Referat fra bestyrelsesmøde den 23. september 2008 kl. 18.00

1. Siden Sidst
Anders og Preben var repræsentanter ved Ø-Løbet som havde tilmelding fra ca. 500 deltagere.

Vores trobadur Kurt Wilken er fyldt 85 år og formanden var forbi med en hilsen fra foreningen.

2. Status på byggeriet
Kontrakten er nu underskrevet på de 2 omklædningsrum .
Vi har på baggrund af en solidaritetserklæring og en likviditetsoversigt fået banken til at spille med hvis noget skulle knibe.

Kontrakten lyder på godt 1.7 millioner kroner incl. moms, som forfalder med 3 rater á 30% og de sidse 10% når bygningerne er afleveret og godkendt af det Kolde Gys. Carsten Hoff fører tilsyn med byggeriet på egne af DKG, hvilket selvfølgelig er en ekstra udgift, men vi kan ikke opføre et så dyrt projekt uden at nogen har hånd i hanke med byggeriet.

Der er tegnet brandforsikring, og stormskadeforsikring selvstændigt for det DKG, medens forsikring mod andre tænkelige uheld er med under Forvaltningen.
Entrepernøren har hjemkøbt materialer til bygningerne og er disse er nu ved at blive samlet i til større moduler for derefter at blive sat op på dækket af Helgoland.
Under byggeriet ude på Helgoland overtager byggearbejderne mandskabsvognen (Livreddernes tidligere domecil), hvorefter vi må nøjes med det lille hus og handicaptoilettet som jo også godt kan bruges til omklædning i en kortere periode.

Bestyrelsen er i gang med at lave en aftale om bygning af sauna samt forgang, hvor saunaens dør skal kunne lukkes op, således at varmen fra saunaen ikke havner direkte i omklædningsrummet. Efter planen er datoen for byggeriets afslutning stadigvæk primo december.

3. Økonomi og medlemstal
Efter et kæmpe arbejde fra kassereren og damerepræsentanten er det nu snart lykkedes at få 300 medlemmer ind fra ventelisten,. Endnu mangler nogle at betale, men der er stadigvæk flere at tage af på ventelisten, hvis ikke de allerede valgte betaler.

Foreningens likvide kapital pr. ultimo september er oppe på 1.7 mill. kroner og der mangler stadigvæk en del indbetalinger på kontingenter og betalinger fra det sidste hold optagne nye medlemmer.
De 1.7 mill fordeler sig på lidt obligationer en kapitalkonto og en højrentekonto og indeholder selvfølgelig også indestående på driftkontoen, men selv om vi også skal betale de sædvanlige driftsudgifter for foreningen så ser regnestykket faktisk helt pænt ud for foreningen.

4 Nedsættelse af udvalg.

Vedtægtsudvalg.
Der har meldt sig 3 medlemmer som sammen med 3 fra bestyrelsen vil se på DKG´s vedtægter.
Udvalget består her efter af Anders, Jørgen og Marianne fra bestyrelsen og Niels Koldbye, Kitty Bendixen og Jette Højbjerre som repræsentanter for medlemmerne.

Sponsorudvalg.
Her er ingen frivillige, men bestyrelsen har allerede skrevet til adskillige og arbejder med Preben og Marianne som tovholdere troligt videre og håber at vi til sidst opnår et resultat, til gavn for os alle sammen.

Indretningsudvalg.
Hos herrerne tager Holger, Erling, Springer og Jan sammen med herrerepræsentanten fat på at finde den bedste løsning på indretningen hos herrerne.
Hos damerne hjælper Vibe Eriksen og Kirsten Bech, samt til sammen med Marianne, Lillian og Lis fra bestyrelsen.

5. Den 2. etape af Helgoland
Der er ingen i forvaltningen som vil udtale sig om 2. etape, så meget tyder på at vi kan se langt ud i fremtiden før det offentlige færdiggør badeanstalten.. Dette er så kun en bekræftelse på at det var rigtigt at DKG selv bød ind med deres egne huse, idet vi nu fra december 2008 trods alt får fine omklædningsfaciliteter for medlemmerne med mulighed for sauna,

6. Orienteringsmøde for nye medlemmer
Bestyrelsen har besluttet at holde et orienteringsmøde for alle de nye medlemmer som nu er kommet ind. Dette møde er fastsat til den 27. oktober kl. 19.00 på Loftet og vi vil prøve at få fat i så mange som muligt

7. Rejsegilde.
Allerede i slutningen af oktober kan det påregnes at der vil blive holdt rejsegilde på vores bygninger, men den endelige dag kan af gode grunde ikke fastsættes endnu men bliver udmeldt så snart bestyrelsen ved noget mere

8. Nyt fra dame- og herrerepræsentanten.
Der er lidt uklarhed hos de nye medlemmer omkring nøgledepositummet, hvilket bestyrelsen godt forstår, idet selv gamle medlemmer har haft svært ved at forstå at de selv skulle betale for en nøgle.
Det er imidlertid sådan at DKG kører videre som vi altid har gjort med indbetaling af et gebyr på 100 kr. for at komme på venteliste, som så senere bliver betaling for nøglen til Det Kolde Gys’ faciliteter.
De 100 kr. som bestyrelsen nu kræver ekstra af hvert medlem som ønsker adgang til Helgoland er ikke til det kolde gys, men til forvaltningen som kræver 105 kr. pr. medlem som ønsker adgang til Helgoland også uden for sæsonen.
Der er altså her tale om en forpagtningsnøgle, som ikke vedrører DKG, men som bare opkræves af bestyrelsen og videregives til Forvaltningen.

Julefrokosten er foreningens næste planlagte aktivitet og Inge og Bent sørger sammen med Lillian for alt det praktiske. Der bliver i år plads til færre end før så det gælder om at sikre sig en plads i god tid, hvis man meget gerne vil med. Prisen bliver også en lille smule højere, alt sammen fordi Sundby Sejlforening har skiftet forpagter og der dermed er sket væsentlige ændringer.

Vi skal til at sortere vores affald ude på Helgoland noget mere, idet aft husholdningsaffald bliver bortskaffet i en container, men heri må ikke være glas og øldåser. Der vil derfor blive sat 2 affaldssække op ved siden af hinanden. Således at den gennemsigtige er til husholdningsaffald og den sorte til glas og flasker.

9. Evt.
Næste møde bliver den 23. oktober 2008

Referat fra Bestyrelsesmøde den 12. august 2008.

Alle mødt på nær Marianne som desværre havde måttet melde afbud

1. Siden sidst
Der er bestilt lokaler til julefrokosten den 7. december i Sundby Sejl, men frokosten må nok i år påregnes at koste lidt mere, da de nye forpagtere har sat priserne op.
Der er også bestilt til dåben, uanset om det er det er dåb nr. 80 , så vil et andet arrangement koste for meget og vi har brug for vores midler til anden side.
Men bestyrelsen håber da at vi kan få skabt et hyggeligt arrangement uanset at vi fastholder Sundby Sejl.

2. Status på Klubhuse, rejsegilde og standerhejsning.
Bestyrelsen arbejder for øjeblikket på at få en fuldgyldig juridisk bedømmelse af de kontrakter vi er i færd med at indgå, da vi ikke ønsker at foreningen skal ende med et halvt hus hverken på grund af storme eller i værste fald entreprenørens konkurs. Vi betaler ligeledes Carsten Hoff for tilsyn med byggeriet.
Ligeledes er vi i gang med finansieringen da beløbet skal falde af 3 gange. Der bliver oprettet en kassekredit i størrelsesordenen ca. 1 afdrag , således at hvis vi ikke rent likviditetsmæssigt kan følge helt med så kan der i nødstilfælde trækkes på denne.
I år vil standerhejsningen foregå som rejsegilde på det af de to klubhuse som bliver færdig først, men så bliver der jo to rejsegilder for vi må da også fejre det andet klubhus. Bestyrelsen vil se om de kan finde ud af noget festligt for det bliver jo nok omkring slutningen af november.

3. Status på nøgleudlevering.

Der er solgt omkring 164 nøgler så interessen har da ikke været helt lille, men bestyrelsen fortsætter med nøglesalget på visse dage, men når vi skal have 300 nye medlemmer ind så skal vi have bestilt flere nøgler hos forvaltningen. Ligeledes bliver den gamle nøgle jo også stadigvæk udleveret.
Vi skal have sat lås på dame- og herreafdelingen, for når vi bliver alene skal vi kunne låse efter os, idet det i øjeblikket ikke er svært at komme ud på Helgoland. Bestyrelsen vil prøve at få en af de nøgler vi har til at passe med yderligere låse. Det er meningen at klubhusene skal åbnes med et kort. men det ville være rart med nogle erfaringer først, der er trods alt et meget omskifteligt vejr ude på dækket.

4. Medlemsudsendelse

Kontingentopkrævning for 2008/2009 skal foretages nu , således at vi kan sætte fristen for betaling til 1. oktober . I år bliver ingen rykket så husk at betale til tiden.
Bestyrelsen er i fuld gang med at skrive til personerne på ventelisten så der bliver renset godt ud i den, da mange af de ældste på ventelisten ikke længere kan kontaktes, men efterhånden som vi kommer nærmere dags dato er der meget større held. Den første udsendelse af 300 breve gav ca. 100 medlemmer og ca. ligeså mange returnerede breve mens en ny udsendelse tegner til at give mindst dobbelt så mange medlemmer og kun få returnerede breve, og således fortsættes til vi mindst har 300 nye medlemmer.
Bestyrelsen modtager dog daglig henvendelser om optagelse på venteliste så der vil nok altid være personer på venteliste , da generalforsamlingen ikke gav mandat til at rydde disse helt, men det er altså ikke nogen god idet med 5 – 6 års venteliste. Vores Damerepræsentant gør et kæmpe stykke arbejde for at finde ud af grundene til at så mange ikke reagerer, hvis kke brevene er kommet retur med flyttemeddelelse på.
Vi har jo god brug for pengene fra vores nye medlemmer til finansiering af husene, så jo flere medlemmer vi får på plads jo bedre står vi.

5. Nyt fra dame- og herre repræsentant.

Her var ikke så meget, da kontakten til medlemmerne har været mere sparsom på grund af rydningen af Lille Helgoland.
Der er ligeledes ansøgt om flere bordebænke arrangement, således at vi ikke behøver sidde eller lægge ting helt nede på brædderne.
Vi har i øjeblikket en container til foreningens materiel, som vi lejer og betaler en pæn leje for , men da denne sidst på året alligevel skal tømmes vil bestyrelsen forsøge at få en mere permanent opbevaring i den periode indtil vi kan få et fast rum på Helgoland til opbevaring af foreningens ting.

6. Nedsættelse af udvalg.

Da tiden snart nærmer sig er det vel på tide at få kreative folk frem i lyset med hensyn til Indretningen af dame- og herreomklædningsrummene.
Ønsker nogen at være medvirkende hertil bedes de rette henvendelse til henholdsvis dame- og herrerepræsentanten pr. telefon
Bestyrelsen skal dog i ovennævnte til sidst være med til at godkende beslutningerne inden vi bruger foreningens penge til indretning. Vi har fået en henvendelse til vores hjemmeside, men ville gerne have mere hjælp og gerne nogle nye ideer så man kan enten sende en mail til DkG. eller ringe til Jørgen Melskens.
Vi skal også have gjort vedtægterne mere moderne, men vi mangler frivillige, idet flere øjne ser bedst. Vi skulle jo gerne ende op med nogle vedtægter som kunne være gældende i mange år. Vedtægtsændringerne skal jo i sidste ende godkendes af en generalforsamling og vi vil også søge støtte hos DGI’s jurister. Her kan rettes henvendelse til Lis Meyer eller Anders Hjorth.
Der er også arbejdet med at skaffe sponsorer, som er gået i gang, men her er kreativitet jo en stor hjælp så hvis nogen ved en metode som giver pote så er de velkommen til at rette henvendelse til Preben Poulsen eller Marianne Elmose.

Referat fra bestyrelsesmøde den 24. juni 2008

Tilstede var Anders, Jørgen, Marianne, Lis ; Jørgen og Lillian

1 Siden sidst.
Anders indledte med at byde velkommen til de to nye medlemmer af bestyrelsen, som uanset den megen turbulens foreningen har været igennem i den seneste tid godt ville være med til at gøre et stykke arbejde for at få vores gamle forening videreført på en pæn og anstændig måde.
De to nyvalgte til bestyrelsen er bestyrelsesmedlem Marianne Elmose, og herrereprætant Jørgen Nørgaard. Og de vil begge sammen med den øvrige bestyrelse først og fremmest være med til at sikre at vi får huse på dækket, således at vi kan bade til vinter.

Der blev også på den ekstra-ordinære generalforsamling valgt interne revisorer nemlig Niels Hald, som fik genvalg og Kirsten Monrad som nyvalgt til denne post.

2. Ny Helgoland
Først og fremmest skal der sikres en aftale med Team Bade om at Det kolde Gys kan komme og gå på det nuværende dæk uden for offentlighedens åbningstid. Denne aftale er allerede i gang med at blive indgået, og lige så snart de sidste detaljer er på plads så vil Det kolde Gys’ medlemmer kunne købe en nøgle hos livredderne på Helgoland, hvormed bestyrelsen træffer en aftale, hvor Marianne bliver tovholder og problemløser. ( Nøglen er kun til porten og den sælges til medlemmerne til kostprisen).

Vores oprindelige nøgle til Lille Helgoland bruges stadigvæk til det Lille badehus og til skuret på det nye dæk. Desuden bliver omklædningsrummene i første omgang nok også forsynet med en lås, hvor denne nøgle passer til. Med tiden vil vi forhåbentligt få id-kort, men alting tager jo tid.

I morgen er der møde på rådhuset om råhusene, og udover at foreningen giver grønt lys til entreprenøren, vil vi samtidig prøve at komme igennem med et par forslag som måske kan sænke prisen en lille smule.

Det som er vigtigt er at Københavns kommune som opfører servicebygningen også vil føre tilsyn med opførelsen af vores råhuse, når disse opføres samtidigt. Altså påhviler det ikke foreningen at overvåge at byggeregler og tekniske specifikationer ved byggeriet overholdes.
Dette kan få betydning for vores forsikring af husene senere hen.

For de mange som overværede den sidste ekstra-ordinære generalforsamling skal bestyrelsen komme med en bemærkning til en udtalelse om at hvis vi investerede i disse huse kunne vi komme til at dele dem med andre (f.eks. hvis en ny vinterbadeklub, som ønskede hjemsted på Helgoland.)
Dette er ikke tilfældet , husene er Det kolde Gys’ ejendom og det er altså kun Det Kolde Gys’ medlemmer som kan få nøgle til disse huse. Derimod kan vi selvfølgelig komme til at dele fællesarealer med andre, men dem betaler vi jo heller ikke for.

3. Økonomi
Husene har første prioritet, idet vi nok må indse nødvendigheden i at komme under tag til vinter. Finansieringen af husene skal nok falde på plads, men som led heri vil kontingent- opkrævningen for 2008/2009 blive udsendt i august med betaling senest 15. september, hvilket er absolut sidste frist for at betale rettidigt.
Bestyrelsen satser samtidig på at udarbejde et Gysernyt med de relevante oplysninger vi nu har til rådighed, sammen med praktiske oplysninger og relevante datoer i den nye sæson. Foreløbig så er der julefrokost den 7. december og dåb den 7. februar 2009 (80 år). Generalforsamlingen afholdes den 25 maj 2008 og standerstrygning den 28, maj.

Det årlige VIFU-møde afholdes i år af DKG den 28. marts 2009.

Der er ikke fastsat nogen dato for standerhejsning, men da det forventes at husene vil stå færdige inden jul, så ville det jo være en god ide at holde den der, evt. som rejsegilde.

Gysernyt vil blive udsendt sammen med kontingentopkrævningen. Heri vil også komme en opfordring til medlemmerne om at melde sig til at hjælpe bestyrelsen med at få lavet nye vedtægter for det nye Helgoland og ligeledes hjemmesiden kan trænge til en hjælpende hånd, hvilket der jo også blev opfordret til på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har endnu ikke set referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, hvilket er vigtigt fordi der blev vedtaget nogle ting som har betydning for det fortsatte bestyrelsesarbejde.

4. Evt.
Der blev berammet et nyt bestyrelsesmøde den 12. august 2008.

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2007 på Helgoland

Alle bestyrelsesmedlemmer var mødt

1. Siden Sidst
Der havde været dåb i Rostock hvor foreningen havde været repræsenteret ved Jørgen Melskens og Anders Hjorth

2. Nyt Helgoland
Nu ser det ud som om der pludselig sker noget, men bestyrelsen har endnu ikke oplysninger nok til at komme med noget konkret men vil på Generalforsamlingen komme med nogle flere detaljer og diskutere et notat som vedrører nogle problemstillinger i forbindelse med opførelsen af Nyt Helgoland

3. Jim sagen
Der har i dag været afsluttende retsmøde i JIM- sagen, så nu kan vi kun vente til den 6. juni hvor der falder dom.

4. Generalforsamliing.
Den forestående generalforsamling blev gennemgået og opgaverne fordelt. Der er udarbejdet et notat vedr. Nyt Helgoland som vi håber når ud til medlemmerne inden Generalforsamlingen, og som vil blive taget op under formandens beretning.
Der er indkommet 3 forslag, som alle vedrører optagelse af nye medlemmer.

5. Der er standerstrygning den 22. maj. Opslag bliver slået op.

Ref. Lis Meyer

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. oktober 2007

1. Besøg af konsulent fra DGI

Bestyrelsen havde inviteret Christian Kierkegaard , som er konsulent for Storkøbenhavn hos DGI , og som er den lokalgruppe foreningen kommer til at høre under.
Det er sådan at forskellige idrætsgrene er opdelt i små kasser, men at en forening som vores ikke passer helt ind i nogen af kasserne, men hvis vi får andre vinterbadeforeninger til at melde sig ind kan vi måske få vores egen lille kasse specialsyet til os.
Vi fik en del oplysninger omkring forsikring, advokathjælp og lignende. Vi fik en masse materiale med de forskellige tilbud og kurser DGI har og bestyrelsen fik nogle ideer til og nogle kontakter som muligvis kunne hjælpe når det gælder den fremtidige administration af Det kolde Gys med endnu flere medlemmer end i dag og opbygning og finansiering af klubbens faciliteter på det Ny Helgoland. Ikke mindst kan der måske komme spørgsmålet om indhentning af sponsorkroner.
Bestyrelsen tror derfor fortsat på at medlemskab hos DGI kan betale sig,

2. Siden Sidst

Nu er byggepladsen etableret på Strandøen og den 25. oktober skal den første pæl sættes ned. Dette vil bestyrelsen gerne fejre med en lille reception, men da det sker i samarbejde med entreprenørfirmaet Phil & Søn bliver det allerede kl. 14.00 , men bestyrelsen ønsker selvfølgelig så mange så muligt møder op. Der er ophængt et opslag på Helgoland.

3. Økonomi

Girokortet for sæsonen er sendt ud og vi begynder nu på optagelsen af de nye medlemmer som det blev vedtaget på generalforsamlingen. De nye medlemmer vil blive optaget af 3 gange af hensyn til at kunne byde dem ordentlig velkommen. Vi må jo også lige tænke på at vores passive medlemmer, som nu betaler fuldt kontingent har krav på en nøgle og derfor også nu kan benytte vores faciliteter og at ingen ved hvor mange som vil til at benytte Lille Helgoland i vinter.
Bestyrelsen har vedtaget at reglen om at man får sit nøgledepositum tilbage når man melder sig ud af klubben kun gælder for nøgler til det nye Helgoland, idet nøgledepositum for en nøgle til det gamle Helgoland ikke længere refunderes.
Bestyrelsen vil også gerne appellere til medlemmerne om at betale kontingentet til tiden, idet vi jo ikke længere sender rykkere ud., og husk medlemsnummer og tydeligt navn og adresse, hvis I betaler med andet end det udsendte girokort.

4. Standerhejsning

Vi har for nyligt overstået den årlige standerhejsning og at dømme efter tilslutningen kan vi vist godt anse den for at være vellykket. Der var rigeligt med sild og stemningen var hyggelig hele vejen igennem.
Her til sidst kan vi jo alle sammen stille spørgsmålet ? Kommer næste standerhejsning til at foregå på et Nyt Helgoland

5. Evt.

Der holdes stadigvæk øje med strømforbruget.

Referat fra bestyrelsesmøde de 11. september 2007

Dagsorden

1. Siden sidst

2. Jim-sagen

3. Standerhejsning

4. Byggeplads for ny Helgoland og pælefest

5. Økonomi

6. Gysernyt

7. Evt.

Ad Siden Sidst.
Et af vores gamle medlemmer, bedst kendt som betjent Anthonsen er gået bort.

Ad Jim- Sagen
Der er berammet et retsmøde den 10. januar 2008.

Ad Standerhejsning
Torsdag den 13. september kl. 18.00
Der er købt ind og opgaverne er fordelt. Trobaduren er ligeledes klar.

Ad Byggeplads for ny Helgoland og Pælefest.
Byggepladsen etableres i midten af september og den første pæl forventes slået i ultimo september. Det kolde Gys vil forsøge at lave en lille fest i den anledning, herom senere.

Ad Økonomi
Der tages nye medlemmer ind 75 damer og 75 herrer ind.. Disse vil blive kontaktet i grupper af 25 af hver, indtil vi når 75.

Bestyrelsen holder stadigvæk øje med elmåleren på Lille Helgoland for at prøve at finde ud af hvad der kan være strømslugeren. Vi har desværre mistanke til frostsikringen af vandrørene. Men nu må vi se om der er andet, der måske kan gøres noget ved.

Ad Gysernyt
Der forventes udsendelse af girokort snarlig og betalingsfristen er sat til 1. november 2007

Husk at kontingentet er 500 kr. for alle i sæson 2007/2008 og der ikke vil blive udsendt rykkere..

Der bliver udsendt lidt medlemsorientering og nogle praktiske oplysninger sammen med girokortet, men når vi i klubben får indtaget de ny faciliteter på Helgoland så håber bestyrelsen på vi kan få lavet et rigtigt blad, evt. med hjælp fra medlemmer eller faglig ekspertise.

Ad Eventuelt
Næste møde bliver tirsdag den 2. oktober kl. 18.00 på Helgoland

Lis

Referat fra bestyrelsesmødet d. 8. august 2007 på Lille Helgoland

Alle bestyrelsesmedlemmer var mødt

1. Siden Sidst
Der har desværre været 2 dødsfald mellem vores medlemmer. Hos damerne er Marie Kårbo gået bort og hos herrerne er Helmer Larsen (krølle) gået bort. Medlemmer fra bestyrelsen har deltaget i begge bisættelser.
Kassereren har konstateret at vi på Lille Helgoland har haft et el-forbrug på 108.000 kr. i sidste sæson. Dette var totalt uventet og bestyrelsen vil prøve at se om der kan gøres noget eller i det mindste finde ud af hvordan forbruget kunne blive så stort.

2. Evaluering af generalforsamling
Generalforsamlingen foregik i år pænt og roligt, men bestyrelsen har følt at mange medlemmer efterfølgende har fået den opfattelse at der er/var interne stridigheder i bestyrelsen. Dette er dog ingenlunde tilfældet , idet Inge og Kirstens oplæg med at afprøve, om der hos damerne var et udtalt ønske, om at få ændret på dameafdelingen var en fælles beslutning, idet hver enkelt i bestyrelsen selvfølgelig har haft sine egne ønsker til udformningen af Det ny Helgoland, hvilket jo er helt naturligt.
Der var på generalforsamlingen ikke voldsomt mange tilkendegivelser ud over et par meget ivrige damer som gerne så der blev ændret noget, så indkaldelse til et medlemsmøde om samme emne blev herefter droppet. Der blev så desværre efterfølgende indkaldt til kvindemøde, ikke af bestyrelsen eller af nogle fra bestyrelsen, men nogle af de få kvindelige medlemmer som på generalforsamlingen ikke synes emnet var blevet belyst godt nok, især ikke fordi herrerne havdedet med at komme med forstyrrende kommentarer. Derfor ville de gerne have Kirsten og Inge tilstede til at svare på spørgsmål under lidt roligere forhold.
Dette møde blev holdt og der kom efterfølgende et uofficielt referat op at hænge på Helgoland, som desværre igen satte skub i rygterne om uenigheden i bestyrelsen. For at der ikke fremover skal være nogen tvivl, så vil bestyrelsen nu sammen arbejde på det bedste resultat for vores medlemmer omkring de foreløbige planer for det Nye Helgoland og de rammer som nu engang er udstukket. Bestyrelsen glæder sig til at tage fat på en ny sæson, hvor der sikkert vil ske en hel masse.

3. Standerhejsning og ny årskalender
Der vil i år blive holdt standerhejsning den 13. september kl. 18.00, og traditionen tro med den sædvanlige sildemad.

Øvrige aktiviteter

Julefrokost den 2. december 2007 kl. 12.00

Dåb den 2. februar 2008 kl. 11.00

Generalforsamling den 19. maj 2008 kl. 18.30

Standerstrygning den 29. maj 2008 kl. 18.00

Der vil blive udsendt et Gysernyt med aktivitetskalender.

4. Klage over Springer
Personspørgsmål uden for referat.

5. Reetablering af Helgoland
Nu er vedtagelsen af en etapeopdelt bygning af et nyt Helgoland jo endeligt vedtaget og der vil i slutningen i september blive etableret byggeplads på Strandøen ud for byggefeltet. Bestyrelsen vil følge op på sagen, også af hensyn til faciliteter til DKG. Men at der endelig er kommet noget i gang er en stor glæde, og så må tingene tages i den rækkefølge de kommer.

6 Regnskab og budget
På generalforsamlingen i foråret blev det jo vedtaget at alle nu betaler 500 kr. i kontingent for sæsonen 2007/2008. Der vil således blive udleveret nøgler til dem som ønsker en nøgle til Lille Helgoland. Der vil blive udsendt nærmere herom.

Betalingsfristen vil i år blive kortere og der vil ikke blive udsendt rykkere, så hvis man vil bevare sit medlemskab må man også hjælpe lidt til selv med at overholde betalingsfristerne.

Det blev ligeledes vedtaget på generalforsamlingen, at der skal tages 75 damer og 75 herrer ind i foreningen fra ventelisten, så dette arbejde vil blive iværksat måske i 2 eller 3 etaper, idet det er svært at byde så mange ordentlig velkommen på en gang, men optagelserne vil selvfølgelig ske i sæsonen.
Udover at betyde bedre økonomi, er det også lidt spændende at se om vi får pladsproblemer, idet der jo ud over 300 ventelistemedlemmer også kan være mange af de såkaldte passive medlemmer der med ændringen i kontingentet nu ønsker en nøgle.