Referat af bestyrelsesmøde 3. maj 2011

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. Maj 2011 

Dagsorden

  1. Siden sidst
  2. Behandling af indkomne forslag
  3. 1. Udkast til beretning
  4. Evt.

 

AD 1

Der er kommet 40 breve retur med indkaldelsen til generalforsamling.

Der har været afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde (se referat)

Der har været afholdt orienteringsmøde i forbindelse med den nye fællessauna, hvor det stadigvæk er kapaciteten, som er i spil.

Der har været møde med Team Bade vedr. det nye Låsesystem  og  mulige forandringer  i forbindelse med nybygningen. Bl.a. et halvtag på 16 m2 mod vest og et ekstra skur til livredderne , som så  samtidig kunne give omklædning til DKG  om vinteren når badeanstalten er lukket. Vi har jo 24 spær og nogle brædder tilovers fra sidste byggeri, så med lidt snilde kunne der måske opfyldes nogle ønsker der.

Der er et nyt byggemøde torsdag den 5. Maj.

Der har været dåb i Rostock, hvor Formanden og kassereren deltog.

Der har forsøgsvis været afholdt saunagus i herresaunaen , og arrangementet har været modtaget  meget positivt af medlemmerne, hvilket også kunne ses af de fuldkomne overbookede  arrangementer.

Jara og Viggo er tovholdere på projektet, og der drøftes en fortsættelse af arrangementerne, hvor vi så vil få oplært de af medlemmerne der har interesse for det til at styre arrangementerne.

AD 2

Der er indkommet et forslag om opsætning af 2 koldtvandsbrusere, en hos herrerne og en hos damerne.

Der er indkommet et forslag om at:

  1. Byggeriet af den nye fællessauna stoppes 
  2. At placeringen af huset ændres, således at det kommer d til vand
  3. At en anden arkitekt end Carsten Hoff tager over.

 

Der er kommet et forslag om at der fremover kun anvendes en pæn og sober tone på nettet under debatforum og en debatredaktør, der sikrer dette.

Forslagene vil blive lagt ud på nettet

AD  3

Udkast til beretningen ligger nu klar til kommentarer og tilføjelser og  2. Udgave vil derefter blive rundsendt.

Når beretningen er klar lægges denne ligeledes på nettet.