Generalforsamling 2022

Resultat urafstemning Det Kolde Gys – 16.06.2022

DKG Referat ordinær generalforsamling 01.06.2022

dkg beretning 2022

DKG dagsorden GF 2022 (2)

DKG forslag gf 2022 (3)

DKG oversigtsplan forslag ny disponering gf 2022

Motivering af Bestyrelsens forslag til ombygning og udvidelse af foreningens faciliteter

Dagsorden og præsentation ved pkt.7

Drøftelser under pkt. 7 på generalforsamlingen – ENDELIG

Det Kolde Gys – Årsregnskab 2021-22

DKG Budget 22 23 pdf

 

 

Materiale til generalforsamling 2018

Den årlige ordinære generalforsamling i Vikingeforeningen Det Kolde Gys afholdes:

Tirsdag den 29. maj 2018 kl 19.00
på Gerbrandskolen, Gerbrandsvej 9, 2300 København
(tæt på Sundbyvester Plads).

Generalforsamlingen starter præcis kl. 19.00 og slutter senest kl. 22.00, så kom i god tid, så der er tid til registrering, en sandwich og en snak med hinanden. Du skal nå at være registreret og få stemmesedler inden kl 19.00.
Vi serverer sandwich og starter registrering kl 17.00.
Dagsorden omfatter følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsregnskab
4. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
5. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt interne revisorer, Lis Meyer stiller op som kasserer, Dorrit Erlandsson og Troels Norup Panild genopstiller som bestyrelsesmedlem. Thomas Frisendal stiller op som revisor, Anders Hjorth genopstiller som revisor. Der er ikke indkommet andre kandidater
6. Forslag fra bestyrelsen om Urafstemning (vedtægtsændring)
7. Forslag fra Tænketanken om en sommer fællesafdeling med soldæk, bademulighed og sauna. Bestyrelsen støtter forslaget fra Tænketanken. Såfremt forslaget vedtages, bortfalder de 2 næste forslag.
8. Forslag fra bestyrelsen om fællesafdeling med soldæk og bademulighed
9. Forslag fra bestyrelsen om fælles sommersauna fra kl 18 til kl 10
10. Eventuelt.

I år er der 2 fremtidsorienterede forslag.
1. Forslag om at afstemninger på generalforsamlinger fremover kan afvikles elektronisk i visse situationer. Forslaget er en erkendelse af, at vi nu er så mange, at vi skal leje Bella Centret for at få plads til alle, og at det kan være svært for medlemmerne at afse tid til at deltage i den årlige generalforsamling. For at alle medlemmer kan få mulighed for at stemme og gøre deres indflydelse gældende, foreslås en vedtægtsændring så forslag kan komme til urafstemning hos alle medlemmerne.

Vedtægtsændringen, hvor bestyrelsen foreslår mulighed for urafstemning, fremgår af følgende bestemmelser i vedtægtsforslaget, som kan downloades nedenfor:
§ 7 stk 5 – tilføjelse om urafstemning
§ 7 a ny bestemmelse
§ 8 stk 5 og 6 nye bestemmelser

2. Forslag om en sommer fælles afdeling. Forslaget er udarbejdet af den tænketank, der blev nedsat på sidste års generalforsamling. Tænketanken har arbejdet hårdt for at finde en løsning, der giver mulighed for solbadning, badning, omklædning og sauna for alle 3 segmenter: dame, herre og fælles. Og det er faktisk lykkedes for den.
Tænketanken skitserer både en vision for en udbygning af badeanstalten og et konkret forslag til en løsning, så vi i fuld respekt for de tre segmenters ønsker, kan tilbyde gode forhold for alle frem til visionen kan indfries. Det, vi skal stemme om, er således en løsning frem til, at vi kan realisere visionen om en udbygning af badeanstalten.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde talstærkt op, og dels støtte, at alle medlemmer fremover får mulighed for at stemme og dels være med til at støtte Tænketankens arbejde.

Med din stemme kan du være med til at sætte nye standarder for vores forening, samtidig med at vi værner om og sikrer det traditionelle Helgolands særkende. Vi rækker ind i fremtiden ved at stå på de gamle Helgoland traditioner, som vi alle holder så meget af. Derfor ser vi frem til, at du kommer og hjælper os med at realisere visionen og vores aktuelle udfordring.

Bestyrelsen, den 23. maj 2018

Her kan du downloade en PDF-fil med alle dokumenterne, så du kan nærlæse dem og evt. tage dem med til generalforsamlingen på papir eller smartphone:

DKG GF 2018 materiale

Du kan også vælge kun at downloade enkelte bilag:

DKG GF 2018 dagsorden

Det Kolde Gys Beretning 2018

DKG Årsrapport 2017 2018 (PDF fil)

DKG budgetforslag 2018 – 2019 (PDF fil)

Forslag fra bestyrelsen:

Styrket medlemsdemokrati (PDF fil)

Forslag til nye vedtægter 2018 (PDF fil)

Forslag fra DKG Tænketanken, som bestyrelsen anbefaler:

TænketankensForslag2018 (Se evt. også tænketankens hjemmeside) (PDF fil)

Forslag fra bestyrelsen, hvis tænketankens forslag ikke bliver vedtaget:

Forslag om fællesafdeling (PDF fil)

Forslag om fælles saunatid (PDF fil)

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Den årlige ordinære generalforsamling i Vikingeforeningen Det Kolde Gys afholdes:

Tirsdag den 29. maj 2018 kl 19.00
på Gerbrandskolen, Gerbrandsvej 9, 2300 København
(tæt på Sundbyvester Plads).

Generalforsamlingen starter præcis kl. 19.00 og slutter senest kl. 22.00, så kom i god tid, så der er tid til registrering, en sandwich og en snak med hinanden.
Medlemsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. maj 2018 kl 22.00.
Forslag sendes til dkg@detkoldegys.dk
I henhold til vedtægterne optages medlemsforslag på dagsordenen, hvis det er fremsat af mindst 30 medlemmer, eller hvis bestyrelsen er enig, i at forslaget skal optages på dagsordenen.
Forslag skal være formuleret således, at der kan stemmes ja eller nej til forslaget, og evt. økonomiske omkostninger ved forslaget skal angives.
For at holde generalforsamlingen indenfor de afsatte 3 timer henstiller bestyrelsen, at der kun stilles forslag, som har principiel karakter, eller som har større økonomiske konsekvenser.
Kandidater til bestyrelsen skal skriftligt melde og motivere deres kandidatur til bestyrelsen på samme måde som ovenfor senest den 8. maj kl. 22.00. Medlemmer er valgbare til bestyrelsen efter 2 års medlemskab.
Dagsorden omfatter følgende punkter:
• Valg af dirigent, referent og stemmetællere
• Bestyrelsens beretning
• Godkendelse af årsregnskab
• Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
• Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt interne revisorer
• Behandling af indkomne forslag
• Eventuelt.
Endelig dagsorden med tilhørende bilag, herunder årsregnskab, fremlægges på foreningens hjemmeside og til gennemsyn på Helgoland senest den 23. maj.
Forslag om fællesafdeling i sommerhalvåret
I år er der forslag om en sommerfællesafdeling fra den tænketank, der blev nedsat på sidste års generalforsamling. Tænketanken har arbejdet hårdt for at finde en løsning, der giver mulighed for solbadning, badning, omklædning og sauna for alle 3 segmenter: dame, herre og fælles. Og det er faktisk lykkedes for den.
Tænketanken skitserer både en vision for en udbygning af badeanstalten og et konkret forslag til en løsning, så vi i fuld respekt for de tre segmenters ønsker, kan tilbyde gode forhold for alle frem til visionen kan indfries. Det, vi skal stemme om, er således en løsning frem til, at vi kan realisere visionen om en udbygning af badeanstalten.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde talstærkt op og være med til at støtte Tænketankens arbejde. Med din stemme kan du være med til at sætte nye standarder for vores forening, samtidig med at vi værner om og sikrer det traditionelle Helgolands særkende. Vi rækker ind i fremtiden ved at stå på de gamle Helgoland traditioner, som vi alle holder så meget af. Derfor ser vi frem til, at du kommer og hjælper os med at realisere visionen og vores aktuelle udfordring.

Bestyrelsen, den 28. april 2018

Materiale til G/F i Det Kolde Gys 30. maj 2017 kl 19-22 i Amager Bio

Materialet til generalforsamlingen er nu fremlagt på Helgoland og her på hjemmesiden.
Dagsordenen ser sådan ud:
Tirsdag den 30. maj 2017 kl 19.00, i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S
1 Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår ekstern dirigent
2 Valg af referent, bestyrelsen foreslår ekstern referent
3 Valg af 6 stemmetællere
4 Bestyrelsens beretning
5 Godkendelse af årsregnskab 2016/17
6 Budget 2017/18, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr. årligt og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr.
7 Valg af formand.
Kirsten Monrad Jensen modtager genvalg. Tania Leiton opstiller som formandskandidat.
8 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Kirsten Bech modtager genvalg for en 2-årig periode. Thomas C. Trier modtager genvalg for en 2-årig periode. Per Nørgaard Andersen modtager genvalg for en 2-årig periode.
Ivan Als, Casper Biering og Rasmus Klinck opstiller som bestyrelseskandidater.
9 Valg af 2 interne revisorer.
Anders Hjort og Lis Meyer genopstiller.
10 Forslag
Forslag fra bestyrelsen:
1. Bademuligheder sommeren 2017
2. Tænketank om fordeling m.v. fra sommeren 2018
3. Foranalyse vedr. udvidelse af badeanstalten
Indkommet forslag fra medlemmer:
Fremtidig brug af bygninger og areal
11 Eventuelt

Her finder du materialet for de enkelte punkter som PDF-filer:

Dagsorden for fortsættelsen den 20. juni 2017
Oprindelig dagsorden

Beretningen
Regnskab og budget
Kandidaternes opstillingsgrundlag
Forslagene

Print selv, hvis du har mulighed for det.

Alt materialet er fremlagt på papir til gennemsyn på Helgoland og Lille Helgoland.

Som det fremgår, er der væsentlige sager og vidtgående forslag på dagsordenen, ikke mindst:

– Kampvalg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer
– Forslag om at den nye sauna på herreafdeingen skal være forbeholdt herrer
– Der kan guses op til 50 % af tiden i alle 3 nye saunaer, gusafholdelse administreres af gusmestrene, ikke af bestyrelsen
– Fællesbaderne kan ikke bade fælles om sommeren mellem kl 10 og kl 19.
– Start på processen omkring udvidelse af badeanstalten

Bestyrelsen opfordrer alle, der kan, om at komme til generalforsamlingen. Det er vigtigt, at generalforsamlingen repræsenterer foreningens medlemsskare bredt, og ikke kun Tordenskjolds soldater og forslagsstillere. Kom og stem – din forening behøver dig!

Husk:

Vores vedtægter tillader ikke fuldmagter.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Husk din brik til elektronisk indcheckning!
Er du på en stillerliste, skal du manuelt registreres når du kommer.
Kom i god tid, så der er tid til registrering og især snak med hinanden.
Vi serverer sandwich og vand. Generalforsamlingen stopper kl. 22.00.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 30. maj 2017 kl 19.00 i Amager Bio

Den årlige ordinære generalforsamling i Vikingeforeningen Det Kolde Gys afholdes
Tirsdag den 30. maj 2017 kl 19.00 i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S.
Medlemsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 9. maj 2017 kl 22.00. Forslag sendes til dkg@detkoldegys.dk eller til Kirsten Monrad Jensen, Blågårds Plads 10, 4.tv 2200 København N.
I henhold til vedtægterne optages medlemsforslag på dagsordenen, hvis det er fremsat af mindst 30 medlemmer, eller hvis bestyrelsen er enig i at forslaget skal optages på dagsordenen.
Forslag skal være formuleret således, at der kan stemmes ja eller nej til forslaget og evt. økonomiske omkostninger ved forslaget skal angives.
For at holde generalforsamlingen indenfor de afsatte 3 timer henstiller bestyrelsen, at der kun stilles forslag, som har principiel karakter, eller som har større økonomiske konsekvenser.
Kandidater til bestyrelsen skal skriftligt melde og motivere deres kandidatur til bestyrelsen senest den 9. maj kl. 22.00, på samme måde som ovenfor.
Medlemmer er valgbare til bestyrelsen efter 2 års medlemskab.

Dagsorden omfatter følgende punkter:
• Valg af dirigent, referent og stemmetællere
• Bestyrelsens beretning
• Godkendelse af årsregnskab
• Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
• Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer samt interne revisorer
• Behandling af evt. indkomne forslag
• Eventuelt.

Endelig dagsorden med tilhørende bilag, herunder årsregnskab, fremlægges på foreningens hjemmeside og til gennemsyn på Helgoland senest den 24. maj.
Generalforsamlingen starter præcis kl. 19.00 og slutter senest kl. 22.00, så kom i god tid, så der er tid til registrering, en sandwich og en snak med hinanden.
Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne møder talstærkt op og støtter foreningen. Selvom du er tilfreds, så kom alligevel. Foreningen behøver dig!
Bestyrelsen, den 23. april 2017

Dagsorden og bilag til ordinær generalforsamling i Det Kolde Gys 18. maj 2016

Det Kolde Gys

Dagsorden til Ordinær generalforsamling i Det Kolde Gys
Onsdag den 18.maj 2016 kl 19.00, i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S

1 Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår ekstern dirigent
2 Valg af referent, bestyrelsen foreslår ekstern referent
3 Valg af 4 stemmetæller
4 Bestyrelsens beretning
5 Godkendelse af årsregnskab 2015/16
6 Budget 2016/17, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr årligt og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr
7 Valg af kasserer. Thomas Frisendal modtager genvalg.
8 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Jørn Johansen udtræder af bestyrelsen. Dorrit Erlandsson modtager genvalg for en 2-årig periode. Troels Norup Panild modtager valg for en 2-årig periode.
9 Valg af 2 interne revisorer.
10 Forslag fra bestyrelsen om byggeri af omklædnings- og saunafaciliteter
11 Eventuelt

Generalforsamlingen stopper senest kl 22.00.

Kom i god tid, så der er tid til registrering og især snak med hinanden. Vi serverer sandwich og vand.

På bestyrelsens vegne
Kirsten Monrad Jensen
11. maj 2016

Se dagsorden som pdf DKG gf 2016 endelig dagsorden
Se beretningen for 2016 Det Kolde Gys Beretning 2016
Se årsregnskab 2015 – 2016 DKG Årsrapport 2015 2016
Se Budget 2016 – 2017 Budget 2016 2017
Se forslag fra bestyrelsen dkg forslag gf2016 final