Bestyrelsesmøde 9. marts 2010

1. Siden sidst
2. Evaluering af dåb
3. Økonomi og medlemstal
4. Nyt fra herre- og damerepræsentant
5. Planlægning af generalforsamling
6. Planlægning af standerstrygning
7. Status på nybyggeri af klubhus og fællessauna.
8. Forslag om Øreundstræf for vinterebadere lørdag den 12. maj 2012  kl. 12.00 på Helgoland
9. Evt.

Ad 1.
Der er købt nye flagvimpler som er sat op flagstængerne.

De nye billeder af revyholdet og dåbskandidaterne er sat op i omklædningsrummene.

Der har været 40 års dåb i Dragør, hvor Anders og Jørgen deltog.

Bestyrelsen h    ar drøftet det åbne brev fra Eva Jordy, som hun tidligere har fremsendt til samtlige bestyrelsesmedlemmer og ophængt i omklædningsrummene. Bestyrelsen er kommet frem til, at sagen må anses for afsluttet, da Generalforsamlingen i maj sidste år godkendte regnskabet.

Der afholdes VIFU-møde (Vinterbadere i Danmark) lørdag den 27. marts i Sundby Sejl, hvor Anders og Jørgen fra bestyrelsen deltager.

Der er generalforsamling i Fugl og Fisk, hvor Preben deltager.

Der er kommet invitation til dåb i Rostock den 24. april og fra bestyrelsen deltager Jørgen og Lis.  DKG-medlemmer som har lyst at deltage i dåben i Rostock kan for egen regning tilmelde sig arrangementet ved at rette henvendelse til bestyrelsen.

Ad 2.
Vi har evalueret dåben 2010, hvor vi for første gang havde 50 dåbskandidater og flere jubeldøb-ninger.  Arrangementet på Helgoland med dåb og show må siges at være forløbet godt og musikken til den efterfølgende fest var også et af de punkter som var værd at fremhæve.

Bestyrelsen vil gerne sige tak til de mange hjælpere som sled for at give de andre en god fest og en speciel tak til revyholdet som brugte megen fritid på at give os andre et godt show.

Indcheckningen ved indgangen til Prismen fungerede lidt problematisk, idet der opstod noget uro inden DKG-medlemmerne og gæsterne fik plads ved bordene.
Til næste år sælger vi billetter hver søndag formiddag kl 11.00 i januar på Helgoland, så ingen kommer med til festen i uden i forvejen at have købt billet.  Det skulle gerne gøre optællingen af deltagerne meget lettere ved indgangen.

Dåben næste år bliver den 5. februar 2011 og forhåbentlig bliver festen afholdt i Amager Bio, Jørgen gør hvad han kan for at skaffe lokaliteten.

Ad 3
Bestyrelsen er nu ved at have medlemslisten på plads. Vi har fået registreret alle de nye medlemmer
Ordentligt, også det sidste hold som blev taget ind inden 15. februar, som jo ifølge vedtægterne
er skæringsdag for optagelse af nye i foreningsåret 2009/2010.

Vi har været medlemslisten i gennem og har rykket medlemmerne for manglende kontingentindbetaling for 2009/2010, hvilket gjorde at kontingenter strømmede ind hos medlemmer som ikke havde været opmærksom på at de selv skulle overholde fristen den 1. oktober 2009. Der var desværre også et par stykker som fik en unødvendig rykker, men det kommer forhåbentlig på plads nu.

Beklageligvis var der en del DKG-medlemmer, som ikke har reageret på rykkerskrivelsen.

Vi sætter en liste op i omklædningsrummene, med de medlemmer som slettes ud af foreningens medlemsregister.

Hvis der skulle vise sig DKG-medlemmer på slettelisten, som kan bevise, at der er betalt kontingent for 2009/10, så bliver det selvfølgelig rettet og bestyrelsen beklager. at der er medlemmer som er
blevet  rykket, selv om de havde  tingene i orden.

Med de sidste indbetalinger er vi nu ca. 1800 aktive betalende medlemmer og har stadigvæk en stigende venteliste.

Det blev også vedtaget at investere i en ny og kraftig stationær computer til kassereren. Ud over at holde styr på foreningens pengesager kan den også kan bruget til redigering og arkivering af foreningens store arkiv af gamle billeder.

AD 4
Damerepræsentanten påpegede ønsket om udendørs knager, hvilket der bliver set på.

Flyttekasserne med rekvisitter flyttes fra damernes omklædningsrum til depot.

Den nye måtteordning fungerer fint hos damerne. Ordningen har den virkning, at alle damemedlemmerne også er flinke til at bruge aviser og det har medvirket til at holde gulvet tørt.

Herrerepræsentanten fortalte, at de gamle røde udendørs bordsæt nu bliver udskiftet med nogle nye.

Der bliver rokeret lidt på billederne i omklædningsrummet hos herrerne.

Udenfor bliver der lavet et forsøg på ny træbelægning på dækket når vejret bliver stabilt.
Dækkene har jo desværre vist sig at afgive splinter, som der nu efter længere tids forhandling med Team Bade. Det vil jo være dejligt hvis Helgoland fik nye dæksplanker uden splinter til sommer. Der igen udøvet hærværk i herresaunaen og det er efterhånden et stort og dyrt problem, som har kostet foreningen op mod 20.000 kr., reparationsomkostninger fordi enkelte herremedlemmer, ikke kan lade termostaten være i fred. Bestyrelsen gør opmærksom på, hærværk er omgående bortvisningsgrund.

Der skal justeres på sensorerne til loftlyset, idet der jo ikke behøver at være tændt lys hele dagen.

Udendørslyset i projektøren på trapperne til nedgangen i de store bassiner virker også nu, når det er mørkt. Hvis de nye lamper holder til belastningen, må vi se om der på lang sigt kan etableres udendørslys til flere trapper i vinterperioden.

Der vil blive etableret den planlagte strøm på lille Helgoland når jorden bliver frostfri.

Ad 5
Den ordinære generalforsamlingen afholdes den 26. maj (formegentlig på Kofods Skole) og opslag med oplysning herom vil være på hjemmesiden og på Helgoland 4 uger før generalforsamlingen (28. april) så medlemmernes forslag kan nå at være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen.

Der arbejdes videre forslaget til nye vedtægter for Vikingeforeningen Det kolde Gys, som blev udarbejdet med hjælp fra vedtægtsudvalget fra 2009.
Der var nogle få uafklarede punkter i udarbejdelsen af det foreløbige udkast til vedtægter, som blev fremlagt på generalforsamlingen i 2009. Bestyrelsen har arbejdet videre punkterne.

Vedtægtsforslaget bliver lagt på Helgoland til gennemsyn inden generalforsamlingen.
Der i udkastet er der foreslået et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis 25 medlemmer ønsker det, men der skal 100 medlemmer til, hvis der skal indkaldes til en ekstra generalforsamling.

Bestyrelsens skriftlige beretning blive fremlagt på Helgoland før generalforsamlingen.

Der er Standerstrygning den 27. maj kl. 18.00 på Helgoland, hvor der vil være pølsebord til de fremmødte medlemmer og i år vil der forhåbentlig være nok til alle.

Ad 7
Kultur- og fritidsforvaltningen har tiltrådt vores ansøgning om, at DKG lejer et areal på 50 m2 på sporten til brug for opførelse af en ny klubhusbygning med indbygget fællessauna. Forslaget om leje af arealet skal dog først behandles i Økonomivalget og i BR så der er et stykke vej endnu.

Forudsat at forslaget om leje af grund-arealet på 50 m2 også bliver godkendt i BR, vil sagen om klubhus og fællessauna blive taget op på vores egen ordinære generalforsamling i DKG den 26. maj til godkendelse af DKG-medlemmerne.

Kasseren oplyser, at DKG p.t. allerede i indeværende regnskabsår har indestående kr. 600.000 på en spærret konto, reserveret til byggeriet af klubhus og fællessauna.

Ad 8
Det er blevet aftalt, at Det kolde Gys igen overtager Øresunds træffet i 2012 for vinterbadere
og afholder arrangementet på Helgoland og evt. i Amager Bio.

Ad 9
Næste møde afholdes den 8. april 2010.