Bestyrelsesmøde i Det kolde Gys torsdag den 2. april 2009

Dagsorden:

1.    Siden Sidst
2.    Nyt Helgoland
3.    Vifumøde
4.    Generalforsamling
5.    Standerstrygning
6.    Helgoland etape 2
7.    Udvalg
8.    Nyt fra herre og damerepræsentanten
9.    Kontingentopkrævning 2009/2010
10.    Evt.

Ad 1.  Den 25. marts 2009 overtog Vikingeforeningen officielt deres 2 omklædningsrum.

Der blev afholdt en vellykket reception og vi havde musik og sang.
Saunaerne var ikke helt færdige så medlemmerne måtte have tålmodighed lidt endnu.

Men allerede om torsdagen blev saunaerne sluttet til og fra det øjeblik overtog Gyserne
for alvor omklædningsrummene.
En masse glade mennesker har siden gået ud og ind af lågen og flittigt benyttet både
omklædningsrum og Saunaer

Ad 2  Helgoland i overgangsfasen.

Officielt har Københavns Kommune en færdig servicebygning, som stilles til rådighed for
foreningens medlemmer i vinterperioden. Der er dog stadigvæk mangler i den forbindelse
idet toiletternes adskillelser endnu ikke er opsat og hos damerne mangler en vask. Der er
i servicebygningen ligeledes indbygget  tekniske installationer som giver mulighed for op-
sætning af  brusere. men disse bliver ikke færdiggjort, idet kommunen vælger at spare på
dette sted.

Da servicebygningen hører under Københavns Kommune har DKG ikke meget at skulle
have sagt i den sammenhæng, men toiletterne bliver selvfølgelig færdiggjort og yderligere
benyttelse forhandles med kommunen.

Ad-3. Der har været afholdt VIFU-møde på Helgoland den 28. marts 2009.

Det kolde Gys var vært for mødet mellem vinterbadeforeninger i Danmark. Foreningen
gav morgenmad og betalte for et lokale i Sundby Sejlforening, men al anden forplejning
blev betalt af deltagerne selv. Referatet af mødet er opslået på Helgoland og sat på
hjemmesiden

Ad-4.  Den 25. maj afholdes ordinær generalforsamling på Kofods skole kl. 18.30.

Da foreningens medlemstal nu er på ca. 1400 medlemmer er afholdelsen flyttet fra Loftet til
Festsalen på Kofoeds Skole for ikke at støde ind i et problem med at skulle afskære
medlemmer fra deltagelse.
Nærmere om Generalforsamlingen vil fremkomme senere, men allerede nu gør  bestyrelsen
opmærksom på, at forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

Ad-5  Standerstrygning på Helgoland den 28. maj kl. 18.30

Der afholdes standerstrygning for sæsonen 2008/2009 og dette foregår traditionelt ved at vi
stryger flaget får en lille en og synger et par sange.

Ad-6.  2. etape af Helgoland.

Det er som bekendt 1. etape af opbygningen af Helgoland som er overstået, men på nuvær-
ende tidspunkt ser det ikke ud til at kommunen prioriterer den videre udbygning særlig højt
og derfor vil bestyrelsen slås for at få muligheden for at få opført en bygning på Fællesarea-
let, som  bl.a. kan indeholde et klubhus til DKG.

Ad-7   Nyt fra udvalgene.

Der har været et 1. møde i udvalget og man har fundet en fælles overordnet strategi til at
få ryddet op i DKG´s vedtægter og udvalget har i enighed fundet frem til forslag til nye
vedtægter, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen og opslået forinden på

Udvalget for indretning af omklædningsrummene har også været samlet og man er enig om
nogle forbedringer, som vil komme senere på året, når der er penge i kassen

AD-8   Nyt fra herre- og damerepræsentanten

Damerepræsentanten kunne oplyse at hun havde travlt med udlevering af nøgler og
registrering af nye medlemmer..

Der mangler dog et par små ting bl.a. omkring rengøringen og helt faste regler for brug af
saunaen. Bl.a. må det desværre forbydes at læse aviser og blade i saunaen, da det viser sig,
at tryksværte kan udvikle dampe, som det ikke er særligt sundt at indånde.

ad -9   Kontingent 2009/2010

Bestyrelsen udsender i april opkrævningen for sæsonen 2009/2010 som først skal være
betalt 1. oktober, men som bestyrelsen håber mange vil betale allerede nu for at undgå at
der skal bruges lånte penge til driften. Foreningen har nu betalt for nybyggeriet, og har
næsten tømt kassen. DKG har således 100% selvfinansieret nybyggeriet med egne på
forhånd indsamlede midler.

For at klare driften af sommeren 2009 har vi derfor i det nye regnskabsår opfordret vores
medlemmer til på forhånd at indbetale kontingentet for sæsonen 2009/2010.
Medlemmerne vil selvfølgelig få kontingentet retur hvis de forlader foreningen inden 1.
oktober 2009.

Bestyrelsen skal igen minde om at hvis man har en mail, så giv besked på foreningens mail-
adresse, hvis man vil modtage informationer denne vej. Ellers opfordres medlemmerne til at
følge med på vores hjemmeside, der altid vil være opdateret med de sidste nyheder.

ad-10   Evt.

Der er aftalt nyt bestyrelsesmøde til d. 21. april kl. 18.00.

Ref. Lis Meyer.