Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys 13. maj 2014

Tilstede: Kirsten Monrad (KM), Kirsten Bech (KB), Thomas Trier (TT), Nicolas Barnstein (NB), Jan Brille Houmand (JH) og Thomas Frisendal (TF)

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: TT. Referent: TF.

2. Status fællessauna

Det fremsendte forslag fra arkitekterne er ikke godt nok til at bruge på generalforsamlingen. Det er taget, der er til diskussion – resten ser godt ud og det bliver en god løsning. KM beder om en revideret udgave med et mere stringent tag og nogle bedre billeder. Skal være på plads senest 22/5.

3. Gennemgang af alt, vedrørende generalforsamlingen herunder forslag, beretning, budget

Der var følgende forslag:

2 sauna forslag (1 om fra Viggo “Morgenskjald” og et fra bestyrelsen)
Vedtægter (bestyrelsen)
Jørn og Roar om debatforum (bestyrelsen er enig).

Dagsorden, forslag, regnskab, budget, beretning kopieres og hænges op 22/5 (125 eks.) TT tovholder.
300 stemmesedler (TF skaffer)
Indcheckning (TT skaffer folk)
Medlemslister (TF)
Morgenholdet synges en sang (JH)
Jubilarer – TF checker om der er kandidater (25, 40, 50 års)
TT har kontakt med Amager Bio (bar)
Skaffe projektor TT

KM laver dagsordensforslag ud fra de gældende vedtægter.

Kirstens forslag til beretning blev gennemgået og der var konsensus om det meste.

4. Besøgsstatistik

TF har lavet besøgsstatistik, som fremlægges på generalforsamlingen. Kapaciteten holder for tiden, men der skal mere til.

5. Nyhedsbrev

Udkast udsendes til godkendelse på fredag.

6. Generel orientering

Team Bade har igangsat et program om etablering af nye trapper i stedet for de gamle ubrugelige og bedt om vores medvirken. Det gør vi naturligvis gerne. KB / TT /KM er på sagen.

Arbejdsdag 1. juni? Omklædningsvognen skal også retur, samme dag? KB og TT tovholdere.

KB er ved at forberede den kommende modernisering af i første omgang dameomklædningen.

Personsag – refereres ikke.

Roars henvendelse behandles på et møde efter den ordinære generalforsamling. Han kan tage en bisidder med.

Saunagruppen savner information om fremdriften. Lige så snart vi har de rigtige tegninger, sætter vi os sammen.

Flyvefiskens skrue beskadiget på Saltholmturen. Foreningen dækker selvrisiko på 8000 kr.

7. Evt.

Referent TF