Referat fra bestyrelsesmøde 24. marts 2011

 Dagsorden

  1.  Siden sidst
  2.  Regnskab , medlemstal og budget (Konvensusregnskabet  fremlægges.
  3.  Indkaldelse til generalforsamling 12. Maj 2011 og udsendelse af  Gysernyt
  4. Nyt fra dame- og herrerepræsentanter
  5.  Status på nybyggeriet

 

Ad 01

Der har været generalforsamling i Foreningen Fugl og Fisk, hvor foreningen er medlem og Preben fra bestyrelsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Der vil derfor igen blive arrangeret en tur til Saltholm efter først til mølle princippet men denne gang muligvis med 2 både.

Det er med stor beklagelse vi i foreningen må konstatere at vores mangeårige medlem, bedst kendt som sanger Christian desværre er afgået ved døden.

Hvad angår vores uheldige vinterbader, så har en pårørende anmodet om fuldstændig fred for al kontakt fra medlemmer af DKG, da den forulykkede skal have fuldstændig ro for at komme sig efter drukneulykken. Af samme grund har den pårørende også valgt at melde ham ud af DKG og sagen må derfor betragtes som formelt afsluttet. Bestyrelsen henstiller til alle medlemmerne om at respektere de pårørendes beslutning.

AD 02

Jørgen fremlagde et foreløbigt regnskab for 2010-2011, som er blevet bogført i det nye finanssystem Conventus. Det ser foreløbigt fint ud og resten af bilagene for 2011 skal nu bare bogføres og regnskabet kan afsluttes pr. 31. marts.

Der er stadigvæk over 200 restanter som ikke har betalt kontingent for 2010/2011. Den 1. April 2011 bliver restanterne slettet fra medlemskartoteket og betragtes ikke længere som medlemmer af DKG. Skulle nogen mene at de har indbetalt, så er det vigtigt at vi får en henvendelse for vi har nogle uanbringelige indbetalinger, og så kan der jo desværre ske fejl.

 Det gør så at foreningen DKG består af ca. 2000 aktive betalende medlemmer pr. 31. marts 2011. Der er en venteliste på små 100 potentielle medlemmer som meget gerne vil ind i foreningen.

AD 03

Der skal indkaldes til vores årlige ordinære generalforsamling den 12. Maj 2011 og samtidig udsendes et Gysernyt.

Kasserer Jørgen Melskens har af personlige årsager valgt at trække sig i utide, så der skal som ekstraordinært vælges en kasserer for 1 år.

De andre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 4 er på valg er alle villige til genvalg.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsam-lingen.

AD 04

 Der har længe været et udtalt ønske om at der arrangeres såkaldte Saunagus arrangementer, så bestyrelsen vil nu tillade 4 forsøg hermed. Der vil blive opsat meddelelse om hvor og hvordan på Helgoland        

AD 5

Der er nu indhentet tilbud på elektroniske nøglesystemer og Københavns Kommune er ved at gennemgå dem, da de jo skal være med til at finansiere systemet. Derefter skal det undersøges om systemet kan samkøres med foreningens nye bogførings-system Konventus, hvilket er vigtigt hvis foreningen skal have maksimal udnyttelse af administrationssystemet.

AD 6

Der er nu indgået formel aftale med arkitekt Carsten Hoff om at påbegynde ansøgning om byggetilladelse, gennemførelse af licitation og tilsyn med byggeriet af råhuset til klubhus og fællessauna. Der er blevet tilknyttet en energikonsulent til opgaven.

Licitationen forventes afsluttet inden udgangen af juni 2011 og byggeriet forventes at stå færdigt til december 2011. Arkitekten budgettere med en byggepris på omkring 1 mil. kr., men lad os se hvad licitationen siger når tilbudene er inde.

Jørgen oplyser, at DKG p.t. har en formue på 1.3 mil. kr. så vi kan betale det planlagte byggeri kontant uden brug af næste års kontingentindbetaling.

Bestyrelsen kan konstatere et stadigt stort ønske blandt mange DKG-medlemmer omkring panoramaudsigt i saunaerne.

Da den planlagte fællessauna er beliggende på det lejede areal får den ikke direkte panoramaudsigt over Øresund mod øst, men der er alligevel en flot havudsigt.

Det vil derfor være formålstjenligt at foreslå den forekommende ordinære generalforsamling, at bestyrelsen påbegynder forhandlinger med Københavns Kommune om etablering af de planlagte rigtige panoramasaunaer på henholdsvis dame- og herreafdelingen med glas fra gulv til loft.

Erfaringsmæssigt tager det over et år at få de formelle forhandlinger igennem Forvaltningerne i København og endelig godkendt på Rådhuset, hvis kommunen overhovedet vil forhandle. Det vil sige, at et eventuelt byggeri tidligst kan iværksættes vinteren 2012/2013. Det vil sige, at der kommer to års kontingentindtægter ind og to rigtige panorama er også inden for økonomisk rækkevidde ud over vi bygger fællessauna og klubhus.

AD 07

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 3. Maj 2011. Evt. forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen burde da være kommet ind.

Der afholdes et ekstra pakkemøde den 6. april 2011, hvor vi skal have gjort udsendelsesmateriale klar.