Referat: Bestyrelsesmøde 28. aug 2018

Referat af bestyrelsesmøde i DKG den 28. august 2018

Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer.


1. Refleksioner over og status for sommeren 2018

Det havde været en fremragende sommer. Badeanstalten havde været velbesøgt. Navnlig havde der været pres på fællesafdelingen. Dameafdelingen har været langt mere besøgt end herreafdelingen. Der er foretaget optælling hver dag.

Det nye nøgenbadeområde på fællesafdelingen havde samlet set fungeret godt. Livredderne havde oplevet at blive mindre tilkaldt end forventet. Der havde været nogle forbi, der havde kigget meget.

Det nye fællesområde på herreafdelingen havde ikke fungeret godt nok. Bademuligheden er ikke god nok.

Der havde været rettet nogle henvendelser til bestyrelsen omkring fællessaunaen på herreafdelingen. De var dels gået på at damerne havde badet på herreafdelingen i forbindelse med gus, dels på om udsynet fra fællessaunaen var blevet tilstrækkeligt blokeret og dels utilfredshed med at udsynet var spærret.

Der var kommet meget positiv respons på at vi havde fulgt forslaget fra gusmestrene om at flytte sommergusen frem fra kl. 21-22 til kl. 20-21 på de 4 hverdagsaftener.

Der har været autosvar om sommerferie til ultimo august på foreningens mail.  Pga ferie er der ikke fulgt op på ombygningsarbejdere, men det er der taget fat på. Der har været mange nedbrud i saunaerne pga varmen.

Det blev diskuteret, om vi skulle fjerne både stoffet og stativerne inde på fællesafdelingen eller blot stoffet. Det blev besluttet, at vi går efter en løsning, hvor vi fjerner både stof og stativer, men at vi i første omgang blot får fjernet stoffet.


2. Kontingentopkrævning
Kontingentopkrævninger er udsendt. De medlemmer der er tilknyttet BS vil få trukket beløbet ultimo september. Øvrige medlemmer har fået tilsendt girokort. En del girokort er kommet tilbage pga. ubekendt adresse.

Der er informeret på hjemmesiden, Facebook og autosvaret på foreningsmailen om, at man skal se efter sit manglende girokort i Kongressen, tjekke om man er tilmeldt BS eller betale via dankort på hjemmesiden.

Der udsendes mail til samtlige medlemmer med reminder og betalingsmulighed.


3. Medlemsoptag september/oktober – 300 nye og fastlæggelse af næste datoer.

Følgende datoer er fastsat:

Lørdag den 29. september

Tirsdag den 2. oktober

Lørdag den 6. oktober

Herudover er disse datoer fastsat til senere optag

Lørdag den 3. november

Lørdag den 10. november

Vi optager 100 – 110 nye medlemmer pr. gang. Vi kører to runder. Lørdag kl. 11.00 og 12.30, og tirsdag kl. 15.00 og kl. 16.30.


4  Kontorholdet lørdag den 1. september

2 x Kirsten og Lis


5. Bogprojektet – mail til alle og kontrakt

Bogprojektet kører rigtigt godt. Kontrakterne er ved at blive gjort færdig og forventes underskrevet i september.

Der er sendt mail til alle medlemmer med opfordring om bidrag til bogen

 

6. Personsagen fra den store sauna på herreafdelingen

Punktet refereres ikke.

 

7. Standerhejsning

Der bliver standerhejsning den 7. oktober fra kl. 15.00.

 

8. Ny hjemmeside

Tania, Ida-Maj, Trine og Ulrik er gået i gang med at arbejde med en ny hjemmeside. Kirsten og Rasmus holder et møde med dem omkring hvad bestyrelsen ønsker til en ny hjemmeside.

 

9. Status øvrige igangværende opgaver, og identificering af nye, jfr opgørelse fra Troels

Der var fire større opgaver fra listen:

  1. Etablering af karrusel. Vores forslag ligger hos Kommunen. Per tager kontakt til kommunen på dette punkt. Der kan i den forbindelse henvises til de positive erfaringer, der har været på Charlottenlund Strandbad med en lignende løsning.
  2. Andre arrangementer end bogudgivelse i forbindelse med 90 års fødselsdagen. Det blev drøftet at lave en jubilæumsmiddag for medlemmerne i et lejet lokale, eller lave et teltarrangement i og omkring badeanstalten, som både havde elementer af en reception og en fest. Der var mest stemning for den sidste model. Der arbejdes videre med problemstilling på næste bestyrelsesmøde for at træffe en principbeslutning.
  3. Udarbejdelse af retningslinjer for urafstemninger. Punktet er en opfølgning på vedtægtsændringen fra sidste generalforsamling. Troels påtog sig at være tovholder på opgaven. Troels kommer med nærmere oplæg til næste bestyrelsesmøde. Opgaven skal være afsluttet i løbet af marts 2019.
  4. Udvidelse af badeanstalten. Punktet følger op på tænketankens forslag fra generalforsamlingen. Der var enighed om i første omgang at fokusere på behov for og vores ønsker til en udvidelse. På næste møde taler vi videre om en proces herfor.

 

10. Opstart saunagus og tider herfor. Skal der være duftfri gus

Vi kører med de gustider, der var gældende til sidst i vintersæsonen. For overskuelighedens skyld ønsker vi tilbage til at de duftfrie gus ligger på faste tidspunkter 3 gange om ugen. Ydertidspunkter dvs. kl. 8 og 21 skal helst undgås til duftfri gus. Dorrit kommunikerer dette til gusmestrene.

 

11. Henvendelser på mailen efter 25. august om fællesbadning

Der var enighed om en besvarelse, der følger det udkast som Kirsten havde sendt rundt inden mødet.

 

12. Fastlæggelse af efterårets møder og eventuelt

Der blev besluttet følgende bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 2. oktober 2018, kl. 18.00

Tirsdag den 6. november 2018, kl. 18.00

Onsdag den 12. december 2018, kl. 18.00

 

Det blev besluttet, at gusmestrene kan bruge fælleshuset fredag den 28. september om aftenen.

 

Der er informationsmøde den 12. september 2018, kl. 18.00 om et sundhedsprojekt, hvor forskere det kommende år vil undersøge effekten af vinterbadning på produktion af sundt brunt fedt. Der er mulighed for medlemmer af DKG kan melde sig som badehjælpere for de test personer, der indgår i projektet. Alle er velkomne til informationsmødet.