Vedtægter

Se foreningens gældende vedtægter her.

_____________________________________________________________________________________________________

Tidligere versioner:

Vedtægterne for Vikingeforeningen Det Kolde Gys vedtaget på generalforsamlingen 2014:
CVR nr. 13 42 57 36

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Vikingeforeningen Det Kolde Gys. Foreningen er stiftet i 1929.

Stk. 2. Foreningen har hjemsted på badeanstalten Amager Helgoland i Københavns Kommune

§ 2. Formål og organisering
Stk. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne havbade under bedst mulige forhold såvel vinter som sommer.

Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 3. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at forestå driften af foreningen og til at repræsentere for-eningen i forhold til myndigheder mv.

§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer af foreningen kan optages enhver, der er fyldt 18 år.

Stk. 2. Børn kan optages som medlem. Bestyrelsen fastsætter regler for børn under 18 år. Børnemedlemmer må kun komme på Helgoland ifølge med et voksent medlem.

Stk. 3. Bestyrelsen optager nye medlemmer og fastsætter vilkår for hvornår medlemskabet aktiveres.

Stk. 4. Kun medlemmer har adgang til Helgoland udenfor den offentlige åbningstid. Medlemsskabet er person-ligt og adgangsmuligheden må derfor ikke anvendes af andre. Dokumentation for gyldigt medlemskab skal fremvises på bestyrelsens forlangende. Medlemmer af foreningen må ikke tage ikke-medlemmer med.

§ 4 Kontingent
Stk. 1. Medlemskontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter opkrævningsform. Kontingentet skal være betalt senest den 1. oktober. Medlemmerne er selv ansvarlig for at betale til tiden på den af bestyrelsen anviste måde. Såfremt dette ikke overholdes, fortabes medlemsskabet.

Stk. 2. Medlemmer, som er fyldt 80 år, og som har været medlem i mindst 10 år, tilbydes kontingentfrihed. Bestyrelsen kan herudover i konkrete tilfælde give kontingentfrihed. Bestyrelsesmedlemmer har kontingentfri-hed.

§ 5 Karantæne og eksklusion
Stk. 1. Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra foreningen midlertidigt (karantæne) i en periode fra 1 måned til 6 måneder eller varigt (eksklusion). Bestyrelsens endelige beslutning om eksklusion kan dog først træffes efter, at medlemmet med en frist på 2 uger skriftligt har haft mulighed for at udtale sig til bestyrelsen om den påtænkte eksklusion.

Stk. 2. Et medlem kan få karantæne eller blive ekskluderet fra foreningen, såfremt
1) medlemmet medtager eller giver adgang for ikke-medlemmer til Helgoland
2) medlemmet gentagne gange udviser dårlig opførsel,
3 ikke følger bestyrelsens rimeligt begrundede anvisninger, eller
3) medlemmet på anden måde handler til skade for foreningen eller dens omdømme

Stk. 3. Et ekskluderet medlem kan senest 2 uger efter at eksklusionen er meddelt, kræve bestyrelsens beslut-ning om eksklusion prøvet på den følgende ordinære generalforsamling.

Stk. 4 Bestyrelsen kan dog vælge at beslutningen i stedet bliver prøvet på en ekstraordinær generalforsamling

§ 6 Udmeldelse
Stk. 1. Udmeldelse af foreningen kan når som helst ske skriftligt til bestyrelsen. Kontingent for den resterende del af kontingentperioden refunderes ikke.

§ 7. Generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i maj.

Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent(er)
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens aflæggelse af beretning for det forløbne år
5. Godkendelse af årsregnskab
6. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
7. Valg af formand, kasserer samt bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af interne revisorer
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt

Stk. 3. Bestyrelsen meddeler tid og sted med mindst 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside og ved opslag på Helgoland.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder dagsordenen og fremsætter forslag, herunder budget for kommende regnskabs-år.

Stk. 5. Medlemsforslag skal fremsættes over for bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Medlems-forslag skal optages på dagsordenen, hvis det er fremsat af mindst 30 medlemmer, eller hvis bestyrelsen er enig i at forslaget skal optages på dagsordenen.

Stk. 6 Kandidater til bestyrelsen skal skriftligt melde og motivere deres kandidatur til bestyrelsen, senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 7. Bestyrelsen lægger senest 5 dage før generalforsamlingen dagsordenen med tilhørende bilag, herunder årsregnskab og budgetforslag, på foreningens hjemmeside og til gennemsyn på Helgoland.

Stk. 8. Generalforsamlingen vælger en dirigent og en referent, som ikke må være medlem af bestyrelsen og som kan være eksterne.

Stk. 9. Alle sager undtagen vedtægtsændringer afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de deltagende med-lemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 10. Afstemninger om personspørgsmål er skriftlige. Øvrige afstemninger sker ved håndsoprækning med-mindre dirigenten, bestyrelsen eller mindst halvdelen af deltagerne begærer skriftlig afstemning.

Stk. 11. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

Stk. 12. Medlemsforslag, som er fremsat af mindst 30 medlemmer, bortfalder, hvis ikke mindst 20 af forslags-stillerne er til stede ved afstemningen.

Stk. 13. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen. Referatet godkendes og underskrives af dirigent, for-mand og referent. Referatet lægges på foreningens hjemmeside og til gennemsyn på Helgoland.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen. Hvis mindst 100 medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen om ekstraordinær generalforsamling med angivelse af et eller flere bestemte emner til behandling, skal bestyrelsen indkalde hertil inden 4 uger.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme bestemmelser som ordinær generalforsamling med relevante tillempninger. Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 3.Hvis den ekstraordinære generalforsamling afholdes på baggrund af en anmodning fra mindst 100 med-lemmer, jfr stk1, skal mindst 50 af disse være til stede for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

§ 9. Bestyrelse
Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og fem bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges for 2 år, således at formand og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal, og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.

Stk. 3. Medlemmerne er valgbare til bestyrelsen efter 2 års medlemskab.

Stk. 4. Såfremt formand og/eller kasserer går af, inden deres valgperiode udløber, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling til valg af ny formand og/eller kasserer. Bestyrelsen kan også vælge et besty-relsesmedlem til den ledige post frem til næste ordinære generalforsamling.

§ 10. Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.

Stk. 2. Årsregnskab forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse

Stk. 3. Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse bogføring og beholdninger hos kassereren. Uhensigtsmæssige dispositio-ner og egentlige fejl rapporteres til bestyrelsen.

Stk. 4. Ved regnskabsårets afslutning, gennemgår revisorerne bogføringen og årsregnskabet. Revisorerne på-tegner og underskriver årsregnskabet.

§ 11. Tegningsret
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Stk. 2. Følgende beslutninger skal dog forinden godkendes af generalforsamlingen:
1) Låneoptagelse.
2) Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom.

§ 12. Betalinger og anbringelse af foreningens midler
Stk. 1. Alle betalinger og transaktioner foregår elektronisk med godkendelse af formand og kasserer i forening.

Stk. 2. Foreningens midler skal anbringes som kontant indskud på bankkonti. Midlerne skal fordeles, således at de altid vil være fuldt dækket af gældende bankgaranti.

§ 13. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Ændring af foreningens vedtægter kan alene ske på en ordinær generalforsamling.

Stk. 2. Beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver et flertal på 2/3 af de tilstedeværende med-lemmer på generalforsamlingen.

§ 14. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Mindst en af disse skal være en ordinær generalforsamling

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen bestemmer den sidste generalforsamling disponering af foreningens overskydende midler.

________________________________________________________________________

Vedtægterne for Vikingeforeningen Det Kolde Gys vedtaget på generalforsamlingen 2010:

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Vikingeforeningen ”Det Kolde Gys” (DKG), stiftet i 1929.

DKG har hjemsted på Badeanstalten Amager Helgoland i Københavns Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at skaffe medlemmerne havbade under bedst mulige forhold såvel vinter som sommer.

§ 3 Medlemskab
Som aktiv DKG-medlem kan optages enhver, som er fyldt 18 år.

Som ekstraordinært medlem kan bestyrelsen optage unge under 18 år, og som har taget den lille frisvøm-merprøve. Forældres eller værges skriftlige tilladelse skal foreligge før optagelsen. Unge under 18 år betaler halvt kontingent, men får ikke nøglekort til Amager Helgoland og skal altid være sammen enten med forældre, værge eller et andet gyldigt medlem af DKG, som samtidig er ansvarlig for den unge.

Bestyrelsen optager nye medlemmer samt udleverer medlemskort og/eller nøglekort til badeanstalten.

Nye medlemmer betaler et indskud som hvert år fastsættes på generalforsamlingen.

Æresmedlemmer kan efter indstilling fra bestyrelsen godkendes af generalforsamlingen.

Nye medlemmer, som har været medlem af foreningen og badet i mindst 2 sæsoner kan blive døbt ved fremmøde under foreningens årlige dåb på Amager Helgoland, hvor de efter dåben vil få udstedt et vikingebrev med ret til at kalde sig Skjoldmø eller Viking.

Efter 10 års medlemskab tildeles 10-årsnål og efter 25 års medlemskab tildeles vikingenavn og nyt vikingebrev.

§ 4 Indmeldelse
Indmelding sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Først når bestyrelsen har godkendt, at vedkom-mende har betalt sit indskud og kontingent, kan vedkommende betragte sig som gyldigt medlem af DKG.

Bestyrelsen fastsætter i hvilket tidsforløb, der kan optages nye medlemmer af foreningen.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse af DKG skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.

§ 6 Kontingent
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Medlemmer, som er fyldt 80 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 10 år tilbydes kontingentfrihed.

Nye medlemmer betaler kontingent, indmeldelsesgebyr og et depositum for nøglekort til badeanstalten.
Der kvitteres for modtagelsen af nøglekortet.

Kontingent skal være betalt senest den 1. oktober. Har medlemmet ikke betalt sit kontingent senest den 1. oktober risikerer medlemmet at miste sit medlemskab af DKG.

Man er som medlem selv forpligtet til at få betalt sit kontingent til tiden.

§ 7 Karantæne og eksklusion
Et medlem kan udelukkes fra badeanstalten Amager Helgoland midlertidigt (karantæne) i en periode fra 2 uger til 2 måneder eller permanent (eksklusion) såfremt vedkommende handler til skade for foreningen.

Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om karantæne eller indstiller et medlem til eksklusion.

En beslutning om karantæne eller indstilling til eksklusion, skal meddeles medlemmet skriftligt og anbefalet.

I sager om karantæne og indstilling til eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om karantæne eller indstilling til eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgjort på en ekstraordinær generalforsamling, hvis vedkommende ønsker det. Sker instilling til eksklusion mindre end 2 måneder før en ordinær generalforsamling, behandles eksklusionen her.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 4 uger efter indstilling til eksklusion efter de regler der gælder for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (jvf. § 11)

I den periode, hvor medlemmet har fået karantæne eller er blevet indstillet til eksklusion bliver nøglekortet inddraget og vedkommende må ikke vise sig på badeanstalten.

§ 8 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær gene-
ralforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Indkaldelse til gene- ralforsamlingen med angivelse af dagsorden skal ophænges på Helgoland og sættes på foreningens hjemmeside med mindst fire ugers varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyr-elsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

Den endelige dagsorden med indkomne forslag, samt det reviderede regnskab og kommende budget, skal ligge til gennemsyn på Helgoland og sættes på foreningens hjemmeside senest 5 dage før genralforsam-lingens afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens gyldige medlemmer.

Stemmeret har alle DKG-medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 9 Den daglige drift
I tidsrummet mellem generalforsamlingerne varetages foreningens daglige drift af en
Bestyrelse bestående af:

En formand
En kasserer
En sekretær
En damerepræsentant
En herrerepræsentant
To bestyrelsesedlemmer

Bestyrelsen vælgs for 2 år på følgende måde:

De år med ulige tal vælges formand, sekretær, damerepræsentant (kan kun vælges af damer), og et bestyrelsesmedlem.

De år med lige tal vælges kasserer, herrerepræsentant,(kan kun vælges af herrer)og et bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

Bestyrelsen udpeger- efter opslag på badeanstalten- en tilsynsførende på damsiden og en på herresiden samt evt. afløsere for disse.

Stk. 2
De interne revisorer- en dame og en herrer – udarbejder selv retningslinier for den Interne revision.

De interne revisiorer gennemgår bogholderiet. Specielt urimelige, eller uhensigtsmæssige dispositioner foruden egentlige fejl rapporteres til bestyrelsen.

De interne revisorer vælges for 1 år.

Stk. 3
Foreningens beholdninger- giro, bank og depot- tegnes af formand og kasserer i fællesskab ved kollektiv underskrift. Dog er kassereren alene berettiget til at benytte checkkontoen til regnskabsbetaling.

De nærmere retningslinier for brug af checkkonto fastsættes af bestyrelsen.

§ 10 Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalfor samlingen, og dirigenten må ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog skal vedtægtsændringer samt forslag om foreningens op-
løsning besluttes af 2/3 af de fremmødte.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt ét medlem forlanger det. Ved personvalg mellem flere kandidater skal afstemningen dog altid være skriftlig.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigent, formand og referent og fremlægges på Helgoland samt sættes på foreningens hjemmeside.

Indsigelser til referatet skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger efter fremlæggelse af referatet.

§11 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af tre medlemmer af bestyrelsen eller når mindst 100 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt, overfor bestyrelsen, fremsætter ønske herom med en angivelse af det eller de emner, som ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 2 uger efter begæringen og med 2 ugers varsel med angivelse af det eller de emner, som ønskes behandlet.

Hvis mindst 25 medlemmer skriftligt ønsker det, kan der indkaldes til ekstraordinært
bestyrelsesmøde med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Repræsentanter fra underskriverne har møderet i bestyrelsen til behandling og eventuel løsning af sagen.

Kan sagen ikke løses af bestyrelsen og repræsentanterne for underskriverne skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

En rettidig indvarslet ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 12 Daglig drift
I tidsrummet mellem generalforsamlingerne varetages foreningens interesser og daglige drift af bestyrelsen.

§ 13 Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende fællesopgaver i foreningen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens beslutninger nedfældes i et referat, som skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 2 uger efter mødet ved udlægning på hjemmesiden og ved ophængning badeanstalten.

§ 14 Regnskab
Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.

Foreningens valgte revisorer reviderer regnskabet og udfærdiger en revisionsrapport med påtegning og underskrift.

Årsregnskab og revisionsprotokol forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger hos kassereren.

§ 15 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Låneoptagelse i form af kassekredit eller lån skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 16 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan kun ske på ordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Forslag til vedtægtsændringer skal i forvejen indsendes som indkomne forslag mindst 2 uger før general-forsamlingens afholdelse.

§ 17 Opløsning
Opløsning af Vikingeforeningen Det kolde Gys kan kun ske ved kvalificeret flertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Ved opløsning af Vikingeforeningen Det kolde Gys bestemmes det på generalforsamlingen, hvad der skal ske med foreningens overskydende midler.