Referat af bestyrelsesmøde DKG 13. marts 2014

Bestyrelsesmøde i DKG 13. marts 2014 kl 18.30 til 21.00 på Helgoland

Fremmøde

Tilstede: Kirsten Monrad Jensen (KM), Thomas Trier (TT), Thomas Frisendal (TF), Jan Houmand (JH, bedre kendt som Brille-Jan), Kirsten Bech (KB), Nicolas Barnstein (NB). Ifølge NB havde JA tilkendegivet, at han ikke kom.

1. Valg af referent

TF blev valgt som referent.

2. Personsag

3. Nye vedtægter

KM og TF har udarbejdet udkast, som har været forbi advokaten. Forslaget lægges på hjemmesiden så medlemmer (per email) kan kommentere på det. Derefter afholdes et medlemsmøde hvor der indhentes yderligere kommentarer. Forslaget færdiggøres efter høringen og fremsættes som en samlet pakke på generalforsamlingen. KM gennemgik forslaget. Hovedlinjerne er at foreningen skal fungere mere effektivt, herunder generalforsamlingerne. Der var lidt debat om enkelte punkter herunder 2 års valgbarhed (NB), men bestyrelsen sender forslaget ud til høring i den nuværende form.

4. Ny fællessauna

KM refererede fra mødet i med kommunen og i saunagruppen. Kommunen har tilkendegivet at en placering på det sydvestlige hjørne ikke kan lade sig gøre pga. hensynet til livreddernes udsyn ned langs hele kysten om sommeren. En placering på det sydvestlige hjørne vil kræve en fornyet godkendelsesproces med høring osv. Det kan let forsinke projektet 1-2 år. Derimod kan projekter i de eksisterende byggefelter igangsættes med en kort godkendelsesproces.

På fællesafdelingen kan der således bygges vest for det nuværende klubhus (over det store byggefelt i hullet) samt i byggefeltet mod øst, hvor der tidligere var planer om et sansehus (det lille hul i det nedsænkede dæk).

Kommunen har også tilkendegivet, at Kystlivredningstjenesten (del af Team Bade) har til hensigt at udnytte hele byggefeltet ved indgangen til Helgoland. I alt 72 kvadratmeter, der hvor containeren og ”Springer-slottet” står i dag. Den nye bygning skal være operationelt hovedkvarter for kystlivredningen i kommunen og altså ikke blot væe af hensyn til livredderne i Amager Strandpark. Dette indebærer, at DKG formentlig kan anvende nogle af rummene i den nuværende livredderbygning, og at foreningen kan bygge ”rundt om hjørnet” til gavlen i det nuværende livredderrum. Hertil kommer, at foreningen formentlig også for mulighed for at anvende kystlivredningstjenestens bygning udenfor TB’s sæson.

Vores projekt er således bygning af fællessauna m.v. i en ny bygning der ligger umiddelbart vest for det nuværende klubhus, og som føres rundt om hjørnet og bygges sammen med det nuværende livredderhus.

Det er snakket igennem med arkitekterne, som nu går i gang med at lave en skitse, der kan stemmes af med kommunen, hvorefter der udarbejdes et beslutningsgrundlag til vedtagelse på generalforsamlingen den 27/5. Alle tilstedeværende var enige i denne udformning af projektet.

5. Fotos, Nipho

NB har anfægtet bestyrelsens beslutning på sidste bestyrelsesmøde om regningen for fotos fra Nipho. Hvorfor har JA ikke fremsendt billederne som han lovede på sidste møde? Bestyrelsen (- NB) vil afvente billederne inden der tages stilling til om foreningen vil betale for dem.

6. Ny styringsenhed og rengøringslys i herre og damesauna.

TT har haft møde med Sagatrim om renovering af saunaerne. Blandt andet bedre styring af saunaovnene med moderne kontrolpanel, som vil koste knap 8000 per sauna. Kan laves i forbindelse med renoveringen af de to saunaer. Bestyrelsen var enig om dette.

Rengøringslys under bænkene i de to gamle saunaer koster ca. 3500 for begge tilsammen. Bestyrelsen var enig.

8. Økonomisk råderum

NB mener at der bør være en maksimumsgrænse for de enkelte bestyrelsesmedlemmers dispositionsret for nyanskaffelser på eget initiativ på foreningens vegne på op til 2000 kroner. Ellers afgøres sagen på email.

9. Godkendelsesprocedurer

NB vil gerne have at der fastsættes et loft for hvornår omkostninger skal op på et bestyrelsesmøde frem for at kunne godkendes på email. Bestyrelsen (-NB) mener at flertalsbeslutninger på email er i orden.

10. Overholdelse af budget

Udskydes til næste gang.

11. Forbrug af advokat

NB mener at advokatomkostningerne er store og der burde være sat en ramme på forhånd. Bestyrelsen (-NB) mener, at udgiften er nødvendig, og at der kun anvendes advokat, når der er behov for det.

12. Indkøb af deicere.

NB fremførte kritik af beslutningsforløbet omkring indkøbet af deicere (til at holde isfrit omkring trapper). Den øvrige bestyrelse var ikke enig i kritikken og påpegede, at indkøbet tidligere er godkendt af bestyrelsens flertal.

13. Dåb

Frafaldet.

14. Bemanding af kontortid 5. april

TT og KM.

15. Generel orientering

Intet at bemærke.

16. Evt

Vores medlem Roar Rasmussen har fremsendt en længere skrivelse til bestyrelsen. Den drøftes på næste bestyrelsesmøde.

TF 2014-03-25