Referat af bestyrelsesmøde den 15. juni 2016

Bestyrelsesmøde den 15. juni 2016 kl 18.00 på Helgoland

Deltagere : Troels, Dorrit, 2 x Kirsten, 2x Thomas. Afbud fra Per

Dagsorden :
1. Evaluering af generalforsamlingen
2. Opfølgning på GF vedr. byggeri
3. Foreløbig køreplan for medlemsoptag efteråret 2016
4. Herreafdeling / fællesafdeling
5. Statistik, besøgende i maj måned
6. Sommerdrift
7. Møder 2. halvår 2016 og evt

Ad 1 – Evaluering af generalforsamlingen
Udskudt til næste møde
Ad 2 – Opfølgning på GF vedr. byggeri
Medlemmerne efterspørger inddragelse vedrørende indretning og brug af de to nye bygninger. Vi aftalte følgende forløb :
1. Der indhentes skriftlige input fra alle.
2. Der afholdes et medlemsmøde, hvor der kan komme yderligere input.
3. Bestyrelsen udarbejder på baggrund heraf forslag som præsenteres på et medlemsmøde.
4. Bestyrelsen udarbejder endeligt forslag på baggrund af bemærkninger herfra og iværksætter.
Punkt 1-4 iværksættes efter sommerferien.
Kirsten kontakter arkitekten vedrørende byggetilladelse.
Ad 3 – Foreløbig køreplan for medlemsoptag efteråret 2016
Medio august opslåes datoer for introduktion på hjemmesiden, og oplysning om hvornår der kan foretages tilmelding og hvordan det forløber.
Medio september åbnes op for tilmelding til intro
Der afholdes intro den 21. september, 1. oktober, 5. november, 3. dec. Alle datoer med 2 hold, dog således at 2. hold først udbydes hvis 1. hold hurtigt bliver fyldt op.
Der afsættes 27. sept og 11. oktober som reservedatoer. Disse datoer udbydes kun, hvis de to første datoer hurtigt bliver fyldt op.
Ad 4 – Herreafdeling / fællesafdeling
Der har været henvendelser fra herrerne om at de mangler muligheden for at sidde i damefri sauna. Vi undtager derfor sauna og omklædning hos herrerne for fællesbrug i tidsrummet fra kl 10 til 18. Indtil 10 og efter 18 kan damerne komme overalt på herreafdelingen.
Fra Sankt Hans har offentligheden adgang til herre og dameafdeling fra kl 10 til 18.
Ad 5 – Statistik, besøgende i maj måned
TF har lavet sammenholdt besøgstælleren, som registrerer alle der kommer på Helgoland, og aflæsning på nøgleregistreringer til herre og dameafdeling. Statistikken er sammenholdt med vejret de konkrete dage. Når solen skinner er der mange på anlægget, når solen ikke skinner er det stort set kun medlemmer fra Det Kolde Gys. Herrerne kommer og dypper, damerne bliver liggende. Vi følger sommerens brug.
Ad 6 – Sommerdrift
Bestyrelsen og foreningen går på sommertid . Erstatningsnøgler kan købes hos Mejlshede på Nørrebrogade ved at skrive til nybrik@detkoldegys.dk.
Kontortid starter 3. september
Ad 7 – Møder 2. halvår 2016 og evt
Næste bestyrelsesmøde onsdag den 7. sept. Kl 18.00
Besluttet nyt gulv i fællessaunaen. Det bliver i en træsort som ikke bliver så varmt, og er lettere. Dermed lettes arbejdet for rengøringen . Trier står for udskiftning af gulvet.

Kirsten 21. juni 2016