Referat: Bestyrelsesmøde 1. nov 2017

Deltagere. Kirsten Monrad, Kirsten, Dorrit, Rasmus og Troels (referent)
Afbud: Thomas og Per

Punkt 1. Medlemsstatus
Nøglerne er blevet lukket sidste weekend for de medlemmer, der ikke har fornyet medlemsskabet. Det drejer sig om ca. 300 medlemmer, eller ca. 6,7 % af medlemmerne. Der var en relativ højere andel af de nye medlemmer, der ikke havde fornyet deres medlemskab. Erfaringerne fra sidste år tyder på, at der kan komme genindmeldelser.

Punkt 2. Intro den 4. november og den 7. november – Hvem kommer
Lørdag: 2 x Kirtsen, Dorrit, Per, Thomas og Rasmus tirsdag: Kirsten Monrad, Dorrit, Thomas. Jørn kontaktes. Næste intro bliver den 5. december om eftermiddagen.

Punkt 3. Status tænketanken
Rasmus redegjorde for opstarten. Der har været afholdt første møde, hvor rammerne for arbejdet er blevet drøftet. Der er planlagt to møder inden jul. Tænketanken vil rundt, og tale med medlemmer, der kommer på forskellige tidspunkter. Tænketanken er åben for at flere medlemmer melder sig til arbejdet. Der er ved at blive lavet en mail adresse som man kan skrive forslag til.

Punkt 4. Nyt fra gusmestergruppen
Der har ikke været afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. Der afholdes næste møde den 22. november. Dorrit gennemlæser de kvalitative bemærkninger i spørgeskemaundersøgelsen inden næste gusmøde jf. punkt 7. Koordinatorerne for gusmestergruppen Lars, Ivan og Andreas inviteres til et kommende bestyrelsesmøde til en generel drøftelse, og med mulighed for nærmere at tale om specifikke emner som gustider og dufte.

Punkt 5. Flytning af aktivmiddagen fra den 17. november
Der er kommet en del afbud til middagen og der er en gus/sauna tur samtidigt, hvor en del gusmestrer delatger. Det blev derfor besluttet at flytte middagen til marts. Den 16. marts og den 23. marts blev nævnt som muligheder. Dorrit hører gusmestergruppen om datoerne.

Punkt 6. Tilknytning af Handy-man
Der var enighed om at det kunne være en god ide at få tilknyttet en Handy-mand til forening til at tage sig af småreparationer, kontakt til håndværkere o.lign. ca. 10 timer om ugen. Kirsten Monrad fik mandat til at foretage forskellige sonderinger.

Punkt 7. Bemærkningerne fra spørgeskemaundersøgelsen
Der var enighed om at de mange kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen skal anvendes. Troels kommer til næste bestyrelsesmøde med et bud herpå, og sørge for en mangfoldiggørelse af materialet. Troels sørger for at bemærkningerne om gus er tilgængelige før næste møde blandt gusmestrene.

Punkt 8. Næste bestyrelsesmøde
Efter telefonisk kontakt til Thomas og Per blev næste bestyrelsesmøde fastlagt til den 12. december 2017.

Punkt 9. Eventuelt
Rasmus kom med sit bud på opsamling af reglerne mhp. på opsætning forskellige steder på Helgoland. Der kom input til udbygninger og sproglige præciseringer.

Ref: Troels