Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Det Kolde Gys d. 16. juni 2008

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

2. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling d. 19. maj 2008

3. Valg af formand

4. Valg af kasserer

5. Valg af sekretær

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af damerepræsentant

8. Valg af herrerepræsentant

9. Valg af 2 revisorer

Herfra fortsætter vi med den resterende dagsorden fra den ordinære generalforsamling

10. Det reviderede regnskab ved kassereren

11. Forslag stillet på den ordinære generalforsamling fra medlemmer

1. Generalforsamlingen er enig i, at der ikke er grundlag for eksklusion i den verserende sag mellem bestyrelsen og 3 medlemmer (Kirsten og Lissie)

2. Vedtægtsændring i § 4 stk. 2 – ændres fra 4 medlemmer til 7 medlemmer (Lars)

3. Medlemsforslag om at forblive på Lille Helgoland indtil Københavns Kommune har betalt og opført klubhus til DKG (Roar)

4. Medlemsforslag om at optage 150 ekstra kvinder og 150 ekstra mænd i denne sæson (Jan)

5. Medlemsforslag om at bygge en fællessauna i stedet for at bygge to enkeltstående saunaer i hhv. herre- og dameafdelingen (Jan)

12. Godkendelse eller afvisning af de 4 forslag den tidligere bestyrelse havde stillet på den ordinære generalforsamling i 2008

1. Bestyrelsesforslag om at nedsætte et vedtægtsudvalg

2. Bestyrelsesforslag om at nedsætte et sponsorudvalg

3. Bestyrelsesforslag om at nedsætte en gruppe der ser på hjemmesiden

4. Bestyrelsesforsalg om at nedsætte en gruppe til indretning af klubhusene

13. Godkendelse af budget, kontingent samt depositum for 2008/2009

14. Evt.

Ad 1) Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
Karen Vinding og Niels Hald blev foreslået som dirigenter. Efter afstemning ved håndsoprækning blev Karen Vinding valgt.
Jette Højbjerre blev valgt som referent og som stemmetællere blev valgt: Kirsten Monrad, Preben Poulsen og Åse Lohmann.

Ad 2 Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling d. 19. maj 2008
Der var en konkret kommentar til, at der kun er tale om 1 indhentet tilbud og ikke 5 tilbud fra kommunen (KK), som det fremgår af referatet. Den tidligere formand henviste til sin skriftlige beretning, som ikke blev uddelt til ordinær generalforsamling, men nu foreligger. Med henvisning til denne beretning ændres referatet fra: ”KK har indhentet 5 tilbud. Bestyrelsen har på eget initiativ valgt et ud, som er til godkendelse på generalforsamlingen” til: ”København Kommune har indhentet 5 tilbud på DKG’s vegne og det valgte tilbud skal godkendes på den ordinære generalforsamling under budget”. (direkte citat fra beretningen).

Ad 3) Valg af formand
Inge Kobbeltved (IK) og Anders Hjorth (AH) blev foreslået og stillede op til formandsposten.

AH oplyste, at han går på valg på at sikre, at DKG får faciliteter på Helgoland så hurtigt som muligt. Han påpegede, at han har været central i hele planlægningen af ny Helgoland og ønsker at afslutte arbejdet. Hans målsætning er, at DKG investerer 1.7 mil. til nye klubhuse, da København Kommune (KK) ikke kan stille midlerne til rådighed inden for nærmeste fremtid.

IK oplyste, at hun har siddet 4 år i bestyrelsen, men finder den meget lukket og at medlemmerne er uden indflydelse. Dette vil hun gerne ændre ved. Med henvisning til kommunevalget er det hendes opfattelse at KK, af disse årsager, vil være villig til at investere i klubhuse næste år. Hun mener ikke, DKG kan finansiere nye klubhuse, men har et konkret forslag om i denne sæson at opstille midlertidige bjælkehytter (12.000 kr. pr. stk.) med sauna. Hun mener at KK, og ikke DKG, skal eje klubhusene, da det er for dyrt for DKG i vedligeholdelse og forsikring og de i øvrigt skal deles med andre foreninger.
Hun henviste til, at hun allerede som menigt medlem har kontaktet KK vedrørende finansiering af de manglende klubhuse, samt de mangler der er på Helgoland, bl.a. de stejle trapper. Som formand vil hun arbejde for åbenhed i bestyrelsen, skriftlige referater fra samtlige bestyrelsesmøder, større indflydelse til medlemmerne og sikring af løbende kontakt via mail og hjemmeside til medlemmerne m.m.

Jørgen Melskens meddelte, at han bakkede op om AH, og det for ham er et spørgsmål om klubhuse eller ikke klubhuse. Han er overbevist om, at foreningen kan skaffe de nødvendige midler.

Preben Poulsen var utilfreds med, at IK har oplyst KK, at DKG ikke kan finansiere de to klubhuse og spurgte med hvilken ret hun kan gøre det i en demokratisk forening.

Lola fandt det uærligt, at IK tilsyneladende egenrådigt i en periode uden bestyrelse har stillet sig op som kontaktperson ift. KK’s forvaltning og været initiativtager til foretræde i KK’s kultur- og fritidsudvalg.

Karen Vinding oplyste, at IK alene har brugt sine rettigheder som menigt medlem af foreningen – og ikke er stillet op som særlig talsmand.

Kirsten M. opfordrede alle til at stemme på IK. Hun efterlyser en formand, som tør tale den tidligere bestyrelse imod. Hun ønsker, at AH skal ud af bestyrelsen, fordi han ikke på nogen måde har inddraget den øvrige bestyrelsen i beslutningsprocesserne og udvist manglede respekt for menige medlemmer. Disse er slet ikke hørt ifm. planlægning af ny Helgoland. Også eksklusionsagen og hans udtalelser om mandatsvig viser, efter hendes mening, AH’s manglende dømmekraft. Hun efterlyser en formand, som inddrager medlemmerne og er i stand til både at høre og lytte.

Charlotte Strandgaard tegnede et billede af en tidligere formand, som føler sig højt hævet over grundlov og ikke er i stand til at inddrage medlemmerne.

Kitty Bendixen oplyste, at det er hende, der har fået det omtalte møde med KK’s Kultur- og fritidsudvalg i stand. Hun snakkede tilfældigvis med en politiker, som gjorde opmærksom på mødet og tjekkede så mødeindkaldelsen på KK’s hjemmeside og vidste, at alle, også menige medlemmer kan få foretræde for udvalget. Hun tilmeldte derfor tre medlemmer til foretræde. Da hun ikke selv kunne deltage pågældende dag, var opfordringen gået videre til bl.a. Inge K, som hun vidste, havde store kompetencer på feltet pga. sin bygningsingeniøruddannelse.

Lissie M. fandt, at den tidligere bestyrelse har fungeret som en junta uden evne eller vilje til at følge demokratiske spilleregler. Hun nævnte flere eksempler herpå, bl.a. hvordan referater fra bestyrelsesmøder ikke fremlægges – eller der bliver ”fiflet” med dem, hvordan formanden uden mandat går i pressen og oplyser om planer, der ikke er godkendte samt hans forfølgelse af enkeltpersoner i foreningen.

Kurt rejste sig og anbefalede AH med henvisning til, at han har gjort det godt som formand hidtil.

Lars L. anbefalede IK med henvisning til, at hun som teknisk ingeniør og ansat i KK’s tekniske afdeling har den ekspertise, der skal til, samtidig med, at hun tegner den nødvendige fornyelse af bestyrelsen.

Afslutningsvis fik AH og IK ordet for afsluttende bemærkninger.

AH henvendte sig direkte til Kirsten M. og opfordrede til fortsat samarbejde, idet det er hans opfattelse, at de to altid tidligere har haft det glimrende sammen i bestyrelsen. Med adresse til IK kritiserede han, at hun nu forsøger at ændre på de ”640 pæle”, men selv har været ansvarlig for beslutningerne, som del af bestyrelsen og bl.a. har deltaget i møder om planlægning af ny Helgoland. Han fremhævdede afslutningsvis, at han står som garant for, at DKG har to klubhuse inden jul.

IK henviste til sine mangeårige erfaringer i forhandlinger med KK og kultur- og fritidsforvaltningen. Hun fastslog, at også AH kommer til at acceptere, at råhusene skal deles med andre foreninger. Som eksempel på den tidligere formands magtfuldkommenhed mht. trufne beslutninger i bestyrelsen henviste hun til sagen om den fysiske udformning af Helgoland. Her blev hun sat uden for indflydelse og blev alene kaldt til bestyrelsesmøde med en dagsorden om at ”acceptere”, at hun skulle ”acceptere at kvindeafdelingen blev placeret i midten”.

Herefter blev der kaldt til skriftlig afstemning om valg af formand.

Efter afstemning var resultatet følgende:

Ugyldige: 4 stemmer
Blanke: 5 stemmer
AH: 98 stemmer
IK: 88 stemmer

Dirigenten konkluderede, at Anders Hjorth er valgt som formand for et år.

Ad 4) Valg af kasserer
Jørgen Melskens blev valgt til kasserer uden modkandidater

Ad 5) Valg af sekretær
Lis Meyer blev valgt som sekretær uden modkandidater.

Ad 6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten oplyste at der skal vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år og en for to år. Følgende blev opstillet: Preben Poulsen, Marianne Elmose og Charlotte Lorentzen.
Efter skriftlig afstemning var resultatet følgende:

Charlotte L: 52 stemmer
Preben P: 116 stemmer
Marianne: 158 stemmer

Preben Poulsen og Marianne Elmose blev valgt.

Ad 7. Valg af damerepræsentant
Lillian Jensen blev valgt for 1 år

Ad 8) Valg af herrerepræsentant
Jørgen Nørgård blev valgt for to år.

Ad 9) Valg af 2 revisorer
Følgende blev opstillet: Niels Hald, Kirsten Monrad, Eva Jordy, Jørgen Maibom og Lillian Lundquist.

Resultatet af skriftlig afstemning var følgende:

Blanke: 4 stemmer
Lillian L 60 stemmer
Eva J: 26 stemmer
Jørgen M. 70 stemmer
Kirsten M: 99 stemmer
Niels H. 83 stemmer

Kirsten Monrad og Niels Hald blev valgt som revisorer for 2 år.

Ad 10) Det reviderede regnskab ved kassereren
Jørgen Melskens gennemgik regnskabet og oplyste, at der er ca. 1,2 mil. kr. i aktiver svarende til ca. 1.2 mil. i passiver. Der havde været en ekstraordinær høj udgift i året pga. advokatbistand til Jim-sagen.
Han oplyste videre, at der desværre var opstået en meget kedelig sag, fordi der foreligger en særlig udgift, som den kritiske revision ikke kan godkende. Det omhandler en regning på 1098 kr. for et kvindearrangement på Skolen ved Sundet, som bestyrelsen ikke var orienteret om og ikke havde godkendt. Bestyrelsen ser sig derfor nødsaget til at stille den daværende kasserer Kirsten Monrad til ansvar for udgifterne.
Kirsten M. bemærkede, at der tilsyneladende ikke er grænser for småligheden i den bestyrelse, hun har arbejdet så hårdt for i mange år som kasserer. Som en sidebemærkning tilføjede hun, som eksempel på det hun ser som AH’ s manglende moral, at han faktisk havde ringet til hende og sagt, at han ville droppe sagen med de 1098 kr., såfremt hun ville stille op til valg med den gamle bestyrelse igen.

Med hensyn til udgifterne oplyste hun, at da 23 kvinder i sin tid havde tilmeldt sig mødet, mailede hun til bestyrelsen for at få godkendt arrangementet i foreningsregi. Hun påpegede, at hun heldigvis gemmer sine mails, så hun kan fremlægge dokumentation for, at hun i sin tid forespurgte samtlige i bestyrelsen, om det er OK med kvindearrangementet. Ingen tilbagemeldte negativt, f.eks. svarer Jørgen Melskens: selvfølgelig og Anders Hjorth: OK. Der blev også skrevet referat fra mødet. Hun konkluderer på denne baggrund, at det så er en samlet bestyrelse, der bør stilles til regnskab for de 1098 kr. Bestyrelsen anbefalede, efter disse oplysninger og perspektiver, at DKG betaler udgifterne, hvilket blev godkendt af medlemmerne.

Jørgen Maibom bemærkede, at han ikke finder regnskabet tilfredsstillende.
For det første har det ikke været udsendt til samtlige medlemmer i forbindelse med indkaldelsen, men alene været ophængt på Ny Helgoland, hvor et fåtal af medlemmerne har deres gang.
For det andet er det ikke underskrevet af en fuldtallig bestyrelse, som ellers er sædvane.
For det tredje er der ikke en specificering af udgifterne og ej heller sammenligneligt sat i forhold til året før, som det altid har været tidligere – og som er sædvane i et fremlagt regnskab. Han bemærkede ligeledes, at salg af nøgler, som er placeret under indtægter, næppe kan betragtes som en sådan, da der er tale om et depositum, som medlemmerne får retur, såfremt de vælger at forlade foreningen. Der blev her henvist til vedtægternes § 5, stk. 2, hvor det fremgår, at nøgledepositum refunderes ved udmeldelse af foreningen,

Lissie M. fandt især de høje udgifter til møder og repræsentation samt festlige arrangementer betænkelige og udbad sig en fremlæggelse af samtlige bilag på disse områder, da udgifter er steget gigantisk. Eksempelvis er der brugt ca. 25.000 kr. på: Repræsentation, herunder andre foreninger og det er svært at gennemskue, hvad disse udgifter er gået til.

Der var stærk kritik af regnskabet og opbakning bag Jørgen Maibom’s synspunkter og Lissie M.’s forslag fra flere medlemmer i salen.

Det blev besluttet, at bestyrelsen snarest udarbejder specificeret regnskab hvor nøglesalg ikke fremgår som indtægt. Desuden skal bestyrelsen snarest, til besigtigelse på Helgoland, fremlægge samtlige bilag inden for: Møder og repræsentation Festlige arrangementer (i nummereret orden!).

Med bestyrelsens henvisning til at ville opfylde disse krav fra medlemmerne, blev regnskabet godkendt.

Ad 11) Forslag stillet på den ordinære generalforsamling fra medlemmer

1. Generalforsamlingen er enig i, at der ikke er grundlag for eksklusion i den verserende sag mellem bestyrelsen og 3 medlemmer (Kirsten og Lissie)

Kirsten M. begrundede forslaget med, at det er helt uacceptabelt, at det skal være eksklusionsgrund i foreningen, at medlemmer søger aktindsigt eller foretræde for udvalg – hvilket er en almindelig borgerret. Det er hendes opfattelse, at der skal meget graverende sager til, før der kan være tale om eksklusion. Lissie M. fandt det meget kritisabelt, at Anders Hjorth i beretning og korrespondance m.v. har tilladt sig bl.a. at tale om mandatsvig i forbindelse med aktindsigten, til trods for at ikke mindre end to chefer i forvaltningen har fremført, at der ikke har været tale om, at menige medlemmer har ført forhandlinger med kultur- og fritidsforvaltningen. Trods bedre vidende har AH, efter hendes mening, fremturet med løse påstande.

Forslaget blev vedtaget med 105 stemmer for – og 59 imod.

2. Vedtægtsændring i § 4 stk. 2 – ændres fra 4 medlemmer til 7 medlemmer (Lars)

Lars Lindegaard begrundede sit forslag med, at han finder det bekymrende, at 4 medlemmer af bestyrelsen kan fremtvinge en eksklusion. Ham ønsker derfor at sikre, at der skal være enighed herom i bestyrelsen. Der blev henvist til, at der bør ske en ændring af hele DKG’s vedtægts- og forretningsordenskoncept.

Forslaget blev ikke vedtaget.

3. Medlemsforslag om at forblive på Lille Helgoland indtil Københavns Kommune har betalt og opført klubhus til DKG (Roar)

Generalforsamling konkluderede at forslaget ikke mere er aktuelt.

4. Medlemsforslag om at optage 150 ekstra kvinder og 150 ekstra mænd i denne sæson (Jan)

Der blev oplyst, at der stadig er ca. 700 på ventelisten. Der blev stillet yderligere forslag om at optage alle på ventelisten.
Forslaget om at optage alle på ventelisten var til afstemning med følgende resultat:

For forslaget: 52
Imod forslaget: 61
Stemmer ikke. 19

Forslaget blev ikke vedtaget.

Det blev efterfølgende vedtaget at optage 150 ekstra kvinder og 150 ekstra mænd i denne sæson.

5. Medlemsforslag om at bygge en fællessauna i stedet for at bygge to enkeltstående saunaer i hhv. herre- og dameafdelingen (Jan)

Forslaget blev ikke vedtaget.

Ad 12) Godkendelse eller afvisning af de 4 forslag den tidligere bestyrelse havde stillet på den ordinære generalforsamling i 2008

6. Bestyrelsesforslag om at nedsætte et vedtægtsudvalg

7. Bestyrelsesforslag om at nedsætte et sponsorudvalg

8. Bestyrelsesforslag om at nedsætte en gruppe der ser på hjemmesiden

9. Bestyrelsesforsalg om at nedsætte en gruppe til indretning af klubhusene

Forslagene blev godkendt.

Ad 13) Godkendelse af budget, kontingent samt depositum for 2008/2009
Jørgen Melskens fremlagde et budgetforslag med byggeforslag for 2 klubhuse. Budgetforslaget er fremsendt til medlemmerne i forbindelse med den ulovligt indkaldte generalforsamling vedr. eksklusion, som blev afvist ved generalforsamlingens start.

Kirsten Monrad fandt, at det er et helt urealistisk højt beløb at afsætte 50.000 kr. til repræsentation samt 75.000 kr. til afholdelse af 80 års jubilæum i alt 125.000 kr. – og kan ikke se begrundelsen for disse høje beløb. Der har været afholdt stor fest ifm. 75 års jubilæum og der er derfor ingen grund til fem år efter igen at lave stor en markering for 75.000 kr. pga. en årsdag. Der blev opfordret til, at de medlemmer, der ønsker at deltage i et sådant arrangement, selv finansierer udgifterne. Tidligere har beløbet til repræsentation og festligheder være 6000 kr. til repræsentation og 10.000 kr. til anden festlighed – dvs. i alt under 20.000 kr. Det blev besluttet, at der max. kan anvendes 40.000 kr. på 80 års jubilæum.

Jørgen Maibom fandt, at budgettet er for optimistisk og næppe afspejler virkeligheden. Igen er bl.a. nøgledepositum indsat som del af indtægterne og han mener heller ikke, at man uden videre kan kalkulere med 300 nye medlemmer, da foreningen slet ikke ved, om et sådan antal i virkeligheden stadig er interesseret efter at have stået på venteliste i mange år – og nu, hvor alle kan bade gratis fra 10 – 18 og muligvis også får delvis adgang til klubhuse og sauna i vintersæsonen.

Mht. finansieringsforslag vedr. nye klubhuse blev der forespurgt til de 300 x 1000 kr., som er budgetteret til en indtægt på 300.000 kr. Bestyrelsen oplyste at man, for at skaffe midler til klubhuse, ønsker at sætte engangs-adgangsbeløbet op for nye medlemmer fra de nuværende 600 kr. til 1000 kr. Der blev opponeret kraftigt imod dette, idet det blev påpeget at mange nye medlemmer næppe vil kunne betale 1000 kr. oven i de 500 kr. som et medlemskab udgør pr. år. Forslaget om at hæve adgangsbeløbet fra 600 kr. til 1000 kr. blev nedstemt.

Jørgen Melskens fremlagde den økonomiske plan for bygning af nye klubhuse. Foreningen har en formue på 900.000 kr. Med afslag på forslag om at hæve det ny medlemsadgangsbeløb forventes der nu kun 120.000 kr. her – (såfremt 300 nye medlemmer ønsker optagelse i foreningen i denne sæson). Medlemskontingent 2008/2009 udgør 300.000 kr. Forudbetalt medlemskontingent udgør 200.000 kr. (planforslaget bygger på en forventning om, at 100 medlemmer vil betale 2000, 00 kr. nu og så få 5 års medlemskab for 4 års kontingent). Der forventes sponsorater og gaver for i alt 100.000 kr.
I alt: 1.620.000 kr.

Han oplyste ligeledes, at bestyrelsen er meget optimistisk ift. sponsormidler, idet det allerede er lykkedes at skaffe 14.900 kr. fra Tuborg Fonden.

Det blev fra salen reageret meget negativt på forslag om at betale 2000 kr. nu i medlemskontingent, og det blev påpeget, at forudbetalt medlemskontingent ikke er fratrukket i indtægter i det samlede budget og vel ikke kan figurere to steder.
Der blev ikke taget stilling til/godkendt særligt planforslag om kontingentrabat og ej heller blev der stillet forslag om ændret medlemskontingent.

Inge K. påpegede, at hele budgettet er meget usikkert og fremhævede, at det er meget risikabelt at dræne hele foreningens formue, idet der ikke er kalkuleret med udgifter til vedligehold og forsikring af de nye klubhuse. Erfaringsmæssigt vil det dreje sig om et endog meget omfattende beløb. I øvrigt påpegede hun igen, at foreningen ikke vil have egen ret til klubhusene med henvisning til KK’s bemærkninger til 2 etape for Amager Helgoland, hvor der fremgår følgende: ”Kultur- og fritidsforvaltningen løbende modtager henvendelse fra brugergrupper som ønsker at få adgang til de påtænkte klubhuse. Dermed er forudsætningerne ændret i forhold til det gamle Helgoland hvor der kun var en brugergruppe Det Kolde Gys. Hvis klubhusene realiseres skal der tages hensyn til en fremtidig fordelingsnøgle”.

Eva Jordy gjorde opmærksom på, at der på x-ordinær generalforsamling blev givet mandat til at indhente 5 tilbud, men bestyrelsen meldte noget andet ud, bl.a. i pressen, hvor man kunne læse at formanden AH fra DKG vil finansiere klubhuse for 1.7 mil. – til trods for at dette ikke var vedtaget af generalforsamlingen og AH ikke på dette tidspunkt var formand.

Jørgen Melskens fandt det uacceptabelt, at der nu er investeret 20 mil. kr. på Helgoland og DKG stadig ikke har klubhuse. DKG kan på stående fod skaffe 2/3 af midlerne og han opfordrede til afstemning om punktet: klubhuse contra ikke klubhuse.

Kitty Bendixen protesterede og påpegede procedurefejl. Hun mente ikke, at medlemmerne har haft mulighed for at få den information om de økonomiske tilstande, der kan berettige en afstemning. Hun mente, at bestyrelsen burde skamme sig for den manipulation og misinformation, de løbende udsætter medlemmerne for.

Jørgen Melskens udbrød til dette, at brevet med budgettet var ude 4 dage før generalforsamlingen. (som del af den ulovligt indkaldte generalforsamling).

Punktet blev sat til afstemning med følgende resultat:

Ikke gyldig: 1 stemme
Blanke: 3 stemmer
Nej: 50 stemmer
Ja: 74 stemmer

Med de ovenstående vedtagne ændringer blev budgettet, herunder økonomisk plan for bygning af nye klubhuse, vedtaget og bestyrelsen arbejder videre med at skaffe klubhuse inden jul.

Ad 14) Evt.
Med henvisning til den tidligere sag vedr. bestyrelsens ønske om at lade Kirsten M. betale for kvindearrangementet, blev AH forespurgt, hvem der skal finansiere de ca.10.000 kr., det har kostet at udsende en ulovlig indkaldelse til en generalforsamling. Der kom ingen afklaring vedrørende dette punkt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og fandt det positivt, at 200 medlemmer var komme til generalforsamling for at deltage aktivt i beslutningsprocesserne i DKG.