Bestyrelsesmøde 9. januar 2018

Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer
Dirigent: Kirsten Monrad
Referent: Troels

Ad 1. Oplæg fra gusmestrene om forårsplanen
Lars, Ivan og Andreas fra gusmestergruppen var inviteret med til første del af bestyrelsesmødet.
Lars, Ivan og Andreas fremlagde gusmestrenes ønsker til forårets gusplan. Disse ønsker var centreret om:
– En differentiering af tidspunktet for fyraftensgus
– En større frihed til at fastsætte tidspunktet for oliefri gus, således at det er nemmere at få dem besat med gusmestre
– En forsøgsordning med et antal yderligere gus om ugen
Der var en god og konstruktiv debat om gusmestrenes ideer og om gus generelt.
Ivan har oplyst, at han har aftalt med et brændteknisk firma, at de gennemgår vores brandsikringsudstår i løbet af ugen.
Lars nævnte, at bestyrelsen endeligt måtte sige til, hvis vi havde brug for at trække på gusmestergruppen til løsning af praktiske opgaver i foreningen. Kirsten takkede for tilbuddet.
Efter gusmestrene havde forladt mødet, besluttede bestyrelsen på baggrund af gusmestrenes oplæg:
– at gusmestrene kan lave differentierede tider for fyraftensgus, således at to af dem ligger fra kl. 17-18 og 3 af dem ligger fra kl. 18-19. Gusmestergrupper tager stilling til fordeling på dagene i perioden mandag – fredag. Ordningen gælder frem til sommersæsonen og evalueres derefter.
– gusmestrene kan fastsætte tidspunkter for de oliefri gus. Antallet af oliefri gus er mindst 3 om ugen. Ved fastsættelse af tidspunkter bør tages hensyn til, at der er en vis kontinuitet og at de ligger på tidspunkter, der også er interessante for de lidt ældre medlemmer
– Der var tilslutning om en forsøgsordning med yderligere to gus om uge. Et ekstra eftermiddagsgus fra kl. 13-14. Gusmestrene tager stilling til om det skal være mandag, onsdag eller fredag. Et ekstra gus lørdag aften fra kl. 21-22. Ordningen gælder frem til sommersæsonen og evalueres derefter.

Ad 2. Status og overvejelser fra tænketanken
Der er langt møde i tænketanken den 28. januar. Hvis der bliver drøftelser med kommunen deltager et af de bestyrelsesmedlemmerne, der indgår i tænketanken dvs. Rasmus eller Per, i disse drøftelser sammen med Kirsten Monrad og Thomas.

Ad 3. Forslag til næste generalforsamling
Det blev besluttet, at det drøftes nærmere på bestyrelsesseminar. Et emne der var i fokus, var hvordan sikres medlemsdemokratiet i foreningen? Med et medlemstal på over 5.000 medlemmer, og en deltagelse i generalforsamling på mellem 100 – 600 medlemmer. En model kunne være at særligt vigtige spørgsmål lægges ud til urafstemning bland samtlige medlemmer. Kirsten Monrad og Troels undersøger erfaringer fra andre større foreninger frem til bestyrelsesseminaret. Bestyrelsesseminaret ligger den 17. marts

Ad 4. Dåb
Der er check på alt. Invitationer er lige ved at blive sendt ud.

Ad 5. Adgangskontrol
Per indhenter tilbud på omsætning af en indgangsmølle. Der skal være mulighed for en åbning ved siden af til kørestole, barnevogne og redningsudstyr.

Ad 6. Natlukning og lås til herre og dameafdeling
Det blev vurderet, at det ikke aktuelt var behov for at indføre en natlukning i de mørke måneder.

Ad 7. Næste medlemsoptag
Det blev besluttet, at næste medlemsoptag sker i september. Det vil blive presset i februar med dåb og vinterferie.

Ad 8. Gæstedag
Der bliver gæstedag søndag den 18. marts fra kl. 9 – 18. Eftermiddagsguset fra kl. 15-16 aflyses som konsekvens heraf.

Ad 9. Frivillig middag
Frivillig middagen afholdes den 16. marts.

Ad 10. Oplæg fra Troels om de kvalitative svar fra medlemsundersøgelsen
Troels havde lavet en opsamling af synspunkterne i de kvalitative svar fra de første 35 sider af medlemsundersøgelsen. Opsamlingen sammenfatter synspunkter, men ikke frekvensen af dem. Dette har vi delvist fået gennem de lukkede spørgsmål. Det blev aftalt, at Troels fortsætter opsamlingen. Thomas vil lave en maskinel tekstanalyse.

Ad 11. Studietur
Der arbejdes med en studietur til Århus for at besøge Jomsburg og høre om deres erfaringer med at være en rigtig stor vinterbadeklub. Tidspunktet fastsættes over mail.