Referat fra bestyrelsesmøde den 25. november 2008

1. Siden Sidst

Bestyrelsen har fået mange henvendelser fra nye medlemmer som ønsker information om foreningen.. Der har været afholdt et informationsmøde på Loftet, som var en succes og hvor der var stort fremmøde, men vi har jo taget mange ind, så der er nok yderligere behov.
Bestyrelsen vil derfor udgive et ekstra julenummer af Gysernyt , som vil blive lagt på Helgoland og som man hvis man har mailadresse kan få tilsendt pr. mail.
Mailadresser kan og må meget gerne mailes til foreningens E-mail.
Bestyrelsen har ligeledes tænkt sig at forsøge sig med noget fælles badning på skiftevis herre eller dameafdelingen, således at nye medlemmer som ikke rigtig kender nogen evt. vil kunne finde nogle art bade sammen med. Vi skal lige have omklædningsrummene op at stå og saunaerne i orden og så få dåben overstået, derefter vil vi prøve at tage initiativet, som måske kunne hjælpe nogle af de nye medlemmer med at finde sig bedre til rette.
Vi har ligeledes fået henvendelser fra firmaer som ønsker firmamedlemskab til ansatte.
Dette giver vores nuværende vedtægter imidlertid ikke mulighed for, men henvendelserne er givet til vedtægtsudvalget, og det er da muligt at der kan laves ændringer så man i fremtiden kan optage firmaer på en eller anden måde.
Vi har indrettet vores nye lokale, og er i gang med at tømme containeren og flytte de ting og remedier som skal bevares ind i dette lokale til fortsat opbevaring.

2. Rejsegilde og standerhejsning
Der afholdes rejsegilde på torsdag den 27. november på Helgoland kl. 14.00 , men der jo allerede kommet opslag op.
Der serveres øl og sodavand samt pølser, hvor foreningen deler udgiften med de andre medarrangører.
Kulturborgmester Pia Allerslev, Karsten Hoff og en repræsentant for NIAS vil holde tale.

3. Status på reetableringen af Helgoland.
Arbejdet skrider planmæssigt frem og vi håber det fortsætter. Der er forhandlet med et medlem (en lokal tømmermester ) om etablering af de to saunaer så vi håber de kan komme op inden jul. Dette vil koste foreningen ca. 100.000 + elekriker til opsætning af saunaovne.
Da vores container nu skal tømmes vil vi undersøge hvor meget brugbart inventar, vi har stående i denne, for så at genbruge så meget som overhovedet mulig, da det er vigtigt at vores penge bruges på bygningerne og de faste installationer, som jo ikke er lige så lette at skifte ud som inventaret er.

4. Økonomi og medlemstal.
Det ser rigtig godt ud for foreningen og nu har 962 betalt deres kontingent, men vi giver de resterende en chance til inden vi sletter dem og erstatter dem med nye medlemmer. som stadigvæk dagligt henvender sig om medlemskab.
Vi har en likvid kapital på ca. 1.9 mill. kr. og skulle vi komme i bekneb i en kortere periode vil restsummen af etableringen finansieres med et byggelån som så bliver udlignet efter den næste kontingentindbetaling.
Vi har nu endeligt fået lejekontrakten på plads med Københavns Kommune og vi har fået en 10 års kontrakt på 35.000 kr. om året i leje for at have vores huse stående på dækket af Helgoland, hvilket samtidig giver foreningen brugsret til et areal på ca. 3.048 km2 hele vinteren og udenfor den offentlige åbningstid om sommeren.

5. Julefrokost og 80 års jubilæum med dåb
Julefrokosten er nu på plads og afholdes den 7. december i Sundby Sejl. er færdigarrangeret men der er jo desværre ikke plads til ret mange, så bestyrelsen har ikke givet arrangementet den helt store reklame, men det er jo også et af de arrangementer hvor medlemmerne selv betaler det fulde beløb for deltagelsen.
Der er forhandlet mad og priser med Sundby Sejl til dåben og også dette er ved at være på plads, idet maden på grund af omstruktureringen af kantinen er blevet lidt dyrere, så får vi til gengæld drikke- varerne til samme pris som medlemmer af Sejlforeningen.
Vi forhandler stadigvæk om lokaler, for vi skulle jo gerne kunne have så mange medlemmer med til dåbsfesten som muligt, så det ville være rart at kunne råde over mere end det store lokale.

6. Nyt fra herre og damerepræsentanten.
Herre- og damerepræsentanterne har travlt med at uddele nøgler og får masser af positive tilkendegivelser fra de nye medlemmer. Herrerepræsentanten har også fået aftalen med Team Bade på plads, således at vi nu får leveret 6 sæt flotte træborde med bænke uden beregning.

7. Nyt fra udvalgene.
Arbejdet ligger lidt stille i øjeblikket, men Sponsorudvalget har henvendt sig til flere bl.a. Amagerbanken, Lokalråd Øst , J.L. Fonden, Friluftrådet, og Nordea. Og vil selvfølgelig være åbne for nye muligheder.

Eventuelt.
Der var intet under evt.

Der arbejdes nu på Helgoland med at få opført de tre bygninger, hvoraf de to er vores omklædningsrum. Alle medlemmer bedes tage hensyn til, at det i øjeblikket er at betragte som en byggeplads, hvor vi skal tage hensyn til tømrene og deres muligheder for at udføre deres arbejde.
Pas på, hvor I går. Vi håber vi kan forskånes for uheld, da vi ellers ser os nødsaget til at afspærre Helgoland i en periode.

Udvalgene omkring indretningen af de nye omklædningsrum er i fuld gang med at planlægge, hvordan omklædningsrummene og de to saunaer skal være placeret. Vi har indhentet tilbud fra egen tømrer om opbygningen af de to saunaer til en rimelig pris.
Hvis man har gode ideer til indretningen eller spørgsmål bedes man rette henvendelse til henholdsvis Jørgen Nørgaard og Marianne Elmose. Deres tlf. nr. står under Bestyrelsen.

Vi har nu fået omkring 300 nye medlemmer. Tag godt imod dem og få dem til at føle, at de er hjertelig velkommen.

Nøgler til Helgoland håber vi meget på, at vi får i næste uge. De er bestilt hos Team-Bade forlængst.

Hilsen fra
Bestyrelsen

Kontortid på Helgoland:

Første søndag i måneden mellem kl. 11 og 13