Referat fra bestyrelsesmødet d. 8. august 2007 på Lille Helgoland

Alle bestyrelsesmedlemmer var mødt

1. Siden Sidst
Der har desværre været 2 dødsfald mellem vores medlemmer. Hos damerne er Marie Kårbo gået bort og hos herrerne er Helmer Larsen (krølle) gået bort. Medlemmer fra bestyrelsen har deltaget i begge bisættelser.
Kassereren har konstateret at vi på Lille Helgoland har haft et el-forbrug på 108.000 kr. i sidste sæson. Dette var totalt uventet og bestyrelsen vil prøve at se om der kan gøres noget eller i det mindste finde ud af hvordan forbruget kunne blive så stort.

2. Evaluering af generalforsamling
Generalforsamlingen foregik i år pænt og roligt, men bestyrelsen har følt at mange medlemmer efterfølgende har fået den opfattelse at der er/var interne stridigheder i bestyrelsen. Dette er dog ingenlunde tilfældet , idet Inge og Kirstens oplæg med at afprøve, om der hos damerne var et udtalt ønske, om at få ændret på dameafdelingen var en fælles beslutning, idet hver enkelt i bestyrelsen selvfølgelig har haft sine egne ønsker til udformningen af Det ny Helgoland, hvilket jo er helt naturligt.
Der var på generalforsamlingen ikke voldsomt mange tilkendegivelser ud over et par meget ivrige damer som gerne så der blev ændret noget, så indkaldelse til et medlemsmøde om samme emne blev herefter droppet. Der blev så desværre efterfølgende indkaldt til kvindemøde, ikke af bestyrelsen eller af nogle fra bestyrelsen, men nogle af de få kvindelige medlemmer som på generalforsamlingen ikke synes emnet var blevet belyst godt nok, især ikke fordi herrerne havdedet med at komme med forstyrrende kommentarer. Derfor ville de gerne have Kirsten og Inge tilstede til at svare på spørgsmål under lidt roligere forhold.
Dette møde blev holdt og der kom efterfølgende et uofficielt referat op at hænge på Helgoland, som desværre igen satte skub i rygterne om uenigheden i bestyrelsen. For at der ikke fremover skal være nogen tvivl, så vil bestyrelsen nu sammen arbejde på det bedste resultat for vores medlemmer omkring de foreløbige planer for det Nye Helgoland og de rammer som nu engang er udstukket. Bestyrelsen glæder sig til at tage fat på en ny sæson, hvor der sikkert vil ske en hel masse.

3. Standerhejsning og ny årskalender
Der vil i år blive holdt standerhejsning den 13. september kl. 18.00, og traditionen tro med den sædvanlige sildemad.

Øvrige aktiviteter

Julefrokost den 2. december 2007 kl. 12.00

Dåb den 2. februar 2008 kl. 11.00

Generalforsamling den 19. maj 2008 kl. 18.30

Standerstrygning den 29. maj 2008 kl. 18.00

Der vil blive udsendt et Gysernyt med aktivitetskalender.

4. Klage over Springer
Personspørgsmål uden for referat.

5. Reetablering af Helgoland
Nu er vedtagelsen af en etapeopdelt bygning af et nyt Helgoland jo endeligt vedtaget og der vil i slutningen i september blive etableret byggeplads på Strandøen ud for byggefeltet. Bestyrelsen vil følge op på sagen, også af hensyn til faciliteter til DKG. Men at der endelig er kommet noget i gang er en stor glæde, og så må tingene tages i den rækkefølge de kommer.

6 Regnskab og budget
På generalforsamlingen i foråret blev det jo vedtaget at alle nu betaler 500 kr. i kontingent for sæsonen 2007/2008. Der vil således blive udleveret nøgler til dem som ønsker en nøgle til Lille Helgoland. Der vil blive udsendt nærmere herom.

Betalingsfristen vil i år blive kortere og der vil ikke blive udsendt rykkere, så hvis man vil bevare sit medlemskab må man også hjælpe lidt til selv med at overholde betalingsfristerne.

Det blev ligeledes vedtaget på generalforsamlingen, at der skal tages 75 damer og 75 herrer ind i foreningen fra ventelisten, så dette arbejde vil blive iværksat måske i 2 eller 3 etaper, idet det er svært at byde så mange ordentlig velkommen på en gang, men optagelserne vil selvfølgelig ske i sæsonen.
Udover at betyde bedre økonomi, er det også lidt spændende at se om vi får pladsproblemer, idet der jo ud over 300 ventelistemedlemmer også kan være mange af de såkaldte passive medlemmer der med ændringen i kontingentet nu ønsker en nøgle.