Referat: Bestyrelsesmøde 31. okt 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 31. oktober 2018

Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer.

Referent: Troels

1. Bogprojekt
Lars orienterede om bogprojektet. Der er god fremdrift i projektet. Det sidste punktum forventes at blive sat i løbet af 2-3 uger. Derefter afleveres den til opsætning og design og senere sætning. Denne proces forventes at tage op til 3 måneder, således at den endelige bog forventes at være klar i først halvdel af marts. Bestyrelsen arbejder med et oplag på 4.000 eksemplarer. Endelig beslutning træffes senere.. Lars vil sende hjemmeopgaver til bestyrelsen bl.a. bud på en titel til bogen.

2. Udmeldte – medlemsstatus
Kirsten redegjorde for medlemmer, der ikke havde fornyet medlemskab. Det drejede sig om 274 medlemmer, heraf ca. 100 medlemmer, der er optaget de to sidste år. Erfaringen fra tidligere år tyder på, at ca. 50 genindmelder sig i løbet af nogle måneder.

3. Intro og kontortid – hvem kommer hvornår?
Til intro den 4. november kommer Dorrit, Kirsten Monrad, Dorte, Per, samt Thomas Trier.
Til intro den 6. november kommer Dorrit og 2 x Kirsten. Og Thomas Frisendal på holdet kl. 15.00
Til intro den 10. november kommer Dorrit, Troels, 2 x Kirsten og Per.
Til kontortid den 3. november kommer Kristen og Rasmus.

4. Lukning af mindre sager
På baggrund af en klage minder Dorrit på næste gusmestermøde om, at der ikke må drikkes inde i de nye saunaer, hverken vand eller øl.
Rasmus besvarer henvendelse fra Niclas og Troels besvarer henvendelse fra Søren F.

5. Gusmestermøde den 1. november
Dorrit orienterede om det kommende gusmestermøde.

6. Facebooksiden ”Gus på det kolde gys”
Det blev nævnt, at siden var gået fra at være åben til lukket gruppen. Der var kommet et svar, der redegjorde for årsagen. Vi nærlæser dette svar og behandler spørgsmålet på næste møde.

7. Udvikling af hjemmesiden
Webgruppen har lavet en meget fin og anvendelig analyse og afdækning af behov og ønsker til hjemmesiden.

Webgruppen foreslår en opdeling på hjemmesiden i medlemmer, henholdsvis ikke medlemmer.

Den del der retter sig til medlemmer skal f.eks. understøtte foreningens princip om at det enkelte medlem selv varetager egen medlemsadministration og ved hjælp af hjemmesiden kan finde svar på stort set alt, hvad der er relevant. Webgruppen foreslår også, at der på medlemsdelen bliver mulighed for at oprette foraer som kan rette sig mod f.eks. gus, fuldmånebadning, svømmegrupper, glemte sager mv.

Den del der retter sig til ikke medlemmer, skal blandt andet indeholde information om hvordan og hvornår man bliver medlem, og en beskrivelse af foreningen og dens værdier, så ingen bliver overrasket over f.eks. vores nøgenhed og krav om vandgang før sauna.  Der skal også ligge et pressekit, så pressen selv kan søge sig oplyst.  Og meget vigtigt – der skal være fotos som afspejler hvem vi er.

Med webgruppens beskrivelse, har vi et operationelt grundlag . Bestyrelsen prioriterer, at vores nye hjemmeside hurtigst muligt bliver klar, og derfor vil alle forslag fra webgruppen ikke nødvendigvis være med i første udgave af den nye hjemmeside.

Der skal også være mulighed for, at der stadig kan komme input fra webgruppen, ligesom hjemmesiden på sigt skal samtænkes med Facebook.

8. Lokalplan og nyt fra parkbrugerrådet og et kort hop ind i fremtiden
Vi kommer med indspil til lokalplanshøringen, hvor vi understreger behovet for at kunne foretage udvidelser på Helgoland. Vi lægger op til at der er et fortsat behov for at udvidede badeanstaltskapaciteten, hvilken kan ske ved at etablere nye badeanstalter. Kirsten Monrad er pennefører.

Kirsten Bech fortalte, at der havde været drøftelse i parkbrugerrådet om bedre belysning. Der var blevet talt om en belysning, er peger opad, vi mener fortsat, at behovet er for en belysning, der peger nedad.

Parkbrugerrådet har gjort opmærksom på at det ikke er tilladt at parkere på runddellen, og bedt om at vi gør vores medlemmer bekendt hermed. Der er fortsat et problem med at mange cykler er parkeret ved redningsveje, vi vil foreslå, at at man kan lave flere cykelstativer i sandet, nord for naturcenteret og de andre bygninger.

9. Jubilæumsfestligheder og dåb – fortsat drøftelse
Det har vist sig at være meget dyrt at leje et større telt. Vi arbejder derfor med et par mindre arrangementer, herunder et arrangement i forbindelse med bogudgivelsen. Til dåben har vi fået hele Sundby Sejl fordi det er vores 90 års jubilæum.

10. Første drøftelse af oplæg til afvikling af urafstemning, se mail fra Troels
Punktet blev udskudt til bestyrelsesmødet den 4. december.

11 Nøgletjek mens vi venter på karusselen
Bestyrelsen vil gennemføre nøgletjek indtil karusselen er i funktion

12. Brunt fedt-projektet
Projektet er startet op med entusiastiske deltagere. Det kører over de næste 4 måneder. Deltagere skal gradvis opholde sig stadigt længere i det kolde vand.

13. Eventuelt herunder aftale klargøring til slibning af gulv på kontoret
Der ryddes op og klargøres i kontoret efter intro den 10. november. Depotet er ved at blive udvidet, gulvet i kongressen skal slibes og lakeres i uge 46

 

 

Referat: Bestyrelsesmøde 2. okt 2018

Referat af bestyrelsesmøde i DKG
Afholdt 2. oktober 2018

Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer.
Referent: Troels

1. Medlemsoptaget november
Medlemsoptag i november til den lørdag den 3. november og den 10. november kører på samme måde som september-runden. Der oprettes et hold for +60 til tirsdag den 6. november kl. 15.00. De +60 årige har sværere ved at komme hurtigt ind på hjemmeside i forbindelse med tilmelding, og de bruger oftere Helgoland i dagtimerne, hvor der er god plads. Det sidste hold den 6. november kl. 16.30 kører efter et først til-mølle princip. Bestyrelsen vil overveje om der i forbindelse med medlemsoptager i 2019 skal laves en mulighed for en interessetilkendegivelse, således vi får en bedre indikation om hvor mange der ønsker at blive medlemmer af DKG.

2. Vedligehold og udvidelse af depot
I forbindelse med medlemsoptaget den 29. september 2018 blev der ryddet op i foreningens depot, og en del effekter der ikke havde værdi for foreningen blev kasseret. Det er aftalt med Logik, at de snarest muligt foretager tilpasninger i depotet, så der bliver bedre plads. Samtidig afhøvles og lakeres gulve i Kongressen (efter den 12. november 2018).

3. Jubilæumsfestlighederne, herunder bogprojekt
Bogprojektet skrider planmæssigt frem. Kontrakt med forfattere er underskrevet. Manuskriptet forventes at være færdigt i november, hvorefter der kan foretages korrektur, og bogen gøres klar til trykning.
Der bliver dåb den 2. februar 2019. Der afholdes jubilæums middag og fest den 30. marts 2019. Der er ved at blive indhentet tilbud på at holde det som et arrangement i et telt på strandegnen foran Helgoland. Der skal nedsættes festudvalg. Der skal et første opslag om dåb og jubilæumsfest ud på hjemmeside og facebook.

4. Lokalplan strandparken
Der er kommet et forslag om en ny lokalplan for strandparken. Kirsten har skimmet forslaget, og det synes ikke at have konsekvenser for Helgoland og DKG. Troels læser også med på forslaget. Vi skal evt. gøre bemærkning om mulighed for at udvide Helgoland fra de nuværende 1500 m2. Rasmus undersøger, hvor meget der er bygget på nuværende tidspunkt

5. Ajourføring af vedtægter
Lis ajourfører vedtægterne på baggrund af generalforsamlingen.

6. Status på kontingent 2018/2019
Der begynder at komme mange kontingentindtægter ind. Der går lidt tid før indbetalinger pr. betalingsservice kan registreres på de enkelte medlemmer.

7. Gæstedage
Der bliver mulighed for at tage gæster med den 1. december 2018, den 1. januar 2019 og 1. februar 2019. Alle dage mellem kl. 9-12. Det medlem som tager gæsterne med er ansvarlige for sine gæster. Der meldes ud her om på face book og på hjemmeside.

8. Bestyrelsesmøder
De aftalte bestyrelsesmøder tirsdag den 6. november 2018, kl. 18.00, og onsdag den 12. december 2018, kl. 18.00, flyttes til henholdsvis onsdag den 31. oktober kl. 18.30 og tirsdag den 4. december 2018, kl. 18.30.

9. Standerhejsningen
Standerhejsningen finder sted på søndag den 7. oktober kl. 15-17. Morgenholdet står for den første del med hejsningen af stander, gusmestrene står den for den anden del med pølser, øl & vand og jazzorkester.

10. Oliefri gus
Vi har fået forslag fra gusmestrene om at gøre lørdag til oliefri dag. Vi synes det lyder godt for morgengus og eftermiddagsgus, men vi tvivler på hvor stor efterspørgslen vil være til kl. 21.00-guset, så vi foreslår, at dette placeres en anden dag enten som et først på eftermiddagen gus eller et sidst på eftermiddagen gus. Den sidste spand ved oliefri gus kan godt være med duft. Dorrit følger op med gusmestergruppen.

11. Forskningsprojekt om virkning af vinterbadning på brunt fedt
Projektet starter den 23. oktober. Projektet løber over ca. 4 måneder, hvor forsøgsgruppen regelmæssigt skal vinterbadning. Der har været afholdt orienteringsmøde om projektet. Vi beder Susanna der står for projektet lave en kort beskrivelse af det til hjemmesiden. Det blev aftalt at kontrolgruppen vil få mulighed for at vinterbade i næste sæson.

12. Eventuelt
Vores fiskenet til at fange brandmænd er forsvundet. Per køber et nyt net.

 

Referat: Bestyrelsesmøde 28. aug 2018

Referat af bestyrelsesmøde i DKG den 28. august 2018

Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer.


1. Refleksioner over og status for sommeren 2018

Det havde været en fremragende sommer. Badeanstalten havde været velbesøgt. Navnlig havde der været pres på fællesafdelingen. Dameafdelingen har været langt mere besøgt end herreafdelingen. Der er foretaget optælling hver dag.

Det nye nøgenbadeområde på fællesafdelingen havde samlet set fungeret godt. Livredderne havde oplevet at blive mindre tilkaldt end forventet. Der havde været nogle forbi, der havde kigget meget.

Det nye fællesområde på herreafdelingen havde ikke fungeret godt nok. Bademuligheden er ikke god nok.

Der havde været rettet nogle henvendelser til bestyrelsen omkring fællessaunaen på herreafdelingen. De var dels gået på at damerne havde badet på herreafdelingen i forbindelse med gus, dels på om udsynet fra fællessaunaen var blevet tilstrækkeligt blokeret og dels utilfredshed med at udsynet var spærret.

Der var kommet meget positiv respons på at vi havde fulgt forslaget fra gusmestrene om at flytte sommergusen frem fra kl. 21-22 til kl. 20-21 på de 4 hverdagsaftener.

Der har været autosvar om sommerferie til ultimo august på foreningens mail.  Pga ferie er der ikke fulgt op på ombygningsarbejdere, men det er der taget fat på. Der har været mange nedbrud i saunaerne pga varmen.

Det blev diskuteret, om vi skulle fjerne både stoffet og stativerne inde på fællesafdelingen eller blot stoffet. Det blev besluttet, at vi går efter en løsning, hvor vi fjerner både stof og stativer, men at vi i første omgang blot får fjernet stoffet.


2. Kontingentopkrævning
Kontingentopkrævninger er udsendt. De medlemmer der er tilknyttet BS vil få trukket beløbet ultimo september. Øvrige medlemmer har fået tilsendt girokort. En del girokort er kommet tilbage pga. ubekendt adresse.

Der er informeret på hjemmesiden, Facebook og autosvaret på foreningsmailen om, at man skal se efter sit manglende girokort i Kongressen, tjekke om man er tilmeldt BS eller betale via dankort på hjemmesiden.

Der udsendes mail til samtlige medlemmer med reminder og betalingsmulighed.


3. Medlemsoptag september/oktober – 300 nye og fastlæggelse af næste datoer.

Følgende datoer er fastsat:

Lørdag den 29. september

Tirsdag den 2. oktober

Lørdag den 6. oktober

Herudover er disse datoer fastsat til senere optag

Lørdag den 3. november

Lørdag den 10. november

Vi optager 100 – 110 nye medlemmer pr. gang. Vi kører to runder. Lørdag kl. 11.00 og 12.30, og tirsdag kl. 15.00 og kl. 16.30.


4  Kontorholdet lørdag den 1. september

2 x Kirsten og Lis


5. Bogprojektet – mail til alle og kontrakt

Bogprojektet kører rigtigt godt. Kontrakterne er ved at blive gjort færdig og forventes underskrevet i september.

Der er sendt mail til alle medlemmer med opfordring om bidrag til bogen

 

6. Personsagen fra den store sauna på herreafdelingen

Punktet refereres ikke.

 

7. Standerhejsning

Der bliver standerhejsning den 7. oktober fra kl. 15.00.

 

8. Ny hjemmeside

Tania, Ida-Maj, Trine og Ulrik er gået i gang med at arbejde med en ny hjemmeside. Kirsten og Rasmus holder et møde med dem omkring hvad bestyrelsen ønsker til en ny hjemmeside.

 

9. Status øvrige igangværende opgaver, og identificering af nye, jfr opgørelse fra Troels

Der var fire større opgaver fra listen:

  1. Etablering af karrusel. Vores forslag ligger hos Kommunen. Per tager kontakt til kommunen på dette punkt. Der kan i den forbindelse henvises til de positive erfaringer, der har været på Charlottenlund Strandbad med en lignende løsning.
  2. Andre arrangementer end bogudgivelse i forbindelse med 90 års fødselsdagen. Det blev drøftet at lave en jubilæumsmiddag for medlemmerne i et lejet lokale, eller lave et teltarrangement i og omkring badeanstalten, som både havde elementer af en reception og en fest. Der var mest stemning for den sidste model. Der arbejdes videre med problemstilling på næste bestyrelsesmøde for at træffe en principbeslutning.
  3. Udarbejdelse af retningslinjer for urafstemninger. Punktet er en opfølgning på vedtægtsændringen fra sidste generalforsamling. Troels påtog sig at være tovholder på opgaven. Troels kommer med nærmere oplæg til næste bestyrelsesmøde. Opgaven skal være afsluttet i løbet af marts 2019.
  4. Udvidelse af badeanstalten. Punktet følger op på tænketankens forslag fra generalforsamlingen. Der var enighed om i første omgang at fokusere på behov for og vores ønsker til en udvidelse. På næste møde taler vi videre om en proces herfor.

 

10. Opstart saunagus og tider herfor. Skal der være duftfri gus

Vi kører med de gustider, der var gældende til sidst i vintersæsonen. For overskuelighedens skyld ønsker vi tilbage til at de duftfrie gus ligger på faste tidspunkter 3 gange om ugen. Ydertidspunkter dvs. kl. 8 og 21 skal helst undgås til duftfri gus. Dorrit kommunikerer dette til gusmestrene.

 

11. Henvendelser på mailen efter 25. august om fællesbadning

Der var enighed om en besvarelse, der følger det udkast som Kirsten havde sendt rundt inden mødet.

 

12. Fastlæggelse af efterårets møder og eventuelt

Der blev besluttet følgende bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 2. oktober 2018, kl. 18.00

Tirsdag den 6. november 2018, kl. 18.00

Onsdag den 12. december 2018, kl. 18.00

 

Det blev besluttet, at gusmestrene kan bruge fælleshuset fredag den 28. september om aftenen.

 

Der er informationsmøde den 12. september 2018, kl. 18.00 om et sundhedsprojekt, hvor forskere det kommende år vil undersøge effekten af vinterbadning på produktion af sundt brunt fedt. Der er mulighed for medlemmer af DKG kan melde sig som badehjælpere for de test personer, der indgår i projektet. Alle er velkomne til informationsmødet.