Referat af ordinær generalforsamling i Det Kolde gys (DKG) den 26. maj 2015

Den ordinære generalforsamling 2015 i Vikingeforeningen Det Kolde Gys blev afholdt i Amager Bio og startede kl. 19.00. Der mødte 121 medlemmer op.

Der var følgende dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 4 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af årsregnskab 2014/15
6. Budget 2015/16, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr. årligt og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr.
7. Valg af formand. Kirsten Monrad Jensen modtager genvalg.
8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Jan Houmand udtræder af bestyrelsen. Kirsten Bech, Thomas Trier og Per Nørgaard modtager genvalg for en 2-årig periode. Dorrit Erlandsson modtager valg for en 1-årig periode.
9. Valg af 2 interne revisorer
10. Eventuelt

Formand, Kirsten Monrad Jensen, bød velkommen.

Formanden bad forsamlingen om at holde et minuts stilhed for at mindes Helle Magnussen, Inge Jensen, Lene Toft Andersen, Peter Dam, Tom Peter Benda, Troels Bjerre Nielsen og Roar Rasmussen, som var gået bort inden for det seneste år.

Formanden præsenterede kort bestyrelsen, advokat Knud-Erik Kofoed, advokat Sarah Fisker Vissing og statsautoriseret revisor Michael Vejgaard Hansen for generalforsamlingen.

Herefter blev der sunget fællessang under ledelse af morgenholdet.

Formanden gav ordet givet videre til ceremonimesteren, Anders Hjorth, for at hædre årets jubilarer.

50 års jubilar
Anne Reuss

40 års jubilarer
Lizzie Madsen, Hanne Leeher, Knud Lyhne, Igal Golan, Kjeld Andreasen
Golan var til stede og fik en nål.

25 års jubilarer
Champagne Knud var blevet 90 år. Han havde haft besøg af Neptun og ceremonimester og fik en Gul enke.
Vibe ”Søfryd” var til stede og fik en nål.
Pia ”Visna”

Alle jubilarerne blev hyldet af generalforsamlingen.

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Knud-Erik Kofoed som dirigent. Advokat Knud-Erik Kofoed blev valgt som dirigent uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til § 7 i foreningens vedtægter til behandling af den udsendte dagsorden, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Dirigenten oplyste, at eventuelle afstemninger ville blive afgjort ved simpelt flertal, og at afstemningsformen som udgangspunkt ville foregå ved håndsoprækning, men at der ved personvalg skulle ske skriftlig afstemning i henhold til vedtægterne.

Ad 2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog advokat Sarah Fisker Vissing som referent. Advokat Sarah Fisker Vissing blev valgt som referent uden modkandidater.

Ad 3. Valg af 4 stemmetællere

Birthe Rasmussen, Maibritt Nilsson, Erling Strudsholm og Dorthe Marhauer blev valgt som stemmetællere.

Ad 4. Bestyrelsens beretning

Formanden henviste indledningsvist til den omfattende skriftlige beretning, som var udsendt til alle, og berettede herefter overordnet om begivenhederne i det forløbne år.

Formanden understregede det privilegium, som et medlemskab af DKG er. Der er et godt sammenhold i foreningen, og det har været et godt år.

DKG havde budt velkommen til ca. 550 nye medlemmer. De nye medlemmer var hurtigt gledet ind og var glade for den modtagelse, de havde fået.

Foreningen havde i det forløbne år været gode til at fejre alle begivenheder, og formanden rettede en særlig tak til gusmestrene, der havde gjort en stor indsats for det fælles samvær. Gusmestrene modtog applaus fra generalforsamlingen.

Foreningen ville i løbet af næste år holde to gæstedage, hvor medlemmerne må tage gæster med.

Den nye fællessauna var blevet en større udfordring end forventet, men det havde været det hele arbejdet værd. Den ene arkitekt efter den anden var faldet fra, og bestyrelsen var derfor nødt til at følge et andet spor end det første planlagte med tangtag. Opførelsen af fællessaunaen var i fuld gang, og torsdag den 28. maj 2015 vil der være rejsegilde med mad og drikke. Formanden opfordrede medlemmerne til at deltage i rejsegildet.

Bestyrelsen havde haft en del udfordringer med saunaen. Kommunen godkendte dog efter nogle flere drøftelser fællessaunaen som en uopvarmet bygning, og fællessaunaen skulle derfor ikke leve op til alle kommunens oprindelige krav.

Der blev vist et billede af saunabænken, og generalforsamlingen udtrykte stor begejstring for bænkens udformning. Bænken er lavet af asketræ, og alt bliver så vidt muligt lavet i bæredygtigt materiale.

Bestyrelsen forventer, at der i fremtiden vil komme flere byggearbejder på Helgoland, men på nuværende tidspunkt vil bestyrelsen ikke komme med forslag til, hvad den næste bygning skal være. Der skal ro på efter det store byggeprojekt, og den nye bygning skal nydes og give inspiration til det næste projekt.

Samarbejdet med TeamBade har været meget positivt, og TeamBade har støttet op om projektet.

Bestyrelsen arbejder konsekvent med at fremtidssikre foreningen. Det er nødvendigt at gøre det nemt for bestyrelsen, så der er medlemmer til at bære bestyrelsens arbejde videre.

Formanden afsluttede sin beretning med at rette en tak til alle, der har bidraget til årets resultater.

Der var herefter mulighed for at kommentere årsberetningen.

Ole Pedersen var nyt medlem af foreningen. Han rettede en tak til bestyrelsen og det omfattende arbejde, som bestyrelsen udførte. Det var vigtigt at anerkende det omfattende frivillige arbejde, som bestyrelsen udførte.

Han opfordrede samtidig bestyrelsen til at gøre mere ud af den eksterne kommunikation, hvor foreningen burde fortælle omverdenen om DKG. Dette kunne bl.a. ske via Amager Røsten (hvor Ole Pedersen er redaktør). Han opfordrede bestyrelsen til at lave en notits om situationen i DKG og bringe det videre i Amager Røsten, der udkommer 4 gange årligt.

Britta Genét præsenterede sig som såkaldt ”retromedlem”. Hun havde været væk i nogen tid men var nu retur og var glad for at være tilbage.

Britta Genét spurgte, om det var den korrekte fremgangsmåde, at et medlem blev meldt ud, hvis der var gået noget galt med betalingen af kontingentet, og medlemmet ikke nåede at opdage det tids nok til at rette fejlen.

Dirigenten forklarede, at det er op til foreningen selv at beslutte, hvad reaktionen på manglende betaling skal være. Af § 4 i foreningens vedtægter fremgår det, at det er medlemmets eget ansvar at betale kontingentet til tiden, og at medlemskabet ved manglende/forsinket betaling automatisk ville gå tabt.

Britta Genét spurgte endvidere, hvornår kontingentet forfaldt til betaling, da hun ikke kunne se dette på sin PBS-oversigt. Dirigenten svarede hertil, at det fremgår af vedtægterne, at kontingentet skal være betalt inden den 1. oktober, da medlemskabet ellers fortabes.

Formanden forklarede, at der ikke – udover generelle remindere på Facebook, hjemmesiden og evt. nyhedsbreve – ville komme remindere fra bestyrelsens side vedrørende manglende betaling.

Årsberetningen fra formanden blev derefter taget til efterretning med applaus.

Ad 5. Godkendelse af årsregnskab 2014/15

Thomas Frisendal fremlagde årsregnskabet for 2014/15, som udviste et underskud på 867.005,36 kr.

Elforbruget til mobilsaunaen var dyrere end beregnet, og bestyrelsen var derfor spændt på at se, hvad det fremtidige forbrug ville være.

Det ville komme til at koste godt 2 mio. kr. at bygge fællessaunaen. Nordea havde givet et tilskud på 100.000 kr., som allerede var modregnet i byggeomkostningerne.

Der havde været store omkostninger forbundet med udskiftning og vedligeholdelse af låse og nøgler. De nye låse ville blive lavet i rustfrit stål for på den måde at forlænge holdbarheden. Udgifterne vil derfor på sigt blive mindre.

Foreningens interne revisorer havde gennemgået regnskabet og konstateret, at beholdningerne var til stede, ligesom bilagene var blevet tjekket.

I de interne revisorers påtegning var en bemærkning om, at revisorerne ikke anså regnskabet for at overholde god regnskabsskik, da byggeomkostningerne til fællessaunaen på ca. 2 mio. kr. efter de interne revisorers vurdering ikke burde hensættes som skyldige omkostninger i årsregnskabet for 2014/15, men derimod udgiftsføres i det regnskabsår, hvor omkostningerne reelt bliver afholdt, og byggeriet er færdigt.

Bestyrelsen har valgt at hensætte det fulde beløb i årsregnskabet for 2014/15 for at give foreningen et retvisende indtryk af, hvad foreningen har af økonomiske forpligtelser. Foreningen er blevet forpligtet på tidspunktet, hvor foreningen har underskrevet kontrakten med entreprenøren, hvilket er sket i regnskabsåret 2014/15. Denne fremgangsmåde har været anvendt hidtil i foreningen.

De interne revisorers påtegning om overtrædelse af god regnskabskik så bestyrelsen alvorligt på, og derfor tog bestyrelsen kontakt til statsautoriseret revisor Michael Vejgaard Hansen, som har haft adgang til foreningens konti m.v. Michael Vejgaard Hansen har lavet en påtegning, om at regnskabet efter hans vurdering opfylder god regnskabskik.

Derudover havde de interne revisorers påtegning en bemærkning om, at en del af foreningens bankindeståender oversteg 100.000 euros grænsen for statsgarantien. Da foreningen skal betale en del omkostninger inden for den nærmeste fremtid, vil de likvide beholdninger komme under beløbsgrænsen, og bestyrelsen vil derfor ikke gøre yderligere ved dette forhold. De beholdninger, der oversteg grænsen, indestår i Danske Bank og Nordea.

Et medlem spurgte, hvorfor indtægter var markeret med et minus i regnskabet. Hertil svarede Thomas Frisendal, at regnskabet var en direkte udskrift af foreningens regnskabsprogram, hvilket var begrundelsen for, at indtægter var markeret med et minus foran.

Dirigenten åbnede herefter for bemærkninger til årsregnskabet.

Hanne Damm (intern revisor) mente ikke, at det var logisk at udgiftsføre et beløb, der ikke var blevet afholdt endnu. Beløbet burde blot være medtaget i næste års budget, således at foreningen var orienteret om, at beløbet skulle afholdes.

Hanne Damm havde ikke forventet, at påtegningen ville skabe så meget røre. Hanne Damm ønskede, at foreningen fremover havde klare retningslinjer for regnskabspraksis. Foreningen burde overveje at indhente professionel bistand til regnskabet.

Jørgen Melskens havde tidligere været kasserer og revisor i foreningen. I den periode var der blevet lavet omklædningsrum. Da disse blev lavet, udgiftsførte foreningen beløbet, allerede da kontrakten var blevet underskrevet, og forpligtelsen var skabt. Når kontrakten var blevet underskrevet, havde foreningen også regnskabsmæssigt brugt beløbet, og det skulle derfor registreres som skyldige omkostninger. Bestyrelsens fremgangsmåde var således i orden og i tråd med tidligere praksis i foreningen.

Kirsten Monrad Jensen kommenterede, at der efter hendes vurdering var rigelig professionalisme i bestyrelsen til at udarbejde regnskabet.

Hanne Damm præciserede, at det ikke var bestyrelsen, men derimod revisorerne, der kunne have brug for professionel sparring.

Henrik Påske mente, at de interne revisorer manglede en referenceramme, og han opfordrede til, at foreningen beskrev den anvendte regnskabspraksis i regnskabet.

Thomas Frisendal mente ikke, at en beskrivelse af regnskabspraksis var nødvendig, da foreningen fulgte samme praksis som tidligere.

Viggo Christiansen kunne ikke forstå, hvorfor Brian Olsen og Thomas Frisendal ikke havde klaret forholdet inden generalforsamlingen. Han mente, at der var tale om en petitesse.

Årsregnskabet blev herefter godkendt med overvældende flertal. 7 ønskede ikke at afgive stemme.

Ad 6. Budget 2015/16, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr. årligt og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr.

Thomas Frisendal gennemgik budgettet for 2015/16, hvor kontingent og indmeldelsesgebyr var uændret.

Bestyrelsen har budgetteret med en større omkostning til lokaler, ligesom bestyrelsen har en forventning om, at den nye fællessauna vil medføre en stigning i el-udgifterne.

Budgettet viste et forventet overskud på lige under ½ mio. kr. og en egenkapital på 2,4 mio. kr.

Dirigenten åbnede herefter for bemærkninger til budgettet.

Johnny Cash nævnte, at der havde været mange spørgsmål til, om der kunne blive lagt nyt gulvtæppe/plastik og gulv på ”Lille Helgoland”, da flere medlemmer havde klaget over træk.

Britta Genét efterspurgte en post til sikkerhed, da hun to gange havde hjulpet med at forbinde medlemmer, der var faldet. Begge gange var Falck-kasserne ikke opfyldt tilstrækkeligt. Hun opfordrede bestyrelsen til at tegne et Falck-abonnement for at sikre, at kasserne var fyldt op.

Thomas Trier bemærkede, at Jørgen havde lavet førstehjælpskasser til alle afdelingerne, men disse blev desværre hurtigt tømt.

Lola Nielsen kunne også huske, hvor ofte Falck-kasserne blev tømt. Hun gjorde samtidig medlemmerne opmærksomme på, at Netto ofte har billige førstehjælpsremedier, og hun opfordrede medlemmerne til selv at købe disse.

Budgettet med det uændrede kontingent og indmeldelsesgebyr blev vedtaget med stort flertal. 2 valgte ikke at stemme.

Ad 7. Valg af formand. Kirsten Monrad Jensen modtager genvalg.

Kirsten Monrad Jensen blev valgt uden modkandidater og med applaus for en ny 2-årig periode.

Ad 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

Jan Houmand udtrådte af bestyrelsen.

Kirsten Bech, Thomas Trier og Per Nørgaard blev alle genvalgt for en 2-årig periode uden modkandidater og med applaus.

Dorrit Erlandsson stillede op for en 1-årig periode og præsenterede kort sig selv. Da der ikke var nogen modkandidater, blev Dorrit Erlandsson valgt ind i bestyrelsen med applaus.

Bestyrelsen består herefter af

Kirsten Monrad Jensen, formand (på valg i 2017)
Thomas Frisendal, kasserer (på valg i 2016)
Thomas C. Trier (på valg i 2017)
Kirsten Bech (på valg i 2017)
Jørn Johansen (på valg i 2016)
Per Nørgaard Andersen (på valg i 2017)
Dorrit Erlandsson (på valg i 2016)

Ad 9. Valg af to interne revisorer

Niels Hald havde tidligere været intern revisor i foreningen. Han foreslog Lis Meyer og Anders Hjorth som interne revisorer.

Anders Hjort og Lis Meyer var begge villige til at opstille som interne revisorer, og de blev valgt uden modkandidater og med applaus.

Ad 10. Eventuelt

Dirigenten nævnte kort, at der ikke var indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Nina Sindal bemærkede, at flere af kvinderne havde opdaget, at herrerne havde nogle redskaber i herreafdelingen. Hun bad bestyrelsen overveje, om kvinderne også kunne få nogle redskaber, herunder fx en motionscykel, en crosstrainer og/eller en bøjle til mavebøjninger. Dette blev noteret af bestyrelsen.

Dirigenten takkede for en god generalforsamling kl. 21.10.

Formanden sluttede af med at sige tak til Jan Houmand for hans indsats i bestyrelsen.

Dirigent: advokat Knud-Erik Kofoed
Formand: Kirsten Monrad Jensen
Referent: advokat Sarah Fisker Vissing

Du kan download det underskrevne referat i PDF-format, her: Referat af ordinær generalforsamling i Det Kolde gys (DKG) den 26. maj 2015

Referat af ekstraordinær generalforsamling 18. juni 2014

Den ekstraordinære generalforsamling i Vikingeforeningen Det Kolde Gys blev afholdt på Loftet, Øresunds-vej 4, 2. sal og startede kl. 19.00. Der mødte 97 medlemmer op.

Der var følgende dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Eksklusion af Eva Jordy

Den ekstraordinære generalforsamling blev indledt med en fællessang under ledelse af morgenholdet.

Derefter bød formand, Kirsten Monrad Jensen, velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Knud-Erik Kofoed som dirigent. Advokat Knud-Erik Kofoed blev valgt som diri-gent uden modkandidater og med applaus.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til § 8 i foreningens nye ved-tægter, da indkaldelsen var blevet offentliggjort den 4. juni 2014, og at generalforsamlingen var beslutnings-dygtig.

Ad 2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog advokatfuldmægtig Sarah Fisker Vissing som referent. Advokatfuldmægtig Sarah Fi-sker Vissing blev valgt som referent uden modkandidater og med applaus.

Ad 3. Eksklusion af Eva Jordy

Formanden redegjorde for baggrunden og begrundelsen for bestyrelsens beslutning om eksklusion af Eva Jordy samt om forløbet.

Bestyrelsen blev i november 2013 orienteret om, at der blandt medlemmerne var iværksat en underskrifts-indsamling, hvorefter medlemmerne ville anmode om en ekstraordinær generalforsamling, medmindre besty-relsen inden årets udgang havde iværksat en eksklusion af Eva Jordy, da hun handlede til skade for forenin-gen. Bestyrelsen tog på den baggrund kontakt til foreningens advokat og drøftede på et bestyrelsesmøde i december 2013, hvorvidt en eksklusion var nødvendig.

Bestyrelsen var enig om, at eksklusion var nødvendig. Medlemmerne søgte fred og ro på badeanstalten, og de blev påvirket af og tog afstand fra den utilfredshed, som Eva Jordy havde udvist gennem mange år. Det sled på bestyrelsen og tog energi fra andre vigtigere opgaver, at bestyrelsen til stadighed blev mødt af mistil-lid og utilfredshed.

Der havde været flere situationer, hvor Eva Jordy havde udvist en obstruerende adfærd, herunder på den ordinære generalforsamling i 2013.

Formanden forklarede, at eksklusionen havde været nødvendig for at sikre, at foreningen også i fremtiden ville være velfungerende og for at sikre, at medlemmerne havde lyst til at deltage i foreningsarbejdet.

Ved brev af 20. december 2013 blev Eva Jordy orienteret om, at bestyrelsen agtede at indstille hende til eksklusion. Formanden redegjorde for indholdet af brevet. I brevet blev Eva Jordy ligeledes opfordret til se-nest den 10. januar 2014 at meddele sine eventuelle bemærkninger til bestyrelsens indstilling. Eva Jordy re-agerede ikke inden for den fastsatte frist på bestyrelsens brev af 20. december 2013, og bestyrelsen beslut-tede på et bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 at gennemføre eksklusionen, hvilket blev meddelt Eva Jordy ved brev af 14. januar 2014. I brevet blev Eva Jordy opfordret til senest den 28. januar 2014 at medde-le, om hun ønskede eksklusionen prøvet på en ekstraordinær generalforsamling. Heller ikke dette brev rea-gerede Eva Jordy på.

Den 14. april 2014 modtog bestyrelsen en mail fra Eva Jordy vedrørende eksklusionen. Eva Jordy oplyste i den forbindelse, at hun havde været bortrejst i en længere periode, og at det var baggrunden for, at hun ikke havde reageret på brevene af 20. december 2013 og 14. januar 2014.

Da bestyrelsen modtog Eva Jordys indsigelser i mail af 14. april 2014, fik Eva Jordy en ny frist til den 22. maj 2014 til at komme med bemærkninger. Eva Jordy sendte sine bemærkninger til bestyrelsen i mail af 11. maj 2014. På baggrund af Eva Jordys bemærkninger i mail af 11. maj 2014 blev der den 3. juni 2014 afholdt et nyt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen igen drøftede sagen og besluttede at fastholde eksklusionen, hvilket blev meddelt Eva Jordy i mail af 4. juni 2014. Eva Jordy havde allerede i mail af 11. maj 2014 anmodet om en ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen fastholdt eksklusionen, hvorfor der blev indkaldt til eks-traordinær generalforsamling den 18.juni 2014.

Eva Jordy meldte afbud til den ekstraordinære generalforsamling dagen før, men bestyrelsen valgte at fast-holde den ekstraordinære generalforsamling, da afbuddet fra Eva Jordy var kommet sent og for at lade for-eningens øverste myndighed – generalforsamlingen – tage stilling til bestyrelsens beslutning om eksklusion.

Eva Jordy havde bedt dirigenten om at læse hendes mails op. Dirigenten læste nedenfor refererede mails op.

Mail af 17. juni 2014 kl. 12.03 fra Eva Jordy til Knud-Erik Kofoed og formanden

“Til Knud-Erik Kofoed og Kirsten Monrad

Jeg meddeler hermed, at jeg afstår fra min demokratiske ret til at få bestyrelsens indstilling om eksklusion af mig fra Det Kolde Gys prøvet ved den ekstraordinære generalforsamling d. 18/6-14 kl. 19:00, Øresundsvej 4, da jeg nu kan se, at bestyrelsen på forhånd har dømt mig overfor resten af medlemmerne ved at lægge mig for had og har ført en smædekampagne mod mig, som det kan ses af det af bestyrelsen netop udsendte Ny-hedsbrev, som et medlem har videresendt til mig. Dette understreger den udemokratiske ånd, der hersker i Det Kolde Gys, hvor jeg, fordi jeg ikke har samme adgang til medier og mails som bestyrelsen har, er frata-get ENHVER mulighed for at kunne forsvare mig overfor bestyrelsens påstande.
Bestyrelsen har endvidere via advokat Knud-Erik Kofoed afvist at dokumentere påstanden om, at
“en kreds af medlemmer” har anmodet bestyrelsen om at foretage denne eksklusion, som oplyst i brev af 20/12-2013 om bestyrelsens påtænkte eksklusion af mig fra Det Kolde Gys.
Jeg ønsker på denne baggrund ikke at medvirke/stille op til den farce på den ekstraordinære generalforsam-ling, hvor jeg kan se, at jeg allerede har tabt, da jeg ikke vil få en fair behandling.
En fair behandling kan jeg kun få hvis jeg får sagen prøvet for domstolene.
Eva Jordy”

Mail af 17. juni 2014 kl. 13.25 fra Knud-Erik Kofoed til Eva Jordy

“Til Eva Jordy

Tak for din mail nedenfor.

Jeg har drøftet din mail med bestyrelsesformanden, og bestyrelsen fastholder gennemførelsen af general-forsamlingen i morgen, således at foreningens øverste myndighed får lejlighed til at tage stilling til eksklusio-nen.

På den baggrund opfordrer jeg dig til at møde op og redegøre for dine synspunkter og dermed varetage dine interesser. Jeg kan garantere dig, at du får mulighed for at redegøre fyldestgørende for dine synspunkter.

Du må meget gerne meddele mig, hvorvidt du på baggrund af ovenstående møder op i morgen.”

Mail af 17. juni 2014 kl. 14.13 fra Eva Jordy til Knud-Erik Kofoed

“Jeg har ikke noget nyt at tilføje og fastholder, hvad jeg tidligere har skrevet.
Eva Jordy”

Mail af 17. juni 2014 kl. 20.26 fra Eva Jordy til Knud-Erik Kofoed

“Jeg beder om, at mine mails bliver læst op af forsamlingen.
Eva Jordy”

Der var herefter mulighed for at komme med bemærkninger til eksklusionen.

Flere medlemmer udtrykte deres støtte til bestyrelsen, da de selv havde haft uheldige oplevelser med Eva Jordy, mens andre medlemmer betonede retten til at være medlem af en forening og retten til at ytre sig. Derudover nævnte et medlem, at det var ærgerligt, at Eva Jordy ikke selv var mødt op for at give sin mening til kende.

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, spurgte dirigenten, om forsamlingen ønskede skriftlig afstemning, hvilket blev bekræftet.

Generalforsamlingen skulle herefter stemme, om hvorvidt Eva Jordy skulle være medlem af Det Kolde Gys.

Stemmerne blev indsamlet og talt op af dirigenten og referenten, og resultat af afstemningen endte således:

Nej: 84
Ja: 7
Blanke: 4
Ugyldige: 2

Med et flertal af nej-stemmer blev det vedtaget, at Eva Jordy ikke skulle være medlem af Det Kolde Gys, og eksklusionen står således ved magt.

Da der ikke var yderligere punkter på dagsordenen, takkede dirigenten for god ro og orden, og formanden takkede for det store fremmøde og for støtten.

Til slut udråbte cermonimesteren et leve for foreningen.

Dirigent: Knud-Erik Kofoed
Formand: Kirsten Monrad Jensen
Referent: Sara Fisker Vissing

Referat af ordinær generalforsamling i Det Kolde Gys 27. maj 2014

Referatet fra den ordinære generalforsamling er tilgængelig her i PDF-format: DKGReferatGF2014 (Kræver Adobe Reader).

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DET KOLDE GYS (DKG) DEN 27. MAJ 2014

Den ordinære generalforsamling 2014 i Vikingeforeningen Det Kolde Gys blev afholdt i Amager Bio og startede kl. 19.00. Der mødte 163 medlemmer op.

Der var følgende dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 4 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af årsregnskab 2013/14
6. Forslag fra bestyrelsen om nye vedtægter
7. Forslag fra Viggo Christiansen om fællessauna mellem herre- og dameafdelingen
8. Forslag fra bestyrelsen om fællessauna i byggefelt på fællesafdelingen
9. Budget 2014/15, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen foreslår
kontingent på 600 kr. årligt (stigning på 100 kr.) og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr.
10. Valg af kasserer. Nicolas Barnstein modtager ikke genvalg. Thomas Frisendal modtager valg som kasserer
11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
12. Valg af herrerepræsentant. Jan Houmand modtager genvalg
13. Valg af 2 interne revisorer
14. Eventuelt

Den ordinære generalforsamling blev indledt med en fællessang under ledelse af morgenholdet.

Derefter bød formand, Kirsten Monrad Jensen, velkommen.

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Knud-Erik Kofoed som dirigent. Advokat Knud-Erik Kofoed blev valgt som dirigent uden modkandidater og med applaus.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til § 8 i foreningens vedtægter, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Ad 2. Valg af referent

Bestyrelsen foreslog advokatfuldmægtig Sarah Fisker Vissing som referent. Advokatfuldmægtig Sarah Fisker Vissing blev valgt som referent uden modkandidater og med applaus.

Herefter bad formanden medlemmerne om med et minuts stilhed at mindes Vagn Hansen, Jørn Rosenkjær, Cathrine Schwarts, Troels Bjerre Nielsen og Bente Miller, som var gået bort inden for det seneste år.

Dernæst blev tolv 25-års jubilarer og Finn Højlunds 40 års jubilæum nævnt. De tre jubeldøbte Niels Ejegod, Preben Neptun og Anders Emeritus og 50-års jubilar, Birthe Petersen, som alle var til stede, blev hyldet. An-ders Emeritus blev valgt som ceremonimester med applaus.

Ad 3. Valg af 4 stemmetællere

Lars, Anders, Karen og Runa blev valgt som stemmetællere.

Ad 4. Bestyrelsens beretning

Formanden henviste indledningsvist til den omfattende skriftlige beretning, som var udsendt til alle og berettede herefter overordnet om begivenhederne i det forløbne år, hvor åbenhed, fællessauna og foreningens fremtid havde været de tre hovedoverskrifter.

DKG havde budt velkommen til ca. 1.000 nye medlemmer, og som noget nyt havde bestyrelsen indført et obligatorisk introduktionsforløb. Der var kommet mange positive tilbagemeldinger på introforløbet.

Bestyrelsen havde omkring årsskiftet måttet erkende, at de ikke kunne arbejde videre på de ideer og tegnin-ger til ny fællessauna, som var blevet vist på den ordinære generalforsamling 2013. Bestyrelsen har derfor fået udarbejdet et nyt forslag til en fællessauna placeret i byggefeltet vest for fælleshuset.

Bestyrelsen havde i det forgangne år gjort en stor indsats for at fremtidssikre foreningen og få medlemmerne til at bakke op om foreningen. Der har således været afholdt flere sociale arrangementer, orienteringsni-veauet er højt, selvadministrationen er blevet udbygget, og bestyrelsen har lavet forslag til nye vedtægter.

Der var herefter mulighed for at kommentere årsberetningen. Der kom stor ros til bestyrelsen.

Der var bemærkninger til det voksende antal medlemmer, men formanden forsikrede om, at foreningens faciliteter ville bliver udbygget, således at foreningen havde mulighed for at bevare åbenheden.

Årsberetningen fra formanden blev derefter taget til efterretning med applaus.

Ad 5. Godkendelse af årsregnskab 2013/14

Nicolas Barnstein fremlagde årsregnskabet for 2013/14, som udviste et overskud på 881.946 kr.

Byggeomkostningerne var lidt højere end budgetteret, da der bl.a. var blevet etableret nye trapper samtidig med, at der havde været udgifter til arkitekter. Det samme gjorde sig gældende for omkostningerne til repa-rationer, da der var kommet ny beklædning på i saunaerne.

Der var kommentarer til udgifterne til etablering af trapper, da det tidligere havde været Københavns Kom-mune, der havde afholdt omkostningerne hertil. Nicolas Barnstein forklarede, at bestyrelsen havde lavet en aftale med TeamBade om foreningens betaling af nogen af udgifterne for at fremskynde etableringen.

Enkelte medlemmer udtalte kritik af, at der alene var foretaget en stikprøvekontrol fra revisors side. Både foreningens ene revisor og formanden forsikrede om, at der var foretaget tilstrækkelig kontrol, ligesom kon-tingentindtægterne var afstemt.

Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen om nye vedtægter

Formanden fremlagde forslaget til nye vedtægter og forklarede kort om fremgangsmåden ved udarbejdelsen af de nye vedtægter.

Formanden fremhævede de nye bestemmelser i vedtægterne, som bl.a. indebar afskaffelse af herre-/damerepræsentanter i bestyrelsen, krav om tilslutning fra mindst 50 medlemmer ved fremsættelse af forslag på generalforsamlingen samt en bestemmelse om, at medlemmer først er valgbare til bestyrelsen efter to års medlemsskab. Bestyrelsen lagde op til en samlet revision af vedtægterne og opfordrede derfor medlemmer-ne til at stemme for de nye vedtægter, som de forelå.

Forslaget til nye vedtægter blev herefter drøftet, og der var overordnet set positive tilbagemeldinger.

Indholdet af § 7, stk. 5 og stk. 12 gav dog anledning til en længere diskussion, da en stor del af de fremmød-te medlemmer anså kravet om, at et forslag skal være stillet af mindst 50 medlemmer, for at være urealistisk højt og et dårligt signal, når bestyrelsen fremhæver åbenhed som kendetegnende for foreningen.

Derudover blev udformningen af § 5, stk. 2, nr. 2 og 3 diskuteret, da enkelte medlemmer var i tvivl om, hvad ”dårlig opførsel” indebar, ligesom det blev bemærket, at nr. 3 kunne slettes, da den var omfattet af nr. 2.

Formanden rundede forslaget af med kommentarer til de bemærkninger, der var kommet, og tilkendegav, at bestyrelsen ville drøfte ændringsforslagene under pausen. Formanden nævnte bl.a., at kravet om de 50/25 var begrundet i, at en generalforsamling kun skulle bruge tid på forslag, som havde en rimelig chance for at blive vedtaget.

Der blev herefter holdt et kvarters pause.

Bestyrelsen meddelte herefter, at der skulle stemmes separat om kravet til antallet af medlemmer angivet i § 7, stk. 5 og stk. 12. Bestyrelsen foreslog, at der skulle stemmes om at bevare § 7, stk. 5 og stk. 12 som an-givet i udkastet med krav om 50 medlemmer og 25 fremmødte eller om antallet skulle nedsættes, så der herefter var krav om 30 medlemmer og 20 fremmødte.

Der blev stemt om det mest vidtgående forslag først, som var 50/25, og derefter blev der stemt om forslaget på 30/20.

50/25 – 57 medlemmer stemte for.
30/20 – 82 stemte for.

Da forslaget alene krævede simpelt flertal for at blive vedtaget, blev udformningen af § 7, stk. 5 og stk. 12 i forslag til nye vedtægter herefter ændret.

Derefter blev de nye vedtægter sat til afstemning med ændringen i § 7, stk. 5 og stk. 12. De nye vedtægter kunne i henhold til § 10 i de eksisterende vedtægter vedtages med 2/3 af de fremmødtes stemmer.

De nye vedtægter blev vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne, 9 stemte imod og 4 stemte blankt. De nye vedtægter vil blive bekendtgjort på foreningens hjemmeside snarest. De nye vedtægter er gældende fra den ordinære generalforsamlings afslutning.

Ad 7. Forslag fra Viggo Christiansen om fællessauna mellem herre- og dameafdelingen

Viggo Christiansen motiverede sit forslag om en fællessauna mellem herre- og dameafdelingen.

Formanden opfordrede medlemmerne til at stemme i mod, da foreningen nu rummede så mange medlem-mer, at medlemmerne skulle fordeles over tre afdelinger, at det ville tage pladsen fra damernes sauna, at det ville medføre en langvarig proces, og at forslaget på tidligere generalforsamlinger var blevet nedstemt.

Der var herefter en længere diskussion omkring forslaget. Bemærkningerne fra medlemmerne vedrørte tillige bestyrelsens forslag om fællessauna.

Dirigenten besluttede, at der først skulle stemmes om forslaget, når bestyrelsen havde haft mulighed for at motivere sit forslag til en fællessauna under pkt. 8.

Ad 8. Forslag fra bestyrelsen om fællessauna i byggefelt på fællesafdelingen

Thomas Frisendal fra bestyrelsen motiverede bestyrelsens forslag.

Da medlemmerne allerede havde kommenteret bestyrelsens forslag, blev det mest vidtgående (bestyrelsens forslag) sat til afstemning. Der ville kun blive stemt om Viggo Christiansens forslag, såfremt bestyrelsens for-slag ikke blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget med et stort flertal.

Viggo Christiansen forslag faldt derfor.

Ad 9. Budget 2014/15, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen fore-slår kontingent på 600 kr. årligt (stigning på 100 kr.) og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr.

Formanden gennemgik budgettet for 2014/15, hvor formanden særligt fremhævede, at der var afsat 2 mio. kr. til den nye sauna, at det var et budgettal efter bedste vurdering pt. og derfor kunne beløbet blive større el-ler mindre, at der også var afsat til rimelig vedligehold. Der var foreslået en årlig kontingentstigning på 100 kr., da der ville komme større udgifter til etableringen af en sauna i herre- og dameafdelingen og til løbende vedligeholdelse.

I forhold til venskabsbesøg blev det præciseret, at angivelsen af 0 kr. for denne post i budgettet ikke betød, at der ikke skulle bruges pengene hertil. Omkostningerne var dog ofte af mindre omfang, hvorfor udgiften kunne holdes inden for rammerne i budgettet.

Budgettet, det årlige kontingent på 600 kr. og indmeldelsesgebyret på 800 kr. blev vedtaget med stort flertal. 1 stemte imod budgettet og stigningen i det årlige kontingent, mens 1 stemte blankt.

Ad 10. Valg af kasserer. Nicolas Barnstein modtager ikke genvalg. Thomas Frisendal modtager valg som kasserer

Thomas Frisendal stillede op som kasserer og blev valgt uden modkandidater og med applaus.

Ad 11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Per Nørgaard Andersen stillede op som sekretær for en 1-årig periode, og Jørn Johansen stillede op som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.

Både Per Nørgaard Andersen og Jørn Johansen præsenterede kort sig selv.

Da der ikke var nogen modkandidater, blev Per Nørgaard Andersen og Jørn Johansen valgt ind i bestyrelsen med applaus.

Ad 12. Valg af herrerepræsentant. Jan Houmann modtager genvalg

Jan Houmand blev valgt som herrerepræsentant uden modkandidater og med applaus. Jan Houmand blev med ændringen af vedtægter således den sidste herrerepræsentant.

Bestyrelsen består herefter af

Kirsten Monrad Jensen, formand
Thomas Frisendal, kasserer
Thomas C. Trier
Kirsten Bech
Jan Houmand
Jørn Johansen
Per Nørgaard Andersen

Ad 13. Valg af 2 interne revisorer

Af foreningens nuværende revisorer modtog Brian Olsen genvalg, mens Sofia Denoux Maahr Hansen ikke ønskede at genopstille.

Hanne Damm stillede op som revisor.

Brian Olsen og Hanne Damm blev valgt med applaus som foreningens interne revisorer uden modkandida-ter.

Ad 14. Eventuelt

Der var enkelte bemærkninger og en opfordring fra bestyrelsen til at hjælpe med fester. Det blev af et med-lem bemærket, at det havde været en fornøjelse at deltage på generalforsamlingen.

Formanden takkede Nicolas Barnstein for hans store engagement som kasserer og bestyrelsesmedlem.

Dirigenten takkede for en god generalforsamling kl. 22.20.

Dirigent: Advokat Knud-Erik Kofoed

Formand: Kirsten Monrad Jensen

Referent: Advokatfuldmægtig Sarah Fisker Vissing