Referat fra bestyrelsesmøde den 13. januar 2009.

Alle bestyrelsesmedlemmer var mødt

1. Siden Sidst.

Der har været afholdt rejsegilde og standerhejsning på Helgoland i slutningen af november, hvor der var et stort fremmøde af både DKG-medlemmer, håndværkere og tilskuere.

Fritids- og kulturborgmester Pia Allerslev holdt rejsegildetalen og arkitekt Carsten Hoff holdt talen fra entreprenøren og håndværkerne. Rådgivningsfirmaet Niras har foræret foreningen en ny flagstang.

Der blev afholdt den årlige julefrokost den 7. december i Sundby Sejlforening, som igen var en meget hyggelig fest med 50 deltager. Som sædvanligt blev der afholdt banko-spil arrangeret af Inge og Bent og æresmedlem Lola havde gaver med til et ekstra spil banko.

Den 1. januar 2009 blev derfor første gang afholdt Nytårskur på Helgoland, hvor der trods den korte frist for annonceringen, var mødt en ca. 40 –50 mennesker op til nytårs-badning og en lille ”genesen”, så DKG-medlemmerne kunne ønske hinanden godt nytår.

Dette arrangement vil, på de fremmødte medlemmers opfordring, blive gentaget fremover næste gang den 1. januar 2010.

Der har været inviteret dåb og 25-års jubilæum i Berliner Seehunde, hvor vi var 9 DKG-medlemmer af sted, hvoraf 3 repræsenterede bestyrelsen. Det er altid sjovt at være til dåb i Berlin og hvis man som DKG-medlem har man lyst til at deltage i 2010, så kan man som melde sig til bestyrelsen, mod at man betale turen selv.

Lørdag den 17. januar er der dåb og 75-års jubilæum i Jomsborg i Århus, hvor Jørgen og Lillian deltager. Marianne og Anders tager til Vedbæk Vikingelaugs årlige dåb om søndagen.

Bestyrelsen har modtaget et par breve med klager fra utilfredse medlemmer over Lille Helgoland. Årsag til utilfredsheden er desværre udenfor bestyrelsens indflydelse.

Lille Helgoland står der kun endnu, fordi at ingen myndigheder ved at bygningen endnu eksisterer. Farvandsdirektoratet har kun givet tilladelse til en midlertidig badebro, som skulle nedrives når Ny Helgoland igen var reetableret. Vi ikke kan få strøm og vand til en bygning som officielt ikke eksisterer. hvilket også er blevet gjort helt tydeligt og klart fra dengang Lille Helgoland blev nedlagt.

Nu er det mange gange sådan, at eksisterende og velfungerende bygninger har en tendens til at blive stående. Bestyrelsen opfordre til, at DKG-medlemmerne forholde sig i ro omkring Lille Helgoland, idet DKG prøver at beholde bygningen permanent, eventuelt i form af en dispensation fra Farvandsdirektoratet, eller et samarbejde med ungdomsinstitutionen og de eksisterende foreninger på land.

Byggeriet på Nye Helgoland kører derudad og snart vil vi have vores 2 omklædningsrum og de 2 længe savnede saunaer. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt nøjagtig sige, hvornår omklædningsrummene er færdige og saunaerne kører, men der arbejdes hård på at i hvert fald et omklædningsrum og en sauna fungerer til dåben d. 7. februar.
DKG’s egen tømrermester Knud går i gang om ca. 14 dage med at bygge vores egne DKG-saunaer. Bestyrelsen gør igen medlemmerne opmærksom på, at der ikke bliver tale om luksus panorama- og udkigssaunaer, men kun tale om midlertidige og funktionelle saunaer, som vi håber regner med at kunne bibeholde fremover.

På et senere tidspunkt komme de store forvaltningsfinansierede panorama- og udkigssaunaer i 2. etape af reetableringen af Ny Helgoland.

Når vores eget byggeri af vore 2 DKG-klubhuse og 1. etape af byggeriet af Helgoland er på plads ultimo februar 2009, så vil bestyrelsen fortsat arbejde på at få sat skub i 2. etape af den offentlige del af aftalerne, således at Helgoland kan blive det sted, hvor vi alle kan nyde det daglige bad og hinandens selskab i rammer som igen vil gøre Helgoland til noget særligt.

2. Økonomi og medlemstal

Vi er blevet flere medlemmer end nogensinde i DKG. Der er ikke forsvundet så mange gamle medlemmer som først antaget. DKG er nu oppe på 1179 medlemmer inklusive æresmedlemmer, frikontingenter, børn og en ca. 34 medlemmer som vi endnu afventer om kontingentet skulle blive indbetalt eller de skal slettes. Der er primo januar 2009 en venteliste på 79.

Det store antal både gamle og nye DKG-medlemmer har gjort os til en vinterbadeforening der er godt kørende økonomisk. Vi er så godt økonomisk rustet nu, at vi på nuværende tidspunkt kan finansiere 90% af nybyggeriet på 2.000.000 kr. for egne foreningssammensparede økonomiske midler .

Da vi også skal være sikre på at have den økonomiske del af driftsbudgettet for 2009/2010 i orden, så vil bestyrelsen for en sikkerheds skyld prøve at finde en alternativ måde, hvorpå vi med DKG-medlemmernes hjælp, kan få økonomien til at falde helt på plads.

Der er to muligheder:
1. Belåne nybyggeriet med 10% med en byggekredit på ca. 200.000,- kr.
2. Låne pengene af medlemmerne.

Bestyrelsen arbejder på et forslag om at udsende frivillig kontingentopkrævning til medlemmerne for vinterbade-sæsonen 2009/2010 her i foråret, med sædvanlig betalingsfrist oktober 2009 som vedtægterne foreskriver.

Med en frivillig og tidlig kontingentopkrævning på kr. 500,- vil DKG likviditetsmæssigt og uden kontingentforhøjelse kunne 100% finansiere nybyggeriet på 2.000.000,- kr. i foreningsåret 2009/2010 ved at låne kontingentetindbetalingen i 6 måneder af medlemmerne.

Bare 30 – 40% af DKG-medlemmerne betaler kontingent 6 måneder forud, så kan vi undgå at optage en bygge- eller kassekredit.
Der vil sig at hvis 400 DKG-medlemmer betaler 500 kr. i kontingent forud, så har foreningen de 200.000,- kr. i likviditetsoverskud til 100% finansieringen af nybyggeriet.

3. Dåb og 80-års jubilæum

Lørdag den 7. februar finder foreningens årlige dåb sted og bestyrelsen forventer fulde huse i år.

Der er som sædvanlig dåb på Helgoland kl. 11.00 og efterfølgende fest i Sundby sejlforening kl. 14.00

Som noget specielt i år har DKG 80-års fødselsdag, idet foreningen Det kolde Gys blev stiftet i februar 1929. Vore venskabsforeninger i både Danmark, Berlin og Rostoch har da også meldt deres ankomst for besigtige Ny Helgoland og for at ønske DKG til lykke med 80-års fødselsdagen.

Der er lister til tilmelding til Dåbsmiddagen i Sundby Sejlforening sat op på Lille Helgoland og i ”Perlen” på Ny Helgoland. Som noget nyt er dåbsfesten i år kun for DKG-medlemmer, idet pladsen er begrænset i Sundby Sejlforening, hvor festen afholdes. Der vil selvfølgelig være mulighed for til allersidst at købe gæstebilletter, hvis pladsen alligevel skulle tillade det.

4. Evt.
Der blev ikke aftalt nyt møde før efter dåben.