Vil du være med i tænketanken ?

Vi besluttede på generalforsamlingen at nedsætte en tænketank, som skal komme med forslag til generalforsamlingen i 2018 om hvordan vi udnytter og fordeler brugen af vores areal og bygninger fremover, i forhold til de behov der findes i foreningen.
Nu skal vi have tænketanken etableret og i arbejdstøjet:

Kommer du ofte på badeanstalten, og:

 • Er du en af dem der har meget kontakt med andre, når du er på badeanstalten
 • Er du en af dem der ved, hvad der rør sig
 • Er du løsningsorienteret og åben overfor ideer
 • Kan du indsamle og viderbringe viden og ønsker
 • Har du gjort dig tanker om brugen af Helgoland
 • Vil du gøre noget godt for din forening
 • Så er det dig vi har brug for i tænketanken.

  Hvis du vil deltage, hvad vi håber, skal du skrive en ansøgning til bestyrelsen.
  Send den til dkg@detkoldegys.dk, inden 8. oktober.
  Skriv hvornår du kommer, og hvilke afdelinger du bruger, så vi kan få en bred repræsentation i tænketanken.
  Yderligere oplysninger om tænketanken fremgår af vedhæftede forslag fra generalforsamlingen.
  Pia Koch Stead, Bonjek Hertz Pedersen, Erik Stefan Søndergaard blev valgt på generalforsamlingen, til sammen med bestyrelsen at vælge deltagerne i tænketanken.

  Hilsen bestyrelsen

  Referat af bestyrelsesmøde 5. september 2017

  Bestyrelsesmøde den 5.sept 2017 kl 18.30 på Helgoland
  Deltagere : Rasmus, Dorrit, Troels, Thomas, 2x Kirsten, afbud fra Per.
  Dagsorden :
  1. Møde med forvaltningen
  2. Intro efteråret 2017
  3. Diverse opfølgning
  4. Personsager

  Ad 1 – Møde med forvaltningen
  TF,KB og KMJ har haft møde med Kultur-og Fritidsforvaltningen som opfølgning på TF og KMJ’s foretræde for udvalget den 21. juni. Der blev drøftet mulighed for fælles nøgenbadning i perioden fra 1. maj til 1. oktober, og manglende vedligehold på badeanstalten, herunder toiletternes ringe stand.

  Ad 2 – Intro efteråret 2017
  Der afholdes introduktion den 30/9 kl 11 og 12.30, den 4/10 kl 15 og 16.30 og den 7/10 kl 11 og 12.30. Alle pladser blev taget på 2 timer. Mange gik på lige kl 10.00 og systemet meldte derfor fuldt optaget. Pladserne blev dog frigivet igen så de ihærdige fik plads.
  Bestyrelsen deltager på alle introhold, dog ikke Rasmus og den 4. okt heller ikke Troels. Vi indkalder hjælpetropper i fornødent omfang når tiden nærmer sig.
  Der holdes også intro den 4. og 7. nov. Der vil være tilmelding til novemberholdene lørdag den 7. oktober kl 15 på hjemmesiden.
  Der reserveres også til intro den 5. dec . Denne dato meldes ikke ud før senere, så den kan ændres .
  På nuværende tidspunkt regner vi således med at optage 600 nye medlemmer i andet halvår af 2017.

  Ad 3 – Diverse opfølgning
  Kontingent Der er udsendt mail til samtlige medlemmer om kontingentbetaling, og der er åbnet op for betaling med mobilpay og visa/dankort. Vi vil dog stadig helst have betaling på det udsendte girokort eller en aktiv betalingsserviceaftale. Medlemmerne skal derfor opfordres til at bruge det fremsendte girokort.
  Hvis man ikke ønsker at fortsætte, skal man undlade at betale.
  Saunaovne og temperaturstyring. Thomas Trier vil gerne bistå med styring af ovnene og sammen med Ivan , udskiftning/afkalkning af stenene. Det blev besluttet.
  Saunaregler. I de to nye saunaer gælder de samme regler som i den store fællessauna. Dvs Ingen badetøj, tøfler og flasker og et tykt håndklæde som er stort nok til at der ikke kommer hud på træ. Kun dig og dit håndklæde. Rasmus laver skilte
  Børn. Det er fortsat således at børn kun er på fællesafdelingen. Og fra 1. oktober kun om søndagen fra 9 til 14. Børn i barnevogn kan medtages på herre og dameafd. når som helst.Børn kan medtages på Lille Helgoland når som helst.
  Det skal være egne børn/børnebørn og de skal være sammen med forælder/bedsteforælder under hele opholdet.
  Tænketank. Der indkaldes interesserede til tænketanken. KMJ laver opslag
  Standerhejsning Der holdes standerhejsning og indvielse af de to nye huse den 30. sept. Kl 15. Vi beder morgenholdet og gusmestrene om bistand.
  Dækudvidelse vi udvider soldækket på dame og herre ved at lægge brædder på de yderste felter.
  Ferskvandsbruser vi har fået lov til at etablere en ferskvandsbruser. Det bliver med afløb ned i vandet, så der må ikke bruges sæbe. Det bliver med koldt vand. Udfordringen er at finde en placering.
  Frivilligemiddag en lang række medlemmer bistår i det daglige til vores fælles bedste, det være sig som gusmester, med oprydning, ved arrangementer, vask af måtter mv. Vi vil gerne invitere alle disse til en festlig sammenkomst lørdag den 17. nov kl 18 i Sundby sejl. KB reserverer SS

  Ad 4 – Personsager
  Behandlet 3 henvendelser vedr personsager
  1 om genoptagelse som gusmester. Bestyrelsen imødekommer henvendelsen
  1 om anmodning om eksklusion af medlem. Bestyrelsen imødekommer ikke henvendelsen
  1 om genoptagelse af medlem eskluderet på generalforsamling. Bestyrelsen imødekommer ikke henvendelsen.

  Næste møder mv : BM 12. okt og 1. nov, kontortid 7. okt, 4. nov og 2.dec, standerhejsning 30. sept kl 15, intro 30. sept, 4. og 7. okt, frivillige middag 17. nov, julefrokost sundby sejl den 3. dec

  Kirsten 9.sept 2017

  Referat af bestyrelsesmøde den 16.august 2017

  Det Kolde Gys
  Bestyrelsesmøde den 16.august 2017 kl 18.00

  Deltagere : Rasmus, Dorrit, Per Thomas, 2x Kirsten, afbud fra Troels.

  Dagsorden :
  1. Intro efteråret 2017
  2. Diverse opfølgning
  3. Personsag
  4. Bestyrelsesmøder efteråret 2017

  Intro efteråret 2017

  Der afholdes introduktion 30/9, 4/10 og 7/10. Der åbnes for tilmelding den 1. sept kl 10. Der varsles herom i god tid. Der reserveres 4. og 7. nov og 5. dec til intro. Disse datoer meldes ikke ud før senere på, så de kan ændres .

  Diverse opfølgning

  Kirsten B og Rasmus samler op på mangler og udeståender vedr. byggerierne.
  Der bestilles thekøkken til fælleshuset.
  Per tager teten på adgangskontrol og intensiverer den.
  Dorrit deltager fremover i gusmestermøderne.
  Thomas og Kirsten J orienterer om kontingent, medlemsoptag, ajourføring af conventus mv.

  Bestyrelsesmøder efteråret 2017

  Der er aftalt bestyrelsesmøde den 5/9, 12/10 og 1/11. Alle dage på Helgoland. Tidspunkt fra kl 18.00. nærmere tidspunkt udmeldes senere.

  Kirsten 29. aug 2017

  Baderegler sommeren 2017

  Indtil 1. oktober gælder der nye regler for badning på foreningens aflukkede områder på Helgoland. Reglerne kommer dels fra Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning 21. juni om at fastholde offentlig adgang til den kønsopdelte nøgenbadning, og de kommer dels fra generalforsamlingens beslutninger den 20. juni.

  Kvinder
  Dameafdelingen er kun for kvinder, døgnet rundt.
  Der er adgang for offentligheden mellem kl. 10 og kl. 18 fra Skt. Hans til og med 31. august. Saunaer og omklædningsrum er kun for medlemmer.
  Saunaerne kan anvendes, dog er den nye sauna lukket mellem kl. 10 og kl. 18.

  Mænd
  Herreafdelingen er kun for mænd mellem kl. 10 og kl. 19 og fra kl. 22 indtil morgenholdet kommer (se nedenfor under fælles).
  Der er adgang for offentligheden mellem kl. 10 og kl. 18 fra Skt. Hans til og med 31. august. Saunaer og omklædningsrum er kun for medlemmer.
  Saunaerne kan anvendes, dog er den nye sauna lukket mellem kl. 10 og kl. 18.

  Fælles
  I herreafdelingen er der fælles aktiviteter (uden kønsopdeling) på disse tidspunkter:
  Morgenholdet bader, synger og hygger frem til ca. 8.30 (i herreomklædningen og i sauna samt morgenkaffe i kongressalen).
  Der er fællesbadning (og fælles sauna i den ny sauna) frem til kl.10, og mellem kl. 19 og kl. 22). Fælles omklædning kan finde sted i det ny omklædningsrum med indgang fra enten dame- eller herresiden.
  Der afholdes fælles sommergus i den nye sauna (planen annonceres snarest muligt).

  Generelt
  Saunaerne slukker kl 22:30 og tænder igen kl. 5:00.

  Se reglerne som pdf: Baderegler sommeren 2017

  Fortsættelse af generalforsamlingen, tirsdag den 20. juni kl. 19

  Kære medlemmer!

  Generalforsamlingen den 30. maj blev ikke færdig. Vi nåede de 7 første punkter, så vi starter med punkt 8 tirsdag den 20. juni kl. 19 i Amager Bio. Kom i god tid!

  Dagsordenenfor fortsættelsen ser sådan ud:
  Tirsdag den 20. juni 2017 kl 19.00, i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S

  8 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

  Kirsten Bech modtager genvalg for en 2-årig periode. Thomas C. Trier modtager genvalg for en 2-årig periode. Per Nørgaard Andersen modtager genvalg for en 2-årig periode.

  Ivan Als, Casper Biering og Rasmus Klinck opstiller som bestyrelseskandidater.

  9 Valg af 2 interne revisorer.

  Anders Hjort og Lis Meyer genopstiller.

  10 Forslag

  Forslag fra bestyrelsen:
  1. Bademuligheder sommeren 2017
  2. Tænketank om fordeling m.v. fra sommeren 2018
  3. Foranalyse vedr. udvidelse af badeanstalten
  Indkommet forslag fra medlemmer:
  Fremtidig brug af bygninger og areal

  11 Eventuelt

  Her finder du materialet for de enkelte tilbageværende punkter som PDF-filer:
  Oprindelig dagsorden
  Kandidaternes opstillingsgrundlag
  Forslagene

  Print selv, hvis du har mulighed for det.

  Alt materialet er fremlagt på papir til gennemsyn på Helgoland og Lille Helgoland.

  Husk: Vores vedtægter tillader ikke fuldmagter. Medlemsforslag, som er fremsat af mindst 30 medlemmer, bortfalder, hvis ikke mindst 20 af forslagsstillerne er til stede ved afstemningen. Er du på en stillerliste, skal du manuelt registreres når du kommer. Kom i god tid, så der er tid til registrering og især snak med hinanden. Vi serverer sandwich og vand. Generalforsamlingen stopper kl. 22.00.

  Bestyrelsen opfordrer alle, der kan, om at komme til generalforsamlingen. Det er vigtigt, at generalforsamlingen repræsenterer foreningens medlemsskare bredt. Vi var glade for det store fremmøde den 30. maj, så kom og stem igen den 20. juni kl 19 – din forening behøver dig!

  Med gyserhilsen

  Bestyrelsen

  Materiale til G/F i Det Kolde Gys 30. maj 2017 kl 19-22 i Amager Bio

  Materialet til generalforsamlingen er nu fremlagt på Helgoland og her på hjemmesiden.
  Dagsordenen ser sådan ud:
  Tirsdag den 30. maj 2017 kl 19.00, i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S
  1 Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår ekstern dirigent
  2 Valg af referent, bestyrelsen foreslår ekstern referent
  3 Valg af 6 stemmetællere
  4 Bestyrelsens beretning
  5 Godkendelse af årsregnskab 2016/17
  6 Budget 2017/18, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr. årligt og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr.
  7 Valg af formand.
  Kirsten Monrad Jensen modtager genvalg. Tania Leiton opstiller som formandskandidat.
  8 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  Kirsten Bech modtager genvalg for en 2-årig periode. Thomas C. Trier modtager genvalg for en 2-årig periode. Per Nørgaard Andersen modtager genvalg for en 2-årig periode.
  Ivan Als, Casper Biering og Rasmus Klinck opstiller som bestyrelseskandidater.
  9 Valg af 2 interne revisorer.
  Anders Hjort og Lis Meyer genopstiller.
  10 Forslag
  Forslag fra bestyrelsen:
  1. Bademuligheder sommeren 2017
  2. Tænketank om fordeling m.v. fra sommeren 2018
  3. Foranalyse vedr. udvidelse af badeanstalten
  Indkommet forslag fra medlemmer:
  Fremtidig brug af bygninger og areal
  11 Eventuelt

  Her finder du materialet for de enkelte punkter som PDF-filer:

  Dagsorden for fortsættelsen den 20. juni 2017
  Oprindelig dagsorden

  Beretningen
  Regnskab og budget
  Kandidaternes opstillingsgrundlag
  Forslagene

  Print selv, hvis du har mulighed for det.

  Alt materialet er fremlagt på papir til gennemsyn på Helgoland og Lille Helgoland.

  Som det fremgår, er der væsentlige sager og vidtgående forslag på dagsordenen, ikke mindst:

  – Kampvalg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer
  – Forslag om at den nye sauna på herreafdeingen skal være forbeholdt herrer
  – Der kan guses op til 50 % af tiden i alle 3 nye saunaer, gusafholdelse administreres af gusmestrene, ikke af bestyrelsen
  – Fællesbaderne kan ikke bade fælles om sommeren mellem kl 10 og kl 19.
  – Start på processen omkring udvidelse af badeanstalten

  Bestyrelsen opfordrer alle, der kan, om at komme til generalforsamlingen. Det er vigtigt, at generalforsamlingen repræsenterer foreningens medlemsskare bredt, og ikke kun Tordenskjolds soldater og forslagsstillere. Kom og stem – din forening behøver dig!

  Husk:

  Vores vedtægter tillader ikke fuldmagter.
  Tilmelding er ikke nødvendig.
  Husk din brik til elektronisk indcheckning!
  Er du på en stillerliste, skal du manuelt registreres når du kommer.
  Kom i god tid, så der er tid til registrering og især snak med hinanden.
  Vi serverer sandwich og vand. Generalforsamlingen stopper kl. 22.00.

  Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 30. maj 2017 kl 19.00 i Amager Bio

  Den årlige ordinære generalforsamling i Vikingeforeningen Det Kolde Gys afholdes
  Tirsdag den 30. maj 2017 kl 19.00 i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S.
  Medlemsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 9. maj 2017 kl 22.00. Forslag sendes til dkg@detkoldegys.dk eller til Kirsten Monrad Jensen, Blågårds Plads 10, 4.tv 2200 København N.
  I henhold til vedtægterne optages medlemsforslag på dagsordenen, hvis det er fremsat af mindst 30 medlemmer, eller hvis bestyrelsen er enig i at forslaget skal optages på dagsordenen.
  Forslag skal være formuleret således, at der kan stemmes ja eller nej til forslaget og evt. økonomiske omkostninger ved forslaget skal angives.
  For at holde generalforsamlingen indenfor de afsatte 3 timer henstiller bestyrelsen, at der kun stilles forslag, som har principiel karakter, eller som har større økonomiske konsekvenser.
  Kandidater til bestyrelsen skal skriftligt melde og motivere deres kandidatur til bestyrelsen senest den 9. maj kl. 22.00, på samme måde som ovenfor.
  Medlemmer er valgbare til bestyrelsen efter 2 års medlemskab.

  Dagsorden omfatter følgende punkter:
  • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af årsregnskab
  • Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
  • Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer samt interne revisorer
  • Behandling af evt. indkomne forslag
  • Eventuelt.

  Endelig dagsorden med tilhørende bilag, herunder årsregnskab, fremlægges på foreningens hjemmeside og til gennemsyn på Helgoland senest den 24. maj.
  Generalforsamlingen starter præcis kl. 19.00 og slutter senest kl. 22.00, så kom i god tid, så der er tid til registrering, en sandwich og en snak med hinanden.
  Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne møder talstærkt op og støtter foreningen. Selvom du er tilfreds, så kom alligevel. Foreningen behøver dig!
  Bestyrelsen, den 23. april 2017

  Medlemsundersøgelse i Det Kolde Gys

  Medlemsundersøgelse i Det Kolde Gys
  I den kommende tid gennemfører vi en medlemsundersøgelse i Det Kolde Gys. Det er første gang, vi gør det. Med det stigende antal medlemmer af foreningen har vi et behov for at få supplerende viden om, hvordan vi som medlemmer bruger Helgoland, hvordan vi oplever foreningen, og hvilke ønsker vi har til fremtiden. Resultaterne fra medlemsundersøgelsen skal supplere den viden, som bestyrelsen har fra almindelige samtaler med medlemmer, medlemsmøder, debat på generalforsamling og anden kommunikation.
  Hovedelementerne i medlemsundersøgelsen er:
  1. En række enkle baggrundsoplysninger (køn, alder og hvor lang tid du har været medlem af DKG)
  2. Hvordan du bruger Helgoland både om vinteren og om sommeren?
  3. Dine ønsker til sauna, gus og omklædning
  4. Er du tilfreds med mængden og indholdet af informationer fra foreningen?
  5. Er du tilfreds med omgangstonen i Det Kolde Gys?
  6. Er du tilfreds med sikkerheden på Helgoland?
  Besvarelserne i medlemsundersøgelsen er anonyme. Spørgeskemaet udsendes og behandles i Rambøll Managements system for undersøgelser SurveyXact, som bl.a. er det system, der bruges af de danske universiteter.
  Praktisk foregår undersøgelsen ved, at du får tilsendt et link til undersøgelsen pr. mail, som du kan besvare. Der er i alt 40 spørgsmål og 8 punkter, hvor du kan komme med uddybende bemærkninger. Vi har afprøvet undersøgelsen på en række medlemmer, og erfaringen er, at den tager ca. 10 minutter at udfylde. Undersøgelsen vil starte den 3. april 2017. Du har godt 2 uger til at besvare spørgeskemaet. Efter den første uge får de medlemmer, der ikke har svaret, en venlig påmindelse.
  Hovedresultaterne fra undersøgelse præsenteres på generalforsamlingen den 30. maj 2017, og der lægges et resumé på hjemmesiden.
  Vi håber, du har lyst til at deltage og dermed gøre os alle sammen klogere. Har du spørgsmål om undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.