Skitseprojektet til det nye klubhus med sauna.

Indstilling til bestyrelsen:

Til DKG´s bestyrelse ved formand Anders Hjorth

(Kopi sendt til Bygge- og indretningsudvalgets medlemmer)

Jeg er blevet bedt om at udarbejde en sammenfatning og indstilling til DKG´s bestyrelse om skitseprojektet til det nye klubhus med sauna.

Kort beskrivelse af forløbet fra 25. oktober 2010 til primo februar 2011:

Arkitekt Carsten Hoff har på baggrund af beslutningen (vedhæftet) på den ekstraordinære generalforsamling (XGF) den 25.´oktober 2010 og Bygge- og indretningsudvalgets notater udarbejdet et skitseforslag til DKG´s nye klubhus med sauna (vedhæftet, se også fotoillustration). Arkitekt Carsten Hoff gennemgik forslaget for Bygge- og indretningsudvalget den 27. januar 2011 og herunder sammenhængen med det øvrige projekt Helgoland.

Forslaget var udsendt til udvalgets medlemmer inden mødet. På mødet kommenterede udvalgets medlemmer forslaget og efterfølgende har der været udvekslet synspunkter via e-post. Sluttelig er der sket en skriftlig afstemning ja/nej til det foreliggende forslag fra arkitekten.

Bygge- og indretningsudvalget har 15 medlemmer (Michael Lidmoes er udtrådt af udvalget). 9 medlemmer har stemt ja og 6 medlemmer har stemt nej.

Indstilling til DKG´s bestyrelse

På baggrund af afstemningen er indstillingen, at bestyrelsen godkender skitseforslaget fra arkitekt Carsten Hoff for såvidt angår råhuset med vinduer, døre, rumdisponering og overdækning (overdækninger) og beder arkitekten om foretage det videre fornødne med hensyn til indhentning af byggetilladelse fra Københavns Kommune.’Indstillingen er nærmere begrundet i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Det er afgørende vigtigt at få fastlagt, i hvilket omfang det påtænkte byggeri kan godkendes af Københavns Kommune dels som byggemyndighed dels som “grundejer”. DKG´s klubhus skal jo bygges på et lejet fundament og være en del i det større projekt Helgoland.

I den følgende sagsfremstilling beskrives projektet og de forskellige opfattelser nærmere.

I det væsentligste er forslaget i overensstemmelse med udvalgets oplæg (stor østvendt sauna, sydvendt adgang, god udsigt fra klublokale og sauna). Carsten Hoff kan ikke anbefale en forsænkning af saunahjørnet (punkt 5 i 13 punkt-listen fra XGF). Det begrundes med øget risiko for bygningsbeskadigelser nedefra p.gr.a. bølgeslag og isskruninger.

(Se listen over byggeudvalgets punkter godkendt ved ekstraaordinær generalforsamling her.)

Det vil sandsynligvis også betyde, at Københavns Kommune vil nægte at godkende bygningen, fordi forsænkningen også vil givet en øget risiko for beskadigelser af bygningens fundament, som Københavns Kommune ejer.

Det forsænkede hjørne mister i øvrigt også sin indlysende fordel, når det oplyses, at saunaovnen skal placeres så tæt på indgangsdøren som muligt af hensyn til god varmefordeling i saunaen.

(Nej-stemmerne er mere eller mindre uenige i dette punkt)

Carsten Hoff anbefaler, at overdækningen bibeholdes mod øst (punkt 3 i vor 13 punkt-listen fra XGF). Carsten Hoff har illustreret på en skitse, hvor lidt den påvirker udsigten fra saunaen mod øst. Udsigten mod syd påvirkes naturligvis ikke. Skitsen blev udleveret på mødet den 27. januar.

(Skitsen kan ses her)

Fordelen ved overdækningen er jo, at den giver læ for vind og regn, skyggemulighed. Under overdækningen kan desuden anbringes knager til håndklæder, kåber, m.v.. Carsten Hoff begrunder overdækningen i sammenhæng med det meget lille vindfang, som bevidst er gjort så lille, at håndklæder, kåber, m.v. ikke kan anbringes her, men under overdækningen. De fleste vil foretrække, at andres håndklæder, kåber, m.v. er lidt på afstand af, hvor man selv færdes. Der er også et hygiejneaspekt i overdækningen. Lille vindfang (sammenlignet med stort vindfang) frigiver desuden areal til bygningens øvrige rum.

Det må erkendes, at man ved den rigtige placerering i saunaen kan se mere himmel fra saunaen mod øst uden overdækning. Denne begrænsning af udsynet til himmelrummet skal afvejes mod fordelene ved overdækningen.

(Nej-stemmerne er mere eller mindre uenige i dette punkt og lægger stor vægt på direkte udsyn til himlen)

Carsten Hoff har tilført projektet en “ny dimension”. Som situationen er i øjeblikket, økonomisk, for landets kommuner og også Københavns Kommune, har det nok lange udsigter, at Helgoland færdigbygges for kommunale kroner. Derfor foreslår Carsten Hoff, at hullet mod vest overdækkes delvis med plankedæk og en overdækning tilsvarende den østvendte overdækning. Det kan være en midlertidig foranstaltning, men det kan også være en permanent overdækning til omklædning for bl.a. sommergæster. DKG vil i givet fald få en vestvendt overdækning i tilknytning til klublokalet, som kan få stor betydning for udviklingen af det sociale element i DKG. Københavns Kommune må være interesseret i denne del af projektet af hensyn til Helgolands sommergæster.

(Alle er enige i, at dette bør fremmes)

I Carsten Hoffs forslag er møbleringen af saunaen traditionel (punkt 6, 7 og 10 i 13 punkt-listen). Der er bænke i to niveauerlangs bagvæggen og væggen mod klublokalet og bænk i ét niveau under vinduet langs den østvendte væg. Saunaovnen er placeret tæt på døren ved den sydvendte væg.

Møbleringen af saunaen, møblering og aptering af klubhuset, valg af materialer til husets indre kan afvente mere udvalgsarbejde. Det influerer ikke på næste skridt, som drejer sig om byggetilladelse til råhuset.

(Alle er enige heri, vistnok)

Nogle Nej-stemmer er uenige i arkitekt Carsten Hoff´s disponering af facaden og mener, at vinduet i sydfacaden til saunaen skal være større.

Arkitekten har udtrykt bekymring om de store vinduesarealer, der allerede er indbygget i skitseforslaget, p.gr.a. stort elforbrug til opvarmning, især til saunaen, og har i den forbindelse luftet muligheden for kompensation ved opsætning af solbatterier på taget.

Den næste fase omkring byggetilladelsen skal afklare Københavns Kommunes syn på bygningens energiforbrug og eventuelle kompenserende og begrænsende foranstaltninger.

Desuden har der været tanker fremme om skydedør til klubhuset. Dette er udelukket, da dørene både til sauna, vindfang og klubhus er “flugtveje” altså døre, der skal kunne skubbes op indefra og åbne udad.

Det skal desuden nævnes, at nogle Nej-stemmer er særdeles utilfreds med udvalgets arbejdsform efter XGF og især efter mødet den 27. januar. Disse Nej-stemmer havde foretrukket flere dialog-møder.

Der er desuden fremkommet den påstand bl.a. på DKG´s hjemmeside, at det foreliggende skitseforslag fra arkitekt Carsten Hoff er i uoverensstemmelse med XGF´s beslutning. Det er en urigtig påstand.

Skitseforslaget er helt i overensstemmelse med XGF´s beslutning. Der henvises til punkt 11 i 13 punkt-listen.

Afstemningen har været åben.

Følgende har stemt ja: Jan Fischer, Niels Kolbye, Anders Hjorth, Jørgen Melskens, Preben

Poulsen, Viggo Christiansen, Jan Houmand, Bent Jørgensen og Jørn Johansen, i alt 9 ja-stemmer.

Følgende har stemt nej: Roar Rasmussen, Christian Buhl Clausen, Jonathan Weidinger, Kirstine Theilgaard,

Kitty Bendixen og Niels Levin Olsen, i alt 6 nej-stemmer.

Med venlig hilsen

Jørn Johansen – medlem af Bygge- og indretningsudvalget