Endelig indkaldelse generalforsamling 27/5-2014 kl 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Amager Bio på Øresundsvej 6.
Den endelige dagsorden er:
1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår ekstern dirigent
2. Valg af referent, bestyrelsen foreslår ekstern referent
3. Valg af 4 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af årsregnskab 2013/14
6. Forslag fra bestyrelsen om nye vedtægter
7. Forslag fra Viggo Christiansen om fællessauna mellem herre og dameafdelingen
8. Forslag fra bestyrelsen om fællessauna i byggefelt på fællesafdelingen
9. Budget 2014/15, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen foreslår kontingent på 600 kr årligt (stigning på 100 kr) og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr
10. Valg af kasserer. Nicolas Barnstein modtager ikke genvalg. Thomas Frisendal modtager valg som kasserer
11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
12. Valg af herrerepræsentant. Jan Houmann modtager genvalg
13. Valg af 2 interne revisorer
14. Eventuelt.

Vi skal beslutte et nyt sæt vedtægter og en ny fællessauna, og vælge 4 kompetente medlemmer til bestyrelsen.

Her er al materialet til den ordinære generalforsamling tirsdag den 27. maj kl 19:

(Klik på den/dem, du vil downloade. De er i PDF-format, som kræver at du har en Adobe Reader eller tilsvarende).

DKG gf 2014 endelig dagsorden
Det Kolde Gys.beretning 2014
DKG Regnskab 2013-14 og budget 2014-15
DKG Vedtægtsforlag 2014
Forslag til ny fællesudsigtssauna
Bestyrelsens saunaforslag 2014

Print selv fra linkene ovenfor og tag med. Vi har et begrænset antal kopier med til generalforsamlingen.

Kom i god tid, så der er tid til indtjekning og udlevering af stemmesedler og at mødes med hinanden.
Vi byder på sandwich og vand.

Vi håber at se mange af jer.

Med gyserhilsen

Bestyrelsen

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2009/2010

Konstituering efter generalforsamling

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev det første bestyrelsesmøde afholdt, hvor vi konstituerede os. Da der var tale om genvalg på alle poster fortsatte arbejdsfordelingen og bestyrelsen 2009/2010 bestod så af følgende:

Anders Hjorth formand, Jørgen Melskens kasserer, Lis Meyer, sekretær, Marianne Elmose, bestyrelsesmedlem, Preben Poulsen, bestyrelsesmedlem, Lillian Jensen, damerepræsentant og Jørgen Nørgård, herrerepræsentant.

Bestyrelsesmøder og arbejdsopgaver

Efter en veloverstået standerstrygning blev der holdt sommerferie, så første bestyrelsesmøde var i august 2009, hvor der blev taget fat på arbejdsopgaverne.  DKG er en rigtig stor forening nu, og mange medlemmer havde fulgt bestyrelsens opfordring, om at indbetale kontingentet før tiden for at afhjælpe en evt. lånefinansiering til sidste afdrag på husene. Bestyrelsen takker alle de medlemmer, som bakkede op om foreningen og betalte kontingent forud.
Medlemsmæssigt er DKG nu oppe på 1760 medlemmer, og bestyrelsen byder velkommen til de omkring 500 nye medlemmer.

Lejeansøgning af areal til nyt klubhus og fællessauna
Den første bestyrelsesopgave var at udarbejde DKG´s ansøgning om at leje yderligere 50m2 mere dæk på ”Sporten” til bygning af endnu et fælleshus til vinterbaderne på Helgoland. Arkitekt Carsten Hoff blev bedt om at udfærdige et skitseforslag til det udvendige råhus på 50m2. Dette falder inden for rammerne af det oprindelige og eksisterende tegningsmateriale for Amager Helgoland, som råd, nævn, forskellige udvalg og BR tidligere har godkendt.

Efter gentagne rykkere og forespørgsler på et svar vedsrørende lejeansøgningen måtte vi konstatere, at kommunalvalget først skulle overstås, før nogen i Københavns Kommune ville tage stilling til spørgsmålet om lejeudvidelse. Men i januar 2010 kom der lidt gang i behandlingen af ansøgningen igen. Så sagen er nu behandlet og godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget. Borgerrepræsentationen har også haft sagen på dagsordenen, men nåede ikke at behandle punktet. Vores lejekontrakt er derfor udskudt, men forventes vedtaget inden sommerferien. Se vedlagte tegninger på råhuset. Til orientering vil huset komme til at se ud som damernes omklædningsrum, men med en beliggenhed yderst på ”Sporten”. Byggebudgettet for råhuset vil blive fremlagt under budget for 2010/2011.

Derudover blev der i foreningsåret 2009/2010 på bestyrelsesmøder i oktober, november, december, januar, marts og april taget følgende beslutninger vedrørende badningen på Helgoland:

Lille Helgoland
Lille Helgoland har været drøftet flere gange i bestyrelsen, og vi har besluttet at beholde anlægget, og elforsyning med lys og varme er genetableret. Det er bestyrelsens opfattelse, at mange medlemmer fortsat benytter omklædningsrummet, så vi skal have etableret en fast gruppe omkring rengøring og vedligeholdelse af Lille Helgoland. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen.

Fysiske rammer
1. Der er blevet sat gang i drøftelserne med Team Bade angående et nyt elektronisk låsesystem, og der arbejdes videre på sagen. En delegation skal på besøg hos Vinterbaderne i Sønderborg for at se deres velfungerende elektroniske låsesystem. Belært af erfaring efterlyste bestyrelsen også en ny låge, idet der i sommerens løb har været alt for mange, der sprang over hegnet, når badeanstalten var lukket. Der blev desuden også anmodet om flere cykelstativer til venstre for gangbroen til Helgoland.

2. Der er blevet opsat en dørpumpe på dørene mellem sauna og omklædningsrum af hensyn til fugt, og der er blevet lagt linoleum på saunagulv og gulv i forgang.

3. Der blev forsøgsmæssigt indført fællesbadning på herreafdelingen på tirsdage og torsdage mellem kl. 20.00 og 22.00. Ordningen har fungeret nogenlunde tilfredsstillende, men enkelte kvinder har ikke overholdt saunatiderne, men problemet løses, når vi får en fællessauna i forbindelse med det nye klubhus.

4. Der er blevet opsat lys ved trappen, der lyser ned i bassinet, og det er bestyrelsens opfattelse, at lyset fungerer tilfredsstillende.

5. Herresaunaen har også været i uorden nogle gange på grund af hærværk, hvilket har kostet en pæn sum for foreningen i reparationer.

Administation
1. Med 500 nye medlemmer i 2009 og alle de forudbetalte kontingenter fik kassereren en kæmpe ekstra arbejdsbyrde. Da Jørgen desværre også fik en længerevarende sygeperiode, behøvede han hjælp til at få medlemskartotek og bogføring til at fungere ordentligt. Da en professionel forretningsfører ikke kan antages uden tilladelse fra generalforsamlingen besluttedes det, at andre i bestyrelsen måtte hjælpe til med at få arbejdet gjort. Sekretær Lis Meyer overtog derfor 1. november medlemskartoteket, hvor hun  skulle hjælpe kassereren med bogføringen og medlemsregisteret.

2. Bestyrelsen indførte samtidigt telefontid 2 gange om ugen (tirsdag og torsdag mellem kl.10-12) på tlf. 50 42 18 50 og lånte et kontor på Englandsvej 10 for at holde åbent sidste torsdag i hver måned fra kl.16-18, således at medlemmerne kunne henvende sig der med spørgsmål og nøgleafhentning.

Der har også i sæsonen været kontoråbent på adskillige torsdage og lørdage for udlevering af nøgler til nye medlemmer.

Kontoret på Englandsvej 10 er stadigvæk åbent, nu bare den første torsdag i måneden mellem kl. 16-18.

Man kan i øvrigt altid benytte foreningens mailadresse DKG@detkoldegys.dk ved spørgsmål om medlemskab m.m.

Aktiviteter
Der er som sædvanligt afholdt de traditionsrige aktiviteter i foreningen såsom standerhejsning, julefrokost, nytårskur, og foreningens årlige dåb, hvor der for første gang i mange år var mange medlemmer, der blev døbt. Derudover er der blevet afholdt velkomstmøder for nye medlemmer.

Bestyrelsen har ligeledes deltaget i dåben hos andre vinterbadeklubber rundt omkring i landet og i Berlin og Rostock, som det altid har været tradition.

Vinterbadere i Danmark
Der har også været holdt generalforsamling i det tidligere VIFU, som er den organisation, der repræsenterer alle vinterbadere i Danmark. Efter 17 års eksistens har den nu endelig fået godkendte vedtægter. Den nye forening hedder ”Vinterbadere i Danmark” og repræsenterer ca. 15.500 organiserede vinterbadere fordelt i hele landet. DKG var vært ved generalforsamlingen også i år, hvor Amager Helgoland blev vist frem.

Det er vigtigt at have en landsforening af vinterbadere, fordi vi så kan komme ind under paraplyorganisationen DGI Danmark. Derved kan vi bedre få adgang til de fordele, som denne store idrætsorganisation giver, såsom kurser, edbsystemer, konsulentbistand og forsikring.

Fremtidsplaner
Ved et tilbageblik på det forløbne år, kan vi konstatere, at meget af bestyrelsens tid har været anvendt på at få de fysiske rammer om foreningen til at fungere optimalt, efter at DKG medlemsmæssigt er blevet over dobbelt så stor. Men vi har også brugt tiden til at se fremad, og der er nu fremlagt færdige planer for et nyt klubhus og en fællessauna, således at de mange par, som efterhånden udgør en betragtelig del af medlemmerne, kan gå i sauna sammen efter badet.

Da lejekontrakten af det 48m2 nye klubhus formentlig bliver endelig godkendt af BR inden sommerferien, ser det nu ud til, at vi efter sommerferien, og forudsat en endelig godkendelse på generalforsamlingen her til maj, kan gå i gang med at bygge det tredie DKG-klubhus med fællessauna.

Det skal lige nævnes, at der ikke her er tale om en panoramasauna, men at det bliver en funktionel fællessauna på størrelse med eller måske lidt større end dem, vi har i forvejen. De to panoramasaunaer på dame- og herreafdelingerne er et projekt for Københavns Kommune og må komme, når de finder pengene. Det, der er vigtigt, er at få tilfredsstillet behovet for en fællessauna.

I det tredie klubhus bliver der desuden et fælles opholdsrum, som kommer til at hedde ”Kongressalen”, som dermed bliver endeligt reetableret.

Digitalisering
En vigtig opgave, som bestyrelsen også har haft fokus på, er at få klubben digitaliseret og dermed fremtidssikret, hvilket er en nødvendighed for så stor en klub.

Det drejer sig først og fremmest om at få erstattet det gammeldags nøglesystem med en elektronisk brik eller et kort. Dette er nødvendigt for at foreningen kan kontrollere, at pladsen i sauna og omklædningsrum går til betalende medlemmer. Der har været problemer med, at tidligere medlemmer, som ikke har betalt kontingent og som har undladt at aflevere nøglen, stadig bruger badeanstalten. Desuden er der en del offentlige brugere, som ulovligt benytter DKG’s omklædnings- og saunafaciliteter. Derfor skal vi have et elektronisk låsesystem. Som det er i øjeblikket, kræver det uhensigtsmæssigt meget arbejde at lukke jernlågen for tidligere medlemmer, som ikke længere betaler kontingent.

Indførelse af et sådant system skal ske i samarbejde med Team Bade, da der tidligere er indgået en aftale med dem om samarbejde og deling af udgiften til anskaffelse af systemet. Vinterbaderne i Sønderjylland kører med et velfungerende elektronisk låsesystem, som måske kunne fungere hos os, og vi har derfor aftalt, at en lille delegation fra bestyrelsen og Team Bade tager ned og besøger dem.

Derudover er det helt nødvendigt at få administrationen af foreningen omlagt fra papir til et digitalt system, så det bliver et mere moderne og operationelt system, som kan afhjælpe fremtidige bestyrelsers arbejdsbyrde. Det er i dag muligt at få systemer som kobler medlemstilmelding, betaling og bogføring sammen i et system i forbindelse med PBS-indbetalingskort.

Gennem DGIkurser har Lis og Jørgen fra bestyrelsen fået et indblik i et finans- og administrationssystem, som hedder ”Konventus Finans”. Dette system bogfører og registrerer automatisk medlemmers tilmelding og betaling. Hvis betalingen ikke er rettidig, spærres adgangskortet til Amager Helgoland.

Ovenstående er alt sammen noget bestyrelsen har diskuteret, og som vi håber bliver fremtiden, men vi undersøger det grundigt for at undgå at spilde foreningens penge på fejlkøbte IT- systemer. Vi vil have noget, der virker og er afprøvet.

Tak for i år!
Der har været mange frivillige hjælpere i det forgangne år, og bestyrelsen siger tusind tak til de mange, som har gjort en ekstra indsats for foreningen, da hverken dagligdagen eller vores årlige aktiviteter kan fungere uden jeres hjælp.

Det har været en rigtig isvinter i år og mange både nye og gamle medlemmer har for første gang fået en fornemmelse af, hvor dejligt det er at vinterbade. Vi håber på mange kommende isvintre og ønsker samtidig alle vores medlemmer en rigtig god sommer.

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2008/2009

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2008/2009
2. reviderede udgave

Etableringen af vore egne klubhuse:

Efter en lidt dramatisk generalforsamling i juni sidste år, gik den genvalgte bestyrelsen i gang med planerne om opførelse af vore 2 selvfinansierede DKG-klubhuse, således at foreningen igen kunne komme under eget tag, så hurtigt som overhovedet muligt.

Tegningerne og planerne til de to DKG-klubhuse havde bestyrelsen og hele foreningen arbejdet på over en længere årrække, idet det længe havde været kendt, at Københavns Kommune ikke havde flere penge til færdiggørelsen af Det Ny Helgoland efter pæle og dæk var etableret.

Aftalen mellem Københavns Kommune og DKG om besparelser ved fælles et byggeforløb i 1. etape, var allerede blevet luftet, da det stod klart at Forvaltningen kun ville opføre en servicebygning, så Helgoland i det mindste kunne bruges af offentligheden om sommeren.

Bestyrelsen havde derfor længe ønsket, at foreningen fik egne selvfinansierede klubhuse, nu der bød sig en lejlighed her i 1. etape af byggeriet.

Selvfølgelig skulle vi jo have et flertal af vores medlemmer med på ideen, hvilket da heldigvis også lykkedes på den føromtalte dramatiske generalforsamling i juni sidste år.

Da vi først var enige og der var skabt et flertal for forslaget i DKG, så kunne det næsten ikke gå hurtigt nok med at komme i gang med byggeriet, hvis vi skulle gøre os håb om at få tag over hovedet i løbet af vinteren 2008.

Forslaget om to klubhuse og en servicebygning blev sendt i offentligt udbud før sommerferien af Bygge- og teknikforvaltningen i København Kommune og B&O- byggeindustri vandt licitationen.

I september 2008 gik B&O-byggeindustris tømre så i gang med arbejdet, og vi kunne endelig se at der skete noget med vores byggeprojekt.

Hele byggeperioden har været et langt sejt træk, også med at få samarbejdet til at fungere mellem de forskellige Forvaltninger i København Kommune, håndværkerne og DKG, om det fælles byggeri.

Alle små detaljer skulle være på plads, for ikke at DKG skulle komme ud for nogle ubehagelige økonomiske overraskelser midt i byggefasen. Blandt andet skulle der jo hele tiden holdes øje med fordelingen af udgifterne mellem vores DKG-bygninger og servicebygningen betalt af Forvaltningen.

Jeg vil gerne benytte lejligheden i dag til at sige tak til både B&O-byggeindustri, alle de implicerede håndværkere og Forvaltningen.

Specielt til vores arkitekt Carsten Hoff, vil jeg sige tak for at projektet et lykkedes og vores økonomiske byggebudget ikke er overskredet.

Finansieringen af klubhusene:

Bestyrelsen skulle konstant være helt klar på omkostningsfordelingen, således at udgifterne til byggeriet og byggepladsomkostningerne blev fordelt således, at DKG ikke blev pålignet udgifter som rettelig burde tilhøre fællesarealet og Forvaltningen.

Vores likvide formue på 2.000.000 kr. var nok stor stor, men formuen kunne snart få ben at gå på, hvis vi ikke var yderst forsigtige i byggeperioden.

Alle byggerier kan nemt overskride budgettet, hvis der kommer ændringer fra vores side til planerne, men vi må konstaterer, at der er små beløb DKG har betalt.

Der blev genbrugt overskuds grønmalet plankeværkstræ til vore bygninger, som DKG havde købt fra Pihl.

Alt i alt en besparelse på omkring kr. 150.000

Byggepladsomkostningerne steg, idet vi overtog leje-kontrakten fra Team-Bade på toiletvogne og opholds-container.

På omkostningssiden drejer det sig om nogle ændringer i el-installationerne, hvor kablerne et trukket ind under loftsbeklædningerne og noget udendørsbelysning.

Når alt er opgjort har vi tabt og vundet nogenlunde lige meget.

Byggebudgettet er nogenlunde overholdt for vores del og vi er nu 100% selvfinansieret med egne midler + sponsormidler på 15.000 fra Tuborgs grønne fond, 25.000 fra Nordea-fonden, 12.000 fra Niels Hald og endelig 10.000 kr. fra Højlunds Flyttefirma. De to sidste for at annoncere i vores nye sangbog.

Tak for alle sponsormidlerne, det er godt at have gode venner når økonomien er stram.

Forsikringer for vores bygninger skulle også på plads hos Tryg, for vi kunne jo ikke have, at hverken en orkan eller en ildebrand gjorde det af med de nye klubhuse og vores investering.

Ny hjemmeside i Det Kolde Gys

Efter mange genvordigheder og kritik af den hidtidige hjemmeside, var vi så heldig i Det Kolde Gys, at et medlem henvendte sig og gerne ville arbejde med at lave en ny hjemmeside.
Det var vi i bestyrelsen glade for og vi indbød Thomas Frank til et bestyrelsesmøde, hvor vi fik klarlagt, hvordan vi gerne ville have, at hjemmesiden så ud og hvad den skulle indeholde.
Thomas Frank lavede så et udkast og efter nogle enkelte rettelser kunne vi så sende de nye hjemmeside i “luften”.
Der er stort set kun lydt rosende ord om den nye hjemmeside og nu har vi fået et debatforum, hvor medlemmerne kan komme med ros og kritik.
Der skal her lyde en stor tak til Thomas Frank for hans store arbejde – også med dagligt at vedligeholde hjemmesiden, så den stadig er a jour.

Nye medlemmer i DKG:

Medens byggeriet af vore klubhuse skred frem, om end med forsinkelser, kunne vi da heldigvis se, at der skete noget med både vægge og tagkonstruktion.

Derfor gik bestyrelsen så i gang med at tage medlemmer ind, hvilket viste sig at være en hel del vanskeligere end først antaget, idet navnene på ventelisten ofte var så gamle, at folk var flyttet eller ikke længere havde interesse i at blive medlem.

Men da alle de potentielle vinterbadere begyndte at høre om nybyggeriet på Helgoland og at der ville komme omklædningsrum og saunaer, så blev vi nærmest bestormet med folk der ville på venteliste, fordi de nu kunne se at der skete noget.

Da Kultur – og fritidsborgmesteren også begyndte at få personlige opringninger fra borgere, klagede borgmesteren også til DKG over ventelisterne.
Derfor besluttede bestyrelsen, at vi simpelthen tog alle ind, som havde været en tur over ventelisten, og det skulle siden vise sig at være en god ide, idet byggeriet jo ikke ligefrem blev billigere end forventet.

Ligeledes blev der undervejs ændret i planerne, idet Kommunen jo ikke ville bygge de planlagte store fælles-saunaer i denne omgang.

Da saunaer var en af de ting, der stod øverst på DKG-medlemmernes øverste ønskeliste besluttede bestyrelsen at indrette midlertidige saunaer i omklædningsrummene.

Således blev de planlagte toiletter i omklædningsrummene lavet om til saunaer, idet vi i Det kolde Gys jo ville få adgang til de offentlige toiletter, ja damerne kunne endda få adgang til deres toiletter inde på eget område.

Regningen på de midlertidige saunaer blev kr. 150.000,- som også nu også er betalt af vore egne midler finansieret af fonds-bevillinger og de mange indskud og kontingenter mange alle de nye medlemmer.

En speciel tak til et af vore egne medlemmer, tømmermester Erik Rendbæk som vandt licitationen på saunabyggeriet.

Rejsegilde på vore nye bygninger:

Den 27. november 2008 var der endelig rejsegilde på vore klubhuse og servicebygningen.

Samtidig afholdt DKG standerhejsning med indvielse af vores nye flagstang, som vi havde fået foræret af Niras, der var tilkoblet byggeriet som ingeniører.

Rejsegildet blev flot markeret med taler af bl.a. kulturborgmesteren, arkitekt, musik og en gang røde pølser og vi fik samtidig en flot omtale i lokalaviserne

Husene var på daværende tidspunkt lovet færdige inden jul, men som det altid går med nybyggeri, holder sådanne planer sjældent tidsfristen.

Introduktions- og velkomstmøde for nye medlemmer:

På grund af det store indtag af nye medlemmer afholdt foreningen et introduktions- og velkomstmøde for nye medlemmer.

Ved denne lejlighed kunne de nye medlemmer få svar på nogle af de mange spørgsmål der opstår ved start som vinterbader og samtidig få lidt at vide om DKG-traditionerne i klubben og om det at vinterbade.

Dette møde valgte mange nye medlemmer at møde op til og de fik en god oplevelse med hjem.

Jeg vil gerne igen benytte lejligheden til at byde de mange nye DKG-medlemmer velkommen og bede alle de gamle medlemmer tage godt imod alle de nye.

Dåben lørdag den 6. februar 2010 bliver en stor festdag i DKG’s historie, idet flere hundrede skrællinger skal nydøbes.

Julefrokost og Nytårskur:

Den 7. december blev foreningens årlige julefrokost afholdt i Pejsestuen i Sundby Sejlforening og alle tilstedeværende var glade for at kunne se vores byggeri skride frem.

Så kom julen og en lidt død periode i forhold til byggeriet. Foreningen inviterede for første gang til Nytårskur på Helgoland, så de medlemmer, som ville det kunne ønske hinanden godt Nytår kunne mødes.
Denne tradition vil derfor blive bevaret, således at de medlemmer, som har lyst, hvert år nytårsdag, kan mødes på Helgoland med andre og ønske hinanden godt nytår.

Alle gik blot og ventede på, at håndværkerne skulle blive færdige med klubhusene, hvilket dog trak ud, for der var øjensynligt problemer med forskellige installationer.

Dåb 2009 og ny sangbog

Så blev det dåbstid lørdag den 7. februar med få nydøbte skrællinge og jubeldøbte.

Samtidig fik vi et stort rykind af gæster – herunder fra Berlin, hvor de kom med 28 medlemmer af Berliner Seehunde og opførte et stort spektakulært show.

Klubhusene var endnu ikke helt færdige, men de blev rigget til så vi kunne bruge damernes omklædningsrum til ophold og omklædning, men desværre endnu uden saunaer.

Den efterfølgende dåbsfest forløb som sædvanligt godt og i forbindelse med dåben og dåbsfesten fik vi søsat vores nye sangbog, som er blevet en stor succes. Tak til sangbogsudvalget for deres store arbejde – jeg håber sangbogen vil blive brugt flittigt i de kommende år.

Bygningsoverdragelsen:

Så kom den store dag endelig, hvor DKG skulle have overdraget sine egne bygningerne og alle troede, at nu skulle medlemmerne endelig have en tur i sauna.

Beklageligvis var saunaerne desværre knap nok færdig, men dagen blev markeret på festlig vis alligevel, for nu var vi da kommet så langt.

Og allerede dagen efter blev tømreren færdig.

Om eftermiddagen blev der sat varme på saunaerne og den følgende weekend kunne alle de glade gyserne så hygge sig med en dejlig vandgang og efterfølgende tur i saunaen.

Hus på lejet grund og vedtægter:

Vi har siden 2007 forhandlet huslejen af eget hus på lejet grund på plads med forvaltningen og denne blev endelig efter svære forhandlinger fastsat til i alt 35.000 pr. år med en uopsigelighed på 10 år.

Udspillet fra Forvaltningen var kr. 65.000 pr. år, hvad vi mente var for højt og der blev aftalt en uændret leje, som nu er godkendt i BR, hvad vi er meget tilfredse med.

Udvalgsarbejdet:

Der er også nye vedtægter under udarbejdelse, og et nyt ordensreglement for vores omklædningsrum, som nogle af vores medlemmer har deltaget i.

Ændringsforslagene til vore vedtægter behandles senere under indkomne forslag.

Tak til vedtægtsudvalget for den store indsats.

Vi har haft nedsat indretningsudvalg til de nye klubhuse, men desværre fik udvalget i første omgang ikke ønsker opfyldt om nye møbler, idet foreningens midler var så få, at vi måtte genbruge alt, hvad vi havde gemt fra det gamle Helgoland.

Tak til alle som har hjulpet med indretningen af de nye klubhuse.

En speciel tak til “morgenholdet” som har stået for de utallige besøg i containeren gennem de sidste 5 år og sidst til tømningen at den store 40’fods container på Kløvermarken, som fungerede som midlertidig opbevaring af alle vore effekter fra Gammel Helgoland.

Efter den endelige tømning af containeren viste det sig heldigvis, at der er sket forbløffende få skader på alle de gamle billeder og andre effekter fra foreningens 80-årige historie.

VIFU
Det Kolde Gys var d. 28. marts vært for organisationen VIFU’s medlemmer. Vi er nu omkring 15.000 vinterbadere i Danmark og på mødet i Sundby Sejlforening med repræsentanter for omkring en lille snes medlemsorganisationer fik vi lavet en mere strukturel organisation, som til næste år genre skulle føre frem til en egentlig landsorganisation for vinterbadere i Danmark. På vores hjemmeside kan man i øvrigt læse et mere udførligt referat fra mødet.

Kontorlejemål:

Vi har nu lejet os ind i et dejligt tørt kælderrum på Sirgræsvej med højt til loftet og med køkken, så nu har vi plads til nogle af de ting, som vi endnu ikke har fået sat på plads – ligesom bestyrelsen kan holde sine bestyrelsesmøder der.

Tak til Lis for lejemålet.

Frivillig kontingentindbetaling for perioden 2009/2010:

Forhåbentlig er der lidt økonomiske midler til overs efter næste kontingent indbetaling er afsluttet til oktober 2009, således at nogle flere ønsker i omklædningsrummene kan gå i opfyldelse..

Bestyrelsen siger samtidig tak fordi så mange har valgt at betale deres kontingent forud. Det er der omkring 200, der nu har gjort og det har bevirket, at vi har kunnet undgå i disse finanskrisetider, hvor ingen banker vil låne ud, at skulle stå med hatten i hånden og have svært ved at betale de sidste regninger på byggeriet.

DKG er stadigvæk 100% selv-finansieret med et uændret kontingent på 500,- kr. pr. år.
.
Selv om der nu står 2 DKG-omklædningsrum færdige og klar og en fælles servicebygning, her ved afslutningen af 1. etape af reetableringen af Helgoland, så er arbejdet langt fra slut.

Der mangler stadig 7 bygninger på Helgoland til en budgetteret værdi på mindst kr.10. mill.

Bestyrelsen vil ihærdigt arbejde videre på 2.etabe af reetableringen af Helgoland.

Et mål er at få etableret nyt og 3. DKG-klubhus på sporten til fælles afbenyttelse og også gerne en panoramasauna til fælles oplevelse.

“Sporten” udgør omkring 40% af arealet på Helgoland og ligger delvist ubenyttet hen

At reetableringen af Amager Helgoland ikke går så nemt, fik vi jo med al tydelighed at se, da vores fælles anstrengelser med at få de planlagte 2 panoramasaunaer, finansieret gennem en ansøgning om fondsmidler fra Friluftsrådet.

Fondsmidlerne fra Friluftsrådet på kr. 1.000.000 kunne have givet Helgoland den økonomi der havde gjort det muligt, at vi sammen med Københavns kommune kunnet have fået 2 saunaer bygget, men Friluftsrådet valgte at bruge pengene andet sted og vi fik afslag på vores ansøgning.

Ærgerligt, men det er betingelserne når man søger fondsmidler.

Under alle omstændigheder skal der lyde en stor tak til Sponsorudvalget og Preben.

Låsesystem:

Bestyrelsen har også planer om et nyt elektronisk låsesystem, således at vi alle får magnet kort eller brik. Det vil gøre arbejdet med at holde styr på medlemmerne lettere end det nøglesystem vi har i dag.

Omkostningerne til et elektronisk låsesystem ligger imellem kr. 75.000 og 100.000 incl. magnetkort til alle 1.400 medlemmer

Fugl og Fisk og Flyvefisken:

DKG er i perioden blevet medlem af en forening, der hedder “Fugl og Fisk”. De ejer en dejlig motorbåd med plads til 10-12 mennesker. Den kan man komme ud og sejle med for billig penge. Vi har et medlem i bestyrelsen og vi har blandt vores medlemmer en kaptajn, som har ret til at føre båden. Dvs. at små grupper her i Det Kolde Gys kan arrangere ture til f.eks. Saltholm og Flakfortet.

Fremtid:

Det Kolde Gys er med et medlemstal på lidt over 1400 medlemmer blevet en stor klub. Mange ting vil fremover være anderledes og vi må vænne os til, at der kommer flere på badeanstalten.

Vi må også fremover indstille os på, at med så mange medlemmer må klubben have mere af sit organisatoriske arbejde gjort med betalt arbejdskraft.

Men selv om vi nu er en af Københavns store klubber, så vil vi fortsat holde på vore mange gode traditioner og tilføje nogle nye. Vi er en 80 år gammel klub som nu går ind i en ny tid.

Mange af os skal blive gamle her på Amager Helgoland, som forhåbentlig holder de næste 100 år. Vi skal passe godt på den og nyde de mange timer, som et medlemskab giver os mulighed for.

Mange af os gamle medlemmer i DKG vil ind i mellem mindes den gamle Helgoland badeanstalt og måske føle, at der var mere hygge der. Den gamle badeanstalt er der ikke mere og kommer ikke tilbage og vi må indstille os på nye tider og traditioner.

Vi skal nu sammen i fællesskab, både nye og gamle medlemmer, i de kommende år føre DKG-sjælen ind i den nye badeanstalt Amager Helgoland.

Vi skal arbejde på, at badeanstalten bliver gjort færdig og de sidste bygninger opført og Helgoland igen bliver et rart sted at være.

Foreløbig har Københavns kommune kun givet os en halv badeanstalt. Det er valgår med valg til Borgerrepræsentationen og derfor opfordrer vi alle medlemmerne til på de kommende valgmøder at spørge politikerne om ikke de kan finde de resterende 10 millioner til at gøre Helgoland helt færdig.

Helgoland har siden 1913 været et ikon for Amager. Det er den igen.

Sejlerne i Sundby Sejlforening har den som pejlemærke. Ved indflyvningen til
Københavns Lufthavn kan man se Helgoland langt væk.

Når vi ser Helgoland så ved vi alle, at vi snart er hjemme igen.

Til sidst vil bestyrelsen takke alle de mange frivillige medlemmer af DKG, som har givet en hånd med ved flytning og indretning og alle de andre gøremål i foreningen.

Vikingeforeningen Det kolde Gys drives fortsat ved frivillig arbejdskraft.

Vi har derfor konstant meget brug for en række frivillige medlemmer, som ind i mellem kan give et nap med i dagligdagen.

Denne beretning kunne være meget længere, men bestyrelsen vælger at slutte her og sætte beretningen til debat på generalforsamlingen.