Bestyrelsesmøde i det kolde Gys torsdag den 18. juni 2009

Dagsorden.

1.    Siden Sidst
2.    Konstituering. herunder udvalg
3.     Evaluering af generalforsamling, samt aktiviteter for sæsonen 2009/2010
4.    Økonomi og medlemstal
5.     Status på Helgoland
6.    Nyt fra Dame- og Herrerepræsentant
7.    Administrative rutiner i fremtiden
8.    evt.

AD 1.
Badeanstalten er nu åben for offentligheden og indtil den 31. august 2009 deles gysere og
offentlige gæster om det fine dæk vi har at ligge på. Foreningen kan da godt være lidt bekymret
på offentlighedens vegne, idet vi jo har fået bygget egne klubhuse medens der for andre badere
endnu ikke er udsigt til opførelsen af noget som helst, udover man har sørget for tørrevejr til liv-redderne.

Der har i perioden efter åbningen desværre også været et udslip af kloarkvand, så badning har
været forbudt i nogle dage.  Desværre har foreningens jungletrommer ikke fungeret så godt med
hensyn til at orientere, da bestyrelsen ikke selv er blevet ordentlig underrettet. Men for fremtiden vil vi prøve at få sådanne beskeder på hjemmesiden omgående, ligesom der vil være opslag på bade-anstalten således at man ikke kommer ned og bader f.eks. om morgenen uden at opdage at vandet faktisk er forurenet,

Stålcontaineren er flyttet hen ved siden af Kongressalen og med tiden skal den beklædes med grønne brædder således at den kommer til at hænge sammen med vores skur. Dette giver et mindre
overdækket mellemrum , som evt. kan bruges til værksted for det Kolde Gys.

Vi har repræsenteret foreningen ved dåben i Nyborg, hvor der som sædvanlig blev afholdt et dejligt
Arrangement.

Der har været standerstrygning for sæsonen 2008/2009, hvilket denne gang var udvidet til et helt
Arrangement og ikke bare en sang og en lille en. Dette kan vi takke flere af de nye medlemmer for
di de tog initiativ til at der skulle være et lille orkester som supplement til tropaduren og at der
også blev arrangeret lidt at spise. Bestyrelsen vil gerne sige tak til de nye som tog dette intiativ og
også tak til alle de frivillige som hjalp til.

Røde Arnes aske er blevet spredt fra Helgoland, hvilket var et mangeårigt ønske fra ham selv, og
takket være vores medlemskab af Fugl og Fisk har vi nu mulighed for at stille båd til rådighed,
idet vi desværre jo ikke længere må kaste asken i vandet direkte fra badeanstalten. Efter højtidelig-heden var der et arrangement i Sundby Sejlforening.

AD 2
Dette er det første oficielle møde efter sommerferien og normalt plejer en bestyrelse at konstituere
sig efter et valg, men her er der jo tale om at bestyrelsen vælges efter de opgaver som i forvejen
ligger på de poster man bliver valgt til. Derfor fortsætter bestyrelsen deres arbejde og med hensyn
til udvalg så er der for øjeblikket vedtægtsudvalget og indretningsudvalgnene, men arbejdet  der vil først blive aktuelt efter sommerferien.

AD 3.
Den ordinære generalforsamling var flyttet tilbage til Kofoeds skole, hvor bestyrelsen før i tiden af-
holdt generalforsamlingen, indtil utilfredse medlemmer bad om at få et andet sted. Kofoeds skole
festsal  passer fint, idet der kan være lidt eller mange og det er altid umuligt at forudse hvor mange
vi bliver.  Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden og referatet er hængt op på Helgoland
og  kan ses på hjemmesiden for dem som ikke var med.

Hvad angår de næste aktiviteter i foreningen så er disse jo allerede fastlagt i Gysernyt, men bestyrelsen vil bestræbe sig på at fastlægge fremtidige aktiviteter i så god tid at alle er ordentlig
Orienteret  og vi modtager da også gerne forslag og initiativer fra medlemmerne, blot skal arran-
gementet  være inden for rammerne af hvad der vil kunne kaldes klubaktiviteter.

AD 4.
Der er nu kommet penge i kassen og økonomien er fint kørende, ikke mindst fordi omkring 400 medlemmer valgte at efterkomme bestyrelsens opfordring og betale kontingentet for næste sæson
forud, således at vi kunne holde gang i hjulene uden at skulle låne. Udover bestyrelsens tak vil alle som har forudbetalt deres kontingent  modtage et eksemplar af foreningens sangbog.

Hvad angår bilag for 2007/2008 så er regnskabet jo godkendt på generalforsamlingen, men da be-
styrelsen lovede det kunne ses og dagen desværre glippede for kassereren, så er der mulighed den første søndag i september mellem kl. 11-12.00. inde i kongressalen.

AD 5
Der bliver arbejdet på at gøre forvaltningen og dens borgmestre opmærksomme på at 2. etape af
Helgoland mangler, og det er da også indtrykket at flere borgmestre er mere lydhøre nu, udover at
Frederiksbergs viceborgmester pludselig også viser interesse for Helgoland, hvor Frederiksberg før
helt holdt sig udenfor.

Bestyrelsen er også underrettet om at vi ved samarbejde med forvaltning måske kan få tilført penge
til byggeri via feriefonden, og alle muligheder må som sagt prøves både hvad angår fælles byggeri
men selvfølgelig også DKG´s egne muligheder.

Team bade skulle indhente tilbud på handicaptrapper til herre+ og damebassinet, men der er ikke blevet orienteret om noget yderligere tiltag i forbindelse hermed.

Vi mangler i allerhøjeste grad også piggene omkring lågen til Helgoland, idet alt for mange kryber
over gelænderet og dette giver alt for let spil for hærværk og indbrud.

For mange ikke medlemmer tiltager sig adgang til DKG’s omklædningsrum og uanset om det
er synd for de enkelte, at der ikke findes omklædningsfaciliteter, så skal man altså være medlem af DKG for at benytte vores omklædningsrum.  Derfor husk at låse dørene og lad også selv være med at tage venner og bekendte med ned at bade for det er ikke tilladt.

Bestyrelsen ved godt at mange medlemmer har spurgt til cykelstativer på hver side af broen, men
vi kan kun gøre opmærksomme på dette ønske, idet det er Strandparkens område.

Ad 6
Damerepræsentanten efterlyser gule striber på plankerne, hvor niveauforskellen er, idet folk falder,
da de ikke ser at næste trin ligger længere nede. Ligeså ønskes håndtagene i saunaen både hos herrer
og damer ændret,  idet de sidder i vejen når man læner sig op ad væggen, udover at man kan brænde
sig slemt på håndtagenes metalstykker.

Et nyt gulv i saunaen er ligeledes på programmet, idet alt skidt og møg brænder fast i trægulvet. Der
skal simpelthen en speciel gummibelægning på gulvet både i saunaen og i forgangen, hvilket også vil lette rengøringen.

Bestyrelsen vil prøve at undersøge muligheden for at få det gjort mens solen stadigvæk skinner og
det ikke vil være så slemt, at saunaen bliver lukket en periode. Vi vil jo kunne benytte glasdøren som indgang og helt lukke af i den anden ende, hvis gangen også skal ordnes.

Bestyrelsen skal også holde sig bedre orienteret om foreningens el-forbrug, men for øjeblikket er det svært at få aflæst målerne, da de sidder i et aflåst rum. Preben vil prøve at finde ud af noget
således at vi kan følge med i hvad foreningen bliver pålagt af betaling for strøm.

Der er også et udestående med en generalforsamlingsbeslutning om fællesbad og sauna på herreaf-
delingen, hvor tidspunkterne endnu ikke er fastlagt. Bestyrelsen prøver i øjeblikket at a’jourføre sig
om, hvornår der ikke er alt for meget tryk på saunaen i herreafdelingen, da jo langtfra alle herrer har været med til at træffe beslutningen.

AD 7
Foreningen er jo blevet en stor forening og dette kræver jo så også en langt større indsats fra be- styrelsens side. Vi vil fremover prøve at organisere os bedre og dernæst se om vi kan få noget hjælp fra enten frivillige eller nogen som gerne vil tjene en skilling med hjælp til f.eks. noget af det meget
rutineprægede arbejde, der nu tager vældig meget tid. Fremover skal også etableres en fast telefon- tid hver uge. hvor man kan få besvaret eventuelle spørgsmål, således at mange af de samtaler som
enkelte fra bestyrelsen tager daglig kan reduceres væsentligt. Vi må se i øjnene at så stor en for-
ening kræver mange flere faste administrative rutiner.

Hvad angår vores debatforum på hjemmesiden så bliver det jo flittigt brugt, men siden er jo kun beregnet til at give alle medlemmer mulighed for at komme til orde, så de kan udøve kritik eller ros medlem til medlem, så der er ingen der skal forvente at bestyrelsen besvarer indlæg på denne side.

Vil man klage over eller til bestyrelsen over et eller andet konkret , så skal bestyrelsen modtage dette i brevform, før man kan forvente et få et svar.

AD 8
Næste møde bliver den 25. august 2009 kl. 18.00

God sommerferie til alle.