Referat fra ordinær generalforsamling 25. maj 2009

3. juni 2009

Referat fra ordinær generalforsamling 25. maj 2009 på Kofoeds skole.

Formanden bød velkommen og bad om et minuts stilhed for at mindes årets døde DKG-medlemmer.

Derefter bad formanden om ordet fordi bestyrelsen ønskede at 10 og 25 års nåle skulle
uddeles nu, ligesom Isbjerget og Kruset skulle videregives til nye medlemmer.

10 års nåle fik Tove Johansen, Pia Mia Larsen, Britta Scharff, Randi Stokholm

25 års nåle fik Keld Lundquist, Annette Lundquist, Niels Smed, Christa Østergaard
Bjørn Flarup, Jytte Weston og Edith Andersen.

Isbjerget gik til Nana Fournaise
Kruset gik til Thomas Frank

Så gik man over til dagsordenen.

1)    Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

Bestyrelsen foreslog Ole Plougmann og der var ingen modkandidater, så Ole blev valgt
og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Eva Jordy ytrede herefter ønske om at punkt 3 og 4 på dagsordenen blev byttet om, hvilket dirigenten meddelte, at man ville rette sig efter.

Lis Meyer blev valgt som referent.

Bestyrelsen havde overset at punktet med godkendelse af referatet fra sidste generalforsamling var taget ud under arbejdet med de nye vedtægter og derfor behandledes dette punkt inden man gik videre. Referatet havde været på hjemmesiden og eksemplarer havde ligget til gennemsyn på Helgoland.

Referatet blev godkendt.

Niels Hald og Hanne Christensen blev valgt til stemmetællere

2)    Bestyrelsens beretning v/Formanden

Anders forelagde beretningen mundtligt og dirigenten gav derefter ordet til debat.

Beretningen er som bilag 1 til dette referat.

Hanne Petersen havde hørt så meget om, ændringer til fordel for fællessauna, og hun ville gerne sikre sig at damerne fik lov til at have deres sauna i fred.

Ligeledes ville hun gerne vide om det lille badehus fik lov at blive liggende.

Hertil kunne Jørgen berolige hende ved at fortælle at bestyrelsen satsede på en
ny stor sauna på fællesarealet og med hensyn til det lille badehus så eksisterede
det ikke, og da det hører under Farvandsdirektoratet og ikke fredningsmyndighederne
så kunne det nok få lov at ligge der i mange år endnu.

Inge Kobbeltvedt ville gerne gøre opmærksom på, at bestyrelsen klart havde overtrådt beslutningen fra sidste generalforsamling om at tage 300 medlemmer ind, og hun synes de skulle gå af.

Jørgen Melskens forklarede her at hvis alle ikke vidste det så havde vi jo haft en finanskrise
og for at sikre foreningens (byggeriets) overlevelse havde bestyrelsen valgt at tømme de gamle ventelister og give adgang for de mange ivrige, som i perioden efter påbegyndelsen af byggeriet var strømmet til ventelisterne.

Der blev derfor ikke protesteret over bestyrelsens beslutninger fra salen.

Inge Kobbeltvedt protesterede derefter over, at bestyrelsen også uden tilladelse fra en generalforsamling havde truffet beslutning om at melde foreningen ind i bådeforeningen “Fugl og Fisk” til et kontingent på 1000 kr.

Jørgen Melskens svarede hertil at foreningen kun var bundet af det første års medlemskab og at en ny bestyrelse jo bare kunne melde os ud igen. Man burde
måske også se på beløbets størrelse i forhold til budgettet.

Lola var enig, idet hun mente 1000 kr. var småpenge i det samlede budget.

Derimod var hun mere bekymret for de børn, som nu opholdt sig på Helgoland og hun
mente vi skulle undgå at optage børn under 15 år da forældre åbenbart ikke var så
gode til at holde øje med  børnene og i vinterperioden var der jo ingen livreddere.
Niels Hald fik ordet og alle i bestyrelsen fik overrakt en buket blomster, som tak
for al arbejdet med at få Det nye Helgoland op at stå.

Springer havde også bekymringer over børn som legede på Helgoland, idet vi taler
om ret store fald, foruden dybt koldt vand, hvis børnene falder ned.

Beretningen blev vedtaget med ganske få stemmer imod.

3)    Det reviderede årsregnskab v/kassereren

Jørgen Melskens fik ordet og kommenterede forskellige poster i regnskabet.

Derefter gav dirigenten igen ordet frit,

Inge Kobbeltvedt var hurtigst og spurgte med det samme om hvorfor bestyrelsen
havde brugt over 9.000 kr. til bespisning af gæster fra Berlin, idet hun og de andre medlemmer jo ikke havde været med til middagen.

Hertil kunne Jørgen svare, at den beværtning gæsterne til dåben havde fået
Ikke havde kostet 9.000 kr. idet der kun havde været tale om en beskeden middag I Anders’ hjem. Drikkevarerne havde tyskerne betalt.
Udgiften var for 3 bestyrelsesmedlemmers tur til Berliner Seehundes 25 års jubilæum i januar
Repræsentationsudgifterne i regnskabet stammede væsentligst fra bestyrelsens repræsentation ved dåb o.a. som det altid havde været kutyme i foreningen, også
da hun sad i bestyrelsen.

Der blev også stillet spørgsmålstegn til portoudgiften, som jo naturligt var blevet væsentlig højere i år, da man bl.a. havde haft 3 generalforsamlinger, breve til ventelistekandidaterne og indkaldelse til medlemsmøde for nye medlemmer.

Lissie Madsen stillede spørgsmål om hvad Carsten Hoff havde fået i tilsynshonorar,
Idet der i regnskabet figurerede et a´conto på 50.000.

Hertil kunne Anders svare at han havde fået i alt 150.000, hvilket var yderst rimeligt. Normalt får en arkitekt 10% af byggeprisen i honorar.

Der blev også spurgt om hvor forudbetalte medlemskontingenter var placeret, hvortil
Jørgen kunne svare, at der ikke var indbetalt i forudbetalte kontingenter i det gamle regnskabsår, men at de udelukken-
de var indbetalt efter 31. marts 2009

Der var ligeledes forundring over at vores elafgift kunne være – 21.000 kr., men da
vi jo betaler el efter aflæsning af separate elmålere, så havde vi betalt for meget på Lille Helgoland og det nuværende strømforbrug, der bl.a. indeholder såkaldt byggestrøm, var endnu ikke aflæst.

En saldo på lidt over 120.000 kr. på girokontoen var også genstand for kritik fra salen
men Jørgen Melskens kunne hertil meddele, at vi i øjeblikket har brug for arbejds-
kapital og da renten jo i er forholdsvis lav var der ingen grund til at binde pengene for en længere periode.

Inge Kobbeltvedt ville også gerne vide hvor bestyrelsen havde gjort af de penge som
tidligere var hensat til hjælp til et nyt låsesystem for de fremgik ikke længere af regn-
skabet.

Jørgen Melskens meddelte hertil at beløbet ikke længere figurerede selvstændigt
i regnskabet, idet bestyrelsen arbejdede på at få gennemført et elektronisk system hurtigst muligt, så ingen behøvede føle sig snydt, da pengene var der.

Regnskabet blev så vedtaget ved håndsoprækning og kun få stemte imod.

4)  Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Bestyrelsen havde med baggrund i et nedsat vedtægtsudvalg fået udarbejdet nogle nye vedtægter, men færdiggørelsen var endt op i at der var kommet 2 forslag ud af
det, nemlig bestyrelsens og et fra de to andre medlemmer af vedtægtsudvalget.

Da det var så få §§ som skilte de to forslag ad ønskede Jørgen Melskens at for-
samlingen efter en gennemgang skulle stemme til fordel for enten det ene eller det
andet forslag.

Dette viste sig dog at være en dårlig ide, idet afstemningsgrundlaget ville være usikkert
og  den helt rigtige ordlyd måske alligevel ville gå tabt.

Der kom henvendelser fra både Kirsten Monrad og Inge Kobbeltvedt om at vedtægts-
udvalget burde arbejde videre, og at de bl.a. gerne ville deltage.

Andre foreslog også at der blev arbejdet videre med vedtægterne og at man så kunne
Indkalde til en ekstra-ordinær generalforsamling, hvor det kun var vedtægter det handlede om.

Dette kan desværre ikke lade sig gøre, idet vedtægtsændringer kun kan ske på
den ordinære generalforsamling.

Det er bekymrende at der skal gå et helt år uden nye vedtægter, men foreningen
skal leve med disse vedtægter i mange år fremover, så den helt rigtige formulering
har stor betydning.

Bestyrelsen tog derfor forslaget om vedtægtsændringer med tilbage til behandling i et nyt vedtægtsudvalg.

Forslag fra medlemmerne.

Brille Jan havde stillet et forslag til vedtægtsændring, hvilket blev trukket tilbage
da vedtægterne er under udarbejdelse.

Tom Benda havde også indsendt et forslag rettidigt, men da han ikke var tilstede
bortfaldt forslaget.

Eva Jordy havde stillet forslag om at vi fik et  professionelt revisionsfirma til at
afløse de interne revisorer, samt forskellige forslag som vedrørte vedtægtsændringer.

Forslaget blev derfor ikke behandlet, da alle punkter også her vedrørte de vedtægter som er under udarbejdelse..

Kirstine Havde stillet forslag om at lave fællessauna i vores lille skur ved indgangen,
Idet hun mente det lå tilpas tæt på fællesafdelingen og at vi for ret få midler kunne
få det bygget om.

Brille Jan havde stillet forslag om etablering at en fællessauna mellem herre- og dame-
Afdeling

Marie Louise Sørensen havde stillet forslag om fællesbadning på herreafdelingen på
bestemte tider, f.eks 3 gange om ugen i nogle timer.

Kirstine begrundede sit forslag om en fællessauna i perlen med det store ønske om en
sådan sauna og at huset lå i nærheden af fællesarealet og ikke ville genere hverken dame- eller herreafdelingen.

Marie-Louise begrundede sit forslag med at hun ønskede en mulighed for fællesbad-
ning og da hun godt vidste at hovedparten af damerne ikke ville være med havde hun
foreslået fællesbadning nogle få gange om ugen hos herrerne, men tidspunktet lå
Ikke fast, andre tider kunne også bruges.

Brille-jan begrundede sit forslag med at han mente at der med placeringen af saunaen kunne blive indgang fra hver side, således at fællessaunaen generede mindst muligt.

Inge Kobbeltvedt orienterede hertil om at Københavns kommunes panoramasaunaer var planlagt på dette areal på henholdsvis dame- og herreafdelingen og at disse planer kunne man ikke ændre på.

De 3 forslag blev herefter sat til afstemning.

Brille Jans blev nedstemt.

Kirstines forslag blev nedstemt

Marie-Louises forslag blev vedtaget af herrerne (kun herre fik tilladelse til at stemme)
da det kun berører deres afdeling).

Bestyrelsen udarbejder tidspunkter for fællesbadning på herreafdelingen.

5)  Godkendelse af budget. Kontingent samt indskud for 2009/2010

Inge Kobbeltvedt stillede også spørgsmål til en reparation- og vedligeholdelsesudgift
på 50.000 kr. i budgettet, idet hun mente vi havde fået en ny badeanstalt, som ikke burde koste reparationer.

Hertil kunne Jørgen fortælle at pengene var afsat fordi der var planer undervejs med
to flade trapper i herre- og dameafdelingen, som den på fællesafdelingen, idet mange medlemmer var bange for de
stejle trapper. Carsten Hoff var sat til at undersøge, hvad man kunne gøre.

Der var ligeledes kommentarer til forhøjelsen af fremmede kontingenter og den budgetterede dåbsfest til næste år.

Jørgen måtte igen frem på podiet og fortælle at udgiften til dåben næste år var blevet
fastsat efter, at man jo vidste at et stort antal skrællinger kunne blive døbt hvis de
ønskede det og det kostede jo noget mere og ligeledes ville man måske genoplive
dåbs showet

Efter en kort debat blev både budgettet, kontingentet, indskuddet godkendt.

6)   Valg til bestyrelse og interne revisorer.

Valg af formand

Der var ingen modkandidater til Anders Hjorth, som derefter blev valgt for en ny
2-årig periode.

Valg af sekretær
Der var ingen modkandidater så Lis Meyer blev genvalgt for en ny 2-årig periode.

Preben Poulsen var villig til genvalg som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode, men her stillede Marie-Louise Sørensen og Jara Høgsberg op som modkandidater.

Både Jara og Marie Louise fik lejlighed til at præsentere sig for foreningen.

Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning hvor resultatet var følgende.

Jara Høgsberg 9 stemmer
Marie Louise Sørensen 28 stemmer

Preben Poulsen 35 stemmer.

Preben var herefter valgt for en ny 2-årig  periode

Lillian Jensen var på genvalg som damerepræsentant, men også her stillede Jara
Høgsberg op som modkandidat og der blev foretaget skriftlig afstemning blandt da-
merne.

Jara Høgsberg   13 stemmer

Lillian Jensen  25 stemmer

Lillian var herefter valgt for en ny 2-årig periode.

Så var der valg af interne revisorer og både Kirsten Monrad og Niels Hald blev genvalgt for en 1-årig periode.

7)  Evt.

Klokken var efterhånden blevet mange så det blev kun nogle få som fik ordet
for en kort bemærkning inden dirigenten afsluttede generalforsamlingen

Referent Lis Meyer, referatet godkendt af

Ole Plougmann
Dirigent

Anders Hjorth
Formand

Originalreferatet er underskrevet af dirigent og formand