Referat af ekstraordinær generalforsamling 18. juni 2014

Den ekstraordinære generalforsamling i Vikingeforeningen Det Kolde Gys blev afholdt på Loftet, Øresunds-vej 4, 2. sal og startede kl. 19.00. Der mødte 97 medlemmer op.

Der var følgende dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Eksklusion af Eva Jordy

Den ekstraordinære generalforsamling blev indledt med en fællessang under ledelse af morgenholdet.

Derefter bød formand, Kirsten Monrad Jensen, velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Knud-Erik Kofoed som dirigent. Advokat Knud-Erik Kofoed blev valgt som diri-gent uden modkandidater og med applaus.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til § 8 i foreningens nye ved-tægter, da indkaldelsen var blevet offentliggjort den 4. juni 2014, og at generalforsamlingen var beslutnings-dygtig.

Ad 2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog advokatfuldmægtig Sarah Fisker Vissing som referent. Advokatfuldmægtig Sarah Fi-sker Vissing blev valgt som referent uden modkandidater og med applaus.

Ad 3. Eksklusion af Eva Jordy

Formanden redegjorde for baggrunden og begrundelsen for bestyrelsens beslutning om eksklusion af Eva Jordy samt om forløbet.

Bestyrelsen blev i november 2013 orienteret om, at der blandt medlemmerne var iværksat en underskrifts-indsamling, hvorefter medlemmerne ville anmode om en ekstraordinær generalforsamling, medmindre besty-relsen inden årets udgang havde iværksat en eksklusion af Eva Jordy, da hun handlede til skade for forenin-gen. Bestyrelsen tog på den baggrund kontakt til foreningens advokat og drøftede på et bestyrelsesmøde i december 2013, hvorvidt en eksklusion var nødvendig.

Bestyrelsen var enig om, at eksklusion var nødvendig. Medlemmerne søgte fred og ro på badeanstalten, og de blev påvirket af og tog afstand fra den utilfredshed, som Eva Jordy havde udvist gennem mange år. Det sled på bestyrelsen og tog energi fra andre vigtigere opgaver, at bestyrelsen til stadighed blev mødt af mistil-lid og utilfredshed.

Der havde været flere situationer, hvor Eva Jordy havde udvist en obstruerende adfærd, herunder på den ordinære generalforsamling i 2013.

Formanden forklarede, at eksklusionen havde været nødvendig for at sikre, at foreningen også i fremtiden ville være velfungerende og for at sikre, at medlemmerne havde lyst til at deltage i foreningsarbejdet.

Ved brev af 20. december 2013 blev Eva Jordy orienteret om, at bestyrelsen agtede at indstille hende til eksklusion. Formanden redegjorde for indholdet af brevet. I brevet blev Eva Jordy ligeledes opfordret til se-nest den 10. januar 2014 at meddele sine eventuelle bemærkninger til bestyrelsens indstilling. Eva Jordy re-agerede ikke inden for den fastsatte frist på bestyrelsens brev af 20. december 2013, og bestyrelsen beslut-tede på et bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 at gennemføre eksklusionen, hvilket blev meddelt Eva Jordy ved brev af 14. januar 2014. I brevet blev Eva Jordy opfordret til senest den 28. januar 2014 at medde-le, om hun ønskede eksklusionen prøvet på en ekstraordinær generalforsamling. Heller ikke dette brev rea-gerede Eva Jordy på.

Den 14. april 2014 modtog bestyrelsen en mail fra Eva Jordy vedrørende eksklusionen. Eva Jordy oplyste i den forbindelse, at hun havde været bortrejst i en længere periode, og at det var baggrunden for, at hun ikke havde reageret på brevene af 20. december 2013 og 14. januar 2014.

Da bestyrelsen modtog Eva Jordys indsigelser i mail af 14. april 2014, fik Eva Jordy en ny frist til den 22. maj 2014 til at komme med bemærkninger. Eva Jordy sendte sine bemærkninger til bestyrelsen i mail af 11. maj 2014. På baggrund af Eva Jordys bemærkninger i mail af 11. maj 2014 blev der den 3. juni 2014 afholdt et nyt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen igen drøftede sagen og besluttede at fastholde eksklusionen, hvilket blev meddelt Eva Jordy i mail af 4. juni 2014. Eva Jordy havde allerede i mail af 11. maj 2014 anmodet om en ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen fastholdt eksklusionen, hvorfor der blev indkaldt til eks-traordinær generalforsamling den 18.juni 2014.

Eva Jordy meldte afbud til den ekstraordinære generalforsamling dagen før, men bestyrelsen valgte at fast-holde den ekstraordinære generalforsamling, da afbuddet fra Eva Jordy var kommet sent og for at lade for-eningens øverste myndighed – generalforsamlingen – tage stilling til bestyrelsens beslutning om eksklusion.

Eva Jordy havde bedt dirigenten om at læse hendes mails op. Dirigenten læste nedenfor refererede mails op.

Mail af 17. juni 2014 kl. 12.03 fra Eva Jordy til Knud-Erik Kofoed og formanden

“Til Knud-Erik Kofoed og Kirsten Monrad

Jeg meddeler hermed, at jeg afstår fra min demokratiske ret til at få bestyrelsens indstilling om eksklusion af mig fra Det Kolde Gys prøvet ved den ekstraordinære generalforsamling d. 18/6-14 kl. 19:00, Øresundsvej 4, da jeg nu kan se, at bestyrelsen på forhånd har dømt mig overfor resten af medlemmerne ved at lægge mig for had og har ført en smædekampagne mod mig, som det kan ses af det af bestyrelsen netop udsendte Ny-hedsbrev, som et medlem har videresendt til mig. Dette understreger den udemokratiske ånd, der hersker i Det Kolde Gys, hvor jeg, fordi jeg ikke har samme adgang til medier og mails som bestyrelsen har, er frata-get ENHVER mulighed for at kunne forsvare mig overfor bestyrelsens påstande.
Bestyrelsen har endvidere via advokat Knud-Erik Kofoed afvist at dokumentere påstanden om, at
“en kreds af medlemmer” har anmodet bestyrelsen om at foretage denne eksklusion, som oplyst i brev af 20/12-2013 om bestyrelsens påtænkte eksklusion af mig fra Det Kolde Gys.
Jeg ønsker på denne baggrund ikke at medvirke/stille op til den farce på den ekstraordinære generalforsam-ling, hvor jeg kan se, at jeg allerede har tabt, da jeg ikke vil få en fair behandling.
En fair behandling kan jeg kun få hvis jeg får sagen prøvet for domstolene.
Eva Jordy”

Mail af 17. juni 2014 kl. 13.25 fra Knud-Erik Kofoed til Eva Jordy

“Til Eva Jordy

Tak for din mail nedenfor.

Jeg har drøftet din mail med bestyrelsesformanden, og bestyrelsen fastholder gennemførelsen af general-forsamlingen i morgen, således at foreningens øverste myndighed får lejlighed til at tage stilling til eksklusio-nen.

På den baggrund opfordrer jeg dig til at møde op og redegøre for dine synspunkter og dermed varetage dine interesser. Jeg kan garantere dig, at du får mulighed for at redegøre fyldestgørende for dine synspunkter.

Du må meget gerne meddele mig, hvorvidt du på baggrund af ovenstående møder op i morgen.”

Mail af 17. juni 2014 kl. 14.13 fra Eva Jordy til Knud-Erik Kofoed

“Jeg har ikke noget nyt at tilføje og fastholder, hvad jeg tidligere har skrevet.
Eva Jordy”

Mail af 17. juni 2014 kl. 20.26 fra Eva Jordy til Knud-Erik Kofoed

“Jeg beder om, at mine mails bliver læst op af forsamlingen.
Eva Jordy”

Der var herefter mulighed for at komme med bemærkninger til eksklusionen.

Flere medlemmer udtrykte deres støtte til bestyrelsen, da de selv havde haft uheldige oplevelser med Eva Jordy, mens andre medlemmer betonede retten til at være medlem af en forening og retten til at ytre sig. Derudover nævnte et medlem, at det var ærgerligt, at Eva Jordy ikke selv var mødt op for at give sin mening til kende.

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, spurgte dirigenten, om forsamlingen ønskede skriftlig afstemning, hvilket blev bekræftet.

Generalforsamlingen skulle herefter stemme, om hvorvidt Eva Jordy skulle være medlem af Det Kolde Gys.

Stemmerne blev indsamlet og talt op af dirigenten og referenten, og resultat af afstemningen endte således:

Nej: 84
Ja: 7
Blanke: 4
Ugyldige: 2

Med et flertal af nej-stemmer blev det vedtaget, at Eva Jordy ikke skulle være medlem af Det Kolde Gys, og eksklusionen står således ved magt.

Da der ikke var yderligere punkter på dagsordenen, takkede dirigenten for god ro og orden, og formanden takkede for det store fremmøde og for støtten.

Til slut udråbte cermonimesteren et leve for foreningen.

Dirigent: Knud-Erik Kofoed
Formand: Kirsten Monrad Jensen
Referent: Sara Fisker Vissing