Referat fra ”Det kolde Gys”s ordinære generalforsamling d. 19. maj 2008

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af 2 stemmetællere

3) Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling i maj 2007 og ekstraordinær generalforsamling marts 2008.

4) Bestyrelsens beretning v/Formanden

5) Det reviderede årsregnskab ved kassereren. Er fremlagt til gennemsyn på Lille Helgoland

6) Godkendelse af budget, kontingent samt depositum for 2008/2009.

7) Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

8) Valg til bestyrelse og interne revisorer.

Følgende medlemmer er på valg:

a) Kasserer Niels O. Knudsen (modtager genvalg 2 år)

b) Bestyrelsesmedl. Inge Kobbeltvedt (modtager genvalg 2 år)

c) Herrerepræsentant Preben Poulsen (modtager genvalg 2 år).

Kan kun vælges af herrer.

d) Revisor Lillian Lundqvist (1 år)

e) Revisor Niels Hald (1 år)

9) Evt.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og bad om et minuts stilhed for at mindes årets døde DKG medlemmer.

Ad 1. Valg af dirigent

Karen Vinding og Ole Plougmann blev begge foreslået som dirigent. Karen Vinding blev valgt efter en afstemning ved håndsoprækning. Hun takkede for valget og pointerede, at det er hendes mål, at få alle til at lytte til hinanden samt at hun ikke accepterer kommentarer fra salen – uden for taletiden.

Ad 2. Valg af 2 stemmetællere

Lisbeth og Erling blev foreslået og valgt som stemmetællere. Jette blev foreslået og valgt som referent.

Charlotte Strandgaard stillede forslag om at ændre på dagsordens pkt. 6 og 7, ud fra det argument, at det er relevant at drøfte indkomne forslag, inden der skal tages stilling til budgettet, idet disse kan have konsekvenser for sidstnævnte. Forslaget blev vedtaget.

Lissie Madsen stillede forslag om at prioritere blandt indkomne forslag, således at de tre første blev:

1. Er der grundlag for eksklusion af tre medlemmer?

2. Vedtægtsændring af § 4, stk. 2

3. Mistillid til bestyrelsen

Formanden påpegede, at forslaget om at afvise eksklusion i sagen mellem bestyrelse og tre medlemmer ikke er muligt at sætte til afstemning på generalforsamlingen, da tidsfrister for anke i henhold til vedtægternes § 4, stk. 4 ikke er overholdt. Bestyrelsen har besluttet, at sagen vil blive sat på dagsorden på en ekstraordinær generalforsamling d. 16. juni.

Forslagsstilleren fastholdt at forslaget skulle til afstemning, idet der var tale om et selvstændigt forslag. Forslagsstillerne ønskede generalforsamlingens tilslutning til at der ikke var eksklusionsgrundlag, når man søgte aktindsigt og holdt møde med forvaltningen.
Dirigenten konkluderede, at forslaget skulle medtages, således at medlemmerne fik mulighed for at stemme.

Ad 3. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling i maj 2007 og ekstraordinær generalforsamling marts 2008
Referat fra ordinær generalforsamling i maj 2007 blev godkendt ved afstemning med håndsoprækning: 40 stemte for, 20 stemte imod og 42 undlod at stemme.
Det blev oplyst, at der i alt er uddelt 131 stemmesedler.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i marts 2008 blev godkendt med 28 stemmer for, 25 stemmer imod og resten valgte ikke at stemme.

Der blev uddelt krus til Kirsten Bech og isbjerg til Steen Jacobsen. – Lillian uddelte 10 års nåle til 6 medlemmer: Aase Lohmann, Birthe Nørgaard, Katinka Haxthausen, Ulla Henningsen, Birgit Allon og Inger Scylling. Günther A. og Flytte Finn fik 25 års nåle.

Ad 4. Bestyrelsens beretning v/formanden
Formanden startede beretningen med at nævne bestyrelsesaktiviteter i 2007: standerhejsning i september, en pælefest på stranden samt første dåbsfest på Ny Helgoland. Han oplyste, at bopladsen skal ryddes den 15. juni, men Lille Helgoland bevares foreløbigt. Vigtigst for ham i 2007 var dog, at Ny Helgoland ”rejser sig af havet igen” og han slog fast, at oplevelsen er størst for den del af bestyrelsen, som har kæmpet så målrettet og stålfast for at få et Nyt Helgoland, trods de mange prøvelser, også internt i DKG.
Standerstrygning er planlagt til 29. maj og det sker bl.a. med nedtagelse af flaget fra flagstangen samt sang og snaps. Festen afsluttes med at den samlede flok – bærende den lille flagstang – vandrer ad Amager Strandvej og ud mod Ny Helgoland.
Det midlertidige hus på Ny Helgoland er overtaget efter Pihl & Søn for 3000 kr. og kan bruges til omklædning ect. – Lille Helgoland bevares. Kommunen ejer fundament og bro.
Forslaget om reetablering af Ny Helgoland blev vedtaget i Borgerrepræsentationen 13. maj 2007 med efterfølgende udbud og licitation.
Meget beklagelige omstændigheder betyder desværre, at herreafdelingen, som havde sikret sig den attraktive sydlige placering med god udsigt, efter nuværende plan nødvendigvis må placeres mod nord. Dameafdelingen placeres så i midten og den offentlige fællesafdeling på den attraktive plads mod syd. Men som formanden pointerede, er det resultaterne der tæller, og Ny Helgoland ligger i dag som et ikon for København.
Der er offentlig gratis adgang til Ny Helgoland i sommerperioden mellem kl. 10.00 og 18.00. DKG lejer Ny Helgoland uden for åbningstiden.
Formanden fortsatte med at omtale en meget beklagelig intern strid mellem bestyrelsen og nogle utilfredse kvindelige medlemmer om den endelig udformning af Nye Helgoland, bl.a. vedr. kvindeafdelingens placering. Det er formandens opfattelse, at der er tale om en lille gruppe oprørske kvinder, som tilsyneladende har svært ved at tilpasse sig DKG’s skrevne og uskrevne regler.
Medlemsmæssigt er foreningen i den situation, at der er optaget 200 nye medlemmer så 732 medlemmer betaler kontingent – som for sæsonen 07/08 er på 500 kr. for alle. Bestyrelsen har forslag på generalforsamlingen om at tage endnu 150 nye medlemmer ind. Det er bestyrelsens opfattelse, at medlemstallet ikke må overstige 1000. Der er 700 på venteliste.
Formanden oplyste, at Landsretten har stadfæstet byretsdommen vedrørende eksklusion af Jim. Bestyrelsen kunne således fejre den endelige sejr over Jim – efter 4 års trakasserier i det retslige system.
Den årlige dåb blev afholdt på Ny Helgoland og den efterfølgende dåbsfest, fuldt tilfredsstillende selv om menuen måtte ændres, på Loftet. Det var ikke lykkedes at få Sundby Sejlforenings lokaler.
Formanden gik videre med at omtale ”verserende rygter” om 3 kvindelige medlemmer, som var så utilfredse med planlægningen af Ny Helgoland, at de havde søgt aktindsigt i København Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning (KFF). Bestyrelsen valgte at gå i kvindernes fodspor og selv søge aktindsigt i KK/forvaltningen.
Efter formandens opfattelse viste aktindsigten at de oprørske kvinder, uden fornødent mandat, har søgt at forhandle med KFF for at få ændret i planerne for Ny Helgoland. Formanden kunne her oplyse, at det personligt havde berørt ham dybt, at adskillige ledende personer i KFF og Amager Strandpark havde kontaktet ham telefonisk og beklaget, at han ikke som DKG formand ”kunne holde orden i egne rækker”.
Et ”fornødent flertal” i bestyrelsen har stemt for eksklusion at de tre medlemmer, DGI og de interne revisorer er iflg. Anders Hjorth blevet hørt, og eksklusionsbreve til de tre kvinder er udsendt.
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling d. 16. juni, hvor de tre ekskluderede medlemmers sager skal behandles.
Formanden gik derefter over til at omtale kassererskiftet, som hænger sammen med ovennævnte eksklusionssag. Ifølge formanden, valgte Kirsten Monrad på beklagelig vis at udtræde af bestyrelsen pga. eksklusionerne efter at have lagt et kæmpestort og upåklageligt arbejde i bestyrelsen i mange år og spist middag med ham senest i december 2007. Formanden mente desværre efterfølgende at vide, at hun var ”langt mere involveret i kvindegruppens oprør” end hun havde givet udtryk for over for ham. Bl.a. havde hun deltaget i et ”hemmeligt” møde arrangeret af en gruppe kvinder for at drøfte Helgolands udformning.
Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling d. 25. marts og Niels Otto Knudsen blev valgt som ny kasserer.
På ekstraordinær generalforsamling blev også besluttet, at bestyrelsen kunne indhente tilbud på 2 x 48 m2 omklædningsrum.
Formanden oplyste, at der nu forligger et godt tilbud. KK har indhentet 5 tilbud. Bestyrelsen har på eget initiativ valgt et ud, som er til godkendelse på generalforsamlingen – placeret under budgetpunktet. På et møde med med KK’s forvaltning har bestyrelsen fået en pris for en bygning med bad og toilet samt pris for 2 råhuse til omklædningsrum for både damer og herrer. Kommunen opfører servicebygning med toiletter og bad i efteråret 2008. Kloakkerne, strøm og vand etableres i maj, og der etableres midlertidige toiletter i sommerperioden fra d. 16. juni.
Bestyrelsen foreslår udarbejdelse af nye vedtægter på Ny Helgoland. De gamle er forældede og har vist sig ikke at være præcise nok, bl.a. i eksklusionssager. DGI har tilbudt DKG konsulenthjælp desangående.
Formanden meddelte yderligere, at DKG kommunikation skal foregår på opslagstavlen i fællesrummet og absolut ikke i det offentlige rum. Derudover må DKG’s hjemmeside ikke bruges til lufte det ”snavsede vasketøj” og interne stridigheder skal ”holdes inden for plankeværket”.
Bestyrelsen foreslår, at nedsætte et udvalg, der udarbejder forslag til ny hjemmeside.
Formanden takkede afslutningsvis bestyrelsen for en kæmpestor arbejdsmæssig indsats. Dog med enkelte meget personlige og negative kommentarer til to medlemmer af bestyrelsen, der i 2007 har skuffet ham – eksempelvis ved at blande personlige ting ind i bestyrelsesarbejdet og bl.a. lave ”fodfejl”.

Kommentarer til beretning.
Efterfølgende var der debat om, hvorvidt det skulle være muligt at kommentere på formandens beretning. Det blev tilladt at fremkomme med korte formulerede synspunkter og en række indlæg blev præsenteret fra talerstolen.
Kirsten Monrad gjorde opmærksom på, at hun i sin tid havde spurgt bestyrelsen om dennes holdning til at det, af formanden omtalte, kvindemøde blev holdt i foreningens regi og at udgifterne blev afholdt af foreningen. Ingen i bestyrelsen havde modsat sig dette.
Ikke overraskende handlede mange af indlæggene om den verserende eksklusionssag. Begge parter mente at kunne bevise, henholdsvis at de tre kvinder forhandlede / ikke forhandlede med Kultur- og Fritidsforvaltningen om Ny Helgolands udformning.
Der blev omdelt en fotokopi af to mails, hvor Winnie Brandt Madsen, KKF i den første fremhæver, at den officielle kontakt mellem forvaltningen og en forening/DKG altid foregår via foreningens formand, medens den anden er en tilkendegivelse fra Mads Kamp Hansen, KKF om, at ingen i forvaltningen har klaget til DKG’s formand over kvindernes ansøgning om aktindsigt. Bestyrelsen viste en Power Point (lysbillede), hvor et referat mellem kvinderne og forvaltningen tilkendegiver, at placering af Ny Helgoland er blevet drøftet.
Der var både indlæg med stærke følelsesmæssige erklæringer om fuld tillid til bestyrelsen/formanden og kritiske indlæg omhandlende formandens magtmisbrug og en manglende tidssvarende, kvindeaccepterende, demokratisk ånd i bestyrelsen.

Efter en kort pause blev der foretaget skriftlig afstemning.
Afstemningen viste følgende resultat:

For beretningen: 62 stemmer
Mod beretningen: 63 stemmer.
Blanke stemmesedler: 8 stk.

Formanden erklærede sig villig til revurdere eksklusionssagen og trække den ud af beretningen, for på den baggrund at få foretaget en ny afstemning. Der var dog blandt medlemmer og dirigent enighed om, at beretningen må ses som en sammenhængende helhed – og udtryk for bestyrelsens samlede aktiviteter og forventede ønsker til fremtidig udvikling i DKG. Der kan ikke stemmes for dele af en beretning.

Dirigenten konkluderede at, beretningen var stemt ned. Bestyrelsen udbad sig 5 minutters tænkepause, hvorpå den valgte at gå af.

Der var adskillige opfordringer fra medlemmer, med meget divergerende opfattelser af beretningen, om at fortsætte generalforsamlingen og vælge en ny bestyrelse (det blev oplyst, at der var potentielle kandidater). Dirigenten besluttede at suspendere generalforsamlingen og indkalde til ekstraordinær generalforsamling d. 16. juni, hvor der i forvejen er planlagt en sådan.
Da foreningen ikke har nogen bestyrelse er al bemyndigelse vedr. DKG’s anliggender til overdraget til dirigenten, Karen Vinding indtil ny bestyrelse kan vælges d. 16. juni.
Dirigenten takkede for generalforsamlingens tillid – samt god ro og orden.

Referent: Jette Højbjerre Godkendt af dirigent Karen Vinding

26. maj 2008