Referat: Bestyrelsesmøde 31. okt 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 31. oktober 2018

Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer.

Referent: Troels

1. Bogprojekt
Lars orienterede om bogprojektet. Der er god fremdrift i projektet. Det sidste punktum forventes at blive sat i løbet af 2-3 uger. Derefter afleveres den til opsætning og design og senere sætning. Denne proces forventes at tage op til 3 måneder, således at den endelige bog forventes at være klar i først halvdel af marts. Bestyrelsen arbejder med et oplag på 4.000 eksemplarer. Endelig beslutning træffes senere.. Lars vil sende hjemmeopgaver til bestyrelsen bl.a. bud på en titel til bogen.

2. Udmeldte – medlemsstatus
Kirsten redegjorde for medlemmer, der ikke havde fornyet medlemskab. Det drejede sig om 274 medlemmer, heraf ca. 100 medlemmer, der er optaget de to sidste år. Erfaringen fra tidligere år tyder på, at ca. 50 genindmelder sig i løbet af nogle måneder.

3. Intro og kontortid – hvem kommer hvornår?
Til intro den 4. november kommer Dorrit, Kirsten Monrad, Dorte, Per, samt Thomas Trier.
Til intro den 6. november kommer Dorrit og 2 x Kirsten. Og Thomas Frisendal på holdet kl. 15.00
Til intro den 10. november kommer Dorrit, Troels, 2 x Kirsten og Per.
Til kontortid den 3. november kommer Kristen og Rasmus.

4. Lukning af mindre sager
På baggrund af en klage minder Dorrit på næste gusmestermøde om, at der ikke må drikkes inde i de nye saunaer, hverken vand eller øl.
Rasmus besvarer henvendelse fra Niclas og Troels besvarer henvendelse fra Søren F.

5. Gusmestermøde den 1. november
Dorrit orienterede om det kommende gusmestermøde.

6. Facebooksiden ”Gus på det kolde gys”
Det blev nævnt, at siden var gået fra at være åben til lukket gruppen. Der var kommet et svar, der redegjorde for årsagen. Vi nærlæser dette svar og behandler spørgsmålet på næste møde.

7. Udvikling af hjemmesiden
Webgruppen har lavet en meget fin og anvendelig analyse og afdækning af behov og ønsker til hjemmesiden.

Webgruppen foreslår en opdeling på hjemmesiden i medlemmer, henholdsvis ikke medlemmer.

Den del der retter sig til medlemmer skal f.eks. understøtte foreningens princip om at det enkelte medlem selv varetager egen medlemsadministration og ved hjælp af hjemmesiden kan finde svar på stort set alt, hvad der er relevant. Webgruppen foreslår også, at der på medlemsdelen bliver mulighed for at oprette foraer som kan rette sig mod f.eks. gus, fuldmånebadning, svømmegrupper, glemte sager mv.

Den del der retter sig til ikke medlemmer, skal blandt andet indeholde information om hvordan og hvornår man bliver medlem, og en beskrivelse af foreningen og dens værdier, så ingen bliver overrasket over f.eks. vores nøgenhed og krav om vandgang før sauna.  Der skal også ligge et pressekit, så pressen selv kan søge sig oplyst.  Og meget vigtigt – der skal være fotos som afspejler hvem vi er.

Med webgruppens beskrivelse, har vi et operationelt grundlag . Bestyrelsen prioriterer, at vores nye hjemmeside hurtigst muligt bliver klar, og derfor vil alle forslag fra webgruppen ikke nødvendigvis være med i første udgave af den nye hjemmeside.

Der skal også være mulighed for, at der stadig kan komme input fra webgruppen, ligesom hjemmesiden på sigt skal samtænkes med Facebook.

8. Lokalplan og nyt fra parkbrugerrådet og et kort hop ind i fremtiden
Vi kommer med indspil til lokalplanshøringen, hvor vi understreger behovet for at kunne foretage udvidelser på Helgoland. Vi lægger op til at der er et fortsat behov for at udvidede badeanstaltskapaciteten, hvilken kan ske ved at etablere nye badeanstalter. Kirsten Monrad er pennefører.

Kirsten Bech fortalte, at der havde været drøftelse i parkbrugerrådet om bedre belysning. Der var blevet talt om en belysning, er peger opad, vi mener fortsat, at behovet er for en belysning, der peger nedad.

Parkbrugerrådet har gjort opmærksom på at det ikke er tilladt at parkere på runddellen, og bedt om at vi gør vores medlemmer bekendt hermed. Der er fortsat et problem med at mange cykler er parkeret ved redningsveje, vi vil foreslå, at at man kan lave flere cykelstativer i sandet, nord for naturcenteret og de andre bygninger.

9. Jubilæumsfestligheder og dåb – fortsat drøftelse
Det har vist sig at være meget dyrt at leje et større telt. Vi arbejder derfor med et par mindre arrangementer, herunder et arrangement i forbindelse med bogudgivelsen. Til dåben har vi fået hele Sundby Sejl fordi det er vores 90 års jubilæum.

10. Første drøftelse af oplæg til afvikling af urafstemning, se mail fra Troels
Punktet blev udskudt til bestyrelsesmødet den 4. december.

11 Nøgletjek mens vi venter på karusselen
Bestyrelsen vil gennemføre nøgletjek indtil karusselen er i funktion

12. Brunt fedt-projektet
Projektet er startet op med entusiastiske deltagere. Det kører over de næste 4 måneder. Deltagere skal gradvis opholde sig stadigt længere i det kolde vand.

13. Eventuelt herunder aftale klargøring til slibning af gulv på kontoret
Der ryddes op og klargøres i kontoret efter intro den 10. november. Depotet er ved at blive udvidet, gulvet i kongressen skal slibes og lakeres i uge 46