Referat: Bestyrelsesmøde 8.januar 2019

Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys den 8. januar 2019
Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet.
Referent: Troels

1. Dåb den 2. februar 2019
Der er godt styr på arrangementet.
Opslag er kommet op.
Musikken er bestilt.
Hele Sundby Sejl er reserveret.
Morgenholdet og diverse gusmestre er adviseret.
Dorrit og Kirsten Bech sender kørerplanen for arrangementet til bestyrelsen.
Vi inviterer kun få andre vinterbadeklubber pga. pladsproblemer, til at deltage i festen med 1-2
bestyrelsesmedlemmer.
Der bliver et 90 års jubilæumsindslag.

2. Opfølgning på karrusel og bog
Vi mangler fortsat at tilladelse til at sætte karrusellen op.
Bogen er lidt forsinket. Der er brug for lidt mere tid til at redigere den færdig.
Kirsten Monrad har kontakt med redaktøren om processen. Troels hjælper gerne til med at læse
afsnit igennem.

3. Anvendelse af afdelingerne til sommer
Bestyrelsen havde en helt indledende diskussion af muligheder baseret på sidste sommers
erfaringer. Punktet diskuteres videre på kommende bestyrelsesmøder i foråret.

4. Svar på henvendelser og andre diverse
Vi laver en selvstændig postkasse, hvor man kan tilkendegive interesse i at blive medlem. Formål at
prøve at prøve at afdække, hvor stort ønsket er om at blive medlem af DKG. Rasmus kommer med
forslag til navn på postkassen.

Der er kommet henvendelse om energiforbruget. Troels skriver svar med udgangspunkt i den
generelle indsats for at ændre energiproduktionen til vedvarende energi.

Der har været henvendelser omkring for meget snak i sauna. Bestyrelsen fastholder, at der gerne må
tales i saunaerne, men man skal tages hensyn til andre og samtalerne bør være inkluderende. Ikke
cafesnak.

Der har været klager over at børn har været taget med på afdelingerne. Det markeres tydeligere, at
børn ikke må medtages på herre og dameafdelingen, og at børn er velkomne på fællesafdelingen om
søndagen fra kl. 9-14.

Rasmus skriver svar på en henvendelse, der er kommet om forsøgsordningen i januar-februar om
den store sauna inde på herreafdelingen.

Per undersøger om der kan sættes et elektronisk infoboard op med skiftende nyheder, herunder
regler der synes at være gået lidt i glemmebogen.

Kontortiden den 2. februar flyttes til den 9. februar på grund af dåben.

90 års arrangement den 30 marts bygges op omkring aktiviteter ude på Helgoland, hvor der bliver
adgang til hele badeanstalten for alle medlemmer. Per laver skitse til dagen til det næste
bestyrelsesmøde den 29. januar 2019.

5. Generalforsamling 2019
Generalforsamlingen skal ligge slut maj af hensyn til vedtægter og afslutningen af regnskabet.
Bestyrelsen går efter den 28. maj, datoen cleares med dirigenten.
Der var stemning for igen at bruge Gerbrandskolen, der havde lyse og luftige lokaler.
Der er formandsvalg i år. Derudover er Per, Rasmus og Kirsten Bech på valg.
Medlemmer der overvejer at stille op kan kontakte Dorrit eller Troels for at høre om, hvordan det er
at sidde i bestyrelsen.

6. Eventuelt
Det virker som om, at bestyrelsens pointering af, at Kongressen primært er beregnet til et socialt
mødested for medlemmer, har båret frugt.