Skitseprojektet til det nye klubhus med sauna.

Indstilling til bestyrelsen:

Til DKG´s bestyrelse ved formand Anders Hjorth

(Kopi sendt til Bygge- og indretningsudvalgets medlemmer)

Jeg er blevet bedt om at udarbejde en sammenfatning og indstilling til DKG´s bestyrelse om skitseprojektet til det nye klubhus med sauna.

Kort beskrivelse af forløbet fra 25. oktober 2010 til primo februar 2011:

Arkitekt Carsten Hoff har på baggrund af beslutningen (vedhæftet) på den ekstraordinære generalforsamling (XGF) den 25.´oktober 2010 og Bygge- og indretningsudvalgets notater udarbejdet et skitseforslag til DKG´s nye klubhus med sauna (vedhæftet, se også fotoillustration). Arkitekt Carsten Hoff gennemgik forslaget for Bygge- og indretningsudvalget den 27. januar 2011 og herunder sammenhængen med det øvrige projekt Helgoland.

Forslaget var udsendt til udvalgets medlemmer inden mødet. På mødet kommenterede udvalgets medlemmer forslaget og efterfølgende har der været udvekslet synspunkter via e-post. Sluttelig er der sket en skriftlig afstemning ja/nej til det foreliggende forslag fra arkitekten.

Bygge- og indretningsudvalget har 15 medlemmer (Michael Lidmoes er udtrådt af udvalget). 9 medlemmer har stemt ja og 6 medlemmer har stemt nej.

Indstilling til DKG´s bestyrelse

På baggrund af afstemningen er indstillingen, at bestyrelsen godkender skitseforslaget fra arkitekt Carsten Hoff for såvidt angår råhuset med vinduer, døre, rumdisponering og overdækning (overdækninger) og beder arkitekten om foretage det videre fornødne med hensyn til indhentning af byggetilladelse fra Københavns Kommune.’Indstillingen er nærmere begrundet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Det er afgørende vigtigt at få fastlagt, i hvilket omfang det påtænkte byggeri kan godkendes af Københavns Kommune dels som byggemyndighed dels som “grundejer”. DKG´s klubhus skal jo bygges på et lejet fundament og være en del i det større projekt Helgoland.

I den følgende sagsfremstilling beskrives projektet og de forskellige opfattelser nærmere.

I det væsentligste er forslaget i overensstemmelse med udvalgets oplæg (stor østvendt sauna, sydvendt adgang, god udsigt fra klublokale og sauna). Carsten Hoff kan ikke anbefale en forsænkning af saunahjørnet (punkt 5 i 13 punkt-listen fra XGF). Det begrundes med øget risiko for bygningsbeskadigelser nedefra p.gr.a. bølgeslag og isskruninger.

(Se listen over byggeudvalgets punkter godkendt ved ekstraaordinær generalforsamling her.)

Det vil sandsynligvis også betyde, at Københavns Kommune vil nægte at godkende bygningen, fordi forsænkningen også vil givet en øget risiko for beskadigelser af bygningens fundament, som Københavns Kommune ejer.

Det forsænkede hjørne mister i øvrigt også sin indlysende fordel, når det oplyses, at saunaovnen skal placeres så tæt på indgangsdøren som muligt af hensyn til god varmefordeling i saunaen.

(Nej-stemmerne er mere eller mindre uenige i dette punkt)

Carsten Hoff anbefaler, at overdækningen bibeholdes mod øst (punkt 3 i vor 13 punkt-listen fra XGF). Carsten Hoff har illustreret på en skitse, hvor lidt den påvirker udsigten fra saunaen mod øst. Udsigten mod syd påvirkes naturligvis ikke. Skitsen blev udleveret på mødet den 27. januar.

(Skitsen kan ses her)

Fordelen ved overdækningen er jo, at den giver læ for vind og regn, skyggemulighed. Under overdækningen kan desuden anbringes knager til håndklæder, kåber, m.v.. Carsten Hoff begrunder overdækningen i sammenhæng med det meget lille vindfang, som bevidst er gjort så lille, at håndklæder, kåber, m.v. ikke kan anbringes her, men under overdækningen. De fleste vil foretrække, at andres håndklæder, kåber, m.v. er lidt på afstand af, hvor man selv færdes. Der er også et hygiejneaspekt i overdækningen. Lille vindfang (sammenlignet med stort vindfang) frigiver desuden areal til bygningens øvrige rum.

Det må erkendes, at man ved den rigtige placerering i saunaen kan se mere himmel fra saunaen mod øst uden overdækning. Denne begrænsning af udsynet til himmelrummet skal afvejes mod fordelene ved overdækningen.

(Nej-stemmerne er mere eller mindre uenige i dette punkt og lægger stor vægt på direkte udsyn til himlen)

Carsten Hoff har tilført projektet en “ny dimension”. Som situationen er i øjeblikket, økonomisk, for landets kommuner og også Københavns Kommune, har det nok lange udsigter, at Helgoland færdigbygges for kommunale kroner. Derfor foreslår Carsten Hoff, at hullet mod vest overdækkes delvis med plankedæk og en overdækning tilsvarende den østvendte overdækning. Det kan være en midlertidig foranstaltning, men det kan også være en permanent overdækning til omklædning for bl.a. sommergæster. DKG vil i givet fald få en vestvendt overdækning i tilknytning til klublokalet, som kan få stor betydning for udviklingen af det sociale element i DKG. Københavns Kommune må være interesseret i denne del af projektet af hensyn til Helgolands sommergæster.

(Alle er enige i, at dette bør fremmes)

I Carsten Hoffs forslag er møbleringen af saunaen traditionel (punkt 6, 7 og 10 i 13 punkt-listen). Der er bænke i to niveauerlangs bagvæggen og væggen mod klublokalet og bænk i ét niveau under vinduet langs den østvendte væg. Saunaovnen er placeret tæt på døren ved den sydvendte væg.

Møbleringen af saunaen, møblering og aptering af klubhuset, valg af materialer til husets indre kan afvente mere udvalgsarbejde. Det influerer ikke på næste skridt, som drejer sig om byggetilladelse til råhuset.

(Alle er enige heri, vistnok)

Nogle Nej-stemmer er uenige i arkitekt Carsten Hoff´s disponering af facaden og mener, at vinduet i sydfacaden til saunaen skal være større.

Arkitekten har udtrykt bekymring om de store vinduesarealer, der allerede er indbygget i skitseforslaget, p.gr.a. stort elforbrug til opvarmning, især til saunaen, og har i den forbindelse luftet muligheden for kompensation ved opsætning af solbatterier på taget.

Den næste fase omkring byggetilladelsen skal afklare Københavns Kommunes syn på bygningens energiforbrug og eventuelle kompenserende og begrænsende foranstaltninger.

Desuden har der været tanker fremme om skydedør til klubhuset. Dette er udelukket, da dørene både til sauna, vindfang og klubhus er “flugtveje” altså døre, der skal kunne skubbes op indefra og åbne udad.

Det skal desuden nævnes, at nogle Nej-stemmer er særdeles utilfreds med udvalgets arbejdsform efter XGF og især efter mødet den 27. januar. Disse Nej-stemmer havde foretrukket flere dialog-møder.

Der er desuden fremkommet den påstand bl.a. på DKG´s hjemmeside, at det foreliggende skitseforslag fra arkitekt Carsten Hoff er i uoverensstemmelse med XGF´s beslutning. Det er en urigtig påstand.

Skitseforslaget er helt i overensstemmelse med XGF´s beslutning. Der henvises til punkt 11 i 13 punkt-listen.

Afstemningen har været åben.

Følgende har stemt ja: Jan Fischer, Niels Kolbye, Anders Hjorth, Jørgen Melskens, Preben

Poulsen, Viggo Christiansen, Jan Houmand, Bent Jørgensen og Jørn Johansen, i alt 9 ja-stemmer.

Følgende har stemt nej: Roar Rasmussen, Christian Buhl Clausen, Jonathan Weidinger, Kirstine Theilgaard,

Kitty Bendixen og Niels Levin Olsen, i alt 6 nej-stemmer.

Med venlig hilsen

Jørn Johansen – medlem af Bygge- og indretningsudvalget

Referat fra ekstra-ordinær generalforsamling 25. oktober 2010

Download som .PDF her…

Referat fra ekstra-ordinær generalforsamling mandag 25. oktober 2010 kl. 19.00 på Loftet
Dagsorden
1 Velkomst
2 Valg af referent
3 Valg af dirigent
4 Forslag om bygning og indretning af bygning
5 Forslag om budget på 1. million i byggebudget til bygning af huset.
6 Evt.
Ad 1: Lis Meyer blev valgt som referent.
Ad 2: Ole Plougmann blev valgt som dirigent.
Ole konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Efter generalforsamlingens godkendelse
af dagsordenen gik man over til punkt 4.
Ad4: Jørn fra byggeudvalget gennemgik først en kort beskrivelse af planerne for Nyt Helgoland og
oplyste om det hidtil bebyggede af den oprindelige plan.
Derefter gik man over til Indretnings- og byggeudvalgets forslag til den nye sauna og fællesrum.
Jørn oplyste om, at bestyrelsen havde nedsat et Indretnings- og byggeudvalg bestående af 16 DKGmedlemmer,
som havde afholdt i alt 4 møder á ca. 2 timer, hvor udvalget i detaljer havde
gennemgået især udformningen af den nye fællessauna.
Alle referaterne fra møderne ligger nu på DKG-hjemmesiden takket være Roar og Kitty. Hvis man
er interesseret kan man læse dem her. Se også bilag.
Der er tale om et nyt fælleshus på samlet 48 m2 med en fællessauna på i alt 18. m2, altså lidt større
end de nuværende saunaer, og 30m2 klublokale.
Selve fællessaunaen omfatter bænke i 3 niveauer saunaovnen i hjørnet, 2 vinduer, et til øst og et til
syd.
Der er plads til 21. mennesker, idet der er afsat plads til stående personer også
Derefter fulgte en beskrivelse af udsigten ud over Øresund, alt efter hvilken størrelse vinduer som
blev valgt.
Den endelige placering af vinduerne er endnu ikke fastlagt. Byggeudvalget arbejder videre med
forslaget. Tagudhænget på huset er droppet af hensyn til lysindfaldet, og begge døre i huset vender
mod syd. På den måde adskiller bygningen sig en lille smule fra de øvrige 2 vi har i forvejen.
Før det endelige udkast kan foreligge skal arkitekten med på råd og Københavns Kommune skal
godkende råhuset.
Derefter var der spørgsmål fra salen:
Jørn spurgte hvorfor kun 18 km2 fællessauna?
Jonathan ville gerne vide, hvem der skulle betale for meditationshusets opførelse.
Jørn oplyste, at størrelsen af fællessaunaen er fastsat af Indretnings- og byggeudvalget og med 16
siddepladser og 6 ståpladser så må saunaen sammen med de 2 midlertidige saunaer kunne dække
behovet indtil vi får opført de 2 panoramasaunaer som er med i den oprindelige plan.
Desuden har DKG brug for et fælleslokale af en vis størrelse til samvær for medlemmerne efter
badet og også til at få nogle af vore gamle ting og sager ophængt og som fortæller foreningens lange
historie fra 1929.
Med hensyn til meditationshuset, så er det ikke finansieret endnu. Da det er med i den oprindelige
plan for Amager Helgoland så er det Københavns Kommunen der skal betale for opførelsen, hvis
ikke meditationshuset kan blive privat sponsorfinancieret.
Jørn var stadig i tvivl omkring størrelsen af fællessaunaen, som skulle være så stor på bekostning af
fællesrummet, men det er stadigvæk en afgørelse som er truffet i udvalget
Inge Merete ønskede bedre trapper i stedet for fællesrum og sauna.
Annelise synes at vi skulle give afkald på klubhuset til fordel for noget som forbedrede vores
badeforhold og det gjorde jo bl.a. saunaen.
Anders oplyste hertil, at foreningen havde stærkt brug for et fællesrum, hvor DKG-medlemmerne
igen fælles kunne sidde og hygge sig lidt efter badningen og møde hinanden på tværs af den
kønsopdelte forening. Samtidig mangler DKG et sted til alle vores gamle ting og sager.
Annette oplyste, at vi altid havde haft fælleslokaler på Det gamle Helgoland havde vi en Kongressal
vi fælles kunne mødes i.
Desuden skal der i forlængelse af vores nye klubhus bygges fællesomklædning for offentligheden,
hvor vi håber at kunne lægge billet ind til brug for tiden udenfor åbningstiden, således at vi på den
måde også får omklædning til den nye fællessauna.
Tom spurgte hvad forskellen på rigtige saunaer og midlertidige saunaer var.
Hertil kunne Anders oplyse, at de 2 midlertidige i dame- og herreafdelingen var opført med mindre
isolering og luftventilation som en nødløsning, fordi de to rigtige panoramasaunaer ikke endnu er
opført efter planen for det samlede Amager Helgoland.
Villy ville gerne vide hvorfor man ikke byggede fælleshuset helt ud til vandet.
Jørn oplyste hertil, at DKG kun kan bygge indenfor de dertil afstukne byggefelter som er planlagt i
den oprindelige plan for Amager Helgoland, som er vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation.
Ole så gerne at man fjernede træet mellem vinduerne, så vi fik endnu mere udsyn.
Jørn kommenterede hertil, at vinduernes placering og størrelse stadigvæk var til diskussion, og en
løsningen herpå skulle findes sammen med arkitekten og Københavns Kommune.
Der blev også forespurgt, hvorvidt udvalget havde overvejet vinduer i taget eller om vinduerne ikke
kunne komme helt op til loftet.
Tagvinduer kan ikke lade sig gøre og der er en grænse for vinduernes størrelse.
Kirstine fortalte at vinduerne var blevet diskuteret meget i udvalget og at der også var et forslag
med rundstok i hjørnet.
Lola spurgte om udvalget havde taget vejrguderne med på råd i planlægningen. I den tid Lola havde
været medlem af DKG, så havde vinterstormene stille og roligt taget en bid af Helgoland hvert år,
Jonathan gik ind for at vi fik runde vægge i saunaen, men også her er detailplanlægningen ikke
endeligt på plads.
Der blev herefter stemt om opførelsen af en bygning i den pågældende størrelse med opdeling som
forevist.
Forslaget blev vedtaget med stort flertal, dog stemte 5 imod og 4 undlod at stemme.
Dirigenten konstaterede at forslaget fra Indretnings- og byggeudvalget var vedtaget
Ad 5: Her var det af bestyrelsen foreslået vedtagelse af et byggebudget på op til 1.000.000 kr. til
opførelse af en ny bygning på 48 m2
Jørn forklarede at råhuset nok ville sluge 500.000 – 700.000 tusinde og indretning og
Sauna sagtens kunne løbe op i 200.000 – 300.000 .
Det tidligere byggeri af 2 råhuse til damer og herrer med efterfølgende indretning af de midlertidige
saunaer var jo løbet op over 2. mil. kr.
Jørgen foreslog på Indretnings- og byggeudvalgets vegne, at DKG skulle bruge nogle bedre
materialer denne gang, fordi vores nuværende omklædningsrum hverken kunne tåle vand eller skidt
på gulvet og at det allerede havde været nødvendigt med linoleum på trægulvet i herrens
omklædningsrum.
Niels Smed kunne stadig ikke forstå, hvordan sådan et træskur på 48 m2 kunne løbe op i en million
og han efterlyste byggeregnskabet for det første byggeri så man kunne følge udviklingen.
Kitty ville også meget gerne se byggeregnskabet for de sidste huse, hvis hun skulle kunne stemme
for bevilling af 1.000.000 til nyt byggeri.
Preben forklarede Kitty og Niels, at bestyrelsen intet havde at skjule og regnskabet havde været
fremlagt på Helgoland og godkendt.
Kassereren følte sig presset tidsmæssigt og derfor ikke mente han var forpligtet til igen skulle finde
de gamle bilag frem. Kirsten Monrad og Niels Hald havde, som lovligt valgte revisorer i DKG på
medlemmernes vegne, godkendt alle bilag i den tidligere byggesag. I øvrigt var byggeregnskabet
alle fremlagt og vedtaget i regnskaber på de forskellige ordinære generalforsamlinger op til 2010.
Klaus mente at der skulle byggestyring til på det nye byggeri, så man løbende kunne finde ud af,
hvad det kostede.
Søren mente, at når man havde valgt en bestyrelse så måtte man også have tillid til den.
Brille-Jan mente at man måtte kikke fremad og ikke blive ved at dvæle ved det gamle.
Kassereren lovede tlsidst, at repræsentanter for Byggeudvalget kunne få indsigt i det gamle bilag i
byggeregnskabet fra de tidligere opførte huse og man gik derefter over til afstemning.
Herefter blev forslaget om at bruge op til en million på et nyt med klubhus og fællessauna vedtaget
med et stort flertal, dog stemte en imod og 3 undlod at stemme.
Dirigenten kunne så konstatere, at bestyrelsens forslag var endelig vedtaget og opførelsen af huset
kunne påbegyndes.
Ad 6: Dirigenten påpegede, at der under eventuelt ikke kunne tages beslutninger.
Anni Hedward forespurgte om man ikke kunne gøre noget ved trapperne på Amager Helgoland.
Kitty spurgte til det nye låsesystem
Kirstine fortalte at hun havde en god ide med hensyn til trapper.
Anders svarede, at bestyrelsen i lang tid havde diskuteret trapper på Helgoland og bragt sagen op i
Forvaltningen. Det er stadigvæk Københavns Kommune, der vedligeholder og fornyer
udenomsarealerne på Amager Helgoland, og DKG skal derfor passe på hvad vi begiver os ud i af
økonomisk og juridiske forpligtelser på badeanstalten. Med hensyn til elektronisk låsesystem
arbejder bestyrelsen på, i samarbejde med Forvaltningen, at indføre elektroniske låse på alle døre i
forbindelse med indvielsen af den nye fællessauna og klubhus.
Jørn spurgte om ikke rengøringen på herreafdelingen kunne blive bedre.
Bestyrelsen arbejder på at styrke rengøringen på herreafdelingen med en hjælper.
Til sidst var der en klar stemning for, at hvis der blev overskud på byggekontoen, så skulle pengene
gå til forbedring af trapperne.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.08
Ole Plougmann Anders Hjorth
Dirigent Formand

Seneste referater

Referat fra bestyrelsesmøde 22. februar 2011

Dagsorden

  1.  Siden sidst
  2.  Evaluering af dåb 2011
  3.  Økonomi og medlemstal, herunder liste over udmeldte DKG-medlemmer pr 15. februar 2011
  4.  Nyt fra dame- og herrerepræsentanter
  5.  Status på nybygning, herunder indstilling fra byggeudvalget.
  6.  Nyt elektronisk låsesystem pr 1. oktober 2011
  7.  Nyt fra VID og BWA, se hjemmesiderne  www.vinterbader.com og www.winterswimmer.eu
  8.  Evt

AD 1

Der har været afholdt ordinær generalforsamling i Brugerrådet for Amager Strandpark (BAS), hvor det kom frem at der ville blive opført et  ”Vandforsamlingshus”  i det nordlige byggefelt mellem vendepladsen og  broen til Amager Helgoland. Projektet kan ses på Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside. Vandforsamlingshuset skal indeholde aktiviteter i forbindelse med vand primært til unge, men kan også bruges af andre, herunder DKG. Projektet gennemføres uden på forhånd at have sikret sig alle kommunale tilskud og skal samarbejde med det Maritime ungdomshus ved Sundby Sejlforening.

Samtidig skal den nordlige ende af Amager Strandpark beplantes ordentligt og have mere belysning.

Lars Amelang fra Team Bade har nu henvendt sig til Københavns Kommunens jurist vedrørende spærring af adgangsvejene til Amager Helgoland, så vi må se hvad der kommer ud af dette forsøg. Lars Amelang  har hele tiden været i brechen for  DKG,  hvilket foreningen selvfølgelig er rigtig glade  for. Sagen omkring de spærrede adgangsveje til Amager Helgoland har kørt siden efteråret 2009 og der har været adskillige skriverier i sagen. Sidst er Overborgmesteren i København og Økonomiforvaltningen draget ind i sagen og har lagt pres på Erhvervsselskabet I/S Amager Strandpark for en løsning, men uden resultat.

Der har været dåb i Vikingeforening Isbjørnen i Ålborg, hvor formanden deltog. Klubben har nu 850 medlemmer  og er aktiv i samarbejdet omkring Vinterbadere i Danmark

AD2 

Der er lavet video fra Showet og dåben på Amager Helgoland, og så meget som muligt af videoen bliver lagt ud på DKG-hjemmesiden.

 Arrangementet med dåb og show på Amager Helgoland 2011 forløb over al forventning med 42 dåbskandidater. Der var ikke fuldkommen overensstemmelse mellem de tilmeldingslister som bestyrelsen på forhånd havde indsamlet og de skrællinger som mødte op til selve dåb. Neptun besluttede at selve udstedelsen af dåbsbrevene måtte vente til om aftenen, da dåbsbrevene derved ikke ville blive behæftet med fejl.

Arrangementet i Amager Bio var vel tilrettelagt, men salen er noget for stor når tilslutningen til festen ikke er større end 120 personer. Maden blev rost og der var nok af den, så alt i alt var det en veloverstået dåb 2011.

Da der nu er en ny og velfungerende forpagter af restaurenten vender DKG tilbage til Sundby Sejlforening næste år til dåben den 4. Februar  2012. Salget af billetter de 150 til dåbsfesten bliver efter ”først til mølle-princippet”.

Der kunne også godt bruges 1 time mere mellem dåb op Amager Helgoland og Dåbsfest til alle dem som er involveret begge steder.

AD 3

Vi var ved udgangen af 2010 godt 2100 medlemmer i Vikingeforeningen Det Kolde Gys, fordelt med 2/3 dele damer og 1/3 del herrer. Heri blandt findes en del børn og en del medlemmer som er fyldt 80 .

Der er ca. 70 på ventelisten, som tages ind til efteråret.

Desværre er der ud af de samlede 2100 DKG-medlemmer ca. 300 som ikke har betalt deres kontingent rettidigt. Derfor fjernes restanterne fra DKG-medlemslisten og opføres på en særlig liste over medlemmer som ikke længere er aktive.

Bestyrelsen ved godt at der kan ske fejl og at vi har en del uanbringelige indbetalinger, som ikke kan placeres, men da vi har rykket en gang må det nu være op til de enkelte at rette henvendelse.

Problemet med manglende kontingentbetaling for foreningsåret 2011/2012 løses, ved at der udsendes opkrævninger på PBS og medlemsregistreringen overflyttes til vores nye finans- og administrationssysten ”Konventus”. Bestyrelsen har også planlagt overgang til elektroniske nøgler/chip for det enkelte medlem. Den fysiske nøgle skal udskiftes med chip med virkning fra den 1. oktober 2011. Det betyder at der kun er adgang til Amager Helgoland for betalende DKG-medlemmer.

Hvis du finder dig selv på listen over inaktive medlemmer og mener du har betalt kontingent for 2010/2011 så ring på telefon 50421850  og lad os finde ud af, hvad der er gået galt.

AD 4

Der er indkøbt en motoriseret snefejemaskine, således at vi kan få fjernet alt den nyfaldne sne på gangarealerne med det samme inden det bliver trampet fast.

Jan Fischer og Bent Jørgensen vil betjene snefejemaskinen.

Der er kommet klokke op ved indgangen til dameafdelingen, således at der kan ringes når herrerne kommer ind på dameområdet. En tilsvarende klokken forefindes allerede på herreafdelingen for brug, hvis damerne ønsker at benytte trappen til land.

AD 5

Byggeudvalget er kommet med en indstilling til bestyrelsen omkring fællessauna og klubhus. Indstillingen fra byggeudvalget er tiltrådt af bestyrelsen og der skal nu indgås juridisk bindende aftaler for det nye byggeri. Formand og kassereren bemyndiges til at indgå de juridisk bindende aftaler på DKG’s vegne med  Jørn Johansen som bisidder for Byggeudvalget, således at byggeriet kan gå i gang efter den  officielle åbningsperiode slutter  ultimo august 2011. Byggeriet planlægges til at være færdigt inden jul.

AD 6

Som følge af den tragiske drukneulykke på Amager Helgoland der nu kommet hjertestarte op på herre- og dameafdelingen. De første hold ”Sikkerheds-ambassadører” har fået kursusbevis for Deres gennemførelse af tilhørende kursus. Der er sammen med hjertestarteren opsat en udførlig brugsanvisning som hjælp ved en ulykke med hjertestop.

Der forefindes desuden en beredskabstaske over hver hjertestarter med tæppe, megafon, lommelygte og diverse anden sikkerhedsudrustning. Sikkerhedsudvalget indskærper, at der ikke under nogen omstændigheder må pilles ved sikkerhedsudstyret undtaget ved ulykke. Pilleri og hærværk på sikkerhedsudstyret vil medføre omgående bortvisning fra DKG.

Der indkøbes også to redningsbårer som opstilles ved siden af hver hjertestarter.

Københavns Kommune har bidraget 75.000 kr. og DKG med 25.000 kr. til denne øgede sikkerhed på Amager Helgoland.

Bestyrelsen og sikkerhedsudvalget skal igen henstille til alle DKG-medlemmerne om at holde broen og redningsvejene fri for cykler.

AD 7

Det planlagte elektroniske låsesystem indføres som nævnt den1.oktober 2011. Bestyrelsen er i gang med at vælge det nye elektroniske løsesystem. Der kommer nærmere instruks omkring nøgleombytningen til chip.

AD 8

Vinterbadeforeninger i Danmark (VID) afholder næste landsmøde 2. april hos Vikingeklubben Jomsborg i Århus, hvor repræsentanter for de nu 60 danske foreningen deltager. Der er nu 18.000 aktive vinterbadere i VID og den nye hjemmeside er på plads. Se www.vinterbader.com

Den nye internationale vinterbadeklub Baltic Winterswimmwe Associaton (BWA) er begyndt at tage form. Der er 9 medlemmer i klubben og der er Danmark, Tyskland, Polen, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige. Hvert land skal have sin egen hjemmeside i lighed med VID og sin egen kontaktperson. Der planlægges et internationalt vinterbadetræf på Amager Helgoland lørdag den 12. maj 2012 kl. 12.00. Det internationale Østersø- vinterbadetræf skal være selvfinansieret, hvor hver enkelt deltager betaler deltagergebyret selv. Der budgetteres med et deltagergebyr på 50 Euro.

AD 9

Bestyrelsen henstiller kraftigt til alle DKG-medlemmerne om hold en sober og saglig tone over for hinanden på DKG-hjemmesiden under det frie debatforum, hvilket absolut ikke behøver at medføre en ringere debat. Ytringsfriheden skal have vidde grænser i DKG, men det betyder ikke at dansk lovgivning på området kan tilsidesættes.

Ligeledes så hører salg af børnetøj ikke hjemme i dette frie debatforum på DKG-hjemmesiden, men måske kunne vi få oprettet en ”krambod” eller lignende et andet sted på siden.

AD 10

Der afholdes ordinær generalforsamling i DKG torsdag den 12. Maj 2011 kl. 18.00. Indkaldelse følger.

Standerstrygning tirsdag den 17. Maj 2011 kl. 18.00. Indkaldelse følger.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 21. Marts 2011. 

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. oktober kl. 17.00 på Loftet

1. Siden sidst
Der har i den sidste tid været en del henvendelser til bestyrelsen omkring forholdene både
hos herrerne og hos damerne. Det gælder mest medlemmer, der føler sig forstyrrede af børn
eller mobiltelefoner og i det hele taget af andre medlemmer.
Bestyrelsen vil gerne appellere til at alle DKG-medlemmer, om at tage hensyn til hinanden
og prøve at løse problemerne i mindelighed ved at sige fra overfor de medlemmer, som evt.
overtræder foreningens regler ved forskellige handlinger. Ellers skal der afleveres en
skriftlig klage til bestyrelsen.
Fristen for kontingentbetaling var den 1. oktober. Det ligger desværre lidt tungt for nogle få
DKG-medlemmer med at få betalt kontingent til tiden.
Bestyrelsen går ud fra at alle medlemmer, som bader på Amager Helgoland er interesseret i
at være medlem af DKG og derfor bare har glemt kontingentbetalingen.
Bestyrelsen går nu i gang med en nødvendig rykkerprocedure og så håber vi at problemet
bliver løst. Om ikke andet så får vi jo på et tidspunkt nyt elektronisk låsesystem, der skal
jo ske en nøgleombytning, og restanterne får derved forment adgang til badeanstalten.
Bestyrelsen arbejder også på at få maillister op at stå så vi nemmere kan informere især den
yngre del af medlemmerne, og vil derfor opfordre alle medlemmer til at opgive mailadresse.
Lars Ammelang, chef for Team Bade i Københavns Kommune, har haft 25 års jubilæum,
hvor 2 fra bestyrelsen afleverede en flaske og en tale som tak for de mange år, vi har haft et
godt samarbejde både med ham og hans medarbejdere.
Der er et arrangement i herreomklædningen den 6. november 2010 i samarbejde med
Copenhagen.dox med visning af film. Herrernes omklædning vil være lukket det meste af
dagen (8-20). Saunaen kan bruges men omklædning skal foregå udenfor.
Der var hovedrengøring hos herrerne den 10. oktober og der bliver gjort hovedrent hos
damerne den 31. oktober, med foreløbig tilslutning af 12 personer, som så får frokost på
Cafe bagefter (Sundby sejl har generalforsamling).
2.. Økonomi og medlemstal
Der er ved at blive optaget mange nye medlemmer i DKG, således at vi kan imødese et
kommende byggeri uden at bekymre os om likviditet til driftsudgifter.
Når vi har fået sluses de nye medlemmer på plads så tæller medlemsskaren ca. 2.000
medlemmer, men vi ved endnu ikke hvor mange, der er sprunget fra, fordi der stadigvæk
er alt for mange som endnu ikke har betalt kontingent.

2. Aftenens Generalforsamling
Jørn er ved gøre klar til fremlæggelse af de 2 punkter på aftenens generalforsamling
og der er blevet udarbejdet noget materiale til brug for samme.

3. Evt.
Der aftales ikke et nyt møde i dag, da der foregår flere andre ting i november, som der
skal bruges tid og kræfter på.

Bestyrelsesmøde i DKG den 24. august 2010

1. Siden Sidst
2. Evaluering af sommerperioden på Helgoland
3. Økonomi og medlemstal
4. Nyt fra Dame- og Herrerepræsentant
5. Nyt elektronisk låsesystem
6. Status på klubhus, kondirum/fællessauna
7. DKG- Vikingeboden
8. EVT

AD 1, Siden Sidst

Bestyrelsen har lejet Amager Bio til næste års dåb. Derfor bliver dåben den 29. januar
2011, hvor festen holdes i Amager Bio på Øresundsvej 6. Der kan være op til 300 personer, så det skulle være plads nok til alle DKG-medlemmer og gæster, som ønsker at deltage.Yderligere detaljer kommer senere.

Til dåbsfesten i 2011 sælges der billetter forud til arrangementet i Amager Bio kontant på Amager Helgoland, således at vi undgår de problemer vi har haft med tilmeldingslisterne ved indgangen de andre år.

Skal du døbes får du et lille tilskud til festen i Amager Bio.

Bestyrelsen budgetere med foreløbige priser til festen i Amager Bio på :

1. Dåbskandidater kr. 100,-
2. DKG-medlemmer kr. 200,-
3. Gæster kr. 300,-

Jomsborg Vikingerne har fået helt ny bestyrelse, så nu er de klar til at deltage i arbejdet
omkring vinterbadeforeninger i Danmark (tidligere VIFU) hvor også DKG er involveret.

AD 2, Evaluering af sommerperioden på Helgoland:

Sommerperioden på Amager Helgoland er ved at være slut og heldigvis har perioden været meget roligere end sidste år, hvor der jo var meget uro og ballade på Helgoland, især om aftenen. Vi har kun haft lidt hærværk i denne sommer med et par smadrede ruder. Det må beklageligvis konstateres at har nogen moret sig med at smide møblerne på fælles
afdelingen i vandet. Heldigvis var der nogle vakse herrer som reddede møblerne op igen. Bestyrelsen takker for indsatsen.

Derfor har vi fået et ekstra bænkesæt på dameafdelingen. Sættet står nede på platformen til fællesafdelingen, fordi det var for tungt at bære længere op.

AD 3. Økonomi og medlemstal

Vi har små 600.000 kr. i banken og forventer indtægter på små 800.000 fra kontingenter for sæsonen 2010/2011 fra de gamle DKG-medlemmer. Dertil kommer indskud og kontingenter fra de nye medlemmer, idet ventelisten på 277 tømmes helt ved sæsonens begyndelse.

Der vil blive udsendt et Gysernyt til alle DKG-medlemmer, med oplysning om kontingent-indbetaling for den næste sæson samt oplysning om de ting der sker i sæsonen.

Som noget nyt skal kontingentet betales over Netbank, hvor det enkelte DKG-medlem selv er ansvarlig for kontingentindbetalingen for 2010/2011. Der vil blive fremlagt løse girokort på Amager Helgoland til de få medlemmer som stadig ønsker denne gammeldags giro-indbetalingsform.

Vi begynder den 9. September med Standerhejsning kl. 18.00 på Helgoland, hvor opslag
snarest følger. Der er så julefrokost den 5. december og dåben er som tidligere nævnt
den 29. januar 2011. Derefter er der generalforsamling den 18. maj og standerstrygning
den 26. maj.

AD 4, Nyt fra Dame- og Herrerepræsentant

Damerepræsentanten har vist DKG’s deltagelse ved Gurli Nielsens begravelse.

Damerepræsentanten forespurgte om der kunne bevilges en ny hårtørrer til dameomklæd-
ningen, idet der var ytret ønske om dette. Generelt så var holdningen den, at en hårtørrer
var en privat sag og, at den nuværende hårtørrer også er arvet fra et medlem. Herresiden i bestyrelsen ønskede at være neurale, da sagen vedrører dameafdelingen. og derfor skal
beslutningen tages der.

Herresaunaen er blevet mere stabil og vi håber dette fortsætter, men der er stadigvæk
meget som tyder på at grunden til at den så tit slog fra var overdækning af termostaten
og det gøres endnu engang klart, at bliver nogen taget i at overdække termostaten så er
det bortvisningsgrund og vedkommende bliver samtidig erstatningsansvarlig for udgiften
til reparation.
Der har været klager over at toilettet på dækket ved indgangen bliver brugt som bruserum, idet der bliver lukket voldsomt op for den varme hane og vandet sprøjter til alle sider. Bestyrelsen gør derfor opmærk på at toiletterne kun anvendes til toiletter, og DKG-medlemmerne må vente med brusere til vi engang får opført rigtige brusere i servicebygningen, som var planlagt i den oprindelige tegning for Amager Helgoland.

Medlemmer fra herreafdelingen og et par enkelte damer svømmer hver morgen over til
nærmste stensætning på pynten af Amager Strandpark og tilbage igen. Hvis nogle DKG-medlemmerne har lyst til at deltage i morgensvømningen kan de møde på herreafdelingen mellem kl. 6.30 og 7.30.
Vi genindfører hovedrengøringen på Amager Helgoland som vi gjorde på det gamle Helgoland. Omklædningsrummene på ydersiden trænger til en ordentlig overhaling og der kunne også godt bruges en gang ekstra rengøring indenfor.

Vi gør hovedrent søndag den 10. oktober fra kl. 10.00 -12.00
De medlemmer som deltager i hovedrengøringen bliver inviteret på frokost i Sundby Sejl bagefter. Opslag følger senere.

Det skal undersøges om taget på Lille Helgoland skal skiftes nu, eller om det kan klare
en sæson mere.

Der vil blive lagt vinyl på gulvet i herreomklædningen, da gulvet her er meget grimt.
Dameomklædningen venter lidt og ser hvordan det går med herrernes rum.

AD 5, Nyt elektronisk låsesystem

Bestyrelsen har taget tilbud hjem på nyt elektronisk låsesystemer til vore klubhuse og hovedport. Når alt er medtaget skal DKG budgettere med en investering på kr. 250.000 inkl. elektroniske nøgler til ca. 2.500 medlemmer.

Desværre bliver det elektroniske låsesystem ikke indført til denne sæson, idet der mangler
ordentlig kommunikation mellem forvaltningen og DKG, og vi skal jo samarbejde om
indførelsen af systemet, som det oprindeligt var aftalen. Men bestyrelsen arbejder videre sagen og prøver at finde den bedste og billigste løsning, så vi kan få afskaffet metalnøglerne.

AD 6, Status på klubhus, kondirum/fællessauna

Lejekontakten på fællesarealet er nu underskrevet og vi kan snart gå i gang med at bygge.
Af lejekontrakten på 48 m2 på fællesafdelingen fremgår det, at Forvaltningen skal godkende den udvendige del af bygningen og den skal følge den arkitektur som er planlagt, men vi kan indrette bygningen som vi vil. Se vedlagt kopi af lejeaftalen.

Bestyrelsen har nu nedsat et rådgivende indretnings- og byggeudvalg, som kommer til at bestå af 14 DKG-medlemmer. Udvalget afholder sit første møde den 16. september. Når udvalget har afsluttet sit arbejde indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalfor-samling, hvor det endelige forslag vil blive fremlagt til godkendelse.
Se bilag på udvalgsmedlemmerne.

Mandag den 21. juni var der inviteret til orienteringsmøde på Amager Helgoland, hvor de fremmødte DKG-medlemmer ivrigt drøftede byggeprojektet på stede. Hos de fremmødet var det største ønske, at der skulle indrettes en Panoramasauna i hele klubhuset og hele projektet omkring Amager Helgoland i øvrigt skulle laves om.

I den nyligt indgåede lejekontrakt på 48 m2 fastslår Forvaltningen dog, at dette ikke kan lade sig gøre at ændre i den udvendige del af projektet, idet udformningen af bygningen er fastlagt indenfor § 3.2. i lejeaftalen og den udvendige del af bygningen skal følge den oprindelige arkitekttegnede plan for Amager Helgoland, som Borgerrepræsentationen har vedtaget. (se vedlagte).

For at imødekomme ønsket om en rigtig panoramasauna fra DKG-medlemmerne, har be-styrelsen besluttet at undersøge mulighederne i Forvaltningen for at leje yderlige 18 m2 på herreafdelingen, som er afsat til panoramasauna i den oprindelige arkitekttegnede plan for Amager Helgoland. Forvaltningen vil ikke afvise muligheden, men gør opmærksom på, at der skal opstartes en ny ansøgning, der skal godkendes i Kultur- og fritidsudvalget. Øko-nomiudvalget og sidst i Borgerrepræsentationen i lighed med lejeaftalen på de nye 48 m2.

I det oprindelige udbudsmateriale ligger der en færdigtegnet skitse på en ekstra isoleret panoramasauna, som ingeniørfirmaet Niras har udfærdiget og som eventuelt kan genbrug-es. Det anslås, at byggeriet af en rigtig panoramasauna vil koste omkring kr. 350.000,-

Bestyrelsen håber at få tilladelse til at opføre saunaen som fællessauna med panorama-udsigt, så det bliver spændende at se hvad der sker. Sagen drøftes i indretnings- og byggeudvalget.

Arkitekt Carsten Hoff har oplyst, at de oprindelige byggetilladelser kan fortsættes, idet byggeriet af det samlede Amager Helgoland ikke er færdigmeldt. Byggeriet af 48 m2 klubhus er anslået til en byggepris på kr. 850.000,-, hvis vi bruger de overskydende 24 tagspær, bagsiden af det nuværende plankeværk og noget tømmer som DKG fik overdraget i forbindelse med afslutningen af etape 1.

Gives tilladelsen fra Københavns Kommune til at DKG kan leje yderligere 18 m2 på herreafdelingen, så droppes fællessaunaen i klubhuset og der vil blive indrettet kondirum i stedet, lige som på det gamle Helgoland.

Kassereren har regnet på et byggebudget på kr. 1.200.000. Hvis alle de gamle medlem -lemmer betaler kontingent til tiden og vi tager 300 nye medlemmer ind, så kan byggeriet finansieres i regnskabsåret 2010/2011 og vi har penge til driften. Det forudsætter, at vi udskyder det elektroniske låsesystem til regnskabsåret 2011/2012

Der vil blive lagt vinyl på gulvet i herreomklædningen, da gulvet her er meget grimt. Dame-
omklædningen venter lidt og ser hvordan det går med herrernes rum.

AD7. DKG- Vikingeboden

Preben fra bestyrelsen prøver sammen med Jara at få etableret en webshop med salg af foreningens mercandises, idet vi nu har mange forskellige ting at byde på. Tingene kan ses og sælges ved standerhejsningen.

AD 8, Evt.
Nyt møde er aftalt til den 21. september 2010.

Download bilag som .pdf (3mb)

Klik på billederne for stort format.

Referat fra konstitueringsmøde den 7. juni 2010

1. Konstituering
2. Siden sidst
3. Evaluering generalforsamling
4. Medlemstal
5. Nyt fra herrer og damer.
6. Aktivitetslisten for 10/11
7. Evt.

AD 1
Der var kommet 2 nye medlemmer af bestyrelsen efter generalforsamlingen nemlig Jara Høegsberg og Viggo Christiansen. Jara overtager efter Marianne Elmose og da Marianne stadigvæk gerne vil medvirke til praktiske ting i foreningen, så bliver Jara ny kontaktperson til Hjemmesiden , således at vi styrkes der. Viggo Christiansen tager sig som herrerepræsentant af kontakten til herrerne og problemer i omklædningsrum..

AD 2
Adgangsvejene til Helgoland er fortsat spærret og situationen er tilsyneladende fastlåst, men vi håber Team-bade vil finde en løsning nu de skal til at betjene badeanstlalten i åbningsperioden.
Perioden er for nærværende sat til åbning den 23. juni, men kan stadigvæk nå at blive rykket frem.
Der har været generalforsamling og standerstrygning , som nu er vel overstået , Der har også været afholdt dåb i Nyborg.

Ad 3
Referatet fra generalforsamlingen er nu underskrevet af Ole Plougmann og vil blive ophængt på Helgoland samtidig med at det udlægges på hjemmesiden. Der bliver arbejdet på renskrivning af vedtægterne , som også vil blive lagt ud på hjemmesiden i en periode inden de trykkes.
Der oprettes et bygge- og indretningsvalg som aftalt på generalforsalingen. Der indkaldes til et møde på Helgoland den 21. Juni , opslag vil snarest blive sat op. Hvis du har forstand på og brænder for at komme med gode ideer til vores næste bygning så mød op denne dag.

AD 4
Vi er nu 1770 medlemmer og der er 80 på ventelisten, som tages ind til sæsonens start.

AD 5
Der er kommet ny saunaovn hos herrerne og bestyrelsen håber det vil løse problemet med saunaen, som altid er i stykker.

AD 6
Der er standerhejsning den 9. September på Helgoland, hvor vi plejer at få en sildemad med en lille en til halsen.
Der er julefrokost i Sundby Sejl den 5. December .
Dåben bliver næste år den 29. Januar , i stedet for 1. lørdag i februar, da vi kun kunne få det ønskede lokale denne dag.
Der er generalforsamling den 25. maj 2011 og standerstrygning den 26. maj 2011.

AD 7
Næste bestyrelsesmøde efter sommerferien er sat til den 24. August 2010.