Referat: Bestyrelsesmøde 2. okt 2018

Referat af bestyrelsesmøde i DKG
Afholdt 2. oktober 2018

Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer.
Referent: Troels

1. Medlemsoptaget november
Medlemsoptag i november til den lørdag den 3. november og den 10. november kører på samme måde som september-runden. Der oprettes et hold for +60 til tirsdag den 6. november kl. 15.00. De +60 årige har sværere ved at komme hurtigt ind på hjemmeside i forbindelse med tilmelding, og de bruger oftere Helgoland i dagtimerne, hvor der er god plads. Det sidste hold den 6. november kl. 16.30 kører efter et først til-mølle princip. Bestyrelsen vil overveje om der i forbindelse med medlemsoptager i 2019 skal laves en mulighed for en interessetilkendegivelse, således vi får en bedre indikation om hvor mange der ønsker at blive medlemmer af DKG.

2. Vedligehold og udvidelse af depot
I forbindelse med medlemsoptaget den 29. september 2018 blev der ryddet op i foreningens depot, og en del effekter der ikke havde værdi for foreningen blev kasseret. Det er aftalt med Logik, at de snarest muligt foretager tilpasninger i depotet, så der bliver bedre plads. Samtidig afhøvles og lakeres gulve i Kongressen (efter den 12. november 2018).

3. Jubilæumsfestlighederne, herunder bogprojekt
Bogprojektet skrider planmæssigt frem. Kontrakt med forfattere er underskrevet. Manuskriptet forventes at være færdigt i november, hvorefter der kan foretages korrektur, og bogen gøres klar til trykning.
Der bliver dåb den 2. februar 2019. Der afholdes jubilæums middag og fest den 30. marts 2019. Der er ved at blive indhentet tilbud på at holde det som et arrangement i et telt på strandegnen foran Helgoland. Der skal nedsættes festudvalg. Der skal et første opslag om dåb og jubilæumsfest ud på hjemmeside og facebook.

4. Lokalplan strandparken
Der er kommet et forslag om en ny lokalplan for strandparken. Kirsten har skimmet forslaget, og det synes ikke at have konsekvenser for Helgoland og DKG. Troels læser også med på forslaget. Vi skal evt. gøre bemærkning om mulighed for at udvide Helgoland fra de nuværende 1500 m2. Rasmus undersøger, hvor meget der er bygget på nuværende tidspunkt

5. Ajourføring af vedtægter
Lis ajourfører vedtægterne på baggrund af generalforsamlingen.

6. Status på kontingent 2018/2019
Der begynder at komme mange kontingentindtægter ind. Der går lidt tid før indbetalinger pr. betalingsservice kan registreres på de enkelte medlemmer.

7. Gæstedage
Der bliver mulighed for at tage gæster med den 1. december 2018, den 1. januar 2019 og 1. februar 2019. Alle dage mellem kl. 9-12. Det medlem som tager gæsterne med er ansvarlige for sine gæster. Der meldes ud her om på face book og på hjemmeside.

8. Bestyrelsesmøder
De aftalte bestyrelsesmøder tirsdag den 6. november 2018, kl. 18.00, og onsdag den 12. december 2018, kl. 18.00, flyttes til henholdsvis onsdag den 31. oktober kl. 18.30 og tirsdag den 4. december 2018, kl. 18.30.

9. Standerhejsningen
Standerhejsningen finder sted på søndag den 7. oktober kl. 15-17. Morgenholdet står for den første del med hejsningen af stander, gusmestrene står den for den anden del med pølser, øl & vand og jazzorkester.

10. Oliefri gus
Vi har fået forslag fra gusmestrene om at gøre lørdag til oliefri dag. Vi synes det lyder godt for morgengus og eftermiddagsgus, men vi tvivler på hvor stor efterspørgslen vil være til kl. 21.00-guset, så vi foreslår, at dette placeres en anden dag enten som et først på eftermiddagen gus eller et sidst på eftermiddagen gus. Den sidste spand ved oliefri gus kan godt være med duft. Dorrit følger op med gusmestergruppen.

11. Forskningsprojekt om virkning af vinterbadning på brunt fedt
Projektet starter den 23. oktober. Projektet løber over ca. 4 måneder, hvor forsøgsgruppen regelmæssigt skal vinterbadning. Der har været afholdt orienteringsmøde om projektet. Vi beder Susanna der står for projektet lave en kort beskrivelse af det til hjemmesiden. Det blev aftalt at kontrolgruppen vil få mulighed for at vinterbade i næste sæson.

12. Eventuelt
Vores fiskenet til at fange brandmænd er forsvundet. Per køber et nyt net.