Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/a/f/b/detkoldegys.dk/httpd.www/wp-config.php on line 23 marts 2017 – Det Kolde Gys

Medlemsundersøgelse i Det Kolde Gys

Medlemsundersøgelse i Det Kolde Gys
I den kommende tid gennemfører vi en medlemsundersøgelse i Det Kolde Gys. Det er første gang, vi gør det. Med det stigende antal medlemmer af foreningen har vi et behov for at få supplerende viden om, hvordan vi som medlemmer bruger Helgoland, hvordan vi oplever foreningen, og hvilke ønsker vi har til fremtiden. Resultaterne fra medlemsundersøgelsen skal supplere den viden, som bestyrelsen har fra almindelige samtaler med medlemmer, medlemsmøder, debat på generalforsamling og anden kommunikation.
Hovedelementerne i medlemsundersøgelsen er:
1. En række enkle baggrundsoplysninger (køn, alder og hvor lang tid du har været medlem af DKG)
2. Hvordan du bruger Helgoland både om vinteren og om sommeren?
3. Dine ønsker til sauna, gus og omklædning
4. Er du tilfreds med mængden og indholdet af informationer fra foreningen?
5. Er du tilfreds med omgangstonen i Det Kolde Gys?
6. Er du tilfreds med sikkerheden på Helgoland?
Besvarelserne i medlemsundersøgelsen er anonyme. Spørgeskemaet udsendes og behandles i Rambøll Managements system for undersøgelser SurveyXact, som bl.a. er det system, der bruges af de danske universiteter.
Praktisk foregår undersøgelsen ved, at du får tilsendt et link til undersøgelsen pr. mail, som du kan besvare. Der er i alt 40 spørgsmål og 8 punkter, hvor du kan komme med uddybende bemærkninger. Vi har afprøvet undersøgelsen på en række medlemmer, og erfaringen er, at den tager ca. 10 minutter at udfylde. Undersøgelsen vil starte den 3. april 2017. Du har godt 2 uger til at besvare spørgeskemaet. Efter den første uge får de medlemmer, der ikke har svaret, en venlig påmindelse.
Hovedresultaterne fra undersøgelse præsenteres på generalforsamlingen den 30. maj 2017, og der lægges et resumé på hjemmesiden.
Vi håber, du har lyst til at deltage og dermed gøre os alle sammen klogere. Har du spørgsmål om undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Bestyrelsesmøde den 15. marts 2017

Bestyrelsesmøde den 15. marts 2017 kl 18.00 på Helgoland

Deltagere : Dorrit, Per, Troels, 2xThomas, 2x Kirsten.

Dagsorden :
1. Byggeri
2. Medlemsundersøgelse
3. Personsag
4. Generalforsamling
5. Orientering og evt

Ad 1 – Byggeri
Byggeriet skrider planmæssigt frem. Bænkene bliver med oplukkelige sæder så de bliver nemmere at rengøre. Kb aftaler placering af lys med Søren og Kristian. Der monteres udvendig hane til vand på vestsiden af den nye fællessauna og vand og vask i teknikrum til nye fællessauna.

Ad 2 – Medlemsundersøgelse
Spørgeskemaet til medlemsundersøgelsen er testet. Det undersøges hvilket program der skal afvikle undersøgelsen. Resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen bliver lagt på hjemmesiden og bliver gennemgået på generalforsamlingen.

Ad 3 – Personsag
Bestyrelsen er enige om det videre forløb.

AD 4 – Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes 30 maj kl 19 i Amager Bio.
Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg . Trier ønsker ikke at genopstille. Han synes det nogen gange er svært at færdes på badeanstalten som bestyrelsesmedlem. Han vil gerne bare kunne bade som alle andre uden at blive mødt med utilfredse henvendelser. Det er især et sommer problem . KB oplever den samme belastning. Det er et problem som vi skal tage alvorligt . Øvrige genopstiller.
Lokale, dirigent og referent er aftalt. Vi bestiller sandwich fra samme sted som sidste år. For at undgå madspild vil vi bede medlemmerne om en forhåndstilkendegivelse om de vil have mad.

AD 5 – Orientering og evt.
Vi har bestilt opsætning af et lille køkkenarrangement i fælleshuset, så der kommer rindende vand og vask med afløb.
Dorrit bestiller et førstehjælpskursus som tilbydes interesserede medlemmer. Seneste nyt: Kurset bliver søndag 23. april kl. 15- 19.
Ved ulykke ringes 112 og opgives L 110. L110 er lokation for Helgoland.

Kirsten 17. marts 2017

Bestyrelsesmøde den 7. februar 2017

Bestyrelsesmøde den 7. februar 2017 kl 18.30 på Helgoland

Deltagere : Dorrit, Troels, 2xThomas, 2x Kirsten, afbud fra Per.

Dagsorden :
1. Byggeri
2. Medlemsundersøgelse
3. Personsag
4. Intro 28. februar
5. Opfølgning dåb, diverse orientering og evt

Ad 1 – Byggeri
Byggeriet skrider planmæssigt frem. Det er blevet undersøgt om der kan blive plads til mere end 1 bænk på tværs mod nord. Det ser ud til at der kan være 2 rækker hvis de kun bliver 40 cm dybe. Snedkeren skal ind over så vi sikrer, at det kan laves så det er pænt og funktionelt.

Ad 2 – Medlemsundersøgelse
Spørgeskemaet til medlemsundersøgelsen blev gennemgået igen. Det forventes klar til marts.

Ad 3 – Personsag
Landsretten gav os medhold i personsagen og vi fik tilkendt yderligere sagsomkostninger. De tildelte sagsomkostninger dækker på ingen måde foreningens udgifter. Vi anslår at sagen har kostet foreningen ca 50.000 kr.

Ad 4 – Intro 28. februar
Begge de to introhold der blev udbudt til den 28. februar blev optaget indenfor 2 timer. Det havde vi ikke forventet.
Næste intro vil være til september når ny sæson starter.

Ad 5 – Opfølgning dåb, diverse orientering og evt
Dåben gik rigtig godt. Neptun, ceremonimester og morgenholdet sørgede for at alt blev klappet og klaret. Der var 35 der blev døbt og 2 der blev jubeldøbt.
Festen om aftenen i Sundby Sejl gik også som den skulle. Restauratøren i SS gør det godt.
Lars og Ivan har taget initiativ til uddannelse af flere gusmestre.
Vi overvejer fælles bestyrelsestur til Jomsborg den 25. marts.
Der er årsmøde og generalforsamling i VID Vinterbadeforeninger i Danmark den 11. marts. I år har vi værtsskabet. Mødet starter op på Helgoland med fælles morgenmad og badning. Vi regner med at blive ca 50, så møde og generalforsamling fortsætter på Loftet på Øresundsvej fra kl 12. Vi glæder os til at mødes med repræsentanter for mange vinterbadeforeninger fra hele landet.

Kommende bestyrelsesmøder er aftalt til 15. marts, og 19. april begge dage kl 18 på Helgoland.
Generalforsamling bliver tirsdag den 30. maj kl 19 i Amager Bio.

Kirsten 25. febr 2017