Bestyrelsesmøde den 10. januar 2017

Det Kolde Gys
Bestyrelsesmøde den 10. januar 2017 kl 18.00 på Helgoland

Deltagere : Dorrit, Troels, Per, Thomas F, 2x Kirsten, afbud fra Thomas T.

Dagsorden :

1. Byggeri og opfølgning på medlemsmøde
2. Dåb
3. Medlemsundersøgelse
4. Næste introduktion
5. Evt

Ad 1 – Byggeri og opfølgning på medlemsmøde
På baggrund af de indkomne bemærkninger på mailen og medlemsmødet besluttede vi at ændre saunaen på herreafdelingen, således at der ikke er nødudgang mod nord men derimod mod øst og etablere en tværgående bænk i den nordlige ende af saunaen. Vi opnår dermed at der ikke bliver indblik til dækket mod nord og at der kommer et par ekstra pladser i saunaen. Vi prøver også om skillevæggen mellem forrum og sauna kan rykkes en tand mod syd.
Der kommer naturlig ventilation i begge saunaer, med luftindtag udefra. Spjæld til luft ind og ud styres manuelt og med automatik, så der kan lukkes om natten og når der guses.
For at skabe plads til luftindtag laves en lav brøstning på frontsiden af begge saunaer. Den vil også have funktion om sommeren som rygstøtte, når der solbades

Ad 2 – Dåb
Dåbsforberedelserne skrider planmæssigt fremad. Kirsten B har løbende møder med Anders Hjorth. 2x Kirsten har aftalt menu med Sundby sejl. Thomas F har lagt tilmelding til dåbsfest på hjemmesiden. Det er også muligt at tilmelde sig i Sundby sejl.

Ad 3 – Medlemsundersøgelse
Vi gennemgik udkast til spørgeskema til medlemsundersøgelse igen. Det er ved at være der. Thomas og Troels arbejder videre med formuleringerne og ser om det kan gøres kortere. Vi besluttede at alle medlemmer spørges og at det forinden testes på en mindre gruppe.

AD 4 – Næste introduktion
Vi ved ikke om der er basis for endnu et introhold i denne sæson. Vi besluttede at udbyde 2 hold tirsdag den 28. februar kl 15 og 16.30 med 50 pladser på hvert hold.
Det kan først blive ultimo febr fordi vi skal have tid til dåben og så kommer der vinterferie i uge 7 og 8. Det kan betyde, at der er en del der finder at sæsonen bliver for kort og derfor ikke vil melde sig ind nu. Det bliver til fuld kontingent. Såfremt der ikke er mindst 50 der melder sig, så der kan samles et fuldt hold, aflyser vi og tilbagefører indbetalingerne. Tilmelding bliver mulig fra 2. febr kl 07. Der bliver ikke flere introhold i denne sæson. Næste intro vil være til september.

AD 5 – Evt.
Nytårskuren hvor vi ønskede hinanden godt nytår gik fint. Gæstedagen var også en succes. Der var mange glade gæster og saunaerne var mere end fyldte. Personsagen afventer landsrettens afgørelse, der mangler tov på nogen af trapperne, det elektroniske termometer er stadig ikke dukket op.
Ingen skader i forbindelse med højvande og storm. Vandet steg op over gulvet på lille Helgoland, men ingen skader på låse og el.
Kommende bestyrelsesmøder er aftalt til 7. febr.,15. marts, 19. april alle dage kl 18 på Helgoland.
Generalforsamling bliver tirsdag den 30. maj kl 19 i Amager Bio.

Kirsten 18. januar 2016

Referat af bestyrelsesmøde 7. december 2016

Det Kolde Gys
Bestyrelsesmøde den 7.december 2016 kl 18.00 på Helgoland
Deltagere : Dorrit, Troels, Per, 2 x Thomas, 2x Kirsten

Dagsorden :

1. Status medlemsoptag
2. Byggeri og medlemsmøde
3. Dåb
4. Personsagen, byrettens afgørelse
5. Børn
6. Nytårskur, næste møder og evt

Ad 1 Status medlemsoptag
Der er afholdt introduktion for 954 nye medlemmer fordelt på 18 hold. Vi er nu 4562 medlemmer.
De sidst udbudte pladser blev trods varsel fra 25. oktober, og udbudt 15. nov først besat den 26 nov. Det er derfor vores vurdering, at vi stort set har opfyldt alle aktuelle ønsker om at blive medlem.
Der er ikke kræfter i bestyrelsen til flere introhold i år og i januar. Vi skal prioritere byggeriet og dåben. Og vores private julegøremål.
På bestyrelsesmødet i januar tager vi stilling til om vi vil udbyde et introhold ultimo febr. Det vil i givet fald være således, at holdet aflyses, hvis der ikke melder sig tilstrækkelig mange. Det bliver til fuld betaling for sæsonen indtil 1. oktober.
De der havde tilmeldt sig et introhold, men ikke mødte op på nogen af introholdene, har alle fået tilbageført deres indbetaling.

Ad 2 Byggeri og medlemsmøde
Vi gennemgik tegninger og overheads til medlemsmødet den 13. dec.
De to bygninger skal tilgodese de mest presserende og åbenlyse behov, hvilke er :

 • Omklædning og sauna for fællessegmentet i perioden maj til oktober
 • Omklædning og sauna for fællessegmentet hele året, især i forbindelse med gus
 • Sauna for damer
 • Bestyrelsen er enige om at de to bygninger disponeres således at :
  Den ny bygning på dameafdeling anvendes dels til damesauna dels til fællesomklædning. Den bygges helt op til nuværende bygning, så hele byggefeltet udnyttes. Saunaen placeres i den østlige ende af bygningen for at få mest mulig udsyn til bassin. Der bliver selvstændig adgang til saunaen så omklædning og sauna ikke skal dele adgangsforhold. Der bliver adgang til fællesomklædning fra både dame og herreside, så der bliver mulighed for fleksibel udnyttelse at omklædningsfaciliteterne i forhold til behov. Bygningen er 11 m lang og opdeles med 5 m til sauna og 6 m til omklædning.
  Den ny bygningen på herreafdelingen anvendes til en fællessauna. Den skal kunne anvendes af fællessegmentet og til gus hele året.
  Den får adgang mod syd, overfor indgang til den nye fællesomklædning.
  Fælles for begge saunaer :
  Saunaerne har af sikkerhedsmæssige årsager fuldt udsyn til de badende fra store vinduer. Bygningerne får samme højde som fællessaunaen, og giver dermed mulighed for 3 rækker bænke. Vi er bundet af byggefeltets størrelse, og det er derfor vores eneste mulighed for at bygge så stort som muligt. Saunaerne opbygges som traditionelle saunaer med mest varme på øverste bænk og dermed også relativt koldt gulv. De bliver mere gusegnede end fællessaunaen : Der er kun 1 ovn og der bliver ikke noget skjult luftrum under loftet, hvor varmen og dampen kan gemme sig. De får bænke der kan tages ud og skrubbes, og der kommer generelt mere fokus på at saunaerne skal være lettere at rengøre og vedligeholde end den nuværende fællessauna.
  Medlemsmødet handler kun om de to bygninger. Vi har ikke taget stilling til hvordan herreafdelingen kan opdeles, så der fremover både er en herreafdeling og en fællesafdeling. Vi er enige om at der fortsat skal være en herreafdeling. Og at herrerne skal have egen omklædning, sauna og dæksplads. Den kommende medlemsundersøgelse skal bidrage til en viden om hvor stor herresegmentet og fællessegmentet er, herunder om behovene er sæsonbestemte.

  Bestyrelsens forslag bliver lagt på hjemmesiden til bemærkninger. Bemærkninger fra medlemsmødet og skriftlige bemærkninger til bygningernes indretning, behandles på bestyrelsesmødet i januar.
  Logik er i gang med at lægge azobetræ i bunden af byggefelterne. Der må ikke anvendes trykimprægneret træ på badeanstalten. Vinteren har holdt sit indtog så bygningerne vil blive bygget i elementer og fragtet ud på Helgoland. Byggeriet skal være færdig inden 1. maj.

  Ad 3 Dåb
  KB har haft indledende møder med Anders. Heldigvis bistår Anders og morgenholdet igen med det store planlægnings- og afviklingsarbejde i forbindelse med dåben. Musik blev aftalt. Dåben planlægges videre og behandles igen på bm i jan.

  Ad 4 Personsagen, byrettens afgørelse
  Foreningen er som bekendt blevet stævnet af et medlem, og der var retsmøde den 16. nov
  Byretten gav os medhold i at der ikke var grundlag for et påbud, og tilkendte os sagsomkostninger på 15.000 kr.
  Medlemmet har imidlertid indbragt afgørelsen for landsretten.
  Bestyrelsen var enige om at opretholde pågældendes karantæne indtil videre.
  Baggrunden er forløbet op til den meddelte karantæne den 29. september, herunder et tidligere tilsvarende forløb i 2014.
  Såfremt medlemmet ønsker at deltage i et møde med bestyrelsen, er vi indstillet på at revurdere karantænen.

  Ad 5 Børn
  Børnetider blev drøftet igen. Det blev besluttet at fastholde den nugældende ordning, hvorefter børn må komme om søndagen på fællesafdelingen mellem kl 9 og 14.
  Vi ændrer ikke på børnetiderne i denne sæson, for det skaber uklarhed om hvad der gælder, og vi får stadig henvendelser om at børn medtages udenfor den tilladte tid.
  Det er ikke ok at tage børn med udenfor den aftalte tid. Uanset hvor søde børnene er, skal medlemmerne kunne vide sig sikre på at de kun er blandt voksne, hvis det er det de ønsker. Børn i barnevogn må gerne komme på andre tider.
  Børn må medtages når som helst på Lille Helgoland. Og Lille Helgoland er særdeles børnevenlig.

  Ad 6 Nytårskur, næste møder og evt
  TF og Dorrit arrangerer nytårskur den 1. jan kl 14 så medlemmerne kan ønske hinanden godt nytår
  Julefrokosten var meget vellykket i enhver henseende. Bestyrelsen siger stor tak til alle der bidrog hertil : morgenholdet, Rudi og Christine med operasang, Hanne med harmonika og 100 glade og veloplagte gysere.
  Kommende bestyrelsesmøder er aftalt til 10. jan, 7. febr.,15. marts, 19. april alle dage kl 18 på Helgoland.

  Kirsten 12. december 2016

  Referat af bestyrelsesmøde den 8. november 2016

  Det Kolde Gys
  Bestyrelsesmøde den 8. november 2016 kl 18.00 på Helgoland

  Deltagere : Troels, Per, 2 x Thomas, 2x Kirsten, afbud fra Dorrit

  Dagsorden :

  1. Status medlemsoptag
  2. Status økonomi
  3. Status byggeri af de 2 nye bygninger
  4. Medlemsundersøgelse
  5. Kommunikation
  6. Gus, dufte og antal
  7. Børnetider
  8. Status Personsag (delvis refereret)
  9. Nøgletjek
  10. Skiltning, hjertestarter, gennemgang af anlægget med Teambade
  11. Evt og næste møde

  Ad 1 – Medlemsoptag

  Der er nu afholdt introduktion for godt 600 nye medlemmer.
  De 170 pladser vi udbød den 24. oktober blev taget på 90 min. Og var væk kl 08 om morgenen ! Det kom bag på os, og det gav store udfordringer i vores mailboks.
  Der oprettes 2 yderligere hold tirsdag den 29. nov.
  Den 15. nov kan man tilmelde sig restpladser til den 19. nov og 3. dec samt de 2 nye hold. I alt ca 200 pladser.
  Der vil herefter (incl de allerede reserverede den 19. nov og 3. dec ) være afholdt introduktion for ca 900 nye medlemmer.
  Der er altid nogen der udebliver, men der er heldigvis også altid nogen der tager den på chance, så holdene bliver fyldt op. Derfor er der restpladser den 19. nov og 3. dec.
  De der ikke møder op til et af introduktionsholdene, vil få deres betaling returneret og så kan de melde sig ind næste år.
  Der fastlægges ikke flere introduktionshold i år.
  Det er vores oplevelse at de nye medlemmer er gledet fint ind i medlemsskaren.
  Ca 70, som har været medlem de senere år, har genindmeldt sig.
  Vi lukkede for betaling af kontingent den 12. okt om morgenen.
  Der har herefter været en større statusopgave, hvor der er blevet ryddet op i medlemssystemet og foretaget afstemninger. Der var en del, der havde betalt dobbelt.
  Vi kunne konstatere at 306 har meldt sig ud. De har alle fået lukket deres nøgler. Og der er foretaget de nødvendige registreringer herom i medlemssystemet.
  Vi forventer et medlemstal på ca 4.500 ved årets udgang.

  Ad 2 – Status økonomi

  Vores budget for indtægter er opfyldt. Vi har en likviditet pt på ca 5 mio kr.

  Ad 3 – Status byggeri af de 2 nye bygninger

  Der afholdes møde med Logik og arkitekt i den kommende uge, og vi forventer at der snarest kan afholdes medlemsmøde, hvor medlemmerne kan komme med bemærkninger til et konkret forslag.
  Bestyrelsen har rigelig med opgaver pt. Kontingentbetaling, optag af nye medlemmer, personsagen og byggeriet. Vi prøver at nå det hele.
  Ingeniøren har foretaget de nødvendige styrkeberegninger, og der er bestilt træ hjem til bunden af byggefelterne. Logik skal styre byggeriet. Vi satser på at bunden kan lægges inden vinteren sætter ind for alvor.

  Ad 4 – Medlemsundersøgelse

  Vi havde endnu en overordnet drøftelse af en påtænkt medlemsundersøgelse.
  Vi besluttede at den udskydes til engang i foråret, at Troels og Thomas F udarbejder spørgsmål som drøftes på et senere bestyrelsesmøde, og at de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan sende bemærkninger og input til Troels og Thomas.

  Ad 5 – Kommunikation

  Vi gennemgik vores tidligere vedtagne kommunikationsstrategi. Den er som følger :
  Vi kommunikerer med medlemmerne via email, hjemmeside, Facebook og opslag.
  Email, er dels nyhedsbreve fra bestyrelsen til samtlige medlemmer et par gange om året, dels svar på henvendelser i vores mailboks dkg@detkoldegys.dk
  Hjemmesiden, her lægges al vigtig information. På hjemmesiden ligger oplysning om hvordan man får ny nøgle, melder sig ind, gusplaner mv. Der lægges også referater fra bestyrelsesmøder, nyhedsbreve mv
  Facebook er åben, dvs alle kan læse foreningens FB, også dem der ikke har en FB profil. Foreningen har kun 1 Facebook. På FB lægges her og nu information. Brugen af FB styres, så der ikke kommer for mange opslag. Derfor er det kun bestyrelsen, der kan lægge op hvor der sendes notificationer.
  Bestyrelsen svarer aldrig på spørgsmål stillet på FB, og deltager heller ikke i evt debatter på FB.
  Medlemmerne kan kommentere og svare hinanden på bestyrelsens opslag . Medlemmerne kan lægge opslag op i rubrikken Opslag.
  Bestyrelsen svarer på medlemshenvendelser, der sendes til dkg@detkoldegys.dk.
  Der benyttes autosvar til de almindelig forekommende spørgsmål. Dette autosvar ændres løbende.

  Vi var enige om at vi fastholder kommunikationsstrategien. Og især at vi fastholder at bestyrelsen ikke kommenterer på indlæg på FB.
  Vores hjemmeside kan som alle andre hjemmesider blive bedre, men vi må afvente medlemsundersøgelsen for at finde ud af, hvor mange kræfter vi skal lægge i en ny. Den nuværende er dog kompliceret at skrive og foretage ændringer i. Og så talte vi igen om at der bør være et opslag med billeder af bestyrelsen.

  Der er et medlem der har oprettet en privat lukket FB gruppe rettet mod dem der går til gus. Den kan ikke læses af dem, der ikke er på FB.
  Bestyrelsen synes ikke det er en god ide. Vi kan ikke støtte at der etableres lukkede fora i foreningen. Og vi kan heller ikke se behovet for en FB gruppe om gus. Vi har åbenhed som værdi, og vi har en åben FB, hvor alle er velkommen til at dele deres gode oplevelser.
  Vi foretager os ikke yderligere i den anledning.
  Der opsættes også en opslagstavle i fællesomklædning opdelt i bestyrelsesdel og medlemsdel, så medlemmerne har et sted at opsætte opslag fra medlem til medlem og bestyrelsen har et sted at sætte opslag.

  Ad 6 – Gus, dufte og antal

  Vi har fået et par henvendelser om flere gus, herunder et forslag om et søndag eftermiddagsgus. Gus tager plads for andet brug af fællessaunaen, og gus slider mere på saunaen, herunder også forbrug af el. Derfor er det en afvejning om hvor ofte, der skal være gus. Det er også en stor opgave for gusmestrene at de skal finde tid til det relativ store antal gus, vi allerede har.
  I forbindelse med ibrugtagning af den nye fællessauna fik vi mere end fordoblet guspladserne, så som udgangspunkt er det ikke optaget af de nye medlemmer der giver pladsproblemer.
  Vi har haft en drøftelse med gusmestrene om duftfri gus. Status er nu, at den første spand er duftfri. Vi ændrer det til at der fremover vil være duftfri gus, hvor alle spande er duftfri, og at man ved øvrige gus konkret kan bede om at den første spand er duftfri.
  Vi besluttede at spørge gusmestrene, om de vil arrangere et gus søndag eftermiddag.

  Ad 7 – Børnetider

  Børn må komme på søndage fra kl 9 til 14 på fællesafdelingen.
  Vi har fået et par henvendelser herom.
  Vi venter med at ændre til det nye år, for ikke at skabe uklarhed og forvirring.
  Børn må komme med på Lille Helgoland hver dag hele døgnet.

  Ad 8 – Status Personsag (delvis refereret)

  Personsagen er ikke afsluttet. Medlemmet ønskede heller ikke at komme til det næste møde vi foreslog på Helgoland, så nu er der kun tilbage at møde op i byretten, da medlemmet har stævnet foreningen med påstand om at hans nøgle skal åbnes.

  Ad 9 – Nøgletjek

  Vi aftalte datoer for nøgletjek, som i sagens natur ikke bliver refereret. Thomas F udskriver medlemslister.

  Ad 10 – Skiltning, hjertestarter, gennemgang af anlægget med Teambade

  Vi har ikke fået løst skiltebehovet. På den ene side ønsker vi ikke en skov af skilte og på den anden side er vi også forpligtet til at oplyse medlemmerne om feks reglerne om brug af saunaerne. 2xkirsten får lavet nogle pæne messingskilte .
  Hjertestarteren hos herrerne fungerer ikke og vil blive fjernet. Det vil hjertestarteren hos damerne også. Begrundelsen er, at der er en registreret og vedligeholdt hjertestarter udenfor på servicebygningen, lige når man kommer ind. Der arrangeres et kursus i brug af hjertestarteren. Dorrit står for det.
  Kirsten kontakter teambade for at få iværksat gennemgang af rådne brædder og planker.
  Jørn har ryddet op i depotet.

  Ad 11 – Evt. og næste møde

  Julefrokost den 4. dec er lagt på hjemmesiden. Billetter kan købes med dankort på hjemmesiden eller i restauranten i Sundby Sejl.
  Per indkøber et elektronisk termometer.
  Teambade undersøger pt hvor en handicaplift kan placeres på Helgoland
  Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 7. december kl 18.00 på Helgoland

  Kirsten 12. november 2016

  Referat af bestyrelsesmøde den 11. oktober 2016

  Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2016 kl 18.00 på Helgoland

  Deltagere : Troels, Dorrit, 2 x Kirsten og Per. Afbud fra 2x Thomas

  Dagsorden :
  1. Status medlemsoptag og kontingentbetaling
  2. Status byggeri af de 2 nye bygninger
  3. Personsag (delvis refereret)
  4. Nøgletjek
  5. Skiltning, oprydning i depot, rensning af trapper, medlemsundersøgelse, statusmøde med Team bade mv
  6. Evt og næste møde

  Ad 1 Status medlemsoptag og kontingentbetaling

  Der er afholdt introduktion for godt 500 nye medlemmer. Der er en del fra nov og dec holdene der har været på chance i sept og oktober. Deres pladser udbydes når vi genoptager optag af nye medlemmer fra den 24. oktober. Øvrige fra dec holdet tilbydes restpladser 5. nov og de nye pladser 19. nov.
  Der oprettes 2 hold lørdag den 19. nov.
  Den 24. okt kan man tilmelde sig hold den 5. og 19. nov
  Restpladserne til den 3. dec udbydes efter den 19. nov.
  Fra den 24. oktober bliver det igen muligt at tilmelde sig som tidligere medlem.
  Tidligere medlemmer skal ikke til introduktion. Man regnes som tidligere medlem hvis man har betalt kontingent i sæsonen 13/14 eller senere. Hvis der er nogen der fortryder at de ikke har fornyet, har de mulighed for at blive medlem igen. Denne mulighed lader vi stå indtil videre.
  Vi har forlænget mulighed for betaling af kontingent til den 12. okt om morgenen.
  Der lukkes for betaling den 12. om morgenen. Så er der 12 dage til at gøre status, før der kommer nye medlemmer.
  Vi skal have registret hvem der ikke forlænger deres medlemskab. Det skal registreres på de pågældendes stamkort i Conventus og deres nøgle skal annulleres i Salto.
  De der har betalt kontingent med dankort er ikke blevet krediteret for den oprindelige opkrævning i Conventus. Det skal gøres manuelt. Det skal også gøres før vi kan opgøre, hvem der ikke har fornyet deres medlemskab.

  Ad 2 Status byggeri af de 2 nye bygninger

  Der er kommet en række input fra medlemmerne til det nye byggeri. Alle input er lagt på hjemmesiden. Vi skal have et møde med arkitekten og udarbejde forslag som kan fremlægges på et medlemsmøde. Vi stiler efter et medlemsmøde efter den 19. nov
  Vi forventer at modtage byggetilladelsen meget snart.

  Ad 3 Personsag (delvis refereret)

  Bestyrelsen har ønsket et møde med et medlem. Medlemmets nøgle er annulleret, foreløbig indtil mødet har fundet sted. Medlemmet har indtil nu ikke ønsket at deltage i et møde. Medlemmet har derimod stævnet foreningen i Københavns byret med påstand om at nøglen straks skal åbnes.
  Det blev besluttet at indkalde xx til et nyt møde, og give ham mulighed for at medbringe sin advokat (I givet fald medbringer vi også vores advokat).

  Ad 4 Nøgletjek

  Der er ønske om og behov for langt flere nøgletjek. Vi drøftede forskellige modeller og foretog et tjek samme aften. Der var enighed om at der jævnligt afholdes tjek, og at de organiseres med mindst et bestyrelsesmedlem og bistand fra medlemmer. Der er mange annullerede nøgler i omløb, og der er desværre nogen der tiltvinger sig adgang ved at vifte med en hvid nøglebrik, eller snige sig ind sammen med en anden.

  Ad 5 Skiltning, oprydning i depot, rensning af trapper, medlemsundersøgelse, statusmøde med Team bade mv

  Der er behov for noget kommunikation. Det er feks ikke alle der ved, at der ikke må være hud på træ i fællessaunaen. Som udgangspunkt ønsker vi ikke skilte, men der er noget vi bliver nød til at skilte med. Vi tager punktet op på næste bm hvis vi ikke har fået det klaret inden.
  Der er behov for oprydning i depot og opfølgning på rensning af trapper. Punktet tages med på næste møde.
  Medlemsundersøgelse og statusmøde med Teambade udsættes også til næste møde

  Ad 6 Evt og næste møde

  Standerhejsning var meget vellykket. Det var en stor succes med både musikken og pølsekompagniet. Det kan vi godt gøre en anden gang.
  Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 8. nov kl 18.00 på Helgoland

  Kirsten 23. oktober 2016

  Referat af bestyrelsesmøde den 6. april 2016

  Referat af bestyrelsesmøde den 6. april 2016 kl 18.00 på Helgoland

  Deltagere : Dorrit, Per, 2 x Kirsten, 2x Thomas, afbud fra Jørn

  1. Økonomi , årsregnskab
  2. Standerhejsning 27. april
  3. Konsekvenser og opgaver i forbindelse med offentlig åbning 1. maj
  4. Generalforsamling 18. maj
  5. Diverse opfølgning og orientering

  Ad 1 – Økonomi , årsregnskab.
  Vi gennemgik råbalancen pr 31/3 og scenarier for medlemstil- og afgang. Vi forventer at kunne anvende 2-2,5 mio kr i næste regnskabsperiode til nybyggeri. Byggeriet vil strække sig ind i regnskab 2017/18 som derved kan bidrage til finansiering.
  Vi beder ekstern revisor om at udarbejde årsregnskabet.

  Ad 2 – Standerhejsning 27. april.
  Besluttet at spørge morgenholdet om de vil stå for standerstrygnngen.
  Ref. Bemærkning : Det har de givet tilsagn om. Og stor tak for det.

  Ad 3 – Konsekvenser og opgaver i forbindelse med offentlig åbning 1. maj.
  Fra 1. maj bliver vores adfærd og brug af Helgoland udfordret. Vi skal dels bevare det fællesskab der er på fællesafdelingen, og vi skal dels skabe plads til fællesbaderne og de mange damer.
  Fra 1. maj må damerne derfor også benytte herreafdelingen. Såvel omklædningsrum, sauna, dæksplads og bassiner.
  Børnene bliver på fællesafdelingen.
  Herreafdelingen kommer dermed indtil videre, til at fungere som en fælles voksen afdeling, hvor man kan færdes uden badetøj. Det kan jo blive vanskeligt efter 1. maj på den nuværende fællesafdeling. Det kan nævnes at Jomsborg er i færd med en større udbygning af fælles nøgen område. Så det er ikke kun i DKG at vi ser stigende behov for fælles nøgenbadning.
  Bestyrelsen håber at nogle af alle de damer, som har benyttet fællessaunaen og fællesomklædningen, nu vil gå ind på herreafdelingen.
  Fællessaunaen lukker helt ned og tages først i brug efter 1. oktober.
  Teambade overtager rengøring af fællestoilettet og fjernelse af affald på fællesafdelingen fra 1. maj.
  Trier kontakter Teambade vedrørende sikkerhed, såsom brandalarm og brandslukningsudstyr, hjertestarter og låse på dørene til herre og dameafdelinger.
  Logik har meddelt at skodderne vil blive opsat inden den 1. maj. De er produceret.

  Ad 4 – Generalforsamling 18. maj.
  Jørn ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, fordi han vil være en del væk i det næste år. Jørn vil fortsat gerne bistå i forbindelse med Intro og andre opgaver, når han er i København.
  Bestyrelsen stiller forslag på generalforsamlingen om byggeri af omklædning og sauna, på både herre og dameafdelingen. Der har været møde på Helgoland med arkitektfirmaet og Logik. Der er indsendt ansøgning om bemyndigelse til at søge byggetilladelse.
  Lokale og dirigent og referent er bestilt.

  Ad 5 – Diverse opfølgning og orientering.
  Per tager kontakt til SR om vedligehold af trapperne. De skal højtryksspules ca hver anden uge i den varme periode for at holde dem fri for alger. Enten køber DKG en højtryksrenser hertil eller også kommer SR med en. Hvis DKG skal købe, er der enighed om at købe en der tager saltvand ind, så der ikke skal hentes vand til opgaven. Pris ca 15-20.000 kr.
  Trier undersøger videre om en fliseløsning til gulvet i fællessaunaen, evt kombineret med en smal rist af afrikansk træ som ikke bliver varmt. Det nuværende gulv er både for varm at gå på og for tung at bakse med i forbindelse med rengøring. Så noget skal ske. Bademåtteløsningen gør det muligt at færdes. Bademåtterne bliver vasket og udskiftet jævnligt af SR.

  Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 3. maj kl 18.00.

  Kirsten, 26.april 2016

  Referat af bestyrelsesmøde den 16. august 2015

  Referat af Bestyrelsesmøde den 16.august kl 18.00 på Helgoland

  Deltagere : Jørn, Per, Dorrit, 2 x Kirsten, 2 x Thomas

  Dagsorden :

  Status medlemsoptag
  Børnemedlemsskab, koordinering af opsynsprøve
  Status fællessauna
  Kontingentbetaling 2015/2016
  Efterårets bestyrelsesmøder, standerhejsning, julefrokost og dåb
  Diverse opfølgning og orientering

  Status medlemsoptag

  De 300 intropladser i september blev besat på under 2 døgn. Vi besluttede at opslå 200 yderligere den 3. og 5.oktober.
  Alle introhold i sept bliver bemandet af Per, Jørn og kmj. Kb kommer den 5. og den 12., Dorrit den 8. TF tager kontortid den 5. og kommer muligvis også den 12. TT den 8. og muligvis også den 12.

  Børnemedlemsskab, koordinering af opsynsprøve

  Teambade har sagt nej til børn på Helgoland uden for den officielle åbningstid, medmindre deres voksne har taget en opsynsprøve.
  Dorrit tager kontakt til Teambade så vi kan tilbyde denne opsynsprøve og dermed bevare børnemedlemmerne. Dorrit koordinerer også det videre i forhold til børnemedlemsskabet. Der optages ikke børnemedlemmer før dette er på plads.

  Status fællessauna

  Saunabyggeriet blev delvis stoppet i begyndelsen af august. De store panoramavinduer skulle leveres og monteres i en periode på godt en uge. Dette krævede at der skulle være en større afspærring på platformen. Der var bragende sol og fyldt med sommergæster, og Teambade kunne naturligvis ikke acceptere at platformen blev afspærret. Vinduesleverancen blev derfor udsat og hele byggeriet bliver dermed senere færdigt. Det er ikke noget problem, for saunaen er stadig færdig inden sæsonen for alvor starter. Vinduerne bliver leveret og monteret i begyndelsen af september.
  Arbejdet skrider i øvrigt fint frem og vi er meget begejstrede for de flotte bænke.
  Vi drøftede hvordan vi kan sikre at bænkene ikke bliver sorte og hvordan vi kan bevare dem bedst muligt. Der er et problem med at alle ikke sidder på et tilstrækkelig stort og tykt håndklæde, og der er et problem med sorte fødder på bænken. Mændene er generelt gode til at sætte deres fødder på et håndklæde, og kvinderne er gode til at have håndklæde i ryggen. Der er to forskellige håndklædekulturer. Vi bliver nød til at skilte i den nye sauna om brug af tilstrækkelig effektivt håndklæde og vi må også overveje at udskifte den sorte gummibelægning foran saunaen.

  Kontingentbetaling 2015/2016

  Kontingent opkræves ultimo august, med betalingsfrist den 30. sept, så det fremgår af betalingsoversigten for september.
  Nets udsender girokort til medlemmer som ikke er tilmeldt betalingsservice
  Der etableres også en mulighed for betaling med dankort på hjemmesiden. Denne mulighed etableres først ca den 12. sept., så man kan tjekke om beløbet bliver trukket på betalingsservice, inden man overfører via dankort.
  Der er således mulighed for at betale kontingent, selvom girokortet er blevet væk.
  Vi annoncerer massivt om betaling af kontingent både med mail til alle medlemmer, og på hjemmesiden og facebook. Vi sender ikke erindringer ud til restanter. Vi sletter dem der ikke betaler, fordi manglende betaling bringer medlemsskabet til ophør. Vi orienterer ikke dem der er blevet slettet. De kan se det i conventus og deres nøgle giver ikke adgang.

  Efterårets bestyrelsesmøder, standerhejsning, julefrokost og dåb

  Der er bestyrelsesmøde den 9. september, 6. oktober, 10. november og 1. december, alle dage kl 18 på Helgoland. Kb har aftalt julefrokost den 29. november og dåbsfest den 6. februar i Sundby Sejl. Dato for standerhejsning og indvielse af fællessauna afventer næste bestyrelsesmøde.

  Diverse opfølgning og orientering

  Besluttet ekstra afskærmning i teknikrum såfremt Teambade ønsker det. TT har opgaven.
  Besluttet indkøb af højtryksrenser til rengøring af trapper. Per har opgaven.

  Kirsten, 31.august 2015

  Referat af bestyrelsesmøde den 9. marts 2015 kl 18.00

  Deltagere : Jørn, Brille, 2x Kirsten, 2x Thomas. Afbud fra Per

  Dagsorden :

  1. Fællessauna
  2. Fællestid
  3. Opsamling på udeståender i forb. m flytning og nedrivning
  4. Ordinær generalforsamling den 26. maj
  5. Næste møder
  6. Evt

  Fællessauna
  Kommunen har nu frafaldet kravet om at saunaen skal opfylde kravene til lavenergibyggeri. Der er herefter ikke flere udeståender. Vi håber på at byggetilladelsen kommer i indeværende uge. Fra byggetilladelsen ligger der, går der 14 uger før saunaen er færdig.

  Fællestid
  Gusmestrene har meddelt, at de ikke ønsker at guse i de små saunaer. Gus stopper derfor når fællessaunaen fjernes.
  Vi har fået 10 henvendelser med utilfredshed/bekymring om indførelse af fællestid.
  Vi har heldigvis også fået mange tilkendegivelser om at det nok skal gå alt sammen.
  Vi drøftede igen, hvordan vi bedst løser den store udfordring det bliver, at fællessaunaen forsvinder og at vi formentlig ikke kan bruge fællesafdelingen.
  Vi forudser at dameafdelingen bliver meget presset, og især når forårs og sommerbaderne begynder og gerne vil ned og sole sig. Og også vil i sauna. Det kan blive rigtig svært at få plads til alle, og vi er derfor stadig af den opfattelse, at vi bliver nødt til at deles om pladsen, når der er fællestid.
  Det er også indgået i vores beslutning, at vi er én forening. Vi er ikke to foreninger, med hver deres faciliteter. Vi er i en ekstraordinær situation og vi må derfor stå sammen og deles om vores faciliteter.
  Vi vil løbende vurdere hvordan det kommer til at gå, og vi vil tage punktet op igen på næste bestyrelsesmøde den 13. april, og hvis det er nødvendigt, eller vi finder bedre løsninger, vil vi ændre på fællestiden.
  Vi håber at alle medlemmerne har forståelse for at det er en ekstraordinær og tidsbegrænset situation, og har fokus på at vi er én forening, hvor der skal være plads til os alle.

  Opsamling på udeståender i forb. m flytning og nedrivning
  Jørn har tømt springerslottet, elektrikeren har afmonteret el, og slottet er parat til nedrivning.
  Fællessaunaen – der mangler kun reetablering af låse og afsluttende hovedrengøring. TT står for det.

  Ordinær generalforsamling den 26. maj
  Vi laver opslag om dato og tidsfrister for forslag og kandidater til bestyrelsen. Vi har kontaktet et damemedlem, der gerne vil kandidere til bestyrelsen.

  Næste møder
  Der er aftalt bestyrelsesmøde den 13. april, 7. maj og 19. maj

  Evt
  Lys på bro ud til Lille Helgoland defekt. TT kontakter elektriker og får fjernet lampen.
  Tegning af fællessauna lægges på hjemmesiden
  3. maj er der Svøm Ud fra Helgoland. Vi har tilbudt at vores faciliteter kan benyttes. Teambade kommer med livredder.
  Anne Mette Buch Bertelsen har tilbudt at afholde nogle yogaforløb i løbet af foråret på fællesafdelingen i weekenderne.

  Kirsten 11. marts 2015

  Ref. af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21. februar 2015 kl 17.30 hos Per

  Deltagere : Jørn,Brille,Per, 2 x Kirsten, 2x Thomas.

  Dagsorden :

  Byggeri og mobilsauna

  Teambade har meddelt os, at de den 3. marts iværksætter byggeri i byggefeltet til højre for indgangen.
  De skal bruge hele arealet foran byggefeltet til arbejdsplads og materialer, og har derfor meddelt os, at vi skal have fjernet springerslottet og fællessaunaen inden den 3. marts.

  Vi har spurgt om vi kunne få lov til fortsat at låne mobilsaunaen, og så placere den et andet sted, men Teambade ønsker saunavognen tilbage nu, så den også kan udlånes til andre. Teambade henviser også til, at saunavognen formentlig kan skubbes ind ad broen, når containeren og springerslottet er fjernet, og dermed bliver udgiften til fjernelse betragtelig mindre, end da vognen kom ud på badeanstalten.

  Det giver os store udfordringer. Dels fsv angår den stærkt reducerede saunakapacitet, dels må vi forvente at brug af fællesomklædning og bademulighed i børnebassinet bliver indskrænket, når byggeriet pågår.

  Efter en grundig drøftelse, besluttede vi følgende omkring brug af dame- og herreafdelingerne:

  Herreafdelingen bliver fællesafdeling om morgenen indtil kl 09 på hverdage, og indtil kl 12 på lørdage og søndage samt alle dage fra kl 16 til kl 20.

  Dameafdelingen bliver fællesafdeling alle dage fra kl 16 til kl 20.

  Det gælder både sauna og omklædning og badning.

  Baggrunden for etablering af fællestid er, at vi dels får en bedre udnyttelse af vores faciliteter og dels tilgodeser den store gruppe, som ønsker den ikke kønsopdelte brug.

  Børn af begge køn kan være på herre og dameafdeling i fællestiden. Dog kun indtil kl 19. I den kønsopdelte tid, anvender vi svømmehalsreglerne om at børn fra 7 år og op, følger eget køn.

  Halvtaget på servicebygningen, inde på dameafdelingen, vil blive inddraget til depot, og der vil derfor også være et byggeri her i den næste periode. Om end dog ikke af samme omfang, som det øvrige byggeri.

  Vi vil bede gusmestrene om at tage stilling til i hvilket omfang, der fortsat kan være gus. Såfremt der skal være gus, vil det kun foregå i herresaunaen. Hvis der er gus uden for fællestiden, vil der naturligvis være adgang også for damerne.

  De næste måneder bliver en udfordring for alle, men vi håber at den lyse tid og de kommende soltimer vil kunne kompensere.

  Vi udsender nyhedsbrev til alle medlemmerne, og orienterer med opslag på hjemmeside, facebook og i omklædningsrummene.

  Kirsten 22.febr 2015

  Referat af bestyrelsesmøde den 2. februar 2015 kl 18.00

  Deltagere : Brille,Per, 2 x Kirsten, 2x Thomas. Afbud fra Jørn

  Dagsorden :

   • Fællessauna
   • Dåb og dåbsfest
   • Diverse opfølgnng og orientering

  Ad 1 – Fælles sauna
  Besluttet at lade Logik og co udføre opgaven i totalentreprise, med arkitektfirmaet H+ som bygherrerådgiver. Kontrakterne kommer forbi advokat inden underskrift. Logik overtager projekteringsopgaven, herunder alle ingeniøropgaver fra arkitekterne. Der overføres 100.000 kr i honorar fra arkitekt til entreprenør for projektering. Vi er enig om pris fra Logik på ca 2 mio kr for saunaen. Logik skal bruge 12 hele arbejdsuger til at bygge saunaen og 2 uger til at starte op og forberede byggeplads. Vi afventer byggetilladelsen. Alle øvrige godkendelser er indhentet. Så snart byggetilladelsen er der, går Logik i gang. Der vil blive afholdt byggemøder 1 gang ugentligt. Vi spørger Jørn om han vil deltage i disse. Vi tror ikke længere på at saunaen når at blive færdig 1. maj, men vi håber selvfølgelig på at byggetilladelsen kommer ”i morgen”.

  Ad 2 – Dåb og dåbsfest
  Kører planmæssigt. KB har et fint samarbejde med morgenholdet om planlægning og bemanding af opgaverne. Per klarer indkøb. Der er orienteret om at alt er reserveret til dåben fra kl 10 til 16.
  TT har styr på arrangementet og musikken i sundby sejl.

  Ad 3 – Diverse
  Medlem ville tage et ikke medlem med ind den 17.jan. Hun blev forhindret heri af et andet medlem. På den baggrund er bestyrelsen enig i, at give pågældende karantæne i 3 mdr.
  Der ligger uafhentede nøgler hos Mejlshede som medlemmer har bestilt. TF og KMJ følger op herpå.
  TF og KMJ tager kontortiden den 7. februar
  TT og TF tager et møde med Mejlshede om låsene. Der er meget reparation.
  Generalforsamling i VID i marts i Kerteminde.
  Efter dåben skal vi i gang med at tænke GF i DKG.

  Kirsten 10.febr 2015

  Referat af bestyrelsesmøde den 12. januar 2015 kl 18.00

  Deltagere : Brille, Per, 2 x Kirsten, 2 x Thomas. Afbud fra Jørn.

  Dagsorden :

 • Fællessauna
 • Status økonomi
 • Dåb
 • Lille helgoland
 • Fortroligt punkt
 • Ad 1. Fællessauna

  Arbejdet skrider planmæssigt frem . Saunaen forventes stadig at stå færdig 1. maj.

  Ad 2. Status økonomi

  Indtægter som forventet, udgifter som budgetteret. Forventer 1,9 mio kr ved regnskabsårets afslutning.

  Ad 3. Dåb

  Planlægning af dåb og dåbsfest kører.

  Ad 4. Lille Helgoland

  Der har været højvande inde i badehuset. Låsen til dameafdelingen fungerer ikke. KB kontakter Mejlshede.

  Ad 5. Fortroligt punkt

  Refereret andet sted.

  KMJ 1. februar 2015