsamling.

Efter en længere debat var det dog ordlyden i næstsidste afsnit der blev ændret til
”repræsentanter for underskriverne har møderet i bestyrelsen til behandling og evt.
løsning af sagen.” sammen med ordlyden i sidste afsn it ”Kan sagen ikke løses af
bestyrelsen og repræsentanter for underskriverne skal der indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling,”

Samtidig tilføjes sætningen ”en rettidig indvarslet generalforsamling er beslut-
ningsdygtig uanset de fremmødtes antal.”

§ 13
Den fjerde sætning i §en stryges og til sidste afsnit tilføjes” ved ophæng på
badeanstalten og udlægning på hjemmesiden.

§ 15
I sidste sætning indføres et skal mellem lån og godkendes

§ 16
Første linie ” Ændring af vedtægterne kan kun ske på ordinær generalforsamling,
når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Efter denne gennemgang af de enkelte §§ blev det samlede forslag sat til skrift-
Afstemning. Dette blev vedtaget idet mere end 75% stemte for.

Vedtægtsændringerne bliver nu renskrevet og bestyrelsen vil bestræbe sig på at
tilretningen bliver i overensstemmelse med det vedtagne, så yderligere rettelser
og skriverier kan undgås.

Der var kommet et forslag fra Stefan Arason og Lars C. H. Svendsen, om
professionel rengøring hver dag på Helgoland, men da disse Ikke var til stede
bortfaldt forslaget.

Kim Nielsen havde stillet forslag om fællesbadning på herreafdelingen mellem kl.
6.30 og 8.00 om morgenen.

Der blev diskuteret frem og tilbage mellem gamle og nye medlemmer og
forslagsstilleren. Marie Louise fik overbevidst salen om, at det var en rigtig god
ide.

Formanden fremførte, at var flere herrer var imod fællesbadning på herreaf-
delingen, men gruppen udgjorde et lille mindretal og var måske ikke så
”storskrydende” og så frembrusende i deres adfærd, men formanden henstillede
til at kvinderne også måtte respektere denne mindre gruppen. Problemstillingen
løser sig når vi får en fællessauna i det nye klubhus, hvor fællesaktiviteterne så
kan foregå.

Forslaget blev herefter vedtaget som en fortsættelse af forsøgsordningen med
fællesbadning.

§ 8
Kassereren forelagde budgettet incl. byggebudget og formanden redegjorde for
ønsket om en bygning på Sporten når man nu havde fået mulighed derfor.

Der var nogle kritiske ryster imod udformningen af byggeriet af det nye klubhus,
især Niels Smed var en stor modstander af det foreliggende Amager Helgoland-
projekt, da det fortsat var arkitekt Carsten Hoff der var projektleder. Niels Smed
mente DKG sagtens kunne forhandle med Københavns Kommune om forslag med
en anden arkitekt og et nyt projekt.

Til alles orientering så har DKG kun fået lov til at leje et stykke dæk på 50m2 til brug
for endnu en bygning svarende af udseende til de to klubhuse som vi allerede
har inden for det eksisterende og vedtagne Amager Helgoland-projekt, hvilket
er en betingelser for den opnåede tilladelse til at bygge på Sporten. Det er kun det
indvendige indretning DKG kan udforme.

Marie Louise mente man måske skulle gå helt andre veje og prøve at få lov til at
opføre de planlagte panoramasaunaer , og så på den måde f.eks. bruge
herresaunaen som fællessauna om vinteren.

Niels ville dog have det planlagte byggeri ændret og både udvendig og indvendigt
så han mente man skulle starte med at nedsætte et byggeudvalgl.

Kassereren anmodede om at man så godkendte budgettet, men med påtegning om
at godkendelsen kun gjaldt tilladelse til at bruge de tilsidesatte midler til et byggeri,
hvis udformning ville blive bragt til diskussion på et medlemsmøde med ned-
sættelse af et evt. bygge- og indretningsudvalg med medlemmernes forslag til
udformningen.

Budgettet blev herefter vedtaget.

§ 9
Jørgen blev genvalgt til kasserer for 2 år.

§ 10
Som nyt bestyrelsesmedlem blev Jara Høgsberg valgt med 34 stemmer mod den
nuværende bestyrelsesmedlem Marianne Elmose´s 15 stemmer.

Bestyrelsen ønskede Jara velkommen i bestyrelsen.

§ 11
Som Herrerepræsentant i stedet for Jørgen Nørregård blev Viggo Christiansen
af herrerne.

Bestyrelsen ønskede også Viggo velkommen i bestyrelsen.

. § 12
De 2 interne revisorer Kirsten Monrad og Niels Hald blev genvalgt for et år.

Herefter sluttede generalforsamlingen kl. 23.30 og formanden takkede for
fremmødet og stor tak til dirigenten.

Anders Hjorth Ole Plougmann
Formand Dirigent

Lis Meyer
referent