Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/a/f/b/detkoldegys.dk/httpd.www/wp-config.php on line 23 september 2016 – Det Kolde Gys

Referat af bestyrelsesmøde den 7. september 2016

Bestyrelsesmøde den 7. september 2016 kl 18.00

Deltagere : Dorrit, Per, Troels, 2 x Kirsten, 2x Thomas, (TF på skype).

Dagsorden :

1. Opfølgning på generalforsamlingen i maj
2. Status kontingentopkrævning
3. Nye medlemmer og bemanding af intro i sept og oktober
4. Iværksættelse af medlemsinddragelse i byggeri af de 2 nye bygninger
5. Fællesbadning i september
6. Børn
7. Iværksættelse af medlemsundersøgelse
8. Støtte til Hvidovre Badeforening
9. Gustider i 2016/17
10. Standerhejsning 1. oktober kl 15
11. Konkrete medlemshenvendelser
12. Evt og fastlæggelse af efterårets møder

Ad 1. Opfølgning på generalforsamlingen i maj
Intern drøftelse i bestyrelsen, refereres ikke

Ad 2. Status kontingentopkrævning
Nets har sendt opkrævning afsted i slutningen af august. Der sendes giro til alle dem der ikke har en aktiv BS aftale. Såfremt adressaten ikke kan findes returneres brevet til TF som løbende lægger returpost i fælleshuset.
Det er også muligt at betale kontingent med dankort på hjemmesiden
Der vil blive udsendt mail til samtlige medlemmer om kontigentbetaling.

Ad 3 Nye medlemmer og bemanding af intro i sept og oktober
Der har været en overvældende stor interesse for tilmelding. Efter få timer måtte vi sætte 2 hold i september ekstra på, men inden for 1 døgn var alle 500 pladser optaget. Efterfølgende har vi sat 2 hold yderligere på, men de 200 pladser var også revet væk inden der var gået et døgn. Den 24. oktober annoncerer vi 2 hold yderligere. Det bliver til afholdelse den 19. november kl 11 og 12.30. Muligvis tilbyder vi først pladserne til de der er tilmeldt den 3. dec. Og fylder op herefter.
Næste år skal vi nok ikke udbyde hold der ligger så lang tid efter tilmelding. Vi gjorde det for at de nye kunne tilmelde sig et hold der passede dem , men mange har meldt sig på de sene hold, fordi der ikke var plads på andre, og nogen af dem kan ikke forstå, at de ikke kan komme før de har været til introduktion.
Vi kan fastlægge og offentliggøre datoerne, men vente med tilmeldingsmuligheden.
Vi har fået 700 tilmeldinger og med det ekstra novemberhold kommer vi op på 900 nye inden årets udgang.
Troels laver en liste over introholdene så vi kan se hvem der kommer og bistår.

Ad 4 Iværksættelse af medlemsinddragelse i byggeri af de 2 nye bygninger
Vi skal skaffe plads til mange flere medlemmer. Og der skal være plads til både fælles og kønsopdelt badning.
Fællesbadning har ikke fungeret godt nok siden der blev åbnet for offentligheden 1. maj. Der har ikke været omklædning og saunafaciliteter til dem. Og de har ikke kunnet bade uden tøj på fællesafdelingen.
Gennem mange år har fællesbadning fungeret på herreafdelingen hver morgen, til stor glæde for alle. Og eftersom herrerne udgør 1/3 af medlemmerne er der relativ god plads på herreafdelingen. Derfor besluttede vi at fællesbadning kunne foregå på herreafdelingen. I den offentlige åbningstid dog ikke fra kl 10 til 18
Det har ikke været nogen ubetinget succes. Dels har der været utilfredshed fra nogle mænd, dels har fællesbaderne ikke følt sig særlig velkommen.
Det har overrasket os, at det har været så vanskeligt at skabe forståelse for at alle medlemmer skal have mulighed for at bade og bruge vores faciliteter.
Vi skal derfor finde en bedre løsning til næste år.
Vi aftalte at vi ville indkalde forslag og kommentarer fra medlemmerne til hvordan vi disponerer vores areal og faciliteter fremover, og herunder anvendelsen af de 2 nye bygninger, således at der både er kønsopdelt og fælles hele året.
Vi sætter svarfrist til den 28. sept og herefter udarbejder vi forslag sammen med arkitekten. Vi indkalder til medlemsmøde, så vi kan få bemærkninger og kommentarer til dette forslag.
Medlemsbidragene indkaldes i nyhedsbrev, jfr pkt 2

Ad 5 Fællesbadning i september
Fællesbaderne får adgang til herreafdelingen, incl omklædning og sauna fra kl 18 til 10 på hverdage og hele dagen lørdag og søndag frem til 1. oktober.
Det er primært fællesbaderne, og i mindre grad herrerne der har betalt prisen for de 5 mdr anlægget har været offentlig åbent. Damerne friholdes, fordi de er så mange flere.

Ad 6 Børn
Vi har hele tiden henvendelser om børn. Der er klager over børn på herre og dameafdelingen. Børnene opfører sig som regel ganske roligt, men medlemmerne gider ikke andres børn når de er på Helgoland, og nogle ønsker heller ikke at blive set nøgne af andres børn.
Der er også klager fra børnefamilier om at de ikke kan bade, hvis de ikke må få deres børn med og de klager over sure kommentarer fra andre medlemmer om deres børns gøren og laden.
Der har altid været et par børn på helgoland som har fulgt med gennem vinteren og nogen er også blevet døbt. Det har været rigtig fint at følge. De er som regel stoppet når de er blevet teenagere og nogen er stødt til igen som voksne.
I forbindelse med at vi er blevet mange flere, er der naturligvis også kommet mange flere børn og dermed er børnene kommet til at ”fylde mere”.
Vi er en forening for voksne. Men vi vil gerne prøve at bevare børnene på Helgoland vinteren igennem og samtidig give dem mulighed for at mødes med andre børn om vinterbadningens glæder.
For nogen år siden fik vi besked om at der ikke måtte være børn på Helgoland, men i forbindelse med den generelle åbning af anlæg i København, prøver vi igen, indenfor nogle faste rammer, hvor vi prøver at tage hensyn til alle. Så indtil videre gælder følgende :

Børn skal være sammen med deres forælder/bedsteforælder under hele opholdet på Helgoland.
Børn må komme om søndagen fra kl 9 til kl 14
Børn må kun være på fællesafdelingen
Hvis barnet er så lille at det ligger i barnevogn må det medtages hvor som helst og når som helst, dog under skyldig hensyn til øvrige medlemmer.
Børn må komme på Lille Helgoland når som helst, også her under skyldig hensyn til øvrige medlemmer
Ovenstående gælder egne børn/børnebørn
Der betales ikke for børn

Ad 7 Iværksættelse af medlemsundersøgelse
Troels præsenterede et forslag til en medlemsundersøgelse. Der var opbakning til at vi går videre med et enkelt skema, som tager afsæt i det vi ikke kan se ud fra besøgstæller . vi drøfter videre på næste møde.

Ad 8 Støtte til Hvidovre Badeforening
Hvidovre vinterbader er i gang med at etablere sig med omklædnings og saunafaciliteter. De har brug for faciliteter så de kan få flere medlemmer. Som relativ nystartet forening savner de likviditet og har spurgt os om et lån.
Det er i vores interesse at der kommer flere vinterbadeforeninger i hovedstadsområdet og vi besluttede derfor, at de kunne låne 50.000 kr.
De har også fået et lån af Jomsborg i Århus.
DKG og Jomsborg er de 2 store klubber, og vi må hjælpe de mindre i gang.

Ad 9 Gustider i 2016/17
Gustiderne er uændret, dog udgår gus søndag aften.
Vi vil bede gusmestrene om at de sene gus ikke bliver for hårdkogte
Gussæsonen starter søndag den 2. oktober kl 8

Ad 10 Standerhejsning 1. oktober kl 15
Der er standerhejsning lørdag den 1. oktober kl 15. Vi markerer at nu starter sæsonen , og i år er det ekstra dejligt, fordi nu kan fællessaunaen tages i brug.
Det er en festdag og vi byder på musik, pølsevogn, øl, vand og badevand.
Morgenholdet har lovet at bistå. KB tager kontakt til morgenholdet og sørger for musik og sange sammen med Dorrit, TF og KMJ sørger for opslag og bestiller pølsevogn. Morgenholdet står for indkøb af drikkevarer og pyntning, afvikling og afrydning. Alle hjælper med oprydning.
Det bliver en travl dag. Der er kontortid fra 11-12 og introhold kl 11 og kl 12.30.

Ad 11 Konkrete medlemshenvendelser
Der er henvendelse om
1. fællesbadning på herreafdelingen
2. personsag
Vi behandlede disse.

Ad 12 Evt og fastlæggelse af efterårets møder
Der er statusmøde med Teambade den 26. sept.
Der er forslag fra lokalrådet og brugerrådet i Amager strandpark om belysning ud til Helgoland og om handicaprampe på stranden eller handicaplift på Helgoland . Forslagene afventer kommunens budgetforhandlinger.
Der vil være bestyrelsesmøde den 11. oktober, 8. november og 7. dec. Alle dage kl 18 på Helgoland.
Der er introduktion den 21. og 27. sept, 1.,5. og 8. oktober, 5. og 19. nov, og 3. dec. Hverdage kl 17 og 18.30 lørdage kl 11 og 12.30

Kirsten 18.sept 2016

Forslag fra medlemmerne vedr. de to nye bygninger

Her er det vedtagne forslag fra generalforsamlingen i 2016:

Bestyrelsen bemyndiges til at bygge 2 nye huse på de to vestvendte byggefelter på herre og
dameafdeling, og foretage nødvendige ændringer i de nuværende bygninger på herre og
dameafdelingen.

Og nedenfor er de forslag, vi indtil nu har modtaget fra medlemmerne til brug af de to nye bygninger, som vi på generalforsamlingen vedtog at bygge snarest muligt. (Vi har kun angivet fornavn pga. hensyn til personbeskyttelsen i lovgivningen).

Efterhånden som nye indlæg kommer til, dukker de op på denne side.

————————————————————————–
Dato: 29. september 2016

Kære bestyrelse,

Tak for jeres store indsats og arbejde for foreningen.

Ved at denne mail kommer en dag for sent, men håber alligevel at I vil se på den.

Forslag til damesauna:
Vi er flere der syntes, at den nye damesauna skal ligger der hvor der nu er omklædning for så vil der kunne blive direkte havudsigt.

Mange hilsener

Dorthe
————————————————————————–
Dato: 28. september 2016

Mit forslag er ikke så arkitektonisk funderet, da jeg ikke ejer den indsigt.

Men min holdning er ; et kønsopdelt Helgoland samt en stor og rummelig fællesafd. som kan vælges til/fra af begge køn. .

Københavns kommune har – ved vi alle – pålagt DKG mange nye krav, og så er det vel kun rimeligt at de også bidrager med en evt. løsning/ tilladelse til at bygge om på arealet. Medvirker/ bliver inddraget i løsninger. Til gavn for alle de medlemmer de ønsker optaget i klubben.

Hvis de overhovedet er vidende om hvad det har betydet for vores forening med de nye åbningstider og det store optag af nye medlemmer.. Er de det ?

Min bud er der bør ske en ombygning af fællesarealet, dels med et fællesnøgenområde, som kan være åbent som den øvrige offentlige åbningstid , men også en ombygning som kan sikre adgang/ brug af den store flotte sauna året rundt

. Hvordan det fysisk vil være mest hensigtsmæssigt kan jeg ikke skitsere ,men der må kunne skabes adgang og mulighed for at bade og sole nøgent samt bruge fællessauna. Sauna hele året. Det kan kun være i alles interesse at den ikke står ubrugt hen i mange måneder..

Det må vel også være i Københavns Kommunes interesse at forholdene fungerer optimalt for alle, nu hvor de forlanger optag af alle der ønsker, og at den interne uro vi har oplevet ophører.
Ingen har ønsket det sådan.
Det er bare sket.
Og det er synd for alle.

Inden man vælger at bygge endnu en sauna til fælles brug , og oven i købet på herreafd….- kan vi så ikke bede om at se besøgstallene så der er mulighed for danne sig et indtryk at behovet. Hvilket flow er der på stedet og hvornår ?

Har vi oplevet at der ikke er plads i fællessaunaen på noget tidspunkt ?

Der bør bevilliges en ny herre og en ny damesauna inden man poster flere penge i en ny fælles el – stille el infarød el hvad der har været foreslået. Det kan ikke være rimeligt ikke at upgradere dem inden man tænker nyt. Det må vel også være et spørgsmål om penge.

Der er helt sikker behov for flere omklædningsfaciliteter.

Jeg ved ikke om behovet for fællesomklædning også er der ? Men fællessauana / fællesbadning på seperat afd – ja – det er der der behov for.

Jeg synes alle medlemmer har betalt en høj pris for de nye offentlige åbningstider, denne sommer, og det både herrer – damer og dem der ønsker fælles.
Ingen har ønsket det vi har oplevet i sommer. Og ingen har fået fuldt ud det de har haft forventinger om.

Herrerne har betalt den pris at føle sig udstillet ved at de fleste ønsker at sole/bade nøgne – men flere har følt sig utilpasse ved at flere af de kvinder der har benyttet herreafd forår/sensommer har været iført badetøj. Det skaber en forkert og meget anderledes stemning og det er ikke udelukkende herrernes ansvar.

De situationer ønsker ingen, så derfor skal det løses med 3 separate afdelinger. Med lige muligheder for herre – damer og fælles. Det skal være et valg. For alle.

Vi er særligt heldige på Helgoland med de rammer vi har. Men de kan helt klart udnyttes bedre til alles gavn og glæde.

Vi behøver ikke at skulle ligne og hele tiden sammenligne os med andre foreninger. Vi er ikke ” andre foreninger ”
Vi kan jo nøjes med at glæde os over at vi er så heldige at vi kan vælge. Lad os værne om den luksus vi har på stedet. Og fælles finde ud af at bevare det vi har. Men gøre det bedre.

Man har tidligere bedt arkitekter om hjælp, det bør man gøre igen, så vi lander på det bedst mulige resultat uden spild – og alle bliver glade.

Helgoland betyder meget i mit liv – i manges liv – og dermed også de beslutninger der bliver truffet om stedet.

Med venlig hilsen og ønsket om at de rette kreative folk finder vej med de rette løsninger til os.

Tom
————————————————————————–
Dato: 28.september 2016

ønsker hurtigst muligt bygget sauna med panorama-glas mod nord & øst (solopgang mod Sverige) på det oprind. planlagte byggefelt på Herreafdelingen Øst.

Med gyserhilsen
David

————————————————————————–
Dato: 27. september 2016

Kære bestyrelse i Det Kolde Gys

Jeg vil gerne advokere for, at der snarest indføres stillesauna. Enten i en af de eksisterende saunaer, eventuelt hos herrerne, eller at det indtænkes i planlægningen af de to nye saunaer, som er på tegnebrættet.

I min gamle klub Jomsborg, har stillesaunaen fungeret fortrinligt og har tilbudt et vidunderligt alternativ til de medlemmer, der stadig gerne hilser på gangene, men foretrækker en stille stund i varmen.

Tak. Venlig hilsen Christian, nyt og begejstret medlem i Det Kolde Gys
————————————————————————–
Dato: 27. september 2016

Hej bestyrelse i DKG.

Forslag til den nye indretning af DKG.

Jeg ønsker at bevare det kønsopdelte med en herresauna på herreafd. en damesauna på dameafd. og en ikke kønsopdelt afdeling på fællesafd. i forbindelse med fællessaunaen.

På herre- og dameafd. vil jeg bruge forholdsvis store arealer i de nye huse til omklædning, såfremt at fællessegmentet ikke kan klæde om i fælleshuset. Jeg tænker, at fællessegmentet godt kan klæde om kønsopdelt, for derefter at mødes på fællesafd. vi taler om få minutter de er adskilt.

Til fællessegmentet ønsker jeg, at man søger Kbh. Kommune om lov til at anvende et areal på fællesafd. til nyt soldæk. Det areal, jeg tænker på, er afgrænset af fælleshusets gavl mod øst. Væggen mod nord indtil dameafd. For at afgrænse mod syd skal vi altså ansøge kommunen om at sætte en væg op, for at man kan ligge nøgen uden at krænke, samt ikke at blive krænket af nogen. Adgang til vandet kan ske fra allerede eksisterende eller en nyetableret adgang mod øst i brystværnet ud til vandet. Dette soldæk vil altså have en flot udsigt over vandet mod øst.

Omklædning kan foretages i fælleshuset. Der kan opsættes gardiner for at hindre indsigt. Kroge og bænk langs nordvæggen opsættes, eller en anden fornuftig indretning findes.

Adgang mellem omklædning i fælleshuset og den allerede eksisterende fællessaunaen skabes. En dør i vestgavlen i fælleshuset og en dør i østgavlen af fællessaunen etableres. Det lille mellemrum mellem fælleshuset og fællessaunaen skærmes af.

For at skabe lys i fællessaunaen etableres ovenlysvinduer. Evt kan man sætte film for de eksisterende vinduer, så man kun kan se ud og ikke ind. Husk de fleste saunaer i svømmehaller har slet ikke vinduer.

Det primære i DKG kan vel ikke være adgang til saunaophold med panoramaudsigt i sommermånederne. Fællessaunaen vil jo stadigvæk udfolde sig i hele sin pragt resten af året.

Ved forslaget sparer vi byggeriet af en ny fællessauna og dermed penge. Fællessegmentet får sit eget område med flot udsigt og ingen indsigt. Vi får brugt den dyre fællessauna, vi lige har bygget. Og fællessegmentet får egen omklædning.

Herreafd. genetableres, vi undgår ulovligheder i forhold til ligestillingsloven og diskrimination. I den forbindelse vil dameafd. også bestå som dameafd., idet den også skulle åbne op for herrene, ligesom herreafd har gjort hidtil for damerne, for at det ikke skal være i strid med lovgivningen.

I det hele taget mangler vi fakta for brugen af vores afdelinger i DKG. Bestyrelsen vil ikke som andre år oplyse tallene for nøglebriktællingerne. Det, jeg kan se med mit blotte øje, har læst og hørt er, at vi ikke har haft pladsproblemer på hverken dame- eller herreafd. På herreafd. har behovet for par som ønsker at ligge nøgne ikke været stort. Vi taler om meget få par. Hvor kun ca. halvdelen ligger nøgne. Der kommer også enlige damer eller damer som par. Igen ca. halvdelen ligger nøgne. Fællesskabet med kvinde/fællessegmentet opleves ikke. Måske tager vi alle fejl. Måske kommer de blot ind på herreafd. for at få ro. Hvorfor skulle damer påklædte som nøgne ellers ligge på herreafd.??

Kirsten Monrad sagde på gf. I maj, at hun ikke kunne forstille sig DKG kønsopdelt i fremtiden. Bestyrelsen har endvidere i forskellige forbindelser givet udtryk for, at Jomsborg og andre badeforeninger allerede har ophævet det kønsopdelte. Det skal vel forstås som bestyrelsens hensigt, for fremtiden, at ophæve det kønsopdelte for DKG, når de melder ud på denne måde.

Fra kommunal side er fællesafdelingen åbningstid blevet udvidet. Mange borgere presser på, for at denne udvidelse også kommer til at gælde herre- og dameafdelingerne. Jeg tror, det er et spørgsmål om tid inden det sker. Jeg og andre kan i hvert fald se, at det er sket for fællesafdelingen. I den forbindelse vil det jo være ærgerligt, at vi bruger en masse penge på at bygge en ny fælles sauna på herreafd. Derfor foreslår jeg, at vi går videre med at lave en fællesafdeling i forbindelse med den dyre fællessauna, der står ubrugt hen på fællesafdelingen. Det er jo det spor, vi valgte at følge, da vi lavede en aftale som betød, at vi afgav retten til at få vores depositum tilbage. Vi betalte netop for at sætte skub i udvidelsen af DKG med en fællesafd. på fællesområdet og for at holde herreafd. fri for damer. En herreafd. som på det tidspunkt var hårdt spændt for for de herre som ville bade kønsopdelt.

Mvh. Søren
————————————————————————–
Dato: 27. september 2016

Til bestyrelsen i DKG

Jeg hører til blandt de herremedlemmer, som ønsker fortsat kønsopdeling på Helgoland. Denne sommer er herreafdelingen blevet besøgt af ret så frisindede kvinder. Ikke særligt afslappende at overvære.

Den vigtigste periode for DKG som vinterbadeforening må vel være at skabe så optimale forhold som muligt i perioden 1. okt. til 1. maj. Kunne have ønsket mig at se besøgsstatistik fra sidste vinter for bedre at kunne komme med kvalificeret input. Hvor mange kommer pr. dag? Det er mit indtryk, at der i store træk kommer lige mange mænd og kvinder til trods for den skæve medlemsfordeling. Det viste en ældre undersøgelse.

Er sikker på, at mange på både herre- og damesiden ligesom jeg ønsker østvendt sauna med udsigt i de felter, som Helgolands arkitekt har sat af til formålet.

Ad de vedtagne byggerier:

Jeg foreslår, at man i størst muligt omfang tænker fleksibilitet ind i indretningen af de to bygninger. De, der benytter fællessaunaen, har i dag ikke optimale omklædningsforhold. På den anden side behøver man vel ikke egen omklædning til alle 50 personer, som kan være i fællessaunaen.

Begge bygninger giver mulighed for adgangsforhold uden indkig til opholdsarealerne på såvel dame- som herreafdeling, jvf. Jørns tanker 19. sept. I det hele taget passer Jørns tanker så fint med mine egne ønsker, at jeg bakker op om Jørns indlæg og undlader at skrive mere om det i mit eget.

Fællesbaderne i sommerperioden:

Dameafdelingen bør også give plads til fællesbaderne. Igen savnes statistik. Hvor mange kvinder er der fra kl. 18 i maj og september? Vil også gerne efterlyse forslag fra fællesbaderne til, hvordan man bevarer den kultur, vi har hos herrerne. Hvis der er mandlige fællesbadere, som ikke har prøvet det, vil jeg opfordre til – gerne i godt vejr – at I går ind hos herrerne og oplever sol, vand og sauna i den afslappede og rolige stemning, som nøgne mænd kan have sammen, når der ikke er nøgne kvinder til stede.

Venlig hilsen

Poul
————————————————————————–
Dato: 27. september 2016

Bygningen i Dameafd. – Jeg vil foreslå at den nye bygningen bliver brugt til omklædningsrum og at vi bygger en stor damesauna i det nuværende omklædningsrum. Det kunne give udsyn mod vandet gennem store panoramavinduer a la fællessaunaen. Jeg synes desuden at det vil give mere harmoni – og “forstyrre” saunabrugerne mindre da vi ikke skal gå forbi vinduerne i saunaen for at komme til omklædningsrummet.

Med venlig hilsen Dorte
————————————————————————–
Dato: 23. september 2016

Jeg forstår ikke helt hvorfor der skal laves om på alt hele tiden. Da det gamle Helgoland var der,- kom der mange mennesker og det var som det var.
Nu skal der laves nye faciliteter hele tiden og jeg syntes faktisk det fungere godt som det er. Det er jo kun medlemmer som kan klæde om i damernes omklædning og så mange kommer der heller ikke om dagen. Desuden bader jeg tit sent om aftenen og der er højst en` 4-5 personer så jeg forstår ikke problemet.
Nu bliver der så varslet at der kommer mange flere medlemmer og så skal alt udvides jamen det er da fint med nye medlemmer men hvor mange kommer der i grunden. Det virker meget forvirrende på mig at der hele tiden skal laves om på alt.
Sauna,- fælles badning,- sauna gus,- damerne kan bade hos mændene,- lad dog de mennesker som har lyst til at være medlem være i fred og lad dem dog nyde Helgoland som det er.

Venlig hilsen
Marianne
————————————————————————–
Dato: 24. september 2016
Kære bestyrelse

Tusind tak for endnu et fint nyhedsbrev.
Som I opfordrer til, får I hermed mine input til de nye saunabygninger.
Det bliver selvfølgelig input i samme dur, som dem jeg kom med til generalforsamlingen, og jeg håber, at I tager mine input, som de er ment: Fordi jeg elsker min badeklub og vil foreningens bedste på lang sigt!

Generelt
Jeg mener, at før man tager beslutninger om disse millioninvesteringer, bør man have klarlagt:
* hvordan ser besøgstallene ud henover ugen henover dagen på tværs af køn. Kan vi se nogle klare tendenser, som kan bruges til at sætte en klarere ramme for brugen af vores dejlige badeklub?
* der er tegn på, at bestyrelsen har nedlagt herreafdelingen i sommerperioden i store dele af badedøgnet. Hvordan ser fremtiden ud her? Skal vi have herre/dame afdeling eller ej? Det er jo en væsentlig parameter, ift hvor mange saunaer/bygninger vi skal have, og i så fald hvordan de skal være.
* hvad er KK’s langsigtede planer/tanker om brugen af Helgoland? Ved vi, om de pludselig kan komme og sætte nye krav til, hvilke områder DKG har eksklusiv brugsret over i løbet af året?
* har vi nogle eksperters bud på, hvor meget m2 sauna/omklædningsfaciliteter man skal bruge til x antal medlemmer? Og er der et max antal medlemmer, som kan absorberes?

Indenfor jeres opsatte ramme

Saunaerne
* skal have den bedste udsigt. Umiddelbart ser jeg, at det på herresiden vil være i det nuværende omklædningsrum ud mod Amagerværket og på damesiden i den nuværende omklædning ind mod bassinet
* at der er gode brede bænke, gerne med 3 “etager” bænke
* at de er klargjort til at lave gus (gulvplads og god ovn)
* nemme at rengøre
* vandhane i umiddelbar nærhed

Omklædningsfaciliteter
* masser af knager og hylderum
* sko skal stilles ved døren (selve omklædningen skal være skofri)
* nemt at rengøre (medlemmerne skal kunne tage en kost/svaber og hurtigt lige give gulvet en omgang)
* ved saunaen skal der være små hylder til vandflasker, briller, mv
* cafeborde og et lille køkken med vask/vand, mulighed for at lave the/kaffe, udstyret med kopper/glas/tallerkener/bestik, gerne en lille opvaskemaskine

Udenfor den opsatte ramme

Jeg synes, at noget af det vigtigste for nye saunaer er:
* udsigt ud mod Øresund
* at der er gode brede bænke, gerne med 3 “etager” bænke
* at de er klargjort til at lave gus (gulvplads og god ovn)
* nemme at rengøre
* vandhane i umiddelbar nærhed
* at vi har små saunaer opdelt på hhv m/k, såkaldte stillesaunaer hvor der er større krav til stilhed og mulighed for sindsro
* ved saunaen skal der være små hylder til vandflasker, briller, mv

Derudover
* 1-2 brusere (gerne udendørs)
* solceller (grøn forening)

For mig at se, ville det mest optimale være at man lavede en lang bygning for enden ud mod Øresund. Denne skulle indeholde 2 små saunaer i hver ende, omklædning og en store fællessauna i midten.
Se gerne mit forsøg på at lave en tegning som jeg har vedhæftet. Proportionerne er langt fra korrekte, men jeg håber, I forstår meningen med galskaben 🙂

Det var mine umiddelbare tanker.
Hvis I ser et behov for, at jeg uddyber mine tanker, så står jeg naturligvis til rådighed.

De bedste hilsener Tania

Tanja Skærmbillede 2016-09-24 kl. 08.03.30

————————————————————————–
Dato: 19. september 2016

Kære …
Tak for nyhedsbrev !

Har tænkt over ovenstående og vil i den forbindelse gerne foreslå følgende:

1) herre-og damesauna placeres forenden af Helgoland (dvs ud mod havet og ikke hhv mod Kastrup/stranden) således at der er fri udsigt mod havet. Jeg mener dette vil være den optimale beliggenhed.
2) at man “udvider” plankerne i det “åbne hul” på dameafdelingen ind mod herreafdelingen da der er en hel del damer ud af de nævnte 2/3, der er meget ivrige soldyrkere forår/sommer og der efterhånden er noget kneben plads.
3) ligeledes udvide det “åbne hul” på herreafdelingen med planker og ikke som tidligere foreslået placere sauna her.

Mvh
Og fortsat god dag

Kirsten
Medlem af Helgoland (Paradisets Have) i næsten 25 år

Støttes 20. september 2016 af Anne-Grethe og Anette.
————————————————————————–
Dato: 19. september 2016

Til: Det Kolde Gys

1) Den nye bygning på Herreafdelingen bør anvendes til fællesomklædning til fællessaunaen.
Eventuelt kan rummet opdeles med en skillevæg, så en del forbeholdes herreomklædning med udgang til Herreafdelingen.
Indgangen til Herreafdelingen flyttes ind på Herreafdelingen, så bygningens sydvestlige hjørne gøres tilgængelig fra Fællesafdelingen. Indgang til fællesomklædningen sker her.
Dette nye hjørne på Fællesafdelingen kan eventuelt bruges til en afskærmet udendørs bruser.
Bygningen bør have samme højde som den anden bygning på Herreafdelingen. Bygningshøjden er passende til et omklædningsrum. Desuden skygger den mindre i herrernes solkrog.
Bygningens langsider forsynes med højtsiddende vinduer, så der er vægplads til knager.

2) Den nye bygning på Dameafdelingen kan anvendes til en mellemstor damesauna (15 personer) i den østlige ende. Resten af bygningen anvendes til dameomklædning.
Den eksisterende damesauna (10 personer) renoveres og bevares.
Det giver fleksibilitet ved rengøring og vedligeholdelse. Stillesauna – snakkesauna. Om sommeren kan vi lade den mindste sauna være tændt og lukke alle andre.
Den nye sauna ligger ved indgangen til dameafdelingen med meget trafik foran. Derfor foreslås, at vinduespartiet udføres med brystningshøjde. Gulv-til-loft-vinduer kan give associationer til et “butiksvindue på Strøget”! Så behøver vi heller ikke tilskodning om sommeren.

3) Senere, når herresaunaen står for tur, foreslås samme koncept. Hellere flere mindre saunaer end én stor. F.eks. renovering af den eksisterende herresauna og en “Øresundssauna” i det østvendte byggefelt. Men det kan vi tage stilling til på næste generalforsamling.

Med venlig hilsen
Jørn

————————————————————————–
Dato: 19. september 2016
Kære Bestyrelse

Et lille indspark til arbejdet med nye faciliteter på Herre-siden – og i særdeleshed muligheden for at kunne fællesbade i de perioder hvor Helgoland er åben for offentlig adgang.

Det lyder som god ide med ny bygning der rummer både omklædning og lille sauna på byggefeltet og ombygget større sauna med omklædning i den eksisterende bygning.

Forslaget herfra er at der laves yderligere 2 ting.

1) Etablering af badeplatform mod Nord på samme måde som der i dag er på dame og herre afdelingerne mod Øst.

2) Flytte plankeværket mod Vest på herreafdelingen tilbage så det flugter med toiletbygningen/dameafdelingen og etablering af adgang/ophold på hjørnet Vest/Nord.

På den måde vil man kunne bruge Herreafdelingen fleksibelt og opdele/åbne efter behov og årstid og med mulighed for at bade mod Nord fælles.

Har vedlagt tegning efter bedste evne.

De bedste hilsner

Steen

SteenForslagHelgoland
————————————————————————–
Dato: 18. september 2016

Kære bestyrelse

Er det muligt i kan lægge en tegning ud af hvor byggefelterne er så man bedre kan få ideer

Kærligst mette

Det er byggefelt 2 og 4, der er i spil, se her – Mvh bestyrelsen

————————————————————————–
Dato: 18. september 2016

Hej

Jeg synes vi skal have en stor damesauna – lige så flot og stor som fællessaunaen. Der har været meget trangt i damesaunaen i vinters- nærmest klaustrofobisk – og mange kvinder ønsker stadig det hyggelige og fortrolige rum der opstår når kvinder er alene sammen. Samtidig er det jo rart at man har mulighed for at vælge fællessaunaen hvis man har lyst.
Helgoland er bare unik og bliver bedre og bedre 🙂

Kærligst Ea
————————————————————————–
Dato: 16. september 2016

Hej bestyrelse

Et forslag til hvad der kunne give fællesbadere bedre forhold, kunne være simpelthen bare at gøre badetøj forbudt på Helgoland hele året. Således vil der være åbent for alle om sommeren, men som naturistområde. Det vil give bedre forhold for os medlemmer, og en alternativ strandmulighed for ikke-medlemmer. Andre badende har allerede resten af stranden at boltre sig på 🙂
Jeg er klar over, at Team Bade nok skal ind over en sådan beslutning, men ikke desto mindre synes jeg, det ville være en god og progressiv beslutning for både Det Kolde Gys og Københavns Kommune.

Venlig hilsen

Jonas
————————————————————————–
Dato: 14. september 2016

Kære venner,

Adskillige nye medlemmer eller gæster fra provinsen har på Herreafdelingen spurgt efter brusebadet til brug før sauna-besøg. Jeg var nødt til at fortælle dem, at det bruger vi ikke her, fordi bestyrelsen (og indirekte medlemmerne) føler, at gus, sus og supersauna er vigtigere end almindelig hygiejne, som man kender den fra alle andre badeanstalter. Nu er muligheden der så IGEN (i forbindelse med nybyggeriet), så sørg nu for at få bygget et enkelt, lille bruseafsnit, gerne i fri luft.

kh

Jørgen
————————————————————————–
Dato: 12. september 2016

Hej
 
I har lige i nyhedsbrevet bedt om kommentarer…..så her får I min 🙂
 
Jeg er nyt medlem og en væsentlig ting for min indmeldelse var at der var mulighed for at bade i en dameafdeling…. så den ser jeg gerne at I beholder. Ikke at det lød som om der var nogen fare, men synes lige jeg ville give mit pip med.
 
Mange hilsener

Miriam
————————————————————————–
Dato: 12. september

Kære bestyrelse!

Først tak for jeres store indsats gennem året og for det fine nyhedsbrev, der er noget at se til for jer, og jeg synes I klarer det rigtigt flot, da vi jo er en stor – nu voldsomt voksende – og varieret gruppe med indbygget forskellighed, og her skal I finde balancen, også i kommunikationen.

1. Bevar det kønsopdelte
Jeg synes det er vigtigt at bevare det kønsopdelte, det foretrækker jeg udelukkende selv, når jeg ikke bader med min mand, og jeg ved at min søster og kusiner alene bader i dameafdelingen. – Ja vi er en badefamilie  og endda er der mange flere medlemmer end de nævnte i familien.:-) Mænd såvel som kvinder skal have deres space, hvor man bare ved, at det er sådan som det er og ikke skal have styr på tider ect. Sådan noget glemmer jeg altid selv, så jeg kom aldrig ind til mændene under fællestiderne, og det afholdt mig også, at jeg følte, at jeg skulle ind på ‘deres domæne’, det havde jeg ikke lyst til.

2. Definér størrelse af afdelinger/sauna efter det reelle/kommende behov
Jeg synes også godt om jeres forslag tager udgangspunkt i, hvor mange der bruger hver afdeling mænd/damer/fælles . For mig er det logisk og naturligt at tage udgangspunkt i det reelle – og kommende – behov. 

3. Alle tre grupper skal hele året have mulighed for at bade.
Som I også selv skriver synes jeg det vil være fantastisk, om alle tre grupper kunne tilgodeses året rundt med afdelinger af størrelser med udgangspunkt i fordelingen. 

Igen, tak for jeres indsats!
Problemer skal man nok høre om, rosen skal man også huske. 


Med venlig hilsen

Anne Mette
——————————————————————————-
Dato: 12. september 2016

Hej.
 
Jeg ønsker 1 ny herre-sauna hos herrerne og 1 ny kvinde-sauna hos kvinderne.
Det er som at sidde i en kælder i de 2 gamle saunaer. Det må være første prioritet.
De pladseres så langt mod havet som muligt for at få udsigt.

Derefter, må vi se hvordan vi så deler / ikke deler områderne i mellem os.
Jeg mener, at der skal være mulighed for, at hver køn kan bade for sig.
Fællessaunaen er stor nok, til at håndtere det fælles.
Tak for jeres tid.
Kh
Lasse
—————————————————————————–
Dato: 12. september 2016

Kære Adm

Kan vi lave en god kondirum i den ene i dem ? På den måde antalet af gæster som kommer til HelgoLand vil være stigende. En anden forslag, kan der arrangeres undervandlys på de steder hvor der bades, som kan vi se i det mørke at der er brandmænd osv. Lige nu er der lys kun ved ingangen til vand.

Med venlig hilsen

Pavel
——————————————————————————–
Dato: 12. september 2016

Hej
Jeg vil blive meget ked af at få ophævet den køns opdelte badefacilitet, ønsker det ikke….
Jeg har en oplevelse af at nye medlemmer er ret unge – har jeg ret i det?

Man kunne lave nogle bestemte dage hvor det er kønsopdelt og nogle dage hvor det er fælles. Så vil alle have muligheden for at vælge.

Mvh Lisbeth

Nyhedsbrev september 2016

Kære medlemmer

Vi sender jer hermed et nyhedsbrev om blandt andet kontingentfornyelse og anvendelse af vores 2 nye bygninger. God læselyst.

Kontingentfornyelse
Alle eksisterende medlemmer er nu blevet opkrævet gennem Nets / Betalingsservice. De fleste har fået et girokort, men der er også mange, der har en BS-aftale med deres bank. Her er de vigtigste ting, du skal vide:
– Hvis du har fået et girokort, betaler du med det
– Vi har fået en mindre bunke girokort retur fra postvæsenet med “ubekendt på adressen”.  Hvis du har opgivet en adresse i udlandet er dit brev også kommet retur. Returpost er lagt frem i Fælleshuset på Helgoland, så hvis du mangler dit girokort, så kig efter der.
– Har du en BS-aftale, så check i din bank (netbank), at der opkræves 600 kroner den 30. september til Det Kolde Gys.
– Sidste udvej er at betale online med Dankort, det kan du gøre her: http://detkoldegys.dk/betalingsmodul/ (du skal vælge 2016/2017 Online kontingentfornyelse).
Betalingsfristen er 1. oktober. Du bringer dit medlemskab til ophør hvis du ikke betaler . Vi udsender ikke rykkere. Se de nærmere regler her: http://detkoldegys.dk/medlemsskab/fornyelse-20162017/

Udmeldelse
Hvis du ikke ønsker at være medlem længere, skal du undlade at betale kontingent og smide din nøglebrik til elektronikaffald. Vi annullerer nøglen.  
Hvis du har tilmeldt betalingen til betalingsservice skal du huske at afmelde betalingen i din netbank inden den 30. september.

Udvidelse af vores faciliteter
Vi skal sikre plads til at vi kan være mange flere medlemmer, vi skal skabe bedre forhold til fællesbaderne, ikke mindst om sommeren og vi skal udbygge saunafaciliteterne for damerne.
Vi bliver mange flere medlemmer, fordi vi har aftalt med Københavns kommune, at det skal være muligt at vinterbade fra Helgoland i trygge rammer.
Vi har ikke længere kun et herre og et damesegment, Vi har også en hel del medlemmer der ønsker at bade uden kønsopdeling. I forbindelse med at der er offentlig åbning fra maj til oktober, har fællesbaderne ikke haft et sted hvor de kunne bade sammen uden badetøj og gå i sauna. Der er en stigende efterspørgsel på fællesbadning fra især nye medlemmer. Det er ikke holdbart at en relativ stor del af medlemmerne ikke har faciliteter i de 5 af årets måneder. Hertil kommer, at der er behov for at aflaste dameafdelingen i sommerperioden. Og at de hidtidige omklædningsfaciliteter for fællesbaderne, allerede var for små sidste vinter.
Vi kan se at damerne bliver ved med at udgøre 2/3 af medlemmerne og derfor er en udvidelse af saunakapaciteten for damerne nødvendigt.  
Vi har fået lov til at bygge i de to store ledige byggefelter på herre og dameafdelingen. Vi skal nu finde ud af hvordan vi bedst muligt udnytter vores faciliteter. Eller med andre ord, hvad de to nye bygninger skal anvendes til.
På generalforsamlingen viste vi eksempler på forskellige muligheder, og viste blandt andet, at den nye bygning på dameafdelingen kunne bruges som en stor damesauna. Vi oplyste, at vi ikke var parat til at lægge en fuld færdig plan for de nye bygninger, før vi blev klogere på behov og herunder fik indsamlet alle gode ideer fra medlemmerne.
Det forløb starter vi op nu.
Derfor beder vi alle jer, der gør jeg nogen tanker om en fremtidig disponering af vores faciliteter om at sende jeres bidrag. I kan godt komme med bemærkninger om at vi skal ophæve det kønsopdelte. Men udgangspunktet her og nu er, at vi skal have omklædnings og saunafaciliteter året rundt til herre, dame og fælles. Det kan meget vel tænkes, at vi skal disponere anderledes om sommeren end om vinteren. Forslag hertil er også meget velkomne.
Vi er 2/3 kvinder og 1/3 mænd. Såvidt vi kan se, er gruppen af fællesbadere (par og enlige, der helst bader i fælles regi) mindst lige så stor som gruppen af herre-only badere.
Vi foretager ikke ændringer i de nuværende herre og damebygninger på nuværende tidspunkt.
De to nye bygninger får samme højde som fællessaunaen, og vil altså kunne rumme saunabænk i 3 højder.
Vi påregner ikke yderligere toiletfaciliteter, fordi de nuværende bliver renoveret og udbygget med pissoir, men kommenter gerne det, hvis I mener der er behov. 
Vi beder om at I sender jeres ideer til hvordan de to nye bygninger skal anvendes til dkg@detkoldegys.dk med emnet  de to nye bygninger.
Alle mails om emnet vil løbende blive gjort tilgængelige for alle medlemmer på hjemmesiden.
Svarfrist er den 28.september.
Når bestyrelsen har set alle forslag og drøftet dem med vores arkitekt, vil vi præsentere et forslag på et medlemsmøde og på hjemmesiden.

Fællesbadning i resten af september
Der er mulighed for fællesbadning på herreafdelingen fra kl 18 til 10 på hverdage og hele døgnet lørdage og søndage frem til 1. oktober.
Herefter fortsætter den hidtidige fælles morgenbadning på herreafdelingen.
Det betyder at damer er velkomne overalt i herreafdelingen, også i sauna og omklædning på de nævnte tidspunkter.
Vi mistede vores fællesbadefaciliteter da fællesafdelingen lukkede ned 1. maj. Vi skal deles om de faciliteter vi har til rådighed. Fællesbadning foregår på herreafdelingen, fordi der er bedst plads på herreafdelingen. Vi håber herrerne vil tage godt mod fællesbaderne,  og at vi fremover kan tilbyde fællesbaderne bedre muligheder.

Børn
Vi får en del henvendelser om børn. Fra medlemmer der ønsker at kunne medtage børn og fra medlemmer der ikke ønsker at være sammen med børn, og at Helgoland bliver et legeområde.  Og som nogen af jer ved, fik vi for 2 år siden besked om at der ikke måtte være børn på Helgoland om vinteren. På den baggrund ophørte vi med at optage børn som medlemmer.
Vi er en forening for voksne, men  nu har vi besluttet følgende om børn, og så lader vi det gælde indtil vi måske får anden besked ovenfra eller det giver flere problemer end glæde :  
Medlemmer må medtage egne børn og børnebørn på alle tidspunkter på Lille Helgoland.
Medlemmer må medtage egne børn og børnebørn på fællesafdelingen på Helgoland hver søndag fra kl 9 til kl 14.
Børn i barnevogn må medtages på alle afdelinger på alle tidspunkter.
Der betales ikke for børn.

Nye medlemmer
Vi har allerede fået 700 nye medlemmer. De vil starte hen over resten af året. De kan først starte når de har været til introduktion og har fået deres egen nøgle.
Vi tilbyder flere introduktionspladser i 2016 på vores hjemmeside den 24. oktober, og, såfremt der er efterspørgsel, vil vi også optage nye medlemmer efter nytår.
Vi håber, at I alle vil bistå med at de nye føler sig velkomne og tager ejerskab til og ansvar for foreningen.
Vi vil løbende fortælle på facebook , når der kommer nye medlemmer.

Standerhejsning  
Vi holder standerhejsning lørdag den 1. oktober kl 15. Standerhejsning er jo en stor dag. Det skal markeres, at vi tager fat på en ny vintersæson. Vi vil derfor sørge for at I bliver behørigt beværtet. Og vi vil nok også ofre en pølse eller to til kong Vinter og forvente is til januar.
Fællessaunaen åbner kl 16.00 og gussæsonen starter søndag den 2. oktober kl 8.

Gustider
Efterårets gustider vil komme på hjemmesiden ultimo september.

Faste begivenheder  
Der er julefrokost den 4. december og dåb den 4. februar.

Rigtigt god sæson 2016-2017 ønsker vi til alle!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
dkg@detkoldegys.dk