Bestyrelsesmøde 8. april 2010

Siden sidst
Økonomi- og medlemstal
Nyt fra herre- og damerepræsentanten
Detailplanlægning af generalforsamling, herunder de nye vedtægter
Sommeråbning af Helgoland, herunder nyt elektronisk låsesystem
Eventuelt

AD 1.
Den 27/3 var der årsmøde i VIFU der blev afholdt på Helgoland om formiddagen med
efterfølgende frokost i Sundby Sejl.

VIFU eksisterer herefter ikke længere men er omdøbt til at hedde Vinterbadere i Danmark.

DKG kom med i bestyrelsen og det er foreløbig bestemt at der skal holdes træf vest for Storebælt
I ulige år og Øst for Storebælt i lige år.

Der planlægges Østersøtræf den 12. maj 2012 kl. 12.00 på Helgoland med efterfølgende
fest i Amager Bio kl. 18.00.  Arrangementet er udgiftsneutralt for DKG idet der betales for deltagelse.

Organisationen prøver at få domænet Vinterbadere.com, da vinterbadere.dk er optaget.

Der er omkring 16.000 vinterbadere i Danmark og vi vil derfor være en stor organisation under
DGI.

Der har været generalforsamling i Fugl og Fisk hvor Bent Jørgensen (statholderen) deltog på DKG´s vegne.

AD 2.
Vi afventer en stor strømregning og en mindre huslejeopkrævning for sidste regnskabsår, som gerne skulle med på regnskabet. Alle opsparede midler er stadigvæk øremærkede til opførelse af fælleshus
så snart der foreligger endelig godkendelse.

Medlemstallet er med medlemmer optaget op til 15. februar på ca. 1750 idet der stadigvæk er tvivl
om nogle restancer. Der er 35 på venteliste d.d.

Bestyrelsen skal til at se på PBS tilmelding af kontingentopkrævningerne, idet vi gerne skulle have
et samspil med et nyt elektronisk låsesystem.

AD 3.
Nu kommer vi ind i sommerperioden og måtterne i omklædningsrummene vil ikke længere
blive skiftet hver uge, men efter behov.

Der er kommet knager op udenfor hos damerne, men vi kunne godt bruge nogle flere længere
ude på terrænet.
Det har været svært at få overholdt lukningen af døren mellem sauna og omklædningsrum, så
nu bliver den lukket permanent, således at man skal ud og ind af glasdøren i enden, når man
kommer og går.

Der er ønsker om mere skabsplads til kaffe og kopper. hvilket vil blive undersøgt således at det
lille  skab evt. skiftes ud med et større.

Der er også søgt om opsætning af affaldscontainer til brug når affaldsspandene tømmes.

Team Bade har meddelt at de vil begynde udskiftning af brædder på dækket og bestyrelsen beder
derfor medlemmerne om at tage hensyn til håndværkerne.

Der er 1. års gennemgang af husene den 22. april med entreprenøren.

AD 4.
Generalforsamlingen er den 26. maj og indkaldelsen ophænges på Helgoland senest den 28. april
Hvor den samtidig lægges på hjemmesiden.

Udkast til vedtægter lægges på Helgoland og udlægges ligeledes på hjemmesiden til brug for
kommentarer og rettelser. Der vil så komme et møde i vedtægtsudvalget i begyndelsen af maj.

AD 5.
Sommeråbent på Helgoland ser ud til at blive samme perioder som foregående år.

Adgangsforholdene til Helgoland er stadigvæk under debat, så vi må se hvad det bliver til.

Der er som allerede tidligere nævnt planer om elektronisk låsesystem så snar som muligt.

Et par stykker fra bestyrelsen tager sammen med Lars Ammelang fra Team Bade til Sønderborg
vinterbadere, hvor de kører med et sådant system, for at få et indblik i systemets brug i praksis.
Det nye system skal etableres i samarbejde med Københavns kommune. (Team Bade)

AD 6.
Ole Petersen som er medlem af Det kolde Gys har udgivet en roman, hvor handlingen for en stor
del foregår på Helgoland.

Der er planlagt julefrokost i Sundby Sejl den 5. december kl. 12.00

Næste bestyrelsesmøde er den 18.maj 2010.