Referat fra ekstra-ordinær generalforsamling 25. oktober 2010

Download som .PDF her…

Referat fra ekstra-ordinær generalforsamling mandag 25. oktober 2010 kl. 19.00 på Loftet
Dagsorden
1 Velkomst
2 Valg af referent
3 Valg af dirigent
4 Forslag om bygning og indretning af bygning
5 Forslag om budget på 1. million i byggebudget til bygning af huset.
6 Evt.
Ad 1: Lis Meyer blev valgt som referent.
Ad 2: Ole Plougmann blev valgt som dirigent.
Ole konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Efter generalforsamlingens godkendelse
af dagsordenen gik man over til punkt 4.
Ad4: Jørn fra byggeudvalget gennemgik først en kort beskrivelse af planerne for Nyt Helgoland og
oplyste om det hidtil bebyggede af den oprindelige plan.
Derefter gik man over til Indretnings- og byggeudvalgets forslag til den nye sauna og fællesrum.
Jørn oplyste om, at bestyrelsen havde nedsat et Indretnings- og byggeudvalg bestående af 16 DKGmedlemmer,
som havde afholdt i alt 4 møder á ca. 2 timer, hvor udvalget i detaljer havde
gennemgået især udformningen af den nye fællessauna.
Alle referaterne fra møderne ligger nu på DKG-hjemmesiden takket være Roar og Kitty. Hvis man
er interesseret kan man læse dem her. Se også bilag.
Der er tale om et nyt fælleshus på samlet 48 m2 med en fællessauna på i alt 18. m2, altså lidt større
end de nuværende saunaer, og 30m2 klublokale.
Selve fællessaunaen omfatter bænke i 3 niveauer saunaovnen i hjørnet, 2 vinduer, et til øst og et til
syd.
Der er plads til 21. mennesker, idet der er afsat plads til stående personer også
Derefter fulgte en beskrivelse af udsigten ud over Øresund, alt efter hvilken størrelse vinduer som
blev valgt.
Den endelige placering af vinduerne er endnu ikke fastlagt. Byggeudvalget arbejder videre med
forslaget. Tagudhænget på huset er droppet af hensyn til lysindfaldet, og begge døre i huset vender
mod syd. På den måde adskiller bygningen sig en lille smule fra de øvrige 2 vi har i forvejen.
Før det endelige udkast kan foreligge skal arkitekten med på råd og Københavns Kommune skal
godkende råhuset.
Derefter var der spørgsmål fra salen:
Jørn spurgte hvorfor kun 18 km2 fællessauna?
Jonathan ville gerne vide, hvem der skulle betale for meditationshusets opførelse.
Jørn oplyste, at størrelsen af fællessaunaen er fastsat af Indretnings- og byggeudvalget og med 16
siddepladser og 6 ståpladser så må saunaen sammen med de 2 midlertidige saunaer kunne dække
behovet indtil vi får opført de 2 panoramasaunaer som er med i den oprindelige plan.
Desuden har DKG brug for et fælleslokale af en vis størrelse til samvær for medlemmerne efter
badet og også til at få nogle af vore gamle ting og sager ophængt og som fortæller foreningens lange
historie fra 1929.
Med hensyn til meditationshuset, så er det ikke finansieret endnu. Da det er med i den oprindelige
plan for Amager Helgoland så er det Københavns Kommunen der skal betale for opførelsen, hvis
ikke meditationshuset kan blive privat sponsorfinancieret.
Jørn var stadig i tvivl omkring størrelsen af fællessaunaen, som skulle være så stor på bekostning af
fællesrummet, men det er stadigvæk en afgørelse som er truffet i udvalget
Inge Merete ønskede bedre trapper i stedet for fællesrum og sauna.
Annelise synes at vi skulle give afkald på klubhuset til fordel for noget som forbedrede vores
badeforhold og det gjorde jo bl.a. saunaen.
Anders oplyste hertil, at foreningen havde stærkt brug for et fællesrum, hvor DKG-medlemmerne
igen fælles kunne sidde og hygge sig lidt efter badningen og møde hinanden på tværs af den
kønsopdelte forening. Samtidig mangler DKG et sted til alle vores gamle ting og sager.
Annette oplyste, at vi altid havde haft fælleslokaler på Det gamle Helgoland havde vi en Kongressal
vi fælles kunne mødes i.
Desuden skal der i forlængelse af vores nye klubhus bygges fællesomklædning for offentligheden,
hvor vi håber at kunne lægge billet ind til brug for tiden udenfor åbningstiden, således at vi på den
måde også får omklædning til den nye fællessauna.
Tom spurgte hvad forskellen på rigtige saunaer og midlertidige saunaer var.
Hertil kunne Anders oplyse, at de 2 midlertidige i dame- og herreafdelingen var opført med mindre
isolering og luftventilation som en nødløsning, fordi de to rigtige panoramasaunaer ikke endnu er
opført efter planen for det samlede Amager Helgoland.
Villy ville gerne vide hvorfor man ikke byggede fælleshuset helt ud til vandet.
Jørn oplyste hertil, at DKG kun kan bygge indenfor de dertil afstukne byggefelter som er planlagt i
den oprindelige plan for Amager Helgoland, som er vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation.
Ole så gerne at man fjernede træet mellem vinduerne, så vi fik endnu mere udsyn.
Jørn kommenterede hertil, at vinduernes placering og størrelse stadigvæk var til diskussion, og en
løsningen herpå skulle findes sammen med arkitekten og Københavns Kommune.
Der blev også forespurgt, hvorvidt udvalget havde overvejet vinduer i taget eller om vinduerne ikke
kunne komme helt op til loftet.
Tagvinduer kan ikke lade sig gøre og der er en grænse for vinduernes størrelse.
Kirstine fortalte at vinduerne var blevet diskuteret meget i udvalget og at der også var et forslag
med rundstok i hjørnet.
Lola spurgte om udvalget havde taget vejrguderne med på råd i planlægningen. I den tid Lola havde
været medlem af DKG, så havde vinterstormene stille og roligt taget en bid af Helgoland hvert år,
Jonathan gik ind for at vi fik runde vægge i saunaen, men også her er detailplanlægningen ikke
endeligt på plads.
Der blev herefter stemt om opførelsen af en bygning i den pågældende størrelse med opdeling som
forevist.
Forslaget blev vedtaget med stort flertal, dog stemte 5 imod og 4 undlod at stemme.
Dirigenten konstaterede at forslaget fra Indretnings- og byggeudvalget var vedtaget
Ad 5: Her var det af bestyrelsen foreslået vedtagelse af et byggebudget på op til 1.000.000 kr. til
opførelse af en ny bygning på 48 m2
Jørn forklarede at råhuset nok ville sluge 500.000 – 700.000 tusinde og indretning og
Sauna sagtens kunne løbe op i 200.000 – 300.000 .
Det tidligere byggeri af 2 råhuse til damer og herrer med efterfølgende indretning af de midlertidige
saunaer var jo løbet op over 2. mil. kr.
Jørgen foreslog på Indretnings- og byggeudvalgets vegne, at DKG skulle bruge nogle bedre
materialer denne gang, fordi vores nuværende omklædningsrum hverken kunne tåle vand eller skidt
på gulvet og at det allerede havde været nødvendigt med linoleum på trægulvet i herrens
omklædningsrum.
Niels Smed kunne stadig ikke forstå, hvordan sådan et træskur på 48 m2 kunne løbe op i en million
og han efterlyste byggeregnskabet for det første byggeri så man kunne følge udviklingen.
Kitty ville også meget gerne se byggeregnskabet for de sidste huse, hvis hun skulle kunne stemme
for bevilling af 1.000.000 til nyt byggeri.
Preben forklarede Kitty og Niels, at bestyrelsen intet havde at skjule og regnskabet havde været
fremlagt på Helgoland og godkendt.
Kassereren følte sig presset tidsmæssigt og derfor ikke mente han var forpligtet til igen skulle finde
de gamle bilag frem. Kirsten Monrad og Niels Hald havde, som lovligt valgte revisorer i DKG på
medlemmernes vegne, godkendt alle bilag i den tidligere byggesag. I øvrigt var byggeregnskabet
alle fremlagt og vedtaget i regnskaber på de forskellige ordinære generalforsamlinger op til 2010.
Klaus mente at der skulle byggestyring til på det nye byggeri, så man løbende kunne finde ud af,
hvad det kostede.
Søren mente, at når man havde valgt en bestyrelse så måtte man også have tillid til den.
Brille-Jan mente at man måtte kikke fremad og ikke blive ved at dvæle ved det gamle.
Kassereren lovede tlsidst, at repræsentanter for Byggeudvalget kunne få indsigt i det gamle bilag i
byggeregnskabet fra de tidligere opførte huse og man gik derefter over til afstemning.
Herefter blev forslaget om at bruge op til en million på et nyt med klubhus og fællessauna vedtaget
med et stort flertal, dog stemte en imod og 3 undlod at stemme.
Dirigenten kunne så konstatere, at bestyrelsens forslag var endelig vedtaget og opførelsen af huset
kunne påbegyndes.
Ad 6: Dirigenten påpegede, at der under eventuelt ikke kunne tages beslutninger.
Anni Hedward forespurgte om man ikke kunne gøre noget ved trapperne på Amager Helgoland.
Kitty spurgte til det nye låsesystem
Kirstine fortalte at hun havde en god ide med hensyn til trapper.
Anders svarede, at bestyrelsen i lang tid havde diskuteret trapper på Helgoland og bragt sagen op i
Forvaltningen. Det er stadigvæk Københavns Kommune, der vedligeholder og fornyer
udenomsarealerne på Amager Helgoland, og DKG skal derfor passe på hvad vi begiver os ud i af
økonomisk og juridiske forpligtelser på badeanstalten. Med hensyn til elektronisk låsesystem
arbejder bestyrelsen på, i samarbejde med Forvaltningen, at indføre elektroniske låse på alle døre i
forbindelse med indvielsen af den nye fællessauna og klubhus.
Jørn spurgte om ikke rengøringen på herreafdelingen kunne blive bedre.
Bestyrelsen arbejder på at styrke rengøringen på herreafdelingen med en hjælper.
Til sidst var der en klar stemning for, at hvis der blev overskud på byggekontoen, så skulle pengene
gå til forbedring af trapperne.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.08
Ole Plougmann Anders Hjorth
Dirigent Formand