Referat: Bestyrelsesmøde 4. dec 2018

Referat af bestyrelsesmøde i DKG den 4. december 2018

Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer bortset fra Rasmus
Referent: Troels

 1. Opfølgning på den praktiske organisering af urafstemninger – oplæg fra Troels

Troels’ oplæg godkendt. Troels indkalder til møde om emnet i januar eller februar. Fokus vil ligge på understøttelse af debatten. Bestyrelsen fandt, at det var vigtigt, at der blev givet nogle tidsmæssige eksempler på processen.

 1. Opfølgning på drøftelsen med gusudvalget ved Ida-Maj

Før det egentlige bestyrelsesmøde var der en drøftelse med Ida-Maj fra det nyvalgte gusudvalg.

Det nyvalgte gusudvalg består af Ida-Maj, Tanja og Sys. Der er derudover valgt tovholdere til håndtere af forskellige arbejdsopgaver f.eks. indkøb af dufte.

Følgende emner blev drøftet videre på bestyrelsesmødet:

 1. Ændring af gustider: Gusudvalget foreslog, at de sene gus tirsdag og torsdag bliver flyttet en time fra kl. 21.00-22.00 til kl. 20.00-21.00, og at der bliver lavet et ekstra fyraftensgus fredag kl. 21.00-22.00. Bestyrelsens tilsluttede sig disse forslag, således at de indføres som en prøveordning i januar-februar. Gusmestrene ved de pågældende gus bedes notere, hvor mange der ca. deltager i gusene.
 2. Oliefrie gus: Gusmestrene ønskede, at bestyrelsen skulle tage stilling til tidspunktet for de tre oliefrie gus. Bestyrelsen besluttede, at opretholde de oliefrie gus lørdag kl. 8:00-9:00 og lørdag kl. 15:00-16:00. Derudover flyttes lørdagens oliefrie gus kl. 21:00-22:00 til fredag kl. 13:00-14:00. Bestyrelsen pointerede, at disse gus ikke alene var oliefrie, men duftfrie gus. Der kan være duft i den 3. spand. Der var enighed om, at det kunne være hensigtsmæssigt at afholde et møde mellem gusmestre og en person, der havde ekspertviden om effekterne af æteriske olier.
 3. Budget: Ida-Maj spurgte ind til hvem der træffer beslutning om den konkrete anvendelse af de 40.000 kr., der er afsat til gus på budgettet. Bestyrelsen oplyste, at sædvanlige løbende driftsudgifter til gusarbejdet f.eks. indkøb af dufte, spande og lignende kan afholdes uden foregående tilslutning, mens at større ikke sædvanlige udgifter skal vendes med Dorrit, som bestyrelsens kontaktled til gusmestergruppen. Det er hensigtsmæssigt, hvis der er en person i gusmestergruppen, der har overblikket over økonomien.
 4. Køleskab til olier: Gusmestrene ønskede at få et køleskab til at stille deres olier i. Der blev drøftet forskellige mulige placeringer. Per taler nærmere med gusmestrene om den præcise løsning.
 5. Facebook: Bestyrelsen og Ida-Maj drøftede baggrund for at faceboggruppen ”Gus på det Kolde Gys”, der var blevet lukket igen efter at have været en åben gruppe i to år. Ida-Maj forklarede, at der havde været et behov for, at man kunne skrive opslag i gruppen uden at det blev delt med alle ens øvrige facebookvenner. Bestyrelsen fandt det hensigtsmæssigt, at en gruppe, der omfatter mere end 1500 medlemmer, er en åben gruppe, som alle kan læse og ikke forudsætter, at man har en facebookprofil. Bestyrelsen konstaterede, at ”Gus på det Kolde Gys” er en privat oprettet facebookgruppe, som bestyrelsen ikke har kompetencer overfor. 
 1. Bedre udnyttelse af vores saunafaciliteter

For at undersøge om man kan få en bedre udnyttelse af saunafacilliterne og for at få et sted, hvor de fra fællessegmentet kan gå hen når den store fællessauna bruges til gus, besluttede bestyrelsen, at den store sauna på herreafdelingen gøres til fællessauna i perioden kl. 17:00 om eftermiddagen til kl. 10:00 næste morgen. Begge køn kan i samme periode bade i vandet i herreafdelingen i forbindelse med saunabesøg.  Bestyrelsen tager i slutningen af februar stilling til om ordningen skal ophøre/permanentgøres/ændres. Bestyrelsen tager samtidig stilling til om den mindre herresauna skal renoveres, og evt udvides inden for de muligheder, der findes i det nuværende byggefelt, således at herrerne har adgang til en sauna i høj kvalitet, hvor der udelukkende er mænd.

 1. Dufte generelt

En række af vores medlemmer er overfølsomme over for dufte, og har henvendt sig til bestyrelsen. For at tage hensyn til hinanden indskærper bestyrelsen, at indsmøring med olier og spray med dufte fortsat sker udenfor.

 1. Dåb

Anders har lavet plan for dåben. Kirsten Bech og Dorrit mødes med Anders. Per kan hjælpe med indkøb

 1. Lille Helgoland istandsættelse

Der er behov for reparationer på træværket. Bodil får besked på, at hun gerne må starte processen.

 1. Bogprojekt

Der arbejde fortsat på bogprojektet. Det forventes sendt til opsætning i løbet af december.

 1. Brug af fællesrummet

Der har været en kraftig stigning i brug af fællesrummet til individuelle arbejdsrelaterede aktiviteter. Det er et problem, fordi det af og til har hindret at rummet er anvendt til dets hovedformål.

Hovedformålet med fællesrummet er, at det skal kunne fungere som fællessted, som socialt mødested for medlemmerne, hvor man mødes og kommer i snak med hinanden.

Derudover skal fællesrummet også bruges til at holde foreningsrelevante møder (f.eks. bestyrelsesmøder, introarrangementer, gusmestremøder, og andre møder).

Fællesrummet kan fortsat bruges til private kontoraktiviteter i begrænset omfang, men disse må ikke forhindre eller indskrænke, at fællesrummet bruges som et socialt mødested for medlemmerne. Det skal være sådan, at det er nemt at sætte sig ind i fælleshuset og at medlemmerne ikke må føle sig fortrængt eller begrænset af dem, der sidder og arbejder på deres PC.

 1. Nytårskur, kontortid januar og februar

Der holdes nytårskur kl. 14:00 den 1. januar. Per køber bobler og vand. Dorrit køber kransekage. Vi spørger Anders, om han vil holde tale.

Lis tager kontortid den 5. januar. Kirsten B og Dorrit tager kontortiden den 9. februar (kontortiden flyttes pga. dåben).

 1. Eventuelt herunder datoer for næste bestyrelsesmøder, flåden, gæstedagene

Næste bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 8. januar 2019, kl. 18.30

Tirsdag den 29. januar 2019, kl. 18.30

Tirsdag den 26. februar 2019, kl. 18.30

Flåden tages op, hvis der kommer frost, Per beder et gushold om at hjælpe.

Der sættes seddel op om hvornår der er rengøring af fællesrummet. Når der gøres rent skal man flytte sig, så rengøringsmedarbejderne kan komme til.

Den første gæstedag er gået godt. Der er kommet positive reaktioner på dem.

Efter nytår vil der komme en mulighed for at man kan tilkendegive ønske om medlemskab. Formålet er, at vi kan få en afdækning af, hvor stor den samlede efterspørgsel er efter at blive medlem af Det Kolde Gys, hvilket både kan indgå i vores egen planlægning og i vores fortsatte drøftelser med Københavns Kommune.