Materiale til generalforsamling 2018

Den årlige ordinære generalforsamling i Vikingeforeningen Det Kolde Gys afholdes:

Tirsdag den 29. maj 2018 kl 19.00
på Gerbrandskolen, Gerbrandsvej 9, 2300 København
(tæt på Sundbyvester Plads).

Generalforsamlingen starter præcis kl. 19.00 og slutter senest kl. 22.00, så kom i god tid, så der er tid til registrering, en sandwich og en snak med hinanden. Du skal nå at være registreret og få stemmesedler inden kl 19.00.
Vi serverer sandwich og starter registrering kl 17.00.
Dagsorden omfatter følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsregnskab
4. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
5. Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt interne revisorer, Lis Meyer stiller op som kasserer, Dorrit Erlandsson og Troels Norup Panild genopstiller som bestyrelsesmedlem. Thomas Frisendal stiller op som revisor, Anders Hjorth genopstiller som revisor. Der er ikke indkommet andre kandidater
6. Forslag fra bestyrelsen om Urafstemning (vedtægtsændring)
7. Forslag fra Tænketanken om en sommer fællesafdeling med soldæk, bademulighed og sauna. Bestyrelsen støtter forslaget fra Tænketanken. Såfremt forslaget vedtages, bortfalder de 2 næste forslag.
8. Forslag fra bestyrelsen om fællesafdeling med soldæk og bademulighed
9. Forslag fra bestyrelsen om fælles sommersauna fra kl 18 til kl 10
10. Eventuelt.

I år er der 2 fremtidsorienterede forslag.
1. Forslag om at afstemninger på generalforsamlinger fremover kan afvikles elektronisk i visse situationer. Forslaget er en erkendelse af, at vi nu er så mange, at vi skal leje Bella Centret for at få plads til alle, og at det kan være svært for medlemmerne at afse tid til at deltage i den årlige generalforsamling. For at alle medlemmer kan få mulighed for at stemme og gøre deres indflydelse gældende, foreslås en vedtægtsændring så forslag kan komme til urafstemning hos alle medlemmerne.

Vedtægtsændringen, hvor bestyrelsen foreslår mulighed for urafstemning, fremgår af følgende bestemmelser i vedtægtsforslaget, som kan downloades nedenfor:
§ 7 stk 5 – tilføjelse om urafstemning
§ 7 a ny bestemmelse
§ 8 stk 5 og 6 nye bestemmelser

2. Forslag om en sommer fælles afdeling. Forslaget er udarbejdet af den tænketank, der blev nedsat på sidste års generalforsamling. Tænketanken har arbejdet hårdt for at finde en løsning, der giver mulighed for solbadning, badning, omklædning og sauna for alle 3 segmenter: dame, herre og fælles. Og det er faktisk lykkedes for den.
Tænketanken skitserer både en vision for en udbygning af badeanstalten og et konkret forslag til en løsning, så vi i fuld respekt for de tre segmenters ønsker, kan tilbyde gode forhold for alle frem til visionen kan indfries. Det, vi skal stemme om, er således en løsning frem til, at vi kan realisere visionen om en udbygning af badeanstalten.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde talstærkt op, og dels støtte, at alle medlemmer fremover får mulighed for at stemme og dels være med til at støtte Tænketankens arbejde.

Med din stemme kan du være med til at sætte nye standarder for vores forening, samtidig med at vi værner om og sikrer det traditionelle Helgolands særkende. Vi rækker ind i fremtiden ved at stå på de gamle Helgoland traditioner, som vi alle holder så meget af. Derfor ser vi frem til, at du kommer og hjælper os med at realisere visionen og vores aktuelle udfordring.

Bestyrelsen, den 23. maj 2018

Her kan du downloade en PDF-fil med alle dokumenterne, så du kan nærlæse dem og evt. tage dem med til generalforsamlingen på papir eller smartphone:

DKG GF 2018 materiale

Du kan også vælge kun at downloade enkelte bilag:

DKG GF 2018 dagsorden

Det Kolde Gys Beretning 2018

DKG Årsrapport 2017 2018 (PDF fil)

DKG budgetforslag 2018 – 2019 (PDF fil)

Forslag fra bestyrelsen:

Styrket medlemsdemokrati (PDF fil)

Forslag til nye vedtægter 2018 (PDF fil)

Forslag fra DKG Tænketanken, som bestyrelsen anbefaler:

TænketankensForslag2018 (Se evt. også tænketankens hjemmeside) (PDF fil)

Forslag fra bestyrelsen, hvis tænketankens forslag ikke bliver vedtaget:

Forslag om fællesafdeling (PDF fil)

Forslag om fælles saunatid (PDF fil)

Revideret budget for regnskabsåret 2011/12

Opdatering vedr. budget 2011/12

Vedlagt revideret budget for regnskabsåret 2011/12 således som det blev besluttet på den ordinære generalforsamling. Den forsinkede offentliggørelse skyldes konvertering til nyt medlems- og opkrævningssystem, der har taget længere tid end forventet.

Revideret_budget_2011-2012

Resultatopgørelse (- er indtægt / + er udgift)

Budgettet er ændret i forhold til det budget der blev præsenteret på den ordinære generalforsamling (underskud 478 t.kr men med tælle fejl, så rettet bliver det et underskud på 978 t.kr).

Det reviderede budget udviser et underskud på 513 t.kr, hvilket er en positiv ændring på 465 t.kr.

Den positive ændring kan forklares således: en forventet stigning i indtægter (+145 t.kr, er realiseret), et forventet fald i direkte omkostninger (påvirker positivt +350 t.kr) samt en forventet stigning i administrationsomkostninger (påvirker negativt -30 t.kr), hvilket medfører en positiv ændring på i alt 465 t.kr.

Balance. (+ er aktiver / – er passiver)

De forventede aktiver ultimo regnskabsåret forventes at andrage 827 t.kr (kontanter og depositum i alt 807 t.kr og tilgodehavender 19 t.kr).

De forventede samlede passiver ultimo regnskabsåret forventes ligeledes at andrage 827 t.kr fordelt på egenkapital (682 t.kr) og skyldige poster (145 t.kr).

Dvs. at vi forventer med udgangen af regnskabsåret 2011/12 at have en positiv egenkapital på 682 t.kr (kontanter) efter at have betalt det nye klubhus.

Ovenstående vil blive uddybet yderligere på næste ordinære generalforsamling, såfremt der er behov herfor.

Med gyser hilsen

Brian, kasserer