Referat af ordinær generalforsamling i Det Kolde Gys 27. maj 2014

Referatet fra den ordinære generalforsamling er tilgængelig her i PDF-format: DKGReferatGF2014 (Kræver Adobe Reader).

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DET KOLDE GYS (DKG) DEN 27. MAJ 2014

Den ordinære generalforsamling 2014 i Vikingeforeningen Det Kolde Gys blev afholdt i Amager Bio og startede kl. 19.00. Der mødte 163 medlemmer op.

Der var følgende dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 4 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af årsregnskab 2013/14
6. Forslag fra bestyrelsen om nye vedtægter
7. Forslag fra Viggo Christiansen om fællessauna mellem herre- og dameafdelingen
8. Forslag fra bestyrelsen om fællessauna i byggefelt på fællesafdelingen
9. Budget 2014/15, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen foreslår
kontingent på 600 kr. årligt (stigning på 100 kr.) og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr.
10. Valg af kasserer. Nicolas Barnstein modtager ikke genvalg. Thomas Frisendal modtager valg som kasserer
11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
12. Valg af herrerepræsentant. Jan Houmand modtager genvalg
13. Valg af 2 interne revisorer
14. Eventuelt

Den ordinære generalforsamling blev indledt med en fællessang under ledelse af morgenholdet.

Derefter bød formand, Kirsten Monrad Jensen, velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Knud-Erik Kofoed som dirigent. Advokat Knud-Erik Kofoed blev valgt som dirigent uden modkandidater og med applaus.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til § 8 i foreningens vedtægter, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Ad 2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog advokatfuldmægtig Sarah Fisker Vissing som referent. Advokatfuldmægtig Sarah Fisker Vissing blev valgt som referent uden modkandidater og med applaus.

Herefter bad formanden medlemmerne om med et minuts stilhed at mindes Vagn Hansen, Jørn Rosenkjær, Cathrine Schwarts, Troels Bjerre Nielsen og Bente Miller, som var gået bort inden for det seneste år.

Dernæst blev tolv 25-års jubilarer og Finn Højlunds 40 års jubilæum nævnt. De tre jubeldøbte Niels Ejegod, Preben Neptun og Anders Emeritus og 50-års jubilar, Birthe Petersen, som alle var til stede, blev hyldet. An-ders Emeritus blev valgt som ceremonimester med applaus.

Ad 3. Valg af 4 stemmetællere

Lars, Anders, Karen og Runa blev valgt som stemmetællere.

Ad 4. Bestyrelsens beretning

Formanden henviste indledningsvist til den omfattende skriftlige beretning, som var udsendt til alle og berettede herefter overordnet om begivenhederne i det forløbne år, hvor åbenhed, fællessauna og foreningens fremtid havde været de tre hovedoverskrifter.

DKG havde budt velkommen til ca. 1.000 nye medlemmer, og som noget nyt havde bestyrelsen indført et obligatorisk introduktionsforløb. Der var kommet mange positive tilbagemeldinger på introforløbet.

Bestyrelsen havde omkring årsskiftet måttet erkende, at de ikke kunne arbejde videre på de ideer og tegnin-ger til ny fællessauna, som var blevet vist på den ordinære generalforsamling 2013. Bestyrelsen har derfor fået udarbejdet et nyt forslag til en fællessauna placeret i byggefeltet vest for fælleshuset.

Bestyrelsen havde i det forgangne år gjort en stor indsats for at fremtidssikre foreningen og få medlemmerne til at bakke op om foreningen. Der har således været afholdt flere sociale arrangementer, orienteringsni-veauet er højt, selvadministrationen er blevet udbygget, og bestyrelsen har lavet forslag til nye vedtægter.

Der var herefter mulighed for at kommentere årsberetningen. Der kom stor ros til bestyrelsen.

Der var bemærkninger til det voksende antal medlemmer, men formanden forsikrede om, at foreningens faciliteter ville bliver udbygget, således at foreningen havde mulighed for at bevare åbenheden.

Årsberetningen fra formanden blev derefter taget til efterretning med applaus.

Ad 5. Godkendelse af årsregnskab 2013/14

Nicolas Barnstein fremlagde årsregnskabet for 2013/14, som udviste et overskud på 881.946 kr.

Byggeomkostningerne var lidt højere end budgetteret, da der bl.a. var blevet etableret nye trapper samtidig med, at der havde været udgifter til arkitekter. Det samme gjorde sig gældende for omkostningerne til repa-rationer, da der var kommet ny beklædning på i saunaerne.

Der var kommentarer til udgifterne til etablering af trapper, da det tidligere havde været Københavns Kom-mune, der havde afholdt omkostningerne hertil. Nicolas Barnstein forklarede, at bestyrelsen havde lavet en aftale med TeamBade om foreningens betaling af nogen af udgifterne for at fremskynde etableringen.

Enkelte medlemmer udtalte kritik af, at der alene var foretaget en stikprøvekontrol fra revisors side. Både foreningens ene revisor og formanden forsikrede om, at der var foretaget tilstrækkelig kontrol, ligesom kon-tingentindtægterne var afstemt.

Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen om nye vedtægter

Formanden fremlagde forslaget til nye vedtægter og forklarede kort om fremgangsmåden ved udarbejdelsen af de nye vedtægter.

Formanden fremhævede de nye bestemmelser i vedtægterne, som bl.a. indebar afskaffelse af herre-/damerepræsentanter i bestyrelsen, krav om tilslutning fra mindst 50 medlemmer ved fremsættelse af forslag på generalforsamlingen samt en bestemmelse om, at medlemmer først er valgbare til bestyrelsen efter to års medlemsskab. Bestyrelsen lagde op til en samlet revision af vedtægterne og opfordrede derfor medlemmer-ne til at stemme for de nye vedtægter, som de forelå.

Forslaget til nye vedtægter blev herefter drøftet, og der var overordnet set positive tilbagemeldinger.

Indholdet af § 7, stk. 5 og stk. 12 gav dog anledning til en længere diskussion, da en stor del af de fremmød-te medlemmer anså kravet om, at et forslag skal være stillet af mindst 50 medlemmer, for at være urealistisk højt og et dårligt signal, når bestyrelsen fremhæver åbenhed som kendetegnende for foreningen.

Derudover blev udformningen af § 5, stk. 2, nr. 2 og 3 diskuteret, da enkelte medlemmer var i tvivl om, hvad ”dårlig opførsel” indebar, ligesom det blev bemærket, at nr. 3 kunne slettes, da den var omfattet af nr. 2.

Formanden rundede forslaget af med kommentarer til de bemærkninger, der var kommet, og tilkendegav, at bestyrelsen ville drøfte ændringsforslagene under pausen. Formanden nævnte bl.a., at kravet om de 50/25 var begrundet i, at en generalforsamling kun skulle bruge tid på forslag, som havde en rimelig chance for at blive vedtaget.

Der blev herefter holdt et kvarters pause.

Bestyrelsen meddelte herefter, at der skulle stemmes separat om kravet til antallet af medlemmer angivet i § 7, stk. 5 og stk. 12. Bestyrelsen foreslog, at der skulle stemmes om at bevare § 7, stk. 5 og stk. 12 som an-givet i udkastet med krav om 50 medlemmer og 25 fremmødte eller om antallet skulle nedsættes, så der herefter var krav om 30 medlemmer og 20 fremmødte.

Der blev stemt om det mest vidtgående forslag først, som var 50/25, og derefter blev der stemt om forslaget på 30/20.

50/25 – 57 medlemmer stemte for.
30/20 – 82 stemte for.

Da forslaget alene krævede simpelt flertal for at blive vedtaget, blev udformningen af § 7, stk. 5 og stk. 12 i forslag til nye vedtægter herefter ændret.

Derefter blev de nye vedtægter sat til afstemning med ændringen i § 7, stk. 5 og stk. 12. De nye vedtægter kunne i henhold til § 10 i de eksisterende vedtægter vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer.

De nye vedtægter blev vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne, 9 stemte imod og 4 stemte blankt. De nye vedtægter vil blive bekendtgjort på foreningens hjemmeside snarest. De nye vedtægter er gældende fra den ordinære generalforsamlings afslutning.

Ad 7. Forslag fra Viggo Christiansen om fællessauna mellem herre- og dameafdelingen

Viggo Christiansen motiverede sit forslag om en fællessauna mellem herre- og dameafdelingen.

Formanden opfordrede medlemmerne til at stemme i mod, da foreningen nu rummede så mange medlem-mer, at medlemmerne skulle fordeles over tre afdelinger, at det ville tage pladsen fra damernes sauna, at det ville medføre en langvarig proces, og at forslaget på tidligere generalforsamlinger var blevet nedstemt.

Der var herefter en længere diskussion omkring forslaget. Bemærkningerne fra medlemmerne vedrørte tillige bestyrelsens forslag om fællessauna.

Dirigenten besluttede, at der først skulle stemmes om forslaget, når bestyrelsen havde haft mulighed for at motivere sit forslag til en fællessauna under pkt. 8.

Ad 8. Forslag fra bestyrelsen om fællessauna i byggefelt på fællesafdelingen

Thomas Frisendal fra bestyrelsen motiverede bestyrelsens forslag.

Da medlemmerne allerede havde kommenteret bestyrelsens forslag, blev det mest vidtgående (bestyrelsens forslag) sat til afstemning. Der ville kun blive stemt om Viggo Christiansens forslag, såfremt bestyrelsens for-slag ikke blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med et stort flertal.

Viggo Christiansen forslag faldt derfor.

Ad 9. Budget 2014/15, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen fore-slår kontingent på 600 kr. årligt (stigning på 100 kr.) og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr.

Formanden gennemgik budgettet for 2014/15, hvor formanden særligt fremhævede, at der var afsat 2 mio. kr. til den nye sauna, at det var et budgettal efter bedste vurdering pt. og derfor kunne beløbet blive større el-ler mindre, at der også var afsat til rimelig vedligehold. Der var foreslået en årlig kontingentstigning på 100 kr., da der ville komme større udgifter til etableringen af en sauna i herre- og dameafdelingen og til løbende vedligeholdelse.

I forhold til venskabsbesøg blev det præciseret, at angivelsen af 0 kr. for denne post i budgettet ikke betød, at der ikke skulle bruges pengene hertil. Omkostningerne var dog ofte af mindre omfang, hvorfor udgiften kunne holdes inden for rammerne i budgettet.

Budgettet, det årlige kontingent på 600 kr. og indmeldelsesgebyret på 800 kr. blev vedtaget med stort flertal. 1 stemte imod budgettet og stigningen i det årlige kontingent, mens 1 stemte blankt.

Ad 10. Valg af kasserer. Nicolas Barnstein modtager ikke genvalg. Thomas Frisendal modtager valg som kasserer

Thomas Frisendal stillede op som kasserer og blev valgt uden modkandidater og med applaus.

Ad 11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Per Nørgaard Andersen stillede op som sekretær for en 1-årig periode, og Jørn Johansen stillede op som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Både Per Nørgaard Andersen og Jørn Johansen præsenterede kort sig selv.

Da der ikke var nogen modkandidater, blev Per Nørgaard Andersen og Jørn Johansen valgt ind i bestyrelsen med applaus.

Ad 12. Valg af herrerepræsentant. Jan Houmann modtager genvalg

Jan Houmand blev valgt som herrerepræsentant uden modkandidater og med applaus. Jan Houmand blev med ændringen af vedtægter således den sidste herrerepræsentant.

Bestyrelsen består herefter af

Kirsten Monrad Jensen, formand
Thomas Frisendal, kasserer
Thomas C. Trier
Kirsten Bech
Jan Houmand
Jørn Johansen
Per Nørgaard Andersen

Ad 13. Valg af 2 interne revisorer

Af foreningens nuværende revisorer modtog Brian Olsen genvalg, mens Sofia Denoux Maahr Hansen ikke ønskede at genopstille.

Hanne Damm stillede op som revisor.

Brian Olsen og Hanne Damm blev valgt med applaus som foreningens interne revisorer uden modkandida-ter.

Ad 14. Eventuelt

Der var enkelte bemærkninger og en opfordring fra bestyrelsen til at hjælpe med fester. Det blev af et med-lem bemærket, at det havde været en fornøjelse at deltage på generalforsamlingen.

Formanden takkede Nicolas Barnstein for hans store engagement som kasserer og bestyrelsesmedlem.

Dirigenten takkede for en god generalforsamling kl. 22.20.

Dirigent: Advokat Knud-Erik Kofoed

Formand: Kirsten Monrad Jensen

Referent: Advokatfuldmægtig Sarah Fisker Vissing