Referat af bestyrelsesmøde d. 22.april 2012

Det Kolde Gys, Bestyrelsesmøde d. 22. april 2012, Kl. 10.00 – 18.00

Tilstede: Brian, Viggo, Anne, Kirstine, Marie-Louise

Afbud: David, Jara

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

Viggo

2. Valg af referent

Marie-Louise

3. Nyt fra medlemssiden – Anne

 • medlemsregister skal være opdateret og klar til opkrævning til d. 1.10.12
 • vi arbejder på at få en web-baseret betalingsløsning til et fremtidigt ventelistegebyr + salg af andre ydelser
 • hvis man pt. ønsker at komme på venteliste skal man skrive en mail til dkg@detkoldegys.dk

4. Nyt fra Herrerepræsentant – Viggo

 • Vi har fået en flot vejrhane og der er morgensang hver morgen kl. 7.00

5. Nyt fra Damerepræsentant – Kirstine

 • Der bliver sat led-lamper op ved alle trapperne
 • Der er indkøbte kopper og hylder
 • Der bliver indkøbt ny ribbe og flyttet til halvvæggen i det frie

6. Regnskab – Brian

 • Brian har haft møde med revisorerne der har revideret regnskabet frem til udgangen af februar 2012 uden kritiske bemærkninger. Vi forventer at komme væsentlig bedre ud end budget. Der udestår stadig nogle bilag til bogføring i 2011/12 regnskabet. Likvide beholdninger andrager pr. 31. marts 1,387 mio. DKK og egenkapital ultimo forventes at andrage ca. 960 t.DKK.
 • Vi opsiger vore abonnement hos Telia og Anne undersøger alternativ løsning

7. Klubhus – Marie-Louise

 • Vi indkøber borde og stole efter det prøvesæt vi har
 • Der bliver sat røgalarmer op
 • Indvielse af klubhus i forbindelse med standerstrygning d. 24. maj 2012

8. Rengøring – Marie-Louise

 • Vi har truffet beslutning om nyt rengøringsselskab som vi engagerer fra 1. Juni til alle vores lokaler
 • Bent forbliver tilsynsmand

9. Aktuelle sager – Marie-Louise

 • Har ingen tilbagemelding fået fra Lars Amelang fra Team Bade trods flere henvendelser – vi afventer svar på ny trappeløsning med platform i bunden, udendørs bruser, halvtagsoverdækning ved det nye klubhus
 • Vi har fået tilbud på nyt låsesystem med armbånd, som vi fremlægger på kommende GF

10. Generalforsamling

 • David ønsker at trække sig fra bestyrelsen
 • Viggo er på valg og ønsker ikke genvalg
 • Jara er på valg og ønsker genvalg
 • Indkaldelse til generalforsamlingen bliver offentliggjort på Helgoland og hjemmesiden d. 23. April 2012

11. Henvendelser fra medlemmer – Marie-Louise

 • Pga. tidsmangel udsættes disse henvendelser til næste møde

Evt.

 • Vi vil i fremtiden have et fast punkt på dagsordenen der hedder sikkerhed
 • Arrangement fra Baltic Winterswimmers Association på Helgoland d. 12. maj 2012 er aflyst
 • Der afholdes åbning af ”Svøm ud” sæsonen fra Helgoland d. 6. maj kl. 13.00. Vi har givet foreningen ”Svimm out” – og dennes deltagere, lov til at benytte vores sauna og omklædningsfaciliteter på Helgoland i forbindelse med dette arrangement.

Marie-Louise d. 22. 4. 2012