Bestyrelsesmøde 29. Oktober 2009

1.   Siden sidst

Der har været Standerhejsning , som trak fulde huse og desværre
Forsvandt al maden  lidt for hurtigt, men det må gøres bedre næste
år.

Tak til Kurt  Wilkens, Hanne Skov og Kirsten for deres store bidrag til
underholdningen.

Vi har lejet os ind på Englandsvej 10 2300 København S og vi holder så
åbent for medlemmerne den sidste torsdag i måneden mellem 16.00 og
18.00.

Leif Børup har haft fødselsdag og foreningen har overrakt  80 års flas-
ken, samtidig med at han nu opfylder betingelserne for frikontingent.

2. Udnævnelse af forretningsfører i DkG.
Den 1. November  konstitueres  Lis Meyer som forretningsfører og i for-
forbindelse  hermed  er der indkøbt  1. Stk. bærbar computer med mo-
dem. En enig bestyrelse stod bag denne beslutning.

3,  Langtidssygdom hos kassereren
Foreningens kasserer er beklageligvis blevet langtidssygemeldt. En enig
bestyrelse blev derfor enige om at  overgive bogføringen til Finn Rüdzou.

Beslutningen er indforstået med de 2 revisorer , som også vil være be-
hjælpelige med at få tingene til at fungere.

4.   I foreningsåret 2008/2009 er der samlet indtaget ca. 1000 medlemmer.
hvilket er årsagen til at den fuldstændige frivillige registrering og vedlige-
vedligeholdelse af medlemslister ikke længere er mulig. .

Fra den  1, november 2010 vil bestyrelsen ligeledes anmode medlem-
merne  om at benytte sekretariatet som foreløbig har åbningstid på
Englandsvej 19, 2300 S , den sidste torsdag  I måneden  fra kl. 16.00 til
18.00  Medlemmerne ligeledes om at  Maile til  DKG@detkoldegys.dk
vedrørende eventuelle spørgsmål om badning eller medlemskab.

Ligeledes så anmodes medlemmerne om at ringe på sekretariatstelefon-
en som har nr, 50421850 i stedet for  direkte telefon til bestyrelses-
medlemmerne.

Medlemsregistret bliver for fremtiden opdateret at foreningens forretnngs-
fører i samarbejde med Herre- og damerepræsentanten, Der oprettes de
fornødne  fuldmagter til forretningsføreren i samarbejde med formanden
og kassereren kan disponere på foreningens vegne.

Alle udbetalinger fra DKG vil fortsat  blive godkendt af formand eller
kasserer.

5.   Planlægning af orienteringsmøde for nye medlemmer.

Se opslag på Helgoland eller på hjemmesiden.

6.  Julefrokost den 6. December 2009  kl. 12.00

Sundby sejlforening har nu ansat en kok og vi  har fået lokalet

Opslag og lister til tilmelding fremlægges på Helgoland.

7.  Dåb den 6. Februar 2010

Der er indgået en aftale med Prismen i Holmbladsgade om lokaler den 6.
februar.

Der holdes planlægningsmøde for dåben på loftet på Øresundsvej 4, S
den 8. December kl. 18.30

Der kommer opslag op på Hjemmesiden og på Helgoland.

8. Økonomi og medlemstal
Den 20 oktober 2009 har foreningen har foreningen indestående på
følgende konti:

Den danske bank   822.468,47 kr.

Amagerbanken 38.285,24 kr.

Nordea  39.999.00 kr.

Foreningens medlemsregister er ved at blive a´jourført og der er ca. 1.800
registrerede medlemmer. Der er dog en del restanter imellem og derfor
fremlægger bestyrelsen restancelister på Helgoland på et senere  tids
punkt og  derefter er det op til det enkelte medlem at bringe restancen ud
af verden , hvis man fortsat vil være medlem af foreningen
9.  Nyt fra herre og damerepræsentanten.

Der er sat nye håndtag op i saunaerne og sat dørpumpe på døren i mellem
gangen således at den fugtige luft holdes ude af omklædningsrummene.

Der køres nu med ens temperatur i saunaerne og forhåbentlig er denne
tilfredsstillende.

Udendørslyset  bliver  i øjeblikket undersøgt  og en løsning skal findes.

Bestyrelsen undersøger i øjeblikket muligheden for at få belysning over
vandet, så det bliver mere
sikkert at bade.

Trappebeklædning er ikke sikker og Team-bade bør gøre noget.

Muligheden for opsætning af ventilator i omklædningsrummene under-
Søges ligeledes..

Knager udvendig på dameafdelingen bør anskaffes.

Der er et problem for medlemmer som  ikke vil bade uden at kunne bunde,
så hvis man vil benytte fællestrappen på herreafdelingen ind mod land, så
ringer kvinderne med klokken indenfor på herreafdelingen (trappen mod
land hos herrerne kaldes udenfor sæsonen for fællestrappen)

Damerepræsentanten har fået henvendelse fra damemedlemmerne
omkring herrernes omklædning i dameomklædningsrummet, og bestyr-
elsen henstiller derfor til herrerne at de holder sig til herreomklædnings-
rummet.

Bestyrelsen arbejder på en elektronisk løsning på nøgler sammen med
Team Bade.

Dame og herrerepræsentanten arbejder på indkøb af nye tøjmodeller.
Foreløbig er der indkøbt muleposer med logo på.

9.  2  etape  af  Helgoland

Der ansøgt Københavns Kommune om yderligere 50 km2. Svar afventes.
Der er taget kontakt til  B&O Byggeindustri om hvor meget det vil koste at
bygge en ny bygning, hvori indgår overskudsmateriale fra etape 1.

Bestyrelsen arbejder på en løsning med fælles opholdsrum for DKG-med-
lemmer og en fælles sauna med indgang fra henholdsvis dameafdeling og
sporten.

Såfremt Københavns Kommune giver tilladelse til lejen vil der blive afholdt
et orienteringsmøde hvor projektet vil blive diskuteret.

10 Evt.
Foreningen anbefaler Foreningen Fugl og Fisk ´s ungdomsafdeling til Gør
Det muligt prisen.

Næste bestyrelsesmøde afholdes på loftet den 8. December kl. 17.00