Referat af bestyrelsesmøde 16.08.2012

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. august 2012, Det Kolde Gys

Kl. 18.00 – 20.30

 

1.              Medlemshenvendelse

Bestyrelsen har behandlet den medlemshenvendelse, som blev fremført på den ordinære generalforsamling: her blev der stillet spørgsmålstegn ved rimeligheden i at medlemmer der undlader at betale kontingent kan smides ud, når medlemmer, der skylder foreningen mange penge ikke nødvendigvis bliver smidt ud. Der er på den baggrund afholdt et møde med Jørgen Melskens (JM), hvor bestyrelsen har givet ham mulighed for at redegøre for forløbet. Denne redegørelse er taget til efterretning. Bestyrelsen har besluttet at indstille Jørgen Melskens til eksklusion.

 

2.              Fastsættelse af datoer – årets gang, samt møder + kontortider

Listen med årets gang blev gennemgået, denne bliver revideret og offentliggøres i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Bestyrelsen har fremover (fra september) fast kontortid torsdage i lige uger kl. 17-19. Medlemmer, der har lyst til at hjælpe bestyrelsen med kontortider, kan kontakte Jara.

 

3.              Opfølgning på opgaver – kort status/beslutning

a)     Medlemsfolder: er i gang med at blive udviklet. Skal indeholde værdier/kultur på Helgoland, regler om sikkerhed, og praktisk. 1. Udkast klar 29. August. Jara, Anne og Kirstine arbejder på den.

b)   Flytning af varmepumpe: Jara har kontaktet Inge K med henblik på indhentning af tilbud. Møde afholdes med Inge i september.

c)     Værdibokse: Der bliver forsøgsvis sat en række bokse op i omklædningsrummene. (8 stk. på hver side). Som medlem tager man selv hængelåse med. Kirstine bestiller.

d)   Haveforening – Lille Helgoland: Bestyrelsen har arbejdet på en overdragelse af lille Helgoland til haveforeningen, men de har ikke vist interesse for lille Helgoland. Kirstine undersøger lille Helgolands officielle status.

e)     Online betaling på hjemmeside: der arbejdes i udvalg på at etablere online betaling på hjemmesiden for at lette den administrative byrde. Dette har dog vist sig mere omfattende end først antaget og kan derfor ikke etableres i denne sæson.

f)     Vedtægtsændringer: Brian samarbejder løbende med forslagsstillere.

g)   Bygning af overdækning og skur. Ingen status.

h)   Glasdøre: Preben har snakket med 3 udbydere. Glasdørene sættes af.

i)      Skabe og bænke: Der afprøves 1,20 m slagbænk til klubhuset. Marie-Louise bestiller en ribbe.

 

4.              Nye opgaver

  • Udendørsbruser : Preben indhenter tilbud
  • Indretning af klubhus: Punktet blev kort drøftet og der indkøbes prøveslagbænk, og der arbejdes videre med indretningen.
  • Oprydning af Shurgaard lager: Punktet udsættes til senere.

 

 

5.              Medlemshenvendelser

  • Fuldmånearrangementer: Bestyrelsen bakker op om arrangement, hvor der bliver fællesbadning på fællesafd. i forbindelse med fuldmåne.
  • Sangaftner: Bestyrelsen bakker op om sangarrangementer samt indkøb af sangbøger.
  • Ordensregler/værdisæt – børn på Helgoland: Punktet udsættes til senere.

 

6.              Nyt fra Team Bade – status trapper + låsesystem, sikkerhed, etc.

–       intet nyt fra Team Bade, så nyt låsesystem forventes først implementeret senere.

 

7.              Økonomi – status

Kassereren meddeler at vi har 880.000 kr.

 

8.              Ny hjemmeside og mere web-kommunikation (oplæg ved Jara og Anne):

Brugervenligheden på hjemmesiden er ikke god nok og strukturen efterlader ikke mulighed for at forandre det nuværende site. Desuden ønsker bestyrelsen en bedre web-kommunikation samt at brugerne har lettere adgang til praktiske oplysninger. Jara og Anne forslog derfor, at der udarbejdes en ny og har i samarbejde med Jan Andersen lavet et udkast til en struktur. Anslåede omkostninger til softwareudviklere: 10.000-15.000 kr. Det blev vedtaget at gå videre med implementeringen af den nye hjemmeside. En skitse præsenteres på næste møde.

 

9.              Oplæg Marie-Louise

Marie-Louise lavede et oplæg til, hvordan hun ser arbejder i bestyrelsen og for foreningen frem til næste ordinære generalforsamling.  Der blev lagt op til at man lige kan tænke over det, indtil næste møde.

 

10.           Diverse

  • Saunagus-arrangement i Øbrohallen
  • Driftsplan for Helgoland er under udarbejdning
  • Nyhedsbrev udsendes medio september
  • Alle bestyrelsens medlemmer skal enten sidemandoplæres eller på kursus i Conventus, klubbens administrative system.