Nytårshilsen fra Det Kolde Gys

Kære alle medlemmer
Vi vil gerne ønske jer alle et godt nytår!
Først nogle meddelelser om arrangementer i foreningen.
Nytårskur
Den 1. januar kl 14 ønsker vi hinanden godt nytår.
Kom ned og få dit nytårsbad, så sørger vi for at der er noget at skåle med kl 14.
Gæstedag
Den 8. januar holder vi gæstedag fra kl 9 til kl 19. Du må tage gæster med, som du passer på og sætter ind i vores regler osv. Der er ikke eftermiddagsgus den dag. Men vi sørger for koldt vand til gæsterne! Og saunaerne kører.
Dåb 2017
Lørdag den 4. februar holder vi dåb. Vi håber at rigtig mange af jer skrællinger tager mod tilbuddet om at skifte jeres status fra skrælling til viking eller skjoldmø. Hvis I er blevet medlem i 2015 eller tidligere kan I blive døbt. Og om aftenen fejrer vi jer med årets største fest med spisning og dans. Dog ikke til den lyse morgen her om vinteren.
Vi håber også at rigtig mange af medlemmerne vil møde op og huje af skrællingerne og deltage i festen efterfølgende. Der er offentlig adgang til at overvære dåben på Helgoland. Så inviter gerne hele gaden med ned og se på.
Vi skriver på Facebook og hjemmesiden og opslag om hvordan program og tilmelding kommer til at foregå.
Juleferie og kontortid
Bestyrelsen holder juleferie frem til efter nytår. Den 7. januar er der kontortid kl 11-12 på Helgoland. Akutte henvendelser (på dkg@detkoldegys.dk) vedr. f.eks. låste døre osv. vil dog blive taget hånd om i ferieperioden.
Medlemsstatus
Der er afholdt introduktion for 954 nye medlemmer fordelt på 18 hold. Omkring 200 medlemmer har meldt sig ud, så vi har haft en nettotilgang på ca. 750 medlemmer. Det er en stor stigning i forhold til tidligere år, hvor der har været afgang på 300 og tilgang på 500. Vi er nu 4562 medlemmer.
Det har været en fornøjelse at byde de nye medlemmer velkommen, og se hvor hurtigt de er blevet en del af os alle og deres glæde ved at bade i det friske vand.
Medlemssammensætning
Medlemsoptag og byggeri hænger sammen og for forståelsens skyld vil vi lige kort opridse baggrund herfor, og så i øvrigt henvise referat fra generalforsamlingen i 2016, herunder bestyrelsens skriftlige beretning: http://detkoldegys.dk/beretning-til-generalforsamling-den-26-maj-2015/
Vi har aftalt med Københavns kommune at vi stadig kan benytte hele badeanstalten til vinterbadning i foreningsregi fra oktober til maj, hvis vi har løbende optag af nye medlemmer og tilbyder vinterbadning under forsvarlige forhold.
For at der kan være plads til mange flere medlemmer fremover, fik vi samtidig lov til at bygge i de 2 vestvendte byggefelter på herre og dameafdelingen, og vi traf beslutning herom på generalforsamlingen i maj.
Da badeanstalten blev disponeret for 10 år siden var behovet en dame og en herreafdeling til DKG , og så var der en forestilling om at damerne, hvis de ville, kunne brede sig ind på fællesafdelingen i perioden fra sept til sankt hans , når der var lukket for den offentlige adgang.
Sådan havde det nemlig altid været i DKG. I de to sommermåneder, juli og august, var der offentlig adgang og en fællesafdeling mellem herre og dameafdeling, men i hele perioden fra september til ultimo juni, blev den kun benyttet af damerne.
Der skete imidlertid det på det nye Helgoland, at dels fandt damerne at fællesafdelingen var for åben, dels begyndte fællessegmentet at indtage fællesafdelingen, godt hjulpet af etablering af fælleshuset, placering af mobilsaunaen, fællesomklædning, den nye fællessauna og at gus kun foregik i fællesregi. Så der opstod faktisk en DKG fællesafdeling, og det var ganske udmærket, indtil 1. maj 2016, hvor den offentlige adgang blev udvidet til 5 måneder og vi mistede råderetten over fællesafdelingen i 5 mdr. – og der stod vi med alle talenterne og en flot ny sauna til 2,5 mio.
For samtidig havde medlemsoptaget og medlemssammensætningen ændret sig gennem de seneste år. Vi havde fået mange medlemmer der ønskede at bade og bruge faciliteterne uden kønsopdeling, og nu havde vi intet sted at placere dem i 5 mdr.!!
Det har været en stor udfordring hen over sommeren og efteråret, og er det stadig, for det bliver snart 1. maj igen. Og vi har ikke tænkt os at smide dem ud med badevandet.
Faktum er, at vi har 3 grupper, damer, herrer og fælles, som vi skal tilbyde følgende faciliteter: bademulighed, omklædning, og også gerne sauna og dæksplads. Vi er en badeforening, så prioriteringen vil være den nævnte rækkefølge.
Vi er en gammel forening som tager afsæt i vores traditioner og holder fast i det, der har været værdsat hidtil. Vi er også en forening som har åbenhed som en af vores gamle værdier, og er derfor åbne overfor de ændringer en ændret medlemssammensætning nødvendiggør.
Det er de færreste vinterbadeforeninger, der har kønsopdelte afdelinger. Kønsopdeling er dog meget værdsat blandt vores medlemmer, især blandt damerne, men også hos herrerne. Så det skal vi ikke lave om på. Men vi skal indenfor de givne rammer skaffe faciliteter til såvel herrer som damer og fælles. Og det betyder at vi skal deles om pladsen.
Medlemsundersøgelse
Vi anslår at 25% af medlemmerne tilhører enten fællesbadersegmentet eller herresegmentet og at damesegmentet udgør de 50 %. Vi tror at fællesbadersegmentet og damesegmentets andel af medlemssammensætningen er voksende og at herresegmentet er dalende. Vi baserer vores opfattelse på hvad vi ser og hører i forbindelse med medlemsoptag, men bestyrelsen har i sept besluttet at gennemføre en medlemsundersøgelse i foråret -17, så vi kan få vores antagelse af eller bekræftet og blive klogere på medlemmernes ønsker og behov. Vi arbejder pt. med udformningen af spørgsmål. Vi vil vi også undersøge om der er forskelle på sommer og vinterbrug.
De 2 nye bygninger
De 2 nye bygninger skal give mulighed for at vi kan rumme mange flere medlemmer, men også give mulighed for at anlægget kan tilgodese de 3 segmenter året rundt.
Man kan også sige det på anden vis. Såfremt badeanstalten skulle bygges i dag, og med den udvidede offentlige sæson, havde vi disponeret med 3 afdelinger indenfor vores område. Disponering af de to bygninger er dermed vores mulighed for at rette ind i forhold til den nuværende og fremtidige medlemssammensætning.
Det er ikke nogen nem opgave. Godkendelse af opførelsen af badeanstalten og dens disponering er resultat af en lang og sej proces, hvor en række organisationer har haft synspunkter der skulle tilgodeses, og hvor fredningsnævn og kystdirektorat har været involveret. Lidt af en bedrift, som en tidligere bestyrelse skal have æren for.
Vi har derfor på ingen måde frit slag i bolledejen. Og vi skal også have accept fra badeanstaltens ejere, når vi foretager ændringer.
Vi har som nævnt fået lov til at bygge i de to store byggefelter, som ved badeanstaltens opførsel blev udlagt som områder hvor der må bygges. Sidste generalforsamling besluttede, at der skulle bygges 2 huse med omklædnings- og saunafaciliteter på de to byggefelter.
Bestyrelsen bad i efteråret medlemmerne om at komme med forslag til de to bygningers disponering og også gerne forslag til hvordan vi kunne opdele badeanstalten, så alle tre segmenter kunne tilgodeses hele året. Bestyrelsen besluttede samtidig, at de så en opdeling af herreafdelingen som en mulighed (se referat af bestyrelsesmøde den 7. sept.). Alle indlæg fra medlemmerne blev lagt på hjemmesiden. De fleste indlæg handlede dog desværre om at bygningerne skulle placeres andre steder på badeanstalten, og at bestyrelsen angiveligt ville nedlægge herreafdelingen.
Bestyrelsens forslag
Bestyrelsen har herefter udarbejdet et forslag til disponering af de to bygninger. Forslaget blev fremlagt på medlemsmødet den 13. december, og det kan ses her: http://detkoldegys.dk/bestyrelsens-praesentation-pa-medlemsmodet-1312-2016/
Det går i korthed ud på at bygningen i byggefeltet på dameafdelingen anvendes til fællesomklædning og damesauna og at bygningen på herreafdelingen anvendes til fællessauna. Se nærmere herom i referat fra bestyrelsesmødet fra 7. dec og tegningerne på hjemmesiden.
Såvel dameafdelingen som herreafdelingen fortsætter som kønsopdelte afdelinger. Dameafdelingen i sin nuværende form. Herreafdelingen vil blive opdelt så den både kan rumme herreafdeling og fællesafdeling.
På herreafdelingen vil den nuværende bygning fortsat rumme omklædning og sauna for herrerne og herrerne vil få deres eget dækområde, evt. med nye trapper mod nord. Bestyrelsen kan ikke på nuværende tidspunkt sige hvor stregerne skal gå. Vi bliver nødt til at vide noget mere om hvor stor efterspørgsel der er på henholdsvis herre som fællesbrug. Det vil den kommende medlemsundersøgelse kunne bidrage til.
Vi vil herudover arbejde på en udvidelse af dækket mod nord på herreafdelingen, således at dækket får fuld bredde fra herrebygningen og ud mod øst, ligesom vi gerne ser saunaen hos herrerne bragt op på et højere niveau, f.eks. gjort større og med stort vindue mod nord. Udvidelse mod nord kan komme til at tage op til et par år, hvis fredningsmyndigheder osv. skal indover i processen.
Bestyrelsen er klar over at en del herrer ikke finder det tilfredsstillende at de skal dele pladsen, men vi ser ikke andre muligheder. Vi kan ikke inddrage områder fra det offentlige areal, vi skal finde mulighederne indenfor den nuværende herre og dameafdeling. Vi går ikke ind for en ophævelse af de kønsopdelte afdelinger.
Vi beder alle om at vise forståelse for, at vi skal kunne rumme mange flere medlemmer, at vi skal kunne give tre segmenter mulighed for badning og faciliteter og at vi prøver at gøre det så godt som muligt for alle. Vi har faktisk tænkt og talt meget om hvordan, og vores forslag til disponering af bygningerne er derfor gennemtænkt og velovervejede.
Og for at skære det ud i pap: Vi nedlægger ikke herreafdelingen. Vi gør den mindre for at skaffe plads til alle medlemmer i foreningen. Vi kommer med forslag til hvordan, når vi ved hvor mange, der er i de 3 grupper der skal deles om vores råderum.
Status og planer for byggeriet
Bestyrelsen behandler de indkomne svar og kommentarer fra medlemsmødet på vores bestyrelsesmøde den 10. januar.
Bunden er lagt i de to byggefelter. Næste fase er konstruktion af elementer til vægge og tage. Dette sker løbende gennem de næste måneder. Efterfølgende kommer så interiør, ventilation, saunaovne osv.
Bygningerne er færdige første maj.
Gus med og uden duft
Gus er vældig populært blandt en del medlemmer. Og gus giver en god oplevelse for en del medlemmer. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at begejstringen for gus også følges af kritik af gus. Kritikerne anfører, at gus fylder for meget i fællessaunaen, at det hindrer almindelig brug af saunaen og at de eksisterende gus udelukker nogen, fordi der anvendes dufte. Kritikerne anfører også at vi er en vinterbadeforening, og at gus ikke må være det primære.
Gus giver velvære, men vi ved ikke om alle kan tåle de dufte der anvendes eller om antallet af gus har betydning. Der er forskel fra individ til individ. Der er nogen der beretter at deres næseslimhinder kan bløde efter gus med nogen dufte. Der er lægelige udtalelser om at det ikke kan udelukkes, at nogen af de anvendte dufte kan fremkalde en allergi og på nettet ligger denne artikel fra professor Bente Klarlund: (http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sundhedsp/art5396813/Klarlund-Er-det-sundt-med-aroma-dampe-i-saunaen ).
Olierne indkøbes i bedste kvalitet af gusmestrene. Foreningen afholder udgiften. Alle gusmestre er uddannede i at afholde gus. Du kan altid spørge gusmesteren hvilke dufte han/hun vil anvende, inden et konkret gus går i gang.
Vi gør opmærksom på, at såvel udøvelse som deltagelse i gus sker på eget ansvar, at der kan være dufte du reagerer på og at foreningen ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle skader eller gener, der måtte opstå for dig.
For at give flere mulighed for at opleve velværen ved gus, har vi aftalt med gusmestrene at 3 af de ugentlige gus skal være helt uden dufte. De ligger søndag kl 15 samt tirsdag og torsdag kl 17.30.
Vi er en vinterbadeforening. Prioriteten er badning, omklædning, sauna. Sauna er for at få varmen og mere til, så man kan klare en dukkert eller to mere. Gus skal ses som et ekstra plus til badeturen og saunaoplevelsen.
Medlemsundersøgelsen vil naturligvis indgå i vores overvejelser med at anvende vores faciliteter bedst muligt til gavn for alle medlemmer.
Godt Nytår!
Husk nytårskuren, gæstedagen og dåben!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen