Bestyrelsesmøde mandag den 18. maj 2009 kl. 18.00

Dagsorden

1.    Standerstrygning på Helgoland den 28. maj 2009

Her deltog Hanne Skov som er et af foreningens forholdsvis nye medlemmer,
og som har tilbudt at være med til at gøre lidt mere ud af standerstrygningen
end vi ellers plejer. Desværre slog hendes gode initiativ med opfordring til et
sammenskudsgilde ikke rigtig  i gennem og foreningen giver derfor nogle
pølser, pate og lidt ost, som man må nyde under de forhold, vi nu engang kan
tilbyde.

Men Hanne deltager også på anden vis, idet hun har fået en mindre gruppe
til at komme og spille sammen med Kurt Wilkens, hvilket jo er alle tiders
tilbud, idet vi i mange år har manglet nogle musikere blandt medlemmerne
som ville træde til ved festlige lejligheder.  Bestyrelsen håber da meget det
vil være begyndelsen på noget nyt, som vil fortsætte fremover.

2.    Siden Sidst

Der havde været dåb i Rostock hos Der Rostocker Seehunde og et par fra bestyrelsen + flere fra foreningen havde været dernede til et festligt arrangement.

3.    Generalforsamling den 25. maj kl. 18.30

Foreningens årlige generalforsamling finder sted på mandag, og i den forbindelse
er der altid mange gøremål for den siddende bestyrelse.

Nu efter vi er blevet 1400 medlemmer er det især meget svært at skønne, hvor
mange medlemmer som evt. ønsker at deltage i denne forsamling. Vi har dog
taget vores forbehold ved at flytte begivenheden fra loftet til Kofoed´s skoles
festsal, således at vi er sikret pladsmæssigt.

Der er modtaget 6 forslag til behandling og sammen med bestyrelsens vedtægts-
ændringer skal vi nok få tiden til at gå.

Budget og regnskab bliver fremlagt på Helgoland til gennemsyn for de som ønsker
At studere dette. Ligeledes bliver forslagene ophængt de foreskrevne fire dage før
generalforsamlingen.

Der vil være salg af øl og vand til rimelige priser, idet vi ikke længere er afhængig
Af at skulle sælge øl og sodavand for Loftet, men selv kan medbringe dette.

Formanden, sekretæren, et bestyrelsesmedlem og damerepræsentanten er på valg
og stiller alle op til genvalg for en 2 årig periode, idet vi stadigvæk har ønsket om
at arbejde på at få den fællessauna som kommunen snød os for samt et klubhus til fælles hygge og samvær, men det står jo alle medlemmer frit for at stille op til bestyrelsen, hvis de ønsker noget andet for klubben,

4.    Tyveri, hærværk og overtrædelse af reglerne for ophold på Helgoland

Bestyrelsen har med beklagelse konstateret,  at der er forsvundet flere ting fra Helgoland, bl.a. er vores kabeltromle forsvundet fra det aflåste handicaptoilet sammen med nogle andre småting, Vores lille flagstang fra kongressalen er også forsvundet og uanset om det er ting af beskeden værdi der forsvinder fra Helgoland så er tyveri bortvisningsgrund, idet vi gerne skulle kunne stole på hinanden.

Ligeledes er der konstateret hærvæk mod den check som er hængt op i herrernes omklædningsrum og det er også strengt forbudt at overmale ophængte genstande i omklædnings- rummene uanset om man ikke respekterer valget af de genstande som for øjeblikket pryder væggene, idet vi desværre også før har haft medlemmer som har ødelagt billeder og udklip for egen fornøjelses skyld.
.
Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på at disse overtrædelser er bortvisnings- grund fra foreningen og vi ser med stor alvor på, hvis medlemmerne ikke kan
respektere disse enkle regler, uanset af hvilken årsag.

5.    Økonomi og medlemstal.

Vi er som sagt blevet 1400 medlemmer og ovenpå betalingen af byggeriet er vi
Ved at komme på fode igen, idet mange nye medlemmer har valgt at betale kon-
tingentet forud  og derved hjælpe foreningen med likvide midler til driften. For øje-
blikket har vi en kassebeholdning på små 230.000 kr. og når fristen for indbetaling
af kontingentet forfalder så vil vi være rustet til at tage kampen op omkring etable-
ring af endnu en bygning nemlig vores fælles klubhus.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle dem som allerede
har betalt kontingent for næste år.

Endnu har vi trods antallet af nye medlemmer ikke været ude for trængsel
I hverken omklædningsrum eller sauna. Nu kommer så sommeren og der kan
Det ske at lidt flere finder vej til Helgoland, men hvis vi tager hensyn til hinanden
Så skal vi nok alle sammen få en plads.

6.    Nyt fra Herre og damerepræsentanten

Jørgen Nørgård  var desværre fraværende, idet der også var møde i Team
bade, hvor Jørgen deltager og hvor det også er ret vigtigt vi får noget indflyd-
else.

Lillian kunne fortælle, at hun havde udleveret nøgler til den helt store guldmedalje
og at hun havde haft masser af positive oplevelser med de nye medlemmer, og
at atmosfæren på Helgoland for så vidt angår damernes omklædningsrum nu
virkede rigtig positiv og hyggelig.

Bestyrelsen har foreløbig fastsat rengøringen af dameomklædningsrum og sauna
til en gang om ugen, men  hvis vi finder ud af at dette ikke er nok så må vi have
udvidet det til måske 2 gange, men bestyrelsen appellerer samtidig til brugerne
om at prøve at være med til at rydde op efter sig selv.

Samtidig skal der desværre også lyde en opfordring til både herrer og damer, om
at lade være med at gå i sauna uden at gå i vandet først. Det er vigtigt, da vi gerne
vil have højst mulig hygiejne i saunaen, og en løber som ankommer svedig og ilde-
lugtende er ikke særlig rar at dele sauna med, hvis vedkommende ikke først har
været en tur i bølgen.

7.    Status på reetableringen af Ny Helgoland.

Der er desværre ikke sket meget siden sidst, vi har stadigvæk vrøvl med pumpebrønden og kommunen har tilsyneladende svært ved at finde en løsning.

Årsagen til de mange splinter i dækkene er konstateret og desværre viser det sig
At  mange af plankerne er vendt om og dermed har fået den forkerte side opad, så
vi må tilråde alle at bruge gode badesko.

Der vil blive foretaget nogle mindre forandringer omkring stålcontaineren lige ved
indgangen, men forhåbentlig vil det blive til det bedre når det først er færdigt.

Der var planlagt åbning for offentligheden den 1. juni.

Dette medfører jo at vi må passe ekstra på, hvem som går ud og ind af vores om-
klædningsrum, idet disse jo tilhører medlemmerne og ikke andre, der i     sommerperioden kommer på Helgoland.

8.    Evt.

Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen
med de medlemmer, som på daværende tidspunkt udgør bestyrelsen.

Huskeseddel for generalforsamlingen.

Vi mødes kl. 17.00 og opstiller stole og nogle enkelte borde.

Lillian sørger for sandwich

Vi sørger for  at arrangere øl og vand til salg.

Der skal etableres adgangskontrol.

Marianne, Holger Noah, Bent og Inge

Vi foreslår Ole Plogmann til dirigent

Referent Lis Meyer, hvis ingen anden melder sig.

Stemmetællere Hanne og Niels Hald

Lis har stemmesedler med.

Kruset og Isbjerget medtages, og tildeles Thomas og Nanna

Ti- og 25 års nåle Lillian har listen

Der er 6 forslag  og bestyrelsens eget med vedtægterne, så der skal skæres
Igennem.

Vi husker lige de små finesser

(sidste års regnskab til gennemsyn den 6. juni mellem 11-1200)