Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/a/f/b/detkoldegys.dk/httpd.www/wp-config.php on line 23 juni 2014 – Det Kolde Gys

Besøgsstatistik for Det Kolde Gys sæson 2013/2014

Perioden
Vi har ud fra nøglesystemet lavet statistik over brugen af Helgoland (og Lille Helgoland) i perioden fra starten af september 2013 til tidlig maj 2014.
Opgørelsesmåde
Tallene er fremkommet på denne måde:
Alle åbninger og lukninger af porten er reduceret til et besøg for den pågældende person. Team Bade, håndværkere m.fl. sorterede fra.
Ikke alle bruger brikken til at komme både ind og ud (man kommer ofte sammen med andre), så besøgstallene her er i den lave ende. Man kan nok mindst tillægge 30 % for ”gå sammen effekten”.
Nøgletallene
Vi har registreret 51014 besøg på i perioden. Perioden omfatter 248 dage (9 dages udfald i september). Det giver et gennemsnit på 206 besøg per dag. Sidste år var gennemsnittet per døgn på 138. Vi har altså ca. 60 flere mennesker på anlægget per dag.
Helgoland er blevet besøgt af 2891 medlemmer. (Vi har 3600 medlemmer i alt). De 2891 medlemmer har i gennemsnit besøgt anlægget 18 gange hver. Topscoreren har været på anlægget 197 gange ud af de 248 dage!
De store dage
23 dage havde over 300 besøgende. Her er top 10:

Dato Mænd Kvinder I alt
2014-04-27 147 255 403
2013-11-17 144 254 400
2014-02-23 148 217 368
2014-02-02 152 213 365
2014-04-28 150 212 364
2014-01-04 157 201 359
2014-03-09 140 215 355
2014-04-29 145 198 343
2013-11-24 131 204 336
2013-12-31 130 206 336

Der er ingen tvivl om, at vejret betyder en del for, hvor mange, der er på anlægget…

Besøg per time henover hele perioden
Fordeles besøgene henover døgnet, ser det gennemsnitlige billede sådan ud:

Besoeg1

På den største dag i sæsonen ser besøgsfordelingen sådan ud:

Besoeg2

(I diagrammet ovenfor er hver lodret streg 10 personer). Klart flertal af kvinder!

Besøg hen over sæsonen

Diagrammet nedenfor viser de daglige besøgstal, dag for dag:

Besoeg3

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 18. juni 2014

Den ekstraordinære generalforsamling i Vikingeforeningen Det Kolde Gys blev afholdt på Loftet, Øresunds-vej 4, 2. sal og startede kl. 19.00. Der mødte 97 medlemmer op.

Der var følgende dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Eksklusion af Eva Jordy

Den ekstraordinære generalforsamling blev indledt med en fællessang under ledelse af morgenholdet.

Derefter bød formand, Kirsten Monrad Jensen, velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Knud-Erik Kofoed som dirigent. Advokat Knud-Erik Kofoed blev valgt som diri-gent uden modkandidater og med applaus.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til § 8 i foreningens nye ved-tægter, da indkaldelsen var blevet offentliggjort den 4. juni 2014, og at generalforsamlingen var beslutnings-dygtig.

Ad 2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog advokatfuldmægtig Sarah Fisker Vissing som referent. Advokatfuldmægtig Sarah Fi-sker Vissing blev valgt som referent uden modkandidater og med applaus.

Ad 3. Eksklusion af Eva Jordy

Formanden redegjorde for baggrunden og begrundelsen for bestyrelsens beslutning om eksklusion af Eva Jordy samt om forløbet.

Bestyrelsen blev i november 2013 orienteret om, at der blandt medlemmerne var iværksat en underskrifts-indsamling, hvorefter medlemmerne ville anmode om en ekstraordinær generalforsamling, medmindre besty-relsen inden årets udgang havde iværksat en eksklusion af Eva Jordy, da hun handlede til skade for forenin-gen. Bestyrelsen tog på den baggrund kontakt til foreningens advokat og drøftede på et bestyrelsesmøde i december 2013, hvorvidt en eksklusion var nødvendig.

Bestyrelsen var enig om, at eksklusion var nødvendig. Medlemmerne søgte fred og ro på badeanstalten, og de blev påvirket af og tog afstand fra den utilfredshed, som Eva Jordy havde udvist gennem mange år. Det sled på bestyrelsen og tog energi fra andre vigtigere opgaver, at bestyrelsen til stadighed blev mødt af mistil-lid og utilfredshed.

Der havde været flere situationer, hvor Eva Jordy havde udvist en obstruerende adfærd, herunder på den ordinære generalforsamling i 2013.

Formanden forklarede, at eksklusionen havde været nødvendig for at sikre, at foreningen også i fremtiden ville være velfungerende og for at sikre, at medlemmerne havde lyst til at deltage i foreningsarbejdet.

Ved brev af 20. december 2013 blev Eva Jordy orienteret om, at bestyrelsen agtede at indstille hende til eksklusion. Formanden redegjorde for indholdet af brevet. I brevet blev Eva Jordy ligeledes opfordret til se-nest den 10. januar 2014 at meddele sine eventuelle bemærkninger til bestyrelsens indstilling. Eva Jordy re-agerede ikke inden for den fastsatte frist på bestyrelsens brev af 20. december 2013, og bestyrelsen beslut-tede på et bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 at gennemføre eksklusionen, hvilket blev meddelt Eva Jordy ved brev af 14. januar 2014. I brevet blev Eva Jordy opfordret til senest den 28. januar 2014 at medde-le, om hun ønskede eksklusionen prøvet på en ekstraordinær generalforsamling. Heller ikke dette brev rea-gerede Eva Jordy på.

Den 14. april 2014 modtog bestyrelsen en mail fra Eva Jordy vedrørende eksklusionen. Eva Jordy oplyste i den forbindelse, at hun havde været bortrejst i en længere periode, og at det var baggrunden for, at hun ikke havde reageret på brevene af 20. december 2013 og 14. januar 2014.

Da bestyrelsen modtog Eva Jordys indsigelser i mail af 14. april 2014, fik Eva Jordy en ny frist til den 22. maj 2014 til at komme med bemærkninger. Eva Jordy sendte sine bemærkninger til bestyrelsen i mail af 11. maj 2014. På baggrund af Eva Jordys bemærkninger i mail af 11. maj 2014 blev der den 3. juni 2014 afholdt et nyt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen igen drøftede sagen og besluttede at fastholde eksklusionen, hvilket blev meddelt Eva Jordy i mail af 4. juni 2014. Eva Jordy havde allerede i mail af 11. maj 2014 anmodet om en ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen fastholdt eksklusionen, hvorfor der blev indkaldt til eks-traordinær generalforsamling den 18.juni 2014.

Eva Jordy meldte afbud til den ekstraordinære generalforsamling dagen før, men bestyrelsen valgte at fast-holde den ekstraordinære generalforsamling, da afbuddet fra Eva Jordy var kommet sent og for at lade for-eningens øverste myndighed – generalforsamlingen – tage stilling til bestyrelsens beslutning om eksklusion.

Eva Jordy havde bedt dirigenten om at læse hendes mails op. Dirigenten læste nedenfor refererede mails op.

Mail af 17. juni 2014 kl. 12.03 fra Eva Jordy til Knud-Erik Kofoed og formanden

“Til Knud-Erik Kofoed og Kirsten Monrad

Jeg meddeler hermed, at jeg afstår fra min demokratiske ret til at få bestyrelsens indstilling om eksklusion af mig fra Det Kolde Gys prøvet ved den ekstraordinære generalforsamling d. 18/6-14 kl. 19:00, Øresundsvej 4, da jeg nu kan se, at bestyrelsen på forhånd har dømt mig overfor resten af medlemmerne ved at lægge mig for had og har ført en smædekampagne mod mig, som det kan ses af det af bestyrelsen netop udsendte Ny-hedsbrev, som et medlem har videresendt til mig. Dette understreger den udemokratiske ånd, der hersker i Det Kolde Gys, hvor jeg, fordi jeg ikke har samme adgang til medier og mails som bestyrelsen har, er frata-get ENHVER mulighed for at kunne forsvare mig overfor bestyrelsens påstande.
Bestyrelsen har endvidere via advokat Knud-Erik Kofoed afvist at dokumentere påstanden om, at
“en kreds af medlemmer” har anmodet bestyrelsen om at foretage denne eksklusion, som oplyst i brev af 20/12-2013 om bestyrelsens påtænkte eksklusion af mig fra Det Kolde Gys.
Jeg ønsker på denne baggrund ikke at medvirke/stille op til den farce på den ekstraordinære generalforsam-ling, hvor jeg kan se, at jeg allerede har tabt, da jeg ikke vil få en fair behandling.
En fair behandling kan jeg kun få hvis jeg får sagen prøvet for domstolene.
Eva Jordy”

Mail af 17. juni 2014 kl. 13.25 fra Knud-Erik Kofoed til Eva Jordy

“Til Eva Jordy

Tak for din mail nedenfor.

Jeg har drøftet din mail med bestyrelsesformanden, og bestyrelsen fastholder gennemførelsen af general-forsamlingen i morgen, således at foreningens øverste myndighed får lejlighed til at tage stilling til eksklusio-nen.

På den baggrund opfordrer jeg dig til at møde op og redegøre for dine synspunkter og dermed varetage dine interesser. Jeg kan garantere dig, at du får mulighed for at redegøre fyldestgørende for dine synspunkter.

Du må meget gerne meddele mig, hvorvidt du på baggrund af ovenstående møder op i morgen.”

Mail af 17. juni 2014 kl. 14.13 fra Eva Jordy til Knud-Erik Kofoed

“Jeg har ikke noget nyt at tilføje og fastholder, hvad jeg tidligere har skrevet.
Eva Jordy”

Mail af 17. juni 2014 kl. 20.26 fra Eva Jordy til Knud-Erik Kofoed

“Jeg beder om, at mine mails bliver læst op af forsamlingen.
Eva Jordy”

Der var herefter mulighed for at komme med bemærkninger til eksklusionen.

Flere medlemmer udtrykte deres støtte til bestyrelsen, da de selv havde haft uheldige oplevelser med Eva Jordy, mens andre medlemmer betonede retten til at være medlem af en forening og retten til at ytre sig. Derudover nævnte et medlem, at det var ærgerligt, at Eva Jordy ikke selv var mødt op for at give sin mening til kende.

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, spurgte dirigenten, om forsamlingen ønskede skriftlig afstemning, hvilket blev bekræftet.

Generalforsamlingen skulle herefter stemme, om hvorvidt Eva Jordy skulle være medlem af Det Kolde Gys.

Stemmerne blev indsamlet og talt op af dirigenten og referenten, og resultat af afstemningen endte således:

Nej: 84
Ja: 7
Blanke: 4
Ugyldige: 2

Med et flertal af nej-stemmer blev det vedtaget, at Eva Jordy ikke skulle være medlem af Det Kolde Gys, og eksklusionen står således ved magt.

Da der ikke var yderligere punkter på dagsordenen, takkede dirigenten for god ro og orden, og formanden takkede for det store fremmøde og for støtten.

Til slut udråbte cermonimesteren et leve for foreningen.

Dirigent: Knud-Erik Kofoed
Formand: Kirsten Monrad Jensen
Referent: Sara Fisker Vissing

Referat af ordinær generalforsamling i Det Kolde Gys 27. maj 2014

Referatet fra den ordinære generalforsamling er tilgængelig her i PDF-format: DKGReferatGF2014 (Kræver Adobe Reader).

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DET KOLDE GYS (DKG) DEN 27. MAJ 2014

Den ordinære generalforsamling 2014 i Vikingeforeningen Det Kolde Gys blev afholdt i Amager Bio og startede kl. 19.00. Der mødte 163 medlemmer op.

Der var følgende dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 4 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af årsregnskab 2013/14
6. Forslag fra bestyrelsen om nye vedtægter
7. Forslag fra Viggo Christiansen om fællessauna mellem herre- og dameafdelingen
8. Forslag fra bestyrelsen om fællessauna i byggefelt på fællesafdelingen
9. Budget 2014/15, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen foreslår
kontingent på 600 kr. årligt (stigning på 100 kr.) og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr.
10. Valg af kasserer. Nicolas Barnstein modtager ikke genvalg. Thomas Frisendal modtager valg som kasserer
11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
12. Valg af herrerepræsentant. Jan Houmand modtager genvalg
13. Valg af 2 interne revisorer
14. Eventuelt

Den ordinære generalforsamling blev indledt med en fællessang under ledelse af morgenholdet.

Derefter bød formand, Kirsten Monrad Jensen, velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Knud-Erik Kofoed som dirigent. Advokat Knud-Erik Kofoed blev valgt som dirigent uden modkandidater og med applaus.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til § 8 i foreningens vedtægter, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Ad 2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog advokatfuldmægtig Sarah Fisker Vissing som referent. Advokatfuldmægtig Sarah Fisker Vissing blev valgt som referent uden modkandidater og med applaus.

Herefter bad formanden medlemmerne om med et minuts stilhed at mindes Vagn Hansen, Jørn Rosenkjær, Cathrine Schwarts, Troels Bjerre Nielsen og Bente Miller, som var gået bort inden for det seneste år.

Dernæst blev tolv 25-års jubilarer og Finn Højlunds 40 års jubilæum nævnt. De tre jubeldøbte Niels Ejegod, Preben Neptun og Anders Emeritus og 50-års jubilar, Birthe Petersen, som alle var til stede, blev hyldet. An-ders Emeritus blev valgt som ceremonimester med applaus.

Ad 3. Valg af 4 stemmetællere

Lars, Anders, Karen og Runa blev valgt som stemmetællere.

Ad 4. Bestyrelsens beretning

Formanden henviste indledningsvist til den omfattende skriftlige beretning, som var udsendt til alle og berettede herefter overordnet om begivenhederne i det forløbne år, hvor åbenhed, fællessauna og foreningens fremtid havde været de tre hovedoverskrifter.

DKG havde budt velkommen til ca. 1.000 nye medlemmer, og som noget nyt havde bestyrelsen indført et obligatorisk introduktionsforløb. Der var kommet mange positive tilbagemeldinger på introforløbet.

Bestyrelsen havde omkring årsskiftet måttet erkende, at de ikke kunne arbejde videre på de ideer og tegnin-ger til ny fællessauna, som var blevet vist på den ordinære generalforsamling 2013. Bestyrelsen har derfor fået udarbejdet et nyt forslag til en fællessauna placeret i byggefeltet vest for fælleshuset.

Bestyrelsen havde i det forgangne år gjort en stor indsats for at fremtidssikre foreningen og få medlemmerne til at bakke op om foreningen. Der har således været afholdt flere sociale arrangementer, orienteringsni-veauet er højt, selvadministrationen er blevet udbygget, og bestyrelsen har lavet forslag til nye vedtægter.

Der var herefter mulighed for at kommentere årsberetningen. Der kom stor ros til bestyrelsen.

Der var bemærkninger til det voksende antal medlemmer, men formanden forsikrede om, at foreningens faciliteter ville bliver udbygget, således at foreningen havde mulighed for at bevare åbenheden.

Årsberetningen fra formanden blev derefter taget til efterretning med applaus.

Ad 5. Godkendelse af årsregnskab 2013/14

Nicolas Barnstein fremlagde årsregnskabet for 2013/14, som udviste et overskud på 881.946 kr.

Byggeomkostningerne var lidt højere end budgetteret, da der bl.a. var blevet etableret nye trapper samtidig med, at der havde været udgifter til arkitekter. Det samme gjorde sig gældende for omkostningerne til repa-rationer, da der var kommet ny beklædning på i saunaerne.

Der var kommentarer til udgifterne til etablering af trapper, da det tidligere havde været Københavns Kom-mune, der havde afholdt omkostningerne hertil. Nicolas Barnstein forklarede, at bestyrelsen havde lavet en aftale med TeamBade om foreningens betaling af nogen af udgifterne for at fremskynde etableringen.

Enkelte medlemmer udtalte kritik af, at der alene var foretaget en stikprøvekontrol fra revisors side. Både foreningens ene revisor og formanden forsikrede om, at der var foretaget tilstrækkelig kontrol, ligesom kon-tingentindtægterne var afstemt.

Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen om nye vedtægter

Formanden fremlagde forslaget til nye vedtægter og forklarede kort om fremgangsmåden ved udarbejdelsen af de nye vedtægter.

Formanden fremhævede de nye bestemmelser i vedtægterne, som bl.a. indebar afskaffelse af herre-/damerepræsentanter i bestyrelsen, krav om tilslutning fra mindst 50 medlemmer ved fremsættelse af forslag på generalforsamlingen samt en bestemmelse om, at medlemmer først er valgbare til bestyrelsen efter to års medlemsskab. Bestyrelsen lagde op til en samlet revision af vedtægterne og opfordrede derfor medlemmer-ne til at stemme for de nye vedtægter, som de forelå.

Forslaget til nye vedtægter blev herefter drøftet, og der var overordnet set positive tilbagemeldinger.

Indholdet af § 7, stk. 5 og stk. 12 gav dog anledning til en længere diskussion, da en stor del af de fremmød-te medlemmer anså kravet om, at et forslag skal være stillet af mindst 50 medlemmer, for at være urealistisk højt og et dårligt signal, når bestyrelsen fremhæver åbenhed som kendetegnende for foreningen.

Derudover blev udformningen af § 5, stk. 2, nr. 2 og 3 diskuteret, da enkelte medlemmer var i tvivl om, hvad ”dårlig opførsel” indebar, ligesom det blev bemærket, at nr. 3 kunne slettes, da den var omfattet af nr. 2.

Formanden rundede forslaget af med kommentarer til de bemærkninger, der var kommet, og tilkendegav, at bestyrelsen ville drøfte ændringsforslagene under pausen. Formanden nævnte bl.a., at kravet om de 50/25 var begrundet i, at en generalforsamling kun skulle bruge tid på forslag, som havde en rimelig chance for at blive vedtaget.

Der blev herefter holdt et kvarters pause.

Bestyrelsen meddelte herefter, at der skulle stemmes separat om kravet til antallet af medlemmer angivet i § 7, stk. 5 og stk. 12. Bestyrelsen foreslog, at der skulle stemmes om at bevare § 7, stk. 5 og stk. 12 som an-givet i udkastet med krav om 50 medlemmer og 25 fremmødte eller om antallet skulle nedsættes, så der herefter var krav om 30 medlemmer og 20 fremmødte.

Der blev stemt om det mest vidtgående forslag først, som var 50/25, og derefter blev der stemt om forslaget på 30/20.

50/25 – 57 medlemmer stemte for.
30/20 – 82 stemte for.

Da forslaget alene krævede simpelt flertal for at blive vedtaget, blev udformningen af § 7, stk. 5 og stk. 12 i forslag til nye vedtægter herefter ændret.

Derefter blev de nye vedtægter sat til afstemning med ændringen i § 7, stk. 5 og stk. 12. De nye vedtægter kunne i henhold til § 10 i de eksisterende vedtægter vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer.

De nye vedtægter blev vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne, 9 stemte imod og 4 stemte blankt. De nye vedtægter vil blive bekendtgjort på foreningens hjemmeside snarest. De nye vedtægter er gældende fra den ordinære generalforsamlings afslutning.

Ad 7. Forslag fra Viggo Christiansen om fællessauna mellem herre- og dameafdelingen

Viggo Christiansen motiverede sit forslag om en fællessauna mellem herre- og dameafdelingen.

Formanden opfordrede medlemmerne til at stemme i mod, da foreningen nu rummede så mange medlem-mer, at medlemmerne skulle fordeles over tre afdelinger, at det ville tage pladsen fra damernes sauna, at det ville medføre en langvarig proces, og at forslaget på tidligere generalforsamlinger var blevet nedstemt.

Der var herefter en længere diskussion omkring forslaget. Bemærkningerne fra medlemmerne vedrørte tillige bestyrelsens forslag om fællessauna.

Dirigenten besluttede, at der først skulle stemmes om forslaget, når bestyrelsen havde haft mulighed for at motivere sit forslag til en fællessauna under pkt. 8.

Ad 8. Forslag fra bestyrelsen om fællessauna i byggefelt på fællesafdelingen

Thomas Frisendal fra bestyrelsen motiverede bestyrelsens forslag.

Da medlemmerne allerede havde kommenteret bestyrelsens forslag, blev det mest vidtgående (bestyrelsens forslag) sat til afstemning. Der ville kun blive stemt om Viggo Christiansens forslag, såfremt bestyrelsens for-slag ikke blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med et stort flertal.

Viggo Christiansen forslag faldt derfor.

Ad 9. Budget 2014/15, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen fore-slår kontingent på 600 kr. årligt (stigning på 100 kr.) og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr.

Formanden gennemgik budgettet for 2014/15, hvor formanden særligt fremhævede, at der var afsat 2 mio. kr. til den nye sauna, at det var et budgettal efter bedste vurdering pt. og derfor kunne beløbet blive større el-ler mindre, at der også var afsat til rimelig vedligehold. Der var foreslået en årlig kontingentstigning på 100 kr., da der ville komme større udgifter til etableringen af en sauna i herre- og dameafdelingen og til løbende vedligeholdelse.

I forhold til venskabsbesøg blev det præciseret, at angivelsen af 0 kr. for denne post i budgettet ikke betød, at der ikke skulle bruges pengene hertil. Omkostningerne var dog ofte af mindre omfang, hvorfor udgiften kunne holdes inden for rammerne i budgettet.

Budgettet, det årlige kontingent på 600 kr. og indmeldelsesgebyret på 800 kr. blev vedtaget med stort flertal. 1 stemte imod budgettet og stigningen i det årlige kontingent, mens 1 stemte blankt.

Ad 10. Valg af kasserer. Nicolas Barnstein modtager ikke genvalg. Thomas Frisendal modtager valg som kasserer

Thomas Frisendal stillede op som kasserer og blev valgt uden modkandidater og med applaus.

Ad 11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Per Nørgaard Andersen stillede op som sekretær for en 1-årig periode, og Jørn Johansen stillede op som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Både Per Nørgaard Andersen og Jørn Johansen præsenterede kort sig selv.

Da der ikke var nogen modkandidater, blev Per Nørgaard Andersen og Jørn Johansen valgt ind i bestyrelsen med applaus.

Ad 12. Valg af herrerepræsentant. Jan Houmann modtager genvalg

Jan Houmand blev valgt som herrerepræsentant uden modkandidater og med applaus. Jan Houmand blev med ændringen af vedtægter således den sidste herrerepræsentant.

Bestyrelsen består herefter af

Kirsten Monrad Jensen, formand
Thomas Frisendal, kasserer
Thomas C. Trier
Kirsten Bech
Jan Houmand
Jørn Johansen
Per Nørgaard Andersen

Ad 13. Valg af 2 interne revisorer

Af foreningens nuværende revisorer modtog Brian Olsen genvalg, mens Sofia Denoux Maahr Hansen ikke ønskede at genopstille.

Hanne Damm stillede op som revisor.

Brian Olsen og Hanne Damm blev valgt med applaus som foreningens interne revisorer uden modkandida-ter.

Ad 14. Eventuelt

Der var enkelte bemærkninger og en opfordring fra bestyrelsen til at hjælpe med fester. Det blev af et med-lem bemærket, at det havde været en fornøjelse at deltage på generalforsamlingen.

Formanden takkede Nicolas Barnstein for hans store engagement som kasserer og bestyrelsesmedlem.

Dirigenten takkede for en god generalforsamling kl. 22.20.

Dirigent: Advokat Knud-Erik Kofoed

Formand: Kirsten Monrad Jensen

Referent: Advokatfuldmægtig Sarah Fisker Vissing

Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys 3. juni 2014

Tilstede: Kirsten Monrad (KM), Kirsten Bech (KB), Jan Houmand (JH), Thomas Trier (TT), Per Nørgaard Andersen (PA), Jørn Johansen (JJ) og Thomas Frisendal (TF). Mødet fandt sted på Helgoland

1. Valg af ordstyrer og referent

TT blev ordstyrer og TF referent.

2. Orientering af de to nye bestyrelsesmedlemmer

Den øvrige bestyrelse hilste de to nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og vi fik en god snak om bestyrelsesarbejdet, opgaverne osv.

3. Henvendelse fra Eva Jordy, herunder xgf mv

Bestyrelsen har (efter lang tid) modtaget en henvendelse fra Eva Jordy, som ønsker sin eksklusion prøvet på en ekstraordinær generalforsamlingen (efter de gamle vedtægter). Høring og svar fra Eva Jordy blev oplæst og kommenteret. Sagens grundlag blev drøftet igen. Bestyrelsen fastholder at ekskludere Eva Jordy.

Ekstraordinær generalforsamling om eksklusionen indkaldes hurtigst muligt. (Datoen er senere fastsat til den 18/6 kl 19 på Loftet, Øresundsvej 4).

4. Status fællessauna

Fællessauna møde med arkitekten blev afholdt den 28/5. Arkitekten laver nu et forslag, der kombinerer det bedste af udkast 1 og udkast 3. Næste møde 27/6 kl 9 på Helgoland. Kontraktudkast er under udarbejdelse. 80 % af enterprisen er tømrer, 10 % el, 10 % VVS. Bestyrelsen skal ikke være udførende i byggeprojektet. Vi indhenter priser fra sammenlignelige saunaprojekter andre steder. Vi vil evt. få en udtalelse fra en rådgiver om pris osv. Vi afventer den mere detaljerede prisberegning inden aftaleindgåelse.

5. Gensidig orientering

Radio 24*7 besøg – Jørn tager sig af dem.

Nyhedsbrev inden længe. KM laver udkast.

Kontingentopkrævningen skal forberedes. Vi laver en betalingsservice kampagne – der udloddes10 frikontingenter blandt alle, der er på betalingsservice.

Renovering af dameomklædningsrummet starter efter pinse.

6. Sommernedlukning, herunder fravær, og plan for hvornår vi starter op igen, og evt opgaver som skal varetages i sommerperioden.

Per checker situationen med vagtfirma henover sommeren. Evt. laver vi opslag om at adgang er forbudt udenfor den offentlige åbningstid og politiet kan kontaktes ved problemer.

Ingen service i juli måned – bestyrelsen holder ferie.

Referent TF.

Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 18. juni kl 19.00

Det Kolde Gys

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling
Onsdag den 18. juni kl 19.00 på
Loftet, Øresundsvej 4, 2. sal

Dagsorden
1 Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår ekstern dirigent
2 Valg af referent, bestyrelsen foreslår ekstern referent
3 Eksklusion af Eva Jordy
Bestyrelsen har besluttet at indstille Eva Jordy til eksklusion.
Eva Jordy har ønsket, at bestyrelsens indstilling afgøres på en ekstraordinær generalforsamling.

På bestyrelsens vegne
Kirsten Monrad Jensen
4. juni 2014

Der vil være medlemsregistrering og udlevering af stemmeseddel fra kl 18.30