Referat: Bestyrelsesmøde 10. apr 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys den 10. april 2018

Afbud fra Rasmus

1. Tænketank
Der var præsentationsmøde for medlemmer i lørdags og der er nyt præsentationsmøde på lørdag. Proces med medlemstilkendegivelser til de enkelte forslag kører frem til den 18. april. Der bliver sendt reminder ud i løbet af et par dage. Bestyrelsen var enig om, at tænketanken havde gjort et rigtigt flot stykke arbejde.
Bestyrelsen opfordrer de medlemmer, der ikke har stemt på et af forslagene allerede, om at stemme jf. de udsendte e-mails, inden den sidste frist 18. april.

2. Bogprojekt
Der har været en kontakt til Lars Miss om han kunne påtage sig jobbet som redaktør på bogen. Han har svaret positivt. Der var stor tilslutning i bestyrelsen i valget af Lars Miss. Udgiften til bogprojektet medtages i budgettet for 2018-2019 som en del af 90 års jubilæet.

3. Flåde
Vi køber en flåde med påhængsmotor med nødvendigt tilbehør til brug for diverse reparationer på anlægget. Det skal afklares nærmere, hvor den skal lægges, når den ikke bruges.

4. Vedtægtsændring
Troels havde skrevet forslag til udformningen af vedtægtsbestemmelser omkring urafstemning. Forslaget blev gennemgået. Der var enighed om hensigten bag forslaget. Troels, Kirsten og Thomas pudser forslaget af. Troels skriver opslag til face book og hjemmeside om baggrunden for at bestyrelsen vil fremsætte forslag, der giver mulighed for brug af urafstemning.

5. Budget 2018-2019
Første udkast til budget for 2018-2019 blev gennemgået. Thomas kommer med et revideret budget.

6. Bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen
Næste bestyrelsesmøde den 9. maj 2018.
Den 23. maj reserveres til bestyrelsesmøde

7. Sommergus og andet fra gusmestermøde den 3. april
Sommergus blev drøftet. Bestyrelsen kan tilslutte sig, at der gennemføres sommergus på samme måde som sidste år, dvs. i den store sauna på herreafdelingen fra kl. 21-22, alle ugens dage i det omfang, der er gusmestre til at dække gusen.
Saunaens dag markeres på lørdag med afholdelse af ekstra gus. De ekstra gus er oliefri, men med birkekviste. Hermed markeres også 100 året for Finlands selvstændighed.

8. Eventuelt
Der gennemføres to askeudsættelser med udgangspunkt i Det Kolde Gys henholdsvis 10. maj (Kristi Himmelfartsdag) og den 17. juni. Kongressen er booket i forbindelse med disse arrangementer. Det drejer sig i begge tilfælde om personer, der har været medlem af foreningen i mange år.
Per følger processen omkring opsætning af karrusel ved indgangen.
Der er førstehjælps kursus den 9. juni 2018. Der er stadigt ledige pladser, for nærmere oplysninger ser opslag i Fælleshuset.
På generalforsamlingen er der valg af kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Thomas Frisendal genopstiller ikke som kasserer. Bestyrelsen har fundet et bud på en ny kasserer. Dorrit Erlandsson og Troels Norup Panild genopstiller til de to andre bestyrelsesposter. Der er muligheder for medlemmer, der er interesserede i stille op til bestyrelsesposter at komme ned og tale med bestyrelsesmedlem Per Nørgaard Andersen, om hvad der ligger i bestyrelsesarbejdet torsdag den 19. april kl. 18.00 i Kongressen eller bestyrelsesrummet. Per er ikke er på valg i år.