Referat af bestyrelsesmøde 16.08.2012

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. august 2012, Det Kolde Gys

Kl. 18.00 – 20.30

 

1.              Medlemshenvendelse

Bestyrelsen har behandlet den medlemshenvendelse, som blev fremført på den ordinære generalforsamling: her blev der stillet spørgsmålstegn ved rimeligheden i at medlemmer der undlader at betale kontingent kan smides ud, når medlemmer, der skylder foreningen mange penge ikke nødvendigvis bliver smidt ud. Der er på den baggrund afholdt et møde med Jørgen Melskens (JM), hvor bestyrelsen har givet ham mulighed for at redegøre for forløbet. Denne redegørelse er taget til efterretning. Bestyrelsen har besluttet at indstille Jørgen Melskens til eksklusion.

 

2.              Fastsættelse af datoer – årets gang, samt møder + kontortider

Listen med årets gang blev gennemgået, denne bliver revideret og offentliggøres i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Bestyrelsen har fremover (fra september) fast kontortid torsdage i lige uger kl. 17-19. Medlemmer, der har lyst til at hjælpe bestyrelsen med kontortider, kan kontakte Jara.

 

3.              Opfølgning på opgaver – kort status/beslutning

a)     Medlemsfolder: er i gang med at blive udviklet. Skal indeholde værdier/kultur på Helgoland, regler om sikkerhed, og praktisk. 1. Udkast klar 29. August. Jara, Anne og Kirstine arbejder på den.

b)   Flytning af varmepumpe: Jara har kontaktet Inge K med henblik på indhentning af tilbud. Møde afholdes med Inge i september.

c)     Værdibokse: Der bliver forsøgsvis sat en række bokse op i omklædningsrummene. (8 stk. på hver side). Som medlem tager man selv hængelåse med. Kirstine bestiller.

d)   Haveforening – Lille Helgoland: Bestyrelsen har arbejdet på en overdragelse af lille Helgoland til haveforeningen, men de har ikke vist interesse for lille Helgoland. Kirstine undersøger lille Helgolands officielle status.

e)     Online betaling på hjemmeside: der arbejdes i udvalg på at etablere online betaling på hjemmesiden for at lette den administrative byrde. Dette har dog vist sig mere omfattende end først antaget og kan derfor ikke etableres i denne sæson.

f)     Vedtægtsændringer: Brian samarbejder løbende med forslagsstillere.

g)   Bygning af overdækning og skur. Ingen status.

h)   Glasdøre: Preben har snakket med 3 udbydere. Glasdørene sættes af.

i)      Skabe og bænke: Der afprøves 1,20 m slagbænk til klubhuset. Marie-Louise bestiller en ribbe.

 

4.              Nye opgaver

 • Udendørsbruser : Preben indhenter tilbud
 • Indretning af klubhus: Punktet blev kort drøftet og der indkøbes prøveslagbænk, og der arbejdes videre med indretningen.
 • Oprydning af Shurgaard lager: Punktet udsættes til senere.

 

 

5.              Medlemshenvendelser

 • Fuldmånearrangementer: Bestyrelsen bakker op om arrangement, hvor der bliver fællesbadning på fællesafd. i forbindelse med fuldmåne.
 • Sangaftner: Bestyrelsen bakker op om sangarrangementer samt indkøb af sangbøger.
 • Ordensregler/værdisæt – børn på Helgoland: Punktet udsættes til senere.

 

6.              Nyt fra Team Bade – status trapper + låsesystem, sikkerhed, etc.

–       intet nyt fra Team Bade, så nyt låsesystem forventes først implementeret senere.

 

7.              Økonomi – status

Kassereren meddeler at vi har 880.000 kr.

 

8.              Ny hjemmeside og mere web-kommunikation (oplæg ved Jara og Anne):

Brugervenligheden på hjemmesiden er ikke god nok og strukturen efterlader ikke mulighed for at forandre det nuværende site. Desuden ønsker bestyrelsen en bedre web-kommunikation samt at brugerne har lettere adgang til praktiske oplysninger. Jara og Anne forslog derfor, at der udarbejdes en ny og har i samarbejde med Jan Andersen lavet et udkast til en struktur. Anslåede omkostninger til softwareudviklere: 10.000-15.000 kr. Det blev vedtaget at gå videre med implementeringen af den nye hjemmeside. En skitse præsenteres på næste møde.

 

9.              Oplæg Marie-Louise

Marie-Louise lavede et oplæg til, hvordan hun ser arbejder i bestyrelsen og for foreningen frem til næste ordinære generalforsamling.  Der blev lagt op til at man lige kan tænke over det, indtil næste møde.

 

10.           Diverse

 • Saunagus-arrangement i Øbrohallen
 • Driftsplan for Helgoland er under udarbejdning
 • Nyhedsbrev udsendes medio september
 • Alle bestyrelsens medlemmer skal enten sidemandoplæres eller på kursus i Conventus, klubbens administrative system.

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 6. juni 2012

Tilstede: Marie-Louise, Anne, Preben, Kirstine, Jara, Peter og Brian.

1. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer:

Peter blev valgt som dirigent, Jara som referent. De nye medlemmer Preben og Peter blev budt velkommen og alle præsenterede sig kort.

2. Opfølgning på generalforsamling herunder stillingtagen til bemærkninger fra GF.

Referatet fra GF er offentliggjort på hjemmesiden samt ophængt på afdelingerne.

 

Opfølgning på vedtagne forslag:

– Nøgledepositum der bortfalder og ventelistegebyr, der oprettes sørger kassereren for bliver medtaget i opkrævningen. Desuden bliver det fremover muligt at betale med dankort.

– Haveforeningen har stadig interesse i at overtage lille Helgoland, men dette er endnu ikke afklaret endeligt. DKG arbejder ud fra en aftale om at de af vores medlemmer, der ønsker det får adgang til lille Helgoland. Brian og Preben arbejder på at få en aftale i stand.

– Vedtægtsændringer: De parter der er kommet med vedtægtsændringer inviteres til at udarbejde et nyt samlet forslag til vedtægtsændringer. Brian og Jara går videre med det.

– Bygning af overdækning og skur: projektering sættes i gang: Vi arbejder med en løsning, hvor vi byder ind med arbejdskraft samt resttræ fra tidligere byggeprojekt, mens Team Bade gerne vil medfinansiere. Marie-Louise er tovholder på den.

– Vedr. gus i begge saunaer: Anne laver opslag, der gør opmærksom på at der ved spidsbelastning kan være saunagus på begge afdelinger.

– Varmepumpe skal flyttes: Inge opfordres til at indhente tre tilbud (det ene skal være fra Anders Ruud fra BO Byg). Jara kontakter Inge.

– Ny døre i begge afdelinger: Preben indhenter tilbud på døre og henter inspiration fra de eksisterende glasdøre. Lars Amelang kræver at glasset i døren går itu ”på den rigtige måde”.

– Bemærkninger fra GF under evt.: Disse blev diskuteret, herunder at medlemsforslag fremover bliver behandlet i bestyrelsen løbende, så GF ikke bliver for lang og tung en aften. Således opfordres medlemmer til at komme med forslag løbende.

3. Nyt fra formanden (kort)

a) Vedr. klubhusets nye funktioner: her søges en koordinator. Jara laver opslag.

b) Rengøring er startet 1. Juni, de er i indkøringsperioden.

c) Låsesystemet: Team Bade har valgt udbyder og vi håber det kommer inden 1. Oktober.

d) Tømmerflåden i fællesafdelingen tager Team Bade sig af over sommeren

e) Herresauna og damesauna blev re-programmeret af Alex fra Sagatrim, så temperaturen er justeret.

f) Nye opgaver ud fra kompetencer: Formanden opfordrede til at opgaverne fordeles efter kompetencer og ikke så meget efter titler. Det var der opbakning til. Tidligere herrerep. Viggo vil gerne fortsætte med det gode arbejde og er blevet udpeget som tilsynsførende på herreafdelingen. Preben og Kirstine justerer i fællesskab driftsplan for Helgoland.

4. Økonomi (likvider 940 t.DKK)

Brian præsenterede kort beholdningen. Det blev vedtaget at fordele foreningens formue til to forskellige bankkonti.

5. Opfølgning på Sauna-workshop og det videre forløb

Sauna-workshop-dagen var rigtig god og der var en positiv stemning, samt masser af gode input fra en stor flok medlemmer. Her var 3 eksterne partnere inviterede:  Alex fra Sagatrim, der er saunaleverandør og saunarådgiver på en række byggeprojekter, Lars Amelang fra Team Bade og arkitekt Peter Vegge, der har tegnet en række bade og saunaer.  Derefter deltes de deltagende ind i grupper og diskuterede her en hel række input, hvorefter hver gruppe fremlagde disse input sidst på dagen. Inputs samles og gives til arkitekt(er).

Det blev vedtaget at 2 yderligere arkitekter kommer med bud. Preben og Anne researcher på arkitekter og sørger for at finde egnede, der kommer med bud. Preben er tovholder på at vise de andre arkitekter rundt og sætte dem i kontakt med Lars og Alex. 15. August er deadline for alle tre arkitekter. Hver arkitekt må max komme med 3 forslag og hvert forslag skal rumme en totalløsning.

6. Arbejdsdag 17. juni – planlægning

Vi har planlagt en arbejdsdag d. 17. Juni kl. 9-12 efterfulgt af frokost, hvor alle medlemmer opfordres til at deltage. Opgaver: Hovedrengøring, maling af spær, alger fjernes, saunabænke renses grundigt etc. Med dagen ønsker vi som forening at bidrage positivt til at vedligeholdelsen af Helgoland. (Dette indbefatter ikke egentlige reparationer) Tilstede på dagen: Jara og Brian. Jara prøver at skaffe en koordinator til dagen, og sørger for indkøb af diverse samt koldt bord.

Skt. Hans aften: Initiativ fra medlem Jonathan omkring fejring af skt. Hans med sammenskudsgilde. Bestyrelsen hilser medlemsdrevne initiativer velkomne og støtter med velkomstdrink.

Bestyrelsesmødet blev afsluttet kl. 21.30 – de resterende punkter tages op på næste møde.

7. Forslag fra medlemmer

8. Drift af DKG (kort)

9. Fastsættelse af datoer – årets gang i DKG

10. Diverse

Referat af bestyrelsesmøde d. 22.april 2012

Det Kolde Gys, Bestyrelsesmøde d. 22. april 2012, Kl. 10.00 – 18.00

Tilstede: Brian, Viggo, Anne, Kirstine, Marie-Louise

Afbud: David, Jara

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

Viggo

2. Valg af referent

Marie-Louise

3. Nyt fra medlemssiden – Anne

 • medlemsregister skal være opdateret og klar til opkrævning til d. 1.10.12
 • vi arbejder på at få en web-baseret betalingsløsning til et fremtidigt ventelistegebyr + salg af andre ydelser
 • hvis man pt. ønsker at komme på venteliste skal man skrive en mail til dkg@detkoldegys.dk

4. Nyt fra Herrerepræsentant – Viggo

 • Vi har fået en flot vejrhane og der er morgensang hver morgen kl. 7.00

5. Nyt fra Damerepræsentant – Kirstine

 • Der bliver sat led-lamper op ved alle trapperne
 • Der er indkøbte kopper og hylder
 • Der bliver indkøbt ny ribbe og flyttet til halvvæggen i det frie

6. Regnskab – Brian

 • Brian har haft møde med revisorerne der har revideret regnskabet frem til udgangen af februar 2012 uden kritiske bemærkninger. Vi forventer at komme væsentlig bedre ud end budget. Der udestår stadig nogle bilag til bogføring i 2011/12 regnskabet. Likvide beholdninger andrager pr. 31. marts 1,387 mio. DKK og egenkapital ultimo forventes at andrage ca. 960 t.DKK.
 • Vi opsiger vore abonnement hos Telia og Anne undersøger alternativ løsning

7. Klubhus – Marie-Louise

 • Vi indkøber borde og stole efter det prøvesæt vi har
 • Der bliver sat røgalarmer op
 • Indvielse af klubhus i forbindelse med standerstrygning d. 24. maj 2012

8. Rengøring – Marie-Louise

 • Vi har truffet beslutning om nyt rengøringsselskab som vi engagerer fra 1. Juni til alle vores lokaler
 • Bent forbliver tilsynsmand

9. Aktuelle sager – Marie-Louise

 • Har ingen tilbagemelding fået fra Lars Amelang fra Team Bade trods flere henvendelser – vi afventer svar på ny trappeløsning med platform i bunden, udendørs bruser, halvtagsoverdækning ved det nye klubhus
 • Vi har fået tilbud på nyt låsesystem med armbånd, som vi fremlægger på kommende GF

10. Generalforsamling

 • David ønsker at trække sig fra bestyrelsen
 • Viggo er på valg og ønsker ikke genvalg
 • Jara er på valg og ønsker genvalg
 • Indkaldelse til generalforsamlingen bliver offentliggjort på Helgoland og hjemmesiden d. 23. April 2012

11. Henvendelser fra medlemmer – Marie-Louise

 • Pga. tidsmangel udsættes disse henvendelser til næste møde

Evt.

 • Vi vil i fremtiden have et fast punkt på dagsordenen der hedder sikkerhed
 • Arrangement fra Baltic Winterswimmers Association på Helgoland d. 12. maj 2012 er aflyst
 • Der afholdes åbning af ”Svøm ud” sæsonen fra Helgoland d. 6. maj kl. 13.00. Vi har givet foreningen ”Svimm out” – og dennes deltagere, lov til at benytte vores sauna og omklædningsfaciliteter på Helgoland i forbindelse med dette arrangement.

Marie-Louise d. 22. 4. 2012

Referat af bestyrelsesmøde 22. september 2011

Bestyrelsesmøde for det kolde Gys, d. 22. september, kl. 18-21

tilstede: Anne Breiehagen (AB), Brian Olsen (BO) (ankom kl. 18.10), Viggo Christensen (VC), Anders Hjort (AH), Eva Jordy (EJ), Kirstine Theilgaard (KT) og Jara Høgsberg (JH). AB, KT og EJ forlod mødet kl. ca. 18.10.

 1. Valg af ordstyrer
 2. Forsat samarbejde med sekretæren
 3. Ansættelse
 4. Siden sidst
 5. Økonomi og medlemstal
 6. Status på Conventus og PBS
 7. Nyt fra dame- og herrerepræsentant
 8. status på bygning af nyt klubhus
 9. evt.

 

Inden mødet startede, fremlagde AB, EJ og KT en begæring om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Det skal bemærkes, at dokumentet fremlagt var formuleret som indkaldelse, men jvf. vedtægterne kan mindst tre bestyrelsesmedlemmer begære om en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvorefter bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Derfor opfattes henvendelsen som en begæring. (Selve indkaldelsen drøftes under evt.).

AB, EJ og KT forlod herefter mødet. Da et flertal af bestyrelsen var tilstede, blev det besluttet at starte mødet.

Ad 1) Valg af ordstyrer

VC blev valgt som ordstyrer.

Ad 2) Forsat samarbejde med sekretæren v/ JH

Sekretæren (EJ) havde forladt mødet, og dette forhold var beklageligt, men det blev besluttet at punktet alligevel var meningsfuldt at drøfte. JH problematiserede samarbejdet med sekretæren. JH anførte at samarbejdet i bestyrelsen skal være tillidsfuldt og konstruktivt, men at dette forhindres af EJ. JH anfører, at EJ ikke accepterer de demokratiske spilleregler i bestyrelsesarbejdet (bl.a. i kraft af at offentliggøre et ikke-godkendte referater), at EJ opfører sig destruktivt og at det er med til at skabe mistillid. JH finder samarbejdet meget svært under de ubehagelige arbejdsbetingelser, og overvejer af den grund at trække sig ud af bestyrelsen.

BO anførte at EJ udtrykker mistillid til hans arbejde, hvorfor det er vanskeligt at samarbejde.

VC erklærede sig enig med JH. AH bakkede op om JHs udmelding. Bestyrelsen ønskede derfor at opstille et mistillidsvotum til sekretæren.

Ad 3) Ansættelse af forretningsfører

AH foreslog at der ansættes en forretningsfører, der professionelt kan varetage sekretærfunktionerne. Baggrunden herfor er at sekretariatet ikke fungerer tilfredsstillende for foreningen og forhindrer at den daglige drift glider. Det drejer sig bl.a. om at enkelte klagesager, der ikke er videreformidlet til bestyrelsen, det forhold at nøglekvitteringer har ligget åbent fremme i Kongressalen, at ikke-godkendte referater udsendes offentliggøres mv. Hertil kommer den  upragmatiske tilgang til referatskrivningen, som ikker varetaget tilfredsstillende.  

Det anførtes at dele af fejlene kan skyldes en mailadresse, der ikke fungerer, dog langt fra alle. Der var enighed om, at der dels er vigtige informationer, den resterende bestyrelses ikke får, og dels at sekretærjobbet kræver en neutral og konstruktiv person, og at der skal afsættes mere tid til sekretærjobbet. Sekretæren var desværre ikke tilstede til at redegøre for dette.

Set i lyset af at foreningen er stor, og at sekretariatet er vigtig funktion for foreningen blev det i bestyrelsen besluttet at ansætte en forretningsfører, og gerne en blandt medlemsskaren. Der regnes med at søge en person, som har god tid. Aflønning aftales, men sandsynligvis kan vedkomne få refunderet omkostninger for ca. 1000 kr/måned. Interesserede medlemmer kan henvende sig til AH. AH laver opslag om ny forretningsfører.

I samme forbindelse blev kontorlokaler til foreningen drøftet. Københavns Kommune låner lokaler ud til foreninger. DKGs har fået lov at bruge et gratis lokale som sekretariat hver onsdag kl. 14-18, indtil bestyrelsen har fundet et fast sted, der fungerer. Adressen er Øresundsvej 4.

ad 4) Siden sidst

– Der var standerhejsning på Amager helgoland 15/9, med ca. 100 deltagere.

– Saunagus: JH orienterede om at der med stor opbakning kører saunagusaftener som medlem Gitte Merrild pt kører. Desuden er der planer om at uddanne flere medlemmer, der kan foretage saunagus. Kurset i saunagus bliver sandsynligvis 6. oktober – JH orienterer snarest, når det er på plads.

– En fotograf fra lokalavisen skriver artikel om Helgoland. De har billeder, som vi gerne må bruge. (JH lægger dem ud på hjemmesiden JH)

Ad 5) Økonomi og medlemstal:

Økonomien (v/BO): Forlig vedr. udestående saldo med Jørgen Melskens (JM) er underskrevet 15. august. Foreningen har modtaget første afdrag på det skyldige beløb. Bogføring er ajourført  29. august – revisorerne har påtegnet regnskabet således:

”Vi har i dag d. 29. august gennemgået regnskab og bilag fra periode 1/4 2011- 29/8 2011. Vi har konstateret at foreningens midler er til stede. Vi har ikke bemærkninger til bilagene. Vi har fundet regnskabsførelsen fuldt tilfredsstillende” (underskrevet af Niels Hald og Kirsten Monrad).

Foreningens likvider udgør: 1.113.000 kr. (bankindeståender).

Som følge af den ajourførte regnskab vil mellemværender med bestyrelsesmedlemmer blive udlignet herefter.

Medlemstal: da AB og EJ har forladt mødet, var det ikke muligt, at få status på medlemstal.

Ad 6) Status på Conventus og PBS

BO: Foreningen er blevet oprettet under BetalingsService. Vi er klar til at lave en testkørsel på PBS, som BO har sat op, men dette kunne ikke gennemføres på mødet, da AB ikke var mødt op. BO beklager AB og EJ ikke er tilstede. BO har printet alle indbetalinger ud, der er foretaget siden 1. januar. BO scanner dem ind og sender til AB og EJ.

BO anførte, at det er ekstremt vigtigt at datagrundlaget er korrekt.  Derfor opfordrer bestyrelsen medlemmer, der har skiftet adresse, til at kontakte bestyrelsen snarest! (meddelelse om dette er på hjemmesiden)

BO betonede vigtigheden af, at der kommer opslag op om, hvilke ændringer der er for medlemmerne i forbindelse med det nye medlemssytem Conventus. Det var der opbakning til. JH har tidligere foreslået en Q&A – altså oversigt over svar på de hyppigst stillede spørgsmål. JH laver en sådan og rundsender til bestyrelsen som så supplerer, hvorefter den hænges op. (herunder også spørgsmål om låsesytsem der kommer senere, hvordan man indbetaler i den nye sæson etc.)

På baggrund af en medlemshenvendelse blev det besluttet, at indbetalt ventelistegebyr ikke tilbagebetales, hvis medlemskab ikke opnås.

Kassereren fået en del medlemshenvendelser om spørgsmål vedr. betaling af forskellig art. For at lette praksis blev det vedtaget, at i tvivlstilfælde sætter kassereren rammen for, hvordan det forløber fremover.

Ad 7) Nyt fra herre- og damerepræsentant

herrerepræsentant: Saunagus foregår på herreafdelingen, 22/9, 27/9, 5/10 og 13/10

Der er stort ønske om at få lys ned ved trapperne. Det blev besluttet at sætte dette op.

Damerepræsentant: KT var ikke tilstede. Det forlyder at lyset på dameafdelingen ikke fungerer. Henvendelse til damerepræsentant KT, hvis dette er tilfældet. 

Lille Helgoland: Der er i bestyrelsen tvivl om, hvorvidt lille Helgoland bruges og evt. af hvor mange medlemmer. Bestyrelsen overvejer at indlede forhandlinger med haveforeningen, der grænser op til. AH og VC går i dialog med haveforeningen. Oplæg: at haveforeningen overtager alle forpligtelser, med forpligtelser om vedligeholdelse (såfremt de vil indgå  og overtage, skal der lave overdragelsesdokument).  Dette ønskes sket under forudsætning af, at medlemmerne forsat kan bruge lille Helgoland.

Renovation:

VC overtager kontakten til Teambade (Ejlif), så AB kan koncentrere sig 100% om det omfattende arbejde med Conventus.

Ad 8) Status på bygningen af nyt klubhus

AH orienterede: Der blev i forsommeren indstillet til, at der ikke kunne bygges på baggrund af at Amager Helgoland er fredet, men denne fredning var uretmæssig. Den er derfor trukket tilbage.

Det betyder at foreningen nu har en byggetilladelse. Bygningen af det nye klubhus kan altså sættes i gang. AH har været i dialog med arkitekten Carsten Hoff(CH), som har udformet en skitse, hvor ønskerne om sydvendte vinduer i videst muligt omfang er imødekommet (se vedlagte skitse som bilag). Skitsen blev drøftet og vurderet, og det blev besluttet at sætte bygningen af klubhuset i gang. Det videre forløb: CH kontaktes, han kontakter de udvalgte tre entreprenører, hvorfra tilbuddene indhentes. Bestyrelsen udvælger det bedste tilbud og så sættes byggeriet i gang. Bestyrelsen håber, at det vil stå færdigt til dåben som råhus.

Elektroniske nøgler: på grund af forsinkelsen af byggeriet er det besluttet at udskyde skiftet til  elektroniske nøgler, da nybyggeriet vil kræve en nøgletilkobling i samme ombæring.

Forsikring:

En tillægsforsikring til den nuværende skal tegnes således at det nye klubhus er dækket både under og efter bygningen af det. AH sørger for at udvide forsikringen. Dog efterlyses den nuværende police i sekretariatet.

ad 9) evt.

a) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling: Den begæring der er indkommet om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling blev drøftet. De tilstedeværende i bestyrelsen tager begæringen til efterretning og vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Det blev længe drøftet, hvorvidt det var praktisk muligt at nå at indkalde alle medlemmer til allerede d. 12. oktober, da det forudsætter indkaldelse senest 28. september. BO kontakter AB, så vi får labels, så bestyrelsen kan invitere medlemmerne rettidigt til ekstraordinær generalforsamling. Det er besluttet at den indkaldes pr. post. AH laver indkaldelsen. Der pakkes og postes i starten af næste uge. Dette sker under forudsætning af at de tre begærere (AB, KT og EJ) klargør, at de ikke har retten til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, men blot kan anmode om det.

b) Referat fra sidste møde: referatet fra sidste møde 17/8 foreligger fortsat ikke, da EJ efter to anmodninger ikke har udleveret den lydfil af mødet, som konstitueret referent JH har brug for, for at kunne skrive referat (da JH ikke var til stede ved sidste møde). Det blev besluttet at dagsorden fremover vil indeholde et punkt om godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.