Bestyrelsesmøde i DKG den 24. august 2010

1. Siden Sidst
2. Evaluering af sommerperioden på Helgoland
3. Økonomi og medlemstal
4. Nyt fra Dame- og Herrerepræsentant
5. Nyt elektronisk låsesystem
6. Status på klubhus, kondirum/fællessauna
7. DKG- Vikingeboden
8. EVT

AD 1, Siden Sidst

Bestyrelsen har lejet Amager Bio til næste års dåb. Derfor bliver dåben den 29. januar
2011, hvor festen holdes i Amager Bio på Øresundsvej 6. Der kan være op til 300 personer, så det skulle være plads nok til alle DKG-medlemmer og gæster, som ønsker at deltage.Yderligere detaljer kommer senere.

Til dåbsfesten i 2011 sælges der billetter forud til arrangementet i Amager Bio kontant på Amager Helgoland, således at vi undgår de problemer vi har haft med tilmeldingslisterne ved indgangen de andre år.

Skal du døbes får du et lille tilskud til festen i Amager Bio.

Bestyrelsen budgetere med foreløbige priser til festen i Amager Bio på :

1. Dåbskandidater kr. 100,-
2. DKG-medlemmer kr. 200,-
3. Gæster kr. 300,-

Jomsborg Vikingerne har fået helt ny bestyrelse, så nu er de klar til at deltage i arbejdet
omkring vinterbadeforeninger i Danmark (tidligere VIFU) hvor også DKG er involveret.

AD 2, Evaluering af sommerperioden på Helgoland:

Sommerperioden på Amager Helgoland er ved at være slut og heldigvis har perioden været meget roligere end sidste år, hvor der jo var meget uro og ballade på Helgoland, især om aftenen. Vi har kun haft lidt hærværk i denne sommer med et par smadrede ruder. Det må beklageligvis konstateres at har nogen moret sig med at smide møblerne på fælles
afdelingen i vandet. Heldigvis var der nogle vakse herrer som reddede møblerne op igen. Bestyrelsen takker for indsatsen.

Derfor har vi fået et ekstra bænkesæt på dameafdelingen. Sættet står nede på platformen til fællesafdelingen, fordi det var for tungt at bære længere op.

AD 3. Økonomi og medlemstal

Vi har små 600.000 kr. i banken og forventer indtægter på små 800.000 fra kontingenter for sæsonen 2010/2011 fra de gamle DKG-medlemmer. Dertil kommer indskud og kontingenter fra de nye medlemmer, idet ventelisten på 277 tømmes helt ved sæsonens begyndelse.

Der vil blive udsendt et Gysernyt til alle DKG-medlemmer, med oplysning om kontingent-indbetaling for den næste sæson samt oplysning om de ting der sker i sæsonen.

Som noget nyt skal kontingentet betales over Netbank, hvor det enkelte DKG-medlem selv er ansvarlig for kontingentindbetalingen for 2010/2011. Der vil blive fremlagt løse girokort på Amager Helgoland til de få medlemmer som stadig ønsker denne gammeldags giro-indbetalingsform.

Vi begynder den 9. September med Standerhejsning kl. 18.00 på Helgoland, hvor opslag
snarest følger. Der er så julefrokost den 5. december og dåben er som tidligere nævnt
den 29. januar 2011. Derefter er der generalforsamling den 18. maj og standerstrygning
den 26. maj.

AD 4, Nyt fra Dame- og Herrerepræsentant

Damerepræsentanten har vist DKG’s deltagelse ved Gurli Nielsens begravelse.

Damerepræsentanten forespurgte om der kunne bevilges en ny hårtørrer til dameomklæd-
ningen, idet der var ytret ønske om dette. Generelt så var holdningen den, at en hårtørrer
var en privat sag og, at den nuværende hårtørrer også er arvet fra et medlem. Herresiden i bestyrelsen ønskede at være neurale, da sagen vedrører dameafdelingen. og derfor skal
beslutningen tages der.

Herresaunaen er blevet mere stabil og vi håber dette fortsætter, men der er stadigvæk
meget som tyder på at grunden til at den så tit slog fra var overdækning af termostaten
og det gøres endnu engang klart, at bliver nogen taget i at overdække termostaten så er
det bortvisningsgrund og vedkommende bliver samtidig erstatningsansvarlig for udgiften
til reparation.
Der har været klager over at toilettet på dækket ved indgangen bliver brugt som bruserum, idet der bliver lukket voldsomt op for den varme hane og vandet sprøjter til alle sider. Bestyrelsen gør derfor opmærk på at toiletterne kun anvendes til toiletter, og DKG-medlemmerne må vente med brusere til vi engang får opført rigtige brusere i servicebygningen, som var planlagt i den oprindelige tegning for Amager Helgoland.

Medlemmer fra herreafdelingen og et par enkelte damer svømmer hver morgen over til
nærmste stensætning på pynten af Amager Strandpark og tilbage igen. Hvis nogle DKG-medlemmerne har lyst til at deltage i morgensvømningen kan de møde på herreafdelingen mellem kl. 6.30 og 7.30.
Vi genindfører hovedrengøringen på Amager Helgoland som vi gjorde på det gamle Helgoland. Omklædningsrummene på ydersiden trænger til en ordentlig overhaling og der kunne også godt bruges en gang ekstra rengøring indenfor.

Vi gør hovedrent søndag den 10. oktober fra kl. 10.00 -12.00
De medlemmer som deltager i hovedrengøringen bliver inviteret på frokost i Sundby Sejl bagefter. Opslag følger senere.

Det skal undersøges om taget på Lille Helgoland skal skiftes nu, eller om det kan klare
en sæson mere.

Der vil blive lagt vinyl på gulvet i herreomklædningen, da gulvet her er meget grimt.
Dameomklædningen venter lidt og ser hvordan det går med herrernes rum.

AD 5, Nyt elektronisk låsesystem

Bestyrelsen har taget tilbud hjem på nyt elektronisk låsesystemer til vore klubhuse og hovedport. Når alt er medtaget skal DKG budgettere med en investering på kr. 250.000 inkl. elektroniske nøgler til ca. 2.500 medlemmer.

Desværre bliver det elektroniske låsesystem ikke indført til denne sæson, idet der mangler
ordentlig kommunikation mellem forvaltningen og DKG, og vi skal jo samarbejde om
indførelsen af systemet, som det oprindeligt var aftalen. Men bestyrelsen arbejder videre sagen og prøver at finde den bedste og billigste løsning, så vi kan få afskaffet metalnøglerne.

AD 6, Status på klubhus, kondirum/fællessauna

Lejekontakten på fællesarealet er nu underskrevet og vi kan snart gå i gang med at bygge.
Af lejekontrakten på 48 m2 på fællesafdelingen fremgår det, at Forvaltningen skal godkende den udvendige del af bygningen og den skal følge den arkitektur som er planlagt, men vi kan indrette bygningen som vi vil. Se vedlagt kopi af lejeaftalen.

Bestyrelsen har nu nedsat et rådgivende indretnings- og byggeudvalg, som kommer til at bestå af 14 DKG-medlemmer. Udvalget afholder sit første møde den 16. september. Når udvalget har afsluttet sit arbejde indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalfor-samling, hvor det endelige forslag vil blive fremlagt til godkendelse.
Se bilag på udvalgsmedlemmerne.

Mandag den 21. juni var der inviteret til orienteringsmøde på Amager Helgoland, hvor de fremmødte DKG-medlemmer ivrigt drøftede byggeprojektet på stede. Hos de fremmødet var det største ønske, at der skulle indrettes en Panoramasauna i hele klubhuset og hele projektet omkring Amager Helgoland i øvrigt skulle laves om.

I den nyligt indgåede lejekontrakt på 48 m2 fastslår Forvaltningen dog, at dette ikke kan lade sig gøre at ændre i den udvendige del af projektet, idet udformningen af bygningen er fastlagt indenfor § 3.2. i lejeaftalen og den udvendige del af bygningen skal følge den oprindelige arkitekttegnede plan for Amager Helgoland, som Borgerrepræsentationen har vedtaget. (se vedlagte).

For at imødekomme ønsket om en rigtig panoramasauna fra DKG-medlemmerne, har be-styrelsen besluttet at undersøge mulighederne i Forvaltningen for at leje yderlige 18 m2 på herreafdelingen, som er afsat til panoramasauna i den oprindelige arkitekttegnede plan for Amager Helgoland. Forvaltningen vil ikke afvise muligheden, men gør opmærksom på, at der skal opstartes en ny ansøgning, der skal godkendes i Kultur- og fritidsudvalget. Øko-nomiudvalget og sidst i Borgerrepræsentationen i lighed med lejeaftalen på de nye 48 m2.

I det oprindelige udbudsmateriale ligger der en færdigtegnet skitse på en ekstra isoleret panoramasauna, som ingeniørfirmaet Niras har udfærdiget og som eventuelt kan genbrug-es. Det anslås, at byggeriet af en rigtig panoramasauna vil koste omkring kr. 350.000,-

Bestyrelsen håber at få tilladelse til at opføre saunaen som fællessauna med panorama-udsigt, så det bliver spændende at se hvad der sker. Sagen drøftes i indretnings- og byggeudvalget.

Arkitekt Carsten Hoff har oplyst, at de oprindelige byggetilladelser kan fortsættes, idet byggeriet af det samlede Amager Helgoland ikke er færdigmeldt. Byggeriet af 48 m2 klubhus er anslået til en byggepris på kr. 850.000,-, hvis vi bruger de overskydende 24 tagspær, bagsiden af det nuværende plankeværk og noget tømmer som DKG fik overdraget i forbindelse med afslutningen af etape 1.

Gives tilladelsen fra Københavns Kommune til at DKG kan leje yderligere 18 m2 på herreafdelingen, så droppes fællessaunaen i klubhuset og der vil blive indrettet kondirum i stedet, lige som på det gamle Helgoland.

Kassereren har regnet på et byggebudget på kr. 1.200.000. Hvis alle de gamle medlem -lemmer betaler kontingent til tiden og vi tager 300 nye medlemmer ind, så kan byggeriet finansieres i regnskabsåret 2010/2011 og vi har penge til driften. Det forudsætter, at vi udskyder det elektroniske låsesystem til regnskabsåret 2011/2012

Der vil blive lagt vinyl på gulvet i herreomklædningen, da gulvet her er meget grimt. Dame-
omklædningen venter lidt og ser hvordan det går med herrernes rum.

AD7. DKG- Vikingeboden

Preben fra bestyrelsen prøver sammen med Jara at få etableret en webshop med salg af foreningens mercandises, idet vi nu har mange forskellige ting at byde på. Tingene kan ses og sælges ved standerhejsningen.

AD 8, Evt.
Nyt møde er aftalt til den 21. september 2010.

Download bilag som .pdf (3mb)

Klik på billederne for stort format.