Referat fra ordinær generalforsamling 26. maj 2010

Referat fra ordinær generalforsamling på Kofods skole den 26. maj 2010

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent.
Valg af 2 stemmetællere
Godkendelse af referat fra sidste ordinære generalforsamling i 2009
Bestyrelsens beretning v/Formanden
Det reviderede årsregnskab ved kassereren.
Fastsættelse af kontingent og indskud for 2010/2011
Behandling af indkomne forslag.
Godkendelse af budget, kontingent samt indskud for 20010/2011
Valg til bestyrelse og valg af interne revisorer.

Formanden bød velkommen og de tilstedeværende mindedes de medlemmer som var gået bort siden sidste ordinære generalforsamling, hvilke var:

Meta Holm og Bent Norman

Derefter blev der uddelt nåle for henholdsvis 10 og 25 års medlemskab af
foreningen. Kruset blev tildelt Niels Hald og Isbjerget Vibeke Eriksen

Man gik herefter over til dagsordenen

Ad 1.
Ole Plougmann blev foreslået og valgt som dirigent. Lis Meyer blev valgt til
referent.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt. Han henviste
derefter til et forslag fra Inge Godiksen om at prøve at begrænse de enkelte
punkter i debatten, således at vi ikke skulle sidde her hele natten. Han havde så i
forvejen prøvet at sætte ca. tid på nogle af de mest tunge punkter.

AD 2.
Hanne Christensen og Niels Hald blev valgt til stemmetællere.

AD 3.
Referatet fra sidste generalforsamling blev godkendt uden bemærkninger.

AD 4.
Beretningen var i forvejen trykt og lagt til gennemsyn på Helgoland samt udlagt på
hjemme siden. Formanden skitserede kort indholdet i beretningen og kom især ind
på planerne om at bygge det 3. klubhus, som senere skulle til afstemning. Herefter
kom beretningen til debat.

Der var flere som udtrykte utilfredshed med at herresaunaen tit var i stykker og
bestyrelsen blev spurgt, hvad de ville gøre ved problemet.

Anders svarede hertil, at bestyrelsen fulgte sagen nøje og prøvede at finde
frem til årsagen til, at sikringen springer i herresaunaovnen. Bestyrelsen arbejder på at få løst problemet med herresaunaovnen en gang for alle, men der havde været situationer hvor termostatføleren var blevet dækket til med en kold klud eller havde fået hældt vand over sig. Der henstilles til at alle DKG-medlemmerne selvfølgelig medvirker til, at dette ikke skete mere.

Flere i salen nævnte dog, at i de sidste tilfælde intet havde foretaget sig
ulovligt, men termosikringen alligevel slog sikringen fra fra.

Anders lovede at se på saunaproblemet igen.

Eva Jordy ville gerne have en forklaring på hvorfor vi skulle have dørpumpe på
døren til omklædningsrummet, idet flere damer synes dette var irriterende.

Døren er til for at aflede fugten fra saunaindgangen til omklædningsrummet,
således at vinduerne ikke altid skal stå åbne og radiatorerne køre på fuld styrke,
så derfor bør døren holdes lukket.

Eva Jordy ville også gerne vide, hvorfor bestyrelsen ikke havde indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med kassererens sygdom.

Hertil forklarede Jørgen selv, at han havde ønsket at fortsætte bestyrelsesarbejdet
på nedsat tid og være delvist sygemeldt og kun lave det arbejde han havde lyst og
kræfter til.

Sygdomsforløbet var blevet opdelt i en uge med kemobehandling og to uger fri.
Jørgen havde givet udtryk for fortsat lyst til at tage en tørn i foreningen under sit
sygdomsforløb og man havde derfor valgt at køre kassererfunktionen igennem
med ekstrahjælp fra andre i bestyrelsen.

Eva mente dog at det ”lugtede” lidt, at man bare kørte administrationen af DKG
videre på trods af sygdom, upåagtet at bestyrelsen havde taget revisionen havde
med på råd.

Springer opponerede mod Evas Jordys skarpe udtalelser, idet han mente at
Jørgen som bestyrelsesmedlem havde været til at få fat på under hele sygdoms-
forløbet og Springer mente i øvrigt at Eva igen gik alt for langt i sine fortsatte
angreb på bestyrelsen.

Beretningen blev herefter vedtaget.

AD 5.
Eva Jordy kom igen frem med sine indsigelser og angreb på bestyrelsen og
revisionen vedrørende en gammel regning på portoudgift, som hun ville have
bestyrelsen til at betale selv, upåagtet at den var indeholdt i det regnskab som
blev godkendt på generalforsamlingen 2009. Hun mente heller ikke hun havde
fået svar på det brev som hun havde fremsendt til alle bestyrelsesmedlemmer.

Jørgen påpegede at han havde reageret på hjemmesiden og at sagen i øvrigt var
uddebatteret. Marie Louise afsluttede med et klart ”Luk dog den sag nu.” så
vi ikke på fremtidige generalforsamlinger skal spilde mere tid på dette. Dette var
også den generelle holdning i salen, så forhåbentlig slutter den her.

Kassereren gennemgik regnskabet og uddybede nogle af punkterne.

Der var spørgsmål fra Inge Kobbeltved vedr. huslejen for 2009/2010 som hun
mente var alt for høj. Hertil kunne kassereren svare at posten husleje i dette
regnskabsår var højere fordi Københavns kommunes afregninger kommer for
sent og nogle gange ikke indeholder betalte a´conto afreginger, men at DKG nok
skulle ende op med at have en årlig husleje på de ca. 55.000 når det tredje
klubhus står færdigt og vi kommer ind i en ordentlig betalingsrytme med
Københavns Kommune igen efter overgangen fra Lille Helgoland til byggeriet er
endelig afsluttet på Ny Amager Helgoland .

Der var også en forespørgsel vedrørende et anført beløb i tilgodehavende, hvortil
Jørgen kunne svare at beløbet var taget med fordi den endelig opgørelse i
Byggesagen måske ikke gav os pengene eller nogle af dem tilbage.

Kitty stillede spørgsmål om hvad udgiften til tilsyn indebar, og Jørgen forklare-
de at, det var udgifter i forbindelse med rengøring og betegnelsen tilsyn blev brugt
fordi der engang havde været en skattesag mellem foreningen havde haft med
Københavns Kommune.

AD 6.
Kontingent på 500,- kr. pr. år og indskud på 600,- kr. blev vedtaget uændret for
2010/2011. Nøgleindskud på kr. 200,- fortsætter ligeledes.

AD 7
Herunder behandledes først vedtægtsudvalgets forslag som var skrevet sammen
med bestyrelsens forslag til nye vedtægter.

§ 1
Niels startede med at spørge om vi egentlig ikke hed en Vikingebadeforening,
men Vikingeforeningen er det rigtige.

Kirsten ville gerne have DkG`s forkortelse til at være 3 store bogstaver i stedet for
nuværende stort, lille og stort. DKG blev derefter vedtaget.

§ 3
Der blev stillet spørgsmål om ordet aktiv, men ordet forblev i teksten efter en
nærmere drøftelse.

Lola var bekymret for de børn som optoges i foreningen og om der var den
fornødne sikkerhed på Helgoland for at afværge ulykker, så hun ville gerne have
sløjtet i sidste sætning i 1 afsnit, men forsamlingen mente, at hvis opsynet blev
udført af et andet medlem af DKG, så måtte det være godt nok.

§ 6
Her blev diskuteret 80-års reglen om kontingentfrihed, hvorvidt 10 år medlemskab
skulle rettes tilbage til 20 år og om alderen ikke kunne være 75 år. Da hovedparten
mente at foreningen havde råd til at give frikontingenter 80-årige efter 10 års med-
lemskab. Kirsten Monrad påpegede at vi skulle værne om de gamle medlemmer
blev ordlyden tilbageført til det oprindelige 10 årsmedlemsskab og fyldt 80.

Derefter var det ordet ”risikerer” i 4 afsnit der var til debat, idet nogle mente det
burde slettes for at styrke bestyrelsens muligheder for at skære igennem når
kontingentet ikke bliver betalt, men ordet blev dog bevaret.

§ 7.
Inge ønskede en tidsbegrænsning for karantæne og man enedes om en tidsfrist fra
2 uger til 2 måneder.

Herefter fjernes sidste sætning i første afsnit ” eller vedkommende ikke opfylder
sine medlemsforpligtelser f.eks. Ikke betaler kontingent til tiden.”

I de næste afsnit ønskede en stor del af forsamlingen indført ordet ”indstilling om ”
fordi de mente at selve afgørelsen om eksklusion træffes på generalforsamlingen
og at det ikke som nu er bestyrelsen der træffer afgørelsen og generalforsamlingen
der enten stadfæster eller tilsidesætter den.

Således at ordlyden var henholdsvis ” en beslutning om karantæne eller indstilling
til eksklusion” I sager om karantæne eller indstilling til eksklusion” Indkaldes senest
4 uger efter indstilling til eksklusion.” ” eller er blevet indstillet til eksklusion.

Der var dog mange i salen som godt turde betro bestyrelsen at træffe afgørelsen.
Marie Louise mente, vi skulle gøre §en ganske kort og overlade til bestyrelsen at
træffe beslutning om karantæne og eksklusion, men da bestyrelsen selv var positiv
over for første ændring blev denne vedtaget.

§ 9
Den nye formulering af § en blev ikke vedtaget da der ikke var 75% af de afgivne
stemmer, som gik ind for ændringen og der ligeledes var stor uenighed om
udformningen. Den gamle § 11 er altså stadigvæk gældende, nu som § 9 i de nye
vedtægter.

§ 11
Her var stort engagement fra salens side, idet nogle mente at 100 medlemmer var
sat alt for højt for at opnå en indkaldelse til en ekstra-ordinær generalforsamling.

Efter en længere debat var det dog ordlyden i næstsidste afsnit der blev ændret til
”repræsentanter for underskriverne har møderet i bestyrelsen til behandling og evt.
løsning af sagen.” sammen med ordlyden i sidste afsn it ”Kan sagen ikke løses af
bestyrelsen og repræsentanter for underskriverne skal der indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling,”

Samtidig tilføjes sætningen ”en rettidig indvarslet generalforsamling er beslut-
ningsdygtig uanset de fremmødtes antal.”

§ 13
Den fjerde sætning i §en stryges og til sidste afsnit tilføjes” ved ophæng på
badeanstalten og udlægning på hjemmesiden.

§ 15
I sidste sætning indføres et skal mellem lån og godkendes

§ 16
Første linie ” Ændring af vedtægterne kan kun ske på ordinær generalforsamling,
når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Efter denne gennemgang af de enkelte §§ blev det samlede forslag sat til skrift-
Afstemning. Dette blev vedtaget idet mere end 75% stemte for.

Vedtægtsændringerne bliver nu renskrevet og bestyrelsen vil bestræbe sig på at
tilretningen bliver i overensstemmelse med det vedtagne, så yderligere rettelser
og skriverier kan undgås.

Der var kommet et forslag fra Stefan Arason og Lars C. H. Svendsen, om
professionel rengøring hver dag på Helgoland, men da disse Ikke var til stede
bortfaldt forslaget.

Kim Nielsen havde stillet forslag om fællesbadning på herreafdelingen mellem kl.
6.30 og 8.00 om morgenen.

Der blev diskuteret frem og tilbage mellem gamle og nye medlemmer og
forslagsstilleren. Marie Louise fik overbevidst salen om, at det var en rigtig god
ide.

Formanden fremførte, at var flere herrer var imod fællesbadning på herreaf-
delingen, men gruppen udgjorde et lille mindretal og var måske ikke så
”storskrydende” og så frembrusende i deres adfærd, men formanden henstillede
til at kvinderne også måtte respektere denne mindre gruppen. Problemstillingen
løser sig når vi får en fællessauna i det nye klubhus, hvor fællesaktiviteterne så
kan foregå.

Forslaget blev herefter vedtaget som en fortsættelse af forsøgsordningen med
fællesbadning.

§ 8
Kassereren forelagde budgettet incl. byggebudget og formanden redegjorde for
ønsket om en bygning på Sporten når man nu havde fået mulighed derfor.

Der var nogle kritiske ryster imod udformningen af byggeriet af det nye klubhus,
især Niels Smed var en stor modstander af det foreliggende Amager Helgoland-
projekt, da det fortsat var arkitekt Carsten Hoff der var projektleder. Niels Smed
mente DKG sagtens kunne forhandle med Københavns Kommune om forslag med
en anden arkitekt og et nyt projekt.

Til alles orientering så har DKG kun fået lov til at leje et stykke dæk på 50m2 til brug
for endnu en bygning svarende af udseende til de to klubhuse som vi allerede
har inden for det eksisterende og vedtagne Amager Helgoland-projekt, hvilket
er en betingelser for den opnåede tilladelse til at bygge på Sporten. Det er kun det
indvendige indretning DKG kan udforme.

Marie Louise mente man måske skulle gå helt andre veje og prøve at få lov til at
opføre de planlagte panoramasaunaer , og så på den måde f.eks. bruge
herresaunaen som fællessauna om vinteren.

Niels ville dog have det planlagte byggeri ændret og både udvendig og indvendigt
så han mente man skulle starte med at nedsætte et byggeudvalgl.

Kassereren anmodede om at man så godkendte budgettet, men med påtegning om
at godkendelsen kun gjaldt tilladelse til at bruge de tilsidesatte midler til et byggeri,
hvis udformning ville blive bragt til diskussion på et medlemsmøde med ned-
sættelse af et evt. bygge- og indretningsudvalg med medlemmernes forslag til
udformningen.

Budgettet blev herefter vedtaget.

§ 9
Jørgen blev genvalgt til kasserer for 2 år.

§ 10
Som nyt bestyrelsesmedlem blev Jara Høgsberg valgt med 34 stemmer mod den
nuværende bestyrelsesmedlem Marianne Elmose´s 15 stemmer.

Bestyrelsen ønskede Jara velkommen i bestyrelsen.

§ 11
Som Herrerepræsentant i stedet for Jørgen Nørregård blev Viggo Christiansen
af herrerne.

Bestyrelsen ønskede også Viggo velkommen i bestyrelsen.

. § 12
De 2 interne revisorer Kirsten Monrad og Niels Hald blev genvalgt for et år.

Herefter sluttede generalforsamlingen kl. 23.30 og formanden takkede for
fremmødet og stor tak til dirigenten.

Anders Hjorth Ole Plougmann
Formand Dirigent

Lis Meyer
referent

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2009/2010

Konstituering efter generalforsamling

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev det første bestyrelsesmøde afholdt, hvor vi konstituerede os. Da der var tale om genvalg på alle poster fortsatte arbejdsfordelingen og bestyrelsen 2009/2010 bestod så af følgende:

Anders Hjorth formand, Jørgen Melskens kasserer, Lis Meyer, sekretær, Marianne Elmose, bestyrelsesmedlem, Preben Poulsen, bestyrelsesmedlem, Lillian Jensen, damerepræsentant og Jørgen Nørgård, herrerepræsentant.

Bestyrelsesmøder og arbejdsopgaver

Efter en veloverstået standerstrygning blev der holdt sommerferie, så første bestyrelsesmøde var i august 2009, hvor der blev taget fat på arbejdsopgaverne.  DKG er en rigtig stor forening nu, og mange medlemmer havde fulgt bestyrelsens opfordring, om at indbetale kontingentet før tiden for at afhjælpe en evt. lånefinansiering til sidste afdrag på husene. Bestyrelsen takker alle de medlemmer, som bakkede op om foreningen og betalte kontingent forud.
Medlemsmæssigt er DKG nu oppe på 1760 medlemmer, og bestyrelsen byder velkommen til de omkring 500 nye medlemmer.

Lejeansøgning af areal til nyt klubhus og fællessauna
Den første bestyrelsesopgave var at udarbejde DKG´s ansøgning om at leje yderligere 50m2 mere dæk på ”Sporten” til bygning af endnu et fælleshus til vinterbaderne på Helgoland. Arkitekt Carsten Hoff blev bedt om at udfærdige et skitseforslag til det udvendige råhus på 50m2. Dette falder inden for rammerne af det oprindelige og eksisterende tegningsmateriale for Amager Helgoland, som råd, nævn, forskellige udvalg og BR tidligere har godkendt.

Efter gentagne rykkere og forespørgsler på et svar vedsrørende lejeansøgningen måtte vi konstatere, at kommunalvalget først skulle overstås, før nogen i Københavns Kommune ville tage stilling til spørgsmålet om lejeudvidelse. Men i januar 2010 kom der lidt gang i behandlingen af ansøgningen igen. Så sagen er nu behandlet og godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget. Borgerrepræsentationen har også haft sagen på dagsordenen, men nåede ikke at behandle punktet. Vores lejekontrakt er derfor udskudt, men forventes vedtaget inden sommerferien. Se vedlagte tegninger på råhuset. Til orientering vil huset komme til at se ud som damernes omklædningsrum, men med en beliggenhed yderst på ”Sporten”. Byggebudgettet for råhuset vil blive fremlagt under budget for 2010/2011.

Derudover blev der i foreningsåret 2009/2010 på bestyrelsesmøder i oktober, november, december, januar, marts og april taget følgende beslutninger vedrørende badningen på Helgoland:

Lille Helgoland
Lille Helgoland har været drøftet flere gange i bestyrelsen, og vi har besluttet at beholde anlægget, og elforsyning med lys og varme er genetableret. Det er bestyrelsens opfattelse, at mange medlemmer fortsat benytter omklædningsrummet, så vi skal have etableret en fast gruppe omkring rengøring og vedligeholdelse af Lille Helgoland. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen.

Fysiske rammer
1. Der er blevet sat gang i drøftelserne med Team Bade angående et nyt elektronisk låsesystem, og der arbejdes videre på sagen. En delegation skal på besøg hos Vinterbaderne i Sønderborg for at se deres velfungerende elektroniske låsesystem. Belært af erfaring efterlyste bestyrelsen også en ny låge, idet der i sommerens løb har været alt for mange, der sprang over hegnet, når badeanstalten var lukket. Der blev desuden også anmodet om flere cykelstativer til venstre for gangbroen til Helgoland.

2. Der er blevet opsat en dørpumpe på dørene mellem sauna og omklædningsrum af hensyn til fugt, og der er blevet lagt linoleum på saunagulv og gulv i forgang.

3. Der blev forsøgsmæssigt indført fællesbadning på herreafdelingen på tirsdage og torsdage mellem kl. 20.00 og 22.00. Ordningen har fungeret nogenlunde tilfredsstillende, men enkelte kvinder har ikke overholdt saunatiderne, men problemet løses, når vi får en fællessauna i forbindelse med det nye klubhus.

4. Der er blevet opsat lys ved trappen, der lyser ned i bassinet, og det er bestyrelsens opfattelse, at lyset fungerer tilfredsstillende.

5. Herresaunaen har også været i uorden nogle gange på grund af hærværk, hvilket har kostet en pæn sum for foreningen i reparationer.

Administation
1. Med 500 nye medlemmer i 2009 og alle de forudbetalte kontingenter fik kassereren en kæmpe ekstra arbejdsbyrde. Da Jørgen desværre også fik en længerevarende sygeperiode, behøvede han hjælp til at få medlemskartotek og bogføring til at fungere ordentligt. Da en professionel forretningsfører ikke kan antages uden tilladelse fra generalforsamlingen besluttedes det, at andre i bestyrelsen måtte hjælpe til med at få arbejdet gjort. Sekretær Lis Meyer overtog derfor 1. november medlemskartoteket, hvor hun  skulle hjælpe kassereren med bogføringen og medlemsregisteret.

2. Bestyrelsen indførte samtidigt telefontid 2 gange om ugen (tirsdag og torsdag mellem kl.10-12) på tlf. 50 42 18 50 og lånte et kontor på Englandsvej 10 for at holde åbent sidste torsdag i hver måned fra kl.16-18, således at medlemmerne kunne henvende sig der med spørgsmål og nøgleafhentning.

Der har også i sæsonen været kontoråbent på adskillige torsdage og lørdage for udlevering af nøgler til nye medlemmer.

Kontoret på Englandsvej 10 er stadigvæk åbent, nu bare den første torsdag i måneden mellem kl. 16-18.

Man kan i øvrigt altid benytte foreningens mailadresse DKG@detkoldegys.dk ved spørgsmål om medlemskab m.m.

Aktiviteter
Der er som sædvanligt afholdt de traditionsrige aktiviteter i foreningen såsom standerhejsning, julefrokost, nytårskur, og foreningens årlige dåb, hvor der for første gang i mange år var mange medlemmer, der blev døbt. Derudover er der blevet afholdt velkomstmøder for nye medlemmer.

Bestyrelsen har ligeledes deltaget i dåben hos andre vinterbadeklubber rundt omkring i landet og i Berlin og Rostock, som det altid har været tradition.

Vinterbadere i Danmark
Der har også været holdt generalforsamling i det tidligere VIFU, som er den organisation, der repræsenterer alle vinterbadere i Danmark. Efter 17 års eksistens har den nu endelig fået godkendte vedtægter. Den nye forening hedder ”Vinterbadere i Danmark” og repræsenterer ca. 15.500 organiserede vinterbadere fordelt i hele landet. DKG var vært ved generalforsamlingen også i år, hvor Amager Helgoland blev vist frem.

Det er vigtigt at have en landsforening af vinterbadere, fordi vi så kan komme ind under paraplyorganisationen DGI Danmark. Derved kan vi bedre få adgang til de fordele, som denne store idrætsorganisation giver, såsom kurser, edbsystemer, konsulentbistand og forsikring.

Fremtidsplaner
Ved et tilbageblik på det forløbne år, kan vi konstatere, at meget af bestyrelsens tid har været anvendt på at få de fysiske rammer om foreningen til at fungere optimalt, efter at DKG medlemsmæssigt er blevet over dobbelt så stor. Men vi har også brugt tiden til at se fremad, og der er nu fremlagt færdige planer for et nyt klubhus og en fællessauna, således at de mange par, som efterhånden udgør en betragtelig del af medlemmerne, kan gå i sauna sammen efter badet.

Da lejekontrakten af det 48m2 nye klubhus formentlig bliver endelig godkendt af BR inden sommerferien, ser det nu ud til, at vi efter sommerferien, og forudsat en endelig godkendelse på generalforsamlingen her til maj, kan gå i gang med at bygge det tredie DKG-klubhus med fællessauna.

Det skal lige nævnes, at der ikke her er tale om en panoramasauna, men at det bliver en funktionel fællessauna på størrelse med eller måske lidt større end dem, vi har i forvejen. De to panoramasaunaer på dame- og herreafdelingerne er et projekt for Københavns Kommune og må komme, når de finder pengene. Det, der er vigtigt, er at få tilfredsstillet behovet for en fællessauna.

I det tredie klubhus bliver der desuden et fælles opholdsrum, som kommer til at hedde ”Kongressalen”, som dermed bliver endeligt reetableret.

Digitalisering
En vigtig opgave, som bestyrelsen også har haft fokus på, er at få klubben digitaliseret og dermed fremtidssikret, hvilket er en nødvendighed for så stor en klub.

Det drejer sig først og fremmest om at få erstattet det gammeldags nøglesystem med en elektronisk brik eller et kort. Dette er nødvendigt for at foreningen kan kontrollere, at pladsen i sauna og omklædningsrum går til betalende medlemmer. Der har været problemer med, at tidligere medlemmer, som ikke har betalt kontingent og som har undladt at aflevere nøglen, stadig bruger badeanstalten. Desuden er der en del offentlige brugere, som ulovligt benytter DKG’s omklædnings- og saunafaciliteter. Derfor skal vi have et elektronisk låsesystem. Som det er i øjeblikket, kræver det uhensigtsmæssigt meget arbejde at lukke jernlågen for tidligere medlemmer, som ikke længere betaler kontingent.

Indførelse af et sådant system skal ske i samarbejde med Team Bade, da der tidligere er indgået en aftale med dem om samarbejde og deling af udgiften til anskaffelse af systemet. Vinterbaderne i Sønderjylland kører med et velfungerende elektronisk låsesystem, som måske kunne fungere hos os, og vi har derfor aftalt, at en lille delegation fra bestyrelsen og Team Bade tager ned og besøger dem.

Derudover er det helt nødvendigt at få administrationen af foreningen omlagt fra papir til et digitalt system, så det bliver et mere moderne og operationelt system, som kan afhjælpe fremtidige bestyrelsers arbejdsbyrde. Det er i dag muligt at få systemer som kobler medlemstilmelding, betaling og bogføring sammen i et system i forbindelse med PBS-indbetalingskort.

Gennem DGIkurser har Lis og Jørgen fra bestyrelsen fået et indblik i et finans- og administrationssystem, som hedder ”Konventus Finans”. Dette system bogfører og registrerer automatisk medlemmers tilmelding og betaling. Hvis betalingen ikke er rettidig, spærres adgangskortet til Amager Helgoland.

Ovenstående er alt sammen noget bestyrelsen har diskuteret, og som vi håber bliver fremtiden, men vi undersøger det grundigt for at undgå at spilde foreningens penge på fejlkøbte IT- systemer. Vi vil have noget, der virker og er afprøvet.

Tak for i år!
Der har været mange frivillige hjælpere i det forgangne år, og bestyrelsen siger tusind tak til de mange, som har gjort en ekstra indsats for foreningen, da hverken dagligdagen eller vores årlige aktiviteter kan fungere uden jeres hjælp.

Det har været en rigtig isvinter i år og mange både nye og gamle medlemmer har for første gang fået en fornemmelse af, hvor dejligt det er at vinterbade. Vi håber på mange kommende isvintre og ønsker samtidig alle vores medlemmer en rigtig god sommer.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 26, maj 2010 kl. 18.30 i festsalen på Kofoeds skole i Jenagade, 2300 København S.

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
5. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent og indskud for 2010/2011,
7. Behandling af indkomne forslag
8. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2010/2011 til godkendelse
9. Valg af kasserer for 2 år (Jørgen Melskens er villig til genvalg)
10.Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år
12 Valg af herrerepræsentant for 2 år (kan kun vælges af herrer.)
13 Valg af 2 revisorer for 1 år (Kirsten Monrad og Niels Hald er villig til genvalg)

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før general-
forsamlingen.

Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 8. april 2010

Siden sidst
Økonomi- og medlemstal
Nyt fra herre- og damerepræsentanten
Detailplanlægning af generalforsamling, herunder de nye vedtægter
Sommeråbning af Helgoland, herunder nyt elektronisk låsesystem
Eventuelt

AD 1.
Den 27/3 var der årsmøde i VIFU der blev afholdt på Helgoland om formiddagen med
efterfølgende frokost i Sundby Sejl.

VIFU eksisterer herefter ikke længere men er omdøbt til at hedde Vinterbadere i Danmark.

DKG kom med i bestyrelsen og det er foreløbig bestemt at der skal holdes træf vest for Storebælt
I ulige år og Øst for Storebælt i lige år.

Der planlægges Østersøtræf den 12. maj 2012 kl. 12.00 på Helgoland med efterfølgende
fest i Amager Bio kl. 18.00.  Arrangementet er udgiftsneutralt for DKG idet der betales for deltagelse.

Organisationen prøver at få domænet Vinterbadere.com, da vinterbadere.dk er optaget.

Der er omkring 16.000 vinterbadere i Danmark og vi vil derfor være en stor organisation under
DGI.

Der har været generalforsamling i Fugl og Fisk hvor Bent Jørgensen (statholderen) deltog på DKG´s vegne.

AD 2.
Vi afventer en stor strømregning og en mindre huslejeopkrævning for sidste regnskabsår, som gerne skulle med på regnskabet. Alle opsparede midler er stadigvæk øremærkede til opførelse af fælleshus
så snart der foreligger endelig godkendelse.

Medlemstallet er med medlemmer optaget op til 15. februar på ca. 1750 idet der stadigvæk er tvivl
om nogle restancer. Der er 35 på venteliste d.d.

Bestyrelsen skal til at se på PBS tilmelding af kontingentopkrævningerne, idet vi gerne skulle have
et samspil med et nyt elektronisk låsesystem.

AD 3.
Nu kommer vi ind i sommerperioden og måtterne i omklædningsrummene vil ikke længere
blive skiftet hver uge, men efter behov.

Der er kommet knager op udenfor hos damerne, men vi kunne godt bruge nogle flere længere
ude på terrænet.
Det har været svært at få overholdt lukningen af døren mellem sauna og omklædningsrum, så
nu bliver den lukket permanent, således at man skal ud og ind af glasdøren i enden, når man
kommer og går.

Der er ønsker om mere skabsplads til kaffe og kopper. hvilket vil blive undersøgt således at det
lille  skab evt. skiftes ud med et større.

Der er også søgt om opsætning af affaldscontainer til brug når affaldsspandene tømmes.

Team Bade har meddelt at de vil begynde udskiftning af brædder på dækket og bestyrelsen beder
derfor medlemmerne om at tage hensyn til håndværkerne.

Der er 1. års gennemgang af husene den 22. april med entreprenøren.

AD 4.
Generalforsamlingen er den 26. maj og indkaldelsen ophænges på Helgoland senest den 28. april
Hvor den samtidig lægges på hjemmesiden.

Udkast til vedtægter lægges på Helgoland og udlægges ligeledes på hjemmesiden til brug for
kommentarer og rettelser. Der vil så komme et møde i vedtægtsudvalget i begyndelsen af maj.

AD 5.
Sommeråbent på Helgoland ser ud til at blive samme perioder som foregående år.

Adgangsforholdene til Helgoland er stadigvæk under debat, så vi må se hvad det bliver til.

Der er som allerede tidligere nævnt planer om elektronisk låsesystem så snar som muligt.

Et par stykker fra bestyrelsen tager sammen med Lars Ammelang fra Team Bade til Sønderborg
vinterbadere, hvor de kører med et sådant system, for at få et indblik i systemets brug i praksis.
Det nye system skal etableres i samarbejde med Københavns kommune. (Team Bade)

AD 6.
Ole Petersen som er medlem af Det kolde Gys har udgivet en roman, hvor handlingen for en stor
del foregår på Helgoland.

Der er planlagt julefrokost i Sundby Sejl den 5. december kl. 12.00

Næste bestyrelsesmøde er den 18.maj 2010.

Bestyrelsesmøde 9. marts 2010

1. Siden sidst
2. Evaluering af dåb
3. Økonomi og medlemstal
4. Nyt fra herre- og damerepræsentant
5. Planlægning af generalforsamling
6. Planlægning af standerstrygning
7. Status på nybyggeri af klubhus og fællessauna.
8. Forslag om Øreundstræf for vinterebadere lørdag den 12. maj 2012  kl. 12.00 på Helgoland
9. Evt.

Ad 1.
Der er købt nye flagvimpler som er sat op flagstængerne.

De nye billeder af revyholdet og dåbskandidaterne er sat op i omklædningsrummene.

Der har været 40 års dåb i Dragør, hvor Anders og Jørgen deltog.

Bestyrelsen h    ar drøftet det åbne brev fra Eva Jordy, som hun tidligere har fremsendt til samtlige bestyrelsesmedlemmer og ophængt i omklædningsrummene. Bestyrelsen er kommet frem til, at sagen må anses for afsluttet, da Generalforsamlingen i maj sidste år godkendte regnskabet.

Der afholdes VIFU-møde (Vinterbadere i Danmark) lørdag den 27. marts i Sundby Sejl, hvor Anders og Jørgen fra bestyrelsen deltager.

Der er generalforsamling i Fugl og Fisk, hvor Preben deltager.

Der er kommet invitation til dåb i Rostock den 24. april og fra bestyrelsen deltager Jørgen og Lis.  DKG-medlemmer som har lyst at deltage i dåben i Rostock kan for egen regning tilmelde sig arrangementet ved at rette henvendelse til bestyrelsen.

Ad 2.
Vi har evalueret dåben 2010, hvor vi for første gang havde 50 dåbskandidater og flere jubeldøb-ninger.  Arrangementet på Helgoland med dåb og show må siges at være forløbet godt og musikken til den efterfølgende fest var også et af de punkter som var værd at fremhæve.

Bestyrelsen vil gerne sige tak til de mange hjælpere som sled for at give de andre en god fest og en speciel tak til revyholdet som brugte megen fritid på at give os andre et godt show.

Indcheckningen ved indgangen til Prismen fungerede lidt problematisk, idet der opstod noget uro inden DKG-medlemmerne og gæsterne fik plads ved bordene.
Til næste år sælger vi billetter hver søndag formiddag kl 11.00 i januar på Helgoland, så ingen kommer med til festen i uden i forvejen at have købt billet.  Det skulle gerne gøre optællingen af deltagerne meget lettere ved indgangen.

Dåben næste år bliver den 5. februar 2011 og forhåbentlig bliver festen afholdt i Amager Bio, Jørgen gør hvad han kan for at skaffe lokaliteten.

Ad 3
Bestyrelsen er nu ved at have medlemslisten på plads. Vi har fået registreret alle de nye medlemmer
Ordentligt, også det sidste hold som blev taget ind inden 15. februar, som jo ifølge vedtægterne
er skæringsdag for optagelse af nye i foreningsåret 2009/2010.

Vi har været medlemslisten i gennem og har rykket medlemmerne for manglende kontingentindbetaling for 2009/2010, hvilket gjorde at kontingenter strømmede ind hos medlemmer som ikke havde været opmærksom på at de selv skulle overholde fristen den 1. oktober 2009. Der var desværre også et par stykker som fik en unødvendig rykker, men det kommer forhåbentlig på plads nu.

Beklageligvis var der en del DKG-medlemmer, som ikke har reageret på rykkerskrivelsen.

Vi sætter en liste op i omklædningsrummene, med de medlemmer som slettes ud af foreningens medlemsregister.

Hvis der skulle vise sig DKG-medlemmer på slettelisten, som kan bevise, at der er betalt kontingent for 2009/10, så bliver det selvfølgelig rettet og bestyrelsen beklager. at der er medlemmer som er
blevet  rykket, selv om de havde  tingene i orden.

Med de sidste indbetalinger er vi nu ca. 1800 aktive betalende medlemmer og har stadigvæk en stigende venteliste.

Det blev også vedtaget at investere i en ny og kraftig stationær computer til kassereren. Ud over at holde styr på foreningens pengesager kan den også kan bruget til redigering og arkivering af foreningens store arkiv af gamle billeder.

AD 4
Damerepræsentanten påpegede ønsket om udendørs knager, hvilket der bliver set på.

Flyttekasserne med rekvisitter flyttes fra damernes omklædningsrum til depot.

Den nye måtteordning fungerer fint hos damerne. Ordningen har den virkning, at alle damemedlemmerne også er flinke til at bruge aviser og det har medvirket til at holde gulvet tørt.

Herrerepræsentanten fortalte, at de gamle røde udendørs bordsæt nu bliver udskiftet med nogle nye.

Der bliver rokeret lidt på billederne i omklædningsrummet hos herrerne.

Udenfor bliver der lavet et forsøg på ny træbelægning på dækket når vejret bliver stabilt.
Dækkene har jo desværre vist sig at afgive splinter, som der nu efter længere tids forhandling med Team Bade. Det vil jo være dejligt hvis Helgoland fik nye dæksplanker uden splinter til sommer. Der igen udøvet hærværk i herresaunaen og det er efterhånden et stort og dyrt problem, som har kostet foreningen op mod 20.000 kr., reparationsomkostninger fordi enkelte herremedlemmer, ikke kan lade termostaten være i fred. Bestyrelsen gør opmærksom på, hærværk er omgående bortvisningsgrund.

Der skal justeres på sensorerne til loftlyset, idet der jo ikke behøver at være tændt lys hele dagen.

Udendørslyset i projektøren på trapperne til nedgangen i de store bassiner virker også nu, når det er mørkt. Hvis de nye lamper holder til belastningen, må vi se om der på lang sigt kan etableres udendørslys til flere trapper i vinterperioden.

Der vil blive etableret den planlagte strøm på lille Helgoland når jorden bliver frostfri.

Ad 5
Den ordinære generalforsamlingen afholdes den 26. maj (formegentlig på Kofods Skole) og opslag med oplysning herom vil være på hjemmesiden og på Helgoland 4 uger før generalforsamlingen (28. april) så medlemmernes forslag kan nå at være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen.

Der arbejdes videre forslaget til nye vedtægter for Vikingeforeningen Det kolde Gys, som blev udarbejdet med hjælp fra vedtægtsudvalget fra 2009.
Der var nogle få uafklarede punkter i udarbejdelsen af det foreløbige udkast til vedtægter, som blev fremlagt på generalforsamlingen i 2009. Bestyrelsen har arbejdet videre punkterne.

Vedtægtsforslaget bliver lagt på Helgoland til gennemsyn inden generalforsamlingen.
Der i udkastet er der foreslået et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis 25 medlemmer ønsker det, men der skal 100 medlemmer til, hvis der skal indkaldes til en ekstra generalforsamling.

Bestyrelsens skriftlige beretning blive fremlagt på Helgoland før generalforsamlingen.

Der er Standerstrygning den 27. maj kl. 18.00 på Helgoland, hvor der vil være pølsebord til de fremmødte medlemmer og i år vil der forhåbentlig være nok til alle.

Ad 7
Kultur- og fritidsforvaltningen har tiltrådt vores ansøgning om, at DKG lejer et areal på 50 m2 på sporten til brug for opførelse af en ny klubhusbygning med indbygget fællessauna. Forslaget om leje af arealet skal dog først behandles i Økonomivalget og i BR så der er et stykke vej endnu.

Forudsat at forslaget om leje af grund-arealet på 50 m2 også bliver godkendt i BR, vil sagen om klubhus og fællessauna blive taget op på vores egen ordinære generalforsamling i DKG den 26. maj til godkendelse af DKG-medlemmerne.

Kasseren oplyser, at DKG p.t. allerede i indeværende regnskabsår har indestående kr. 600.000 på en spærret konto, reserveret til byggeriet af klubhus og fællessauna.

Ad 8
Det er blevet aftalt, at Det kolde Gys igen overtager Øresunds træffet i 2012 for vinterbadere
og afholder arrangementet på Helgoland og evt. i Amager Bio.

Ad 9
Næste møde afholdes den 8. april 2010.

Bestyrelsesmøde 19. januar 2010

Dagsorden:

Siden Sidst
Detailplanlægning af dåb den 6. februar 2010
økonomi og medlemstal
Nyt fra dame- og herrerepræsentant
Nyt fra forretningsfører
Evt.

Ad 1.    Der var dåb i Berlin den 9. januar og i den anledning var 8 medlemmer af Det kolde Gys
dernede.  Anders og Lis var repræsentanter for Gyset medens Bent og Hanne fik
flybilletterne betalt, som tak for meget frivilligt arbejde. De øvrige 4 deltagere i Berlinturen
betalte selv for deltagelsen.

Det var igen en stor oplevelse at bade i den tilfrosne sø, især fordi så mange Berlinere
havde afset tid til at kommer og se på festlighederne i Berliner Seehunde.

Inge Jensen, som tager sig af Julefrokost og Vifu-samarbejdet blev 70 år og foreningen
sørgede for en opmærksomhed i den anledning.

Champagne-Knud (foreningens gamle høvding)havde 25 års jubilæum og fik en 25-års nål
og en flaske leveret på sin bopæl af Kong Neptun og formanden.

Byggesagen vedrørende vores klubhus og fællessauna ude på Sporten bliver igen taget op
på Rådhuset og vi må så vente og se om vi får lov til at bygge 50 m2 mere.

15. februar er der generalforsamling i BAS (Brugerrådet for Amager Strandpark) hvor
Preben og Anders deltager.

Der er dåb i Køge på søndag den 24. januar, hvor Anders kører ned.

Næste lørdag den 30. januar er der dåb i Dragør, hvor Jørgen og Anders deltager

Roskilde hår dåb den 6. februar, så dem sender vi afbud til.

Invitationerne til foreningens dåb den 6. februar er sendt ud, og der er som sædvanlig
inviteret 2 fra hver klub til festen, men der må jo gerne komme flere som så betaler selv.

Vi har fået svar fra Rostock og her kommer 19 personer.

Ad 2.      Der  laves en køreplan for selve dåben , men først og fremmest laves nogle
Lister, idet vi mangler frivillige til hjælp både på Helgoland og i Prismen
da borde og stole både skal stilles frem og tilbage. Ligeledes skal opslag op
om reservering af omklædningsrum og saunaer på  dåbsdagen fr kl. 08.00
til kl. 12.30,dader skal være plads til dåbskandidater , showhold og gæster
i omklædningsrum og saunaer.

Ad-3.    Der er nu 1800 medlemmer i Gyset, men der er stadigvæk ca.  200 som vi
mangler at høre fra, idet kun få siger fra og melder sig ud af foreningen, hvis de ikke
længere ønsker at være medlem.  Til gengæld strømmer det ind på ventelisten så vi
har mange som  godt vil være medlem. Da vedtægterne siger at medlemmer skal tages ind
inden den 15. februar vil vi forsøge at tage fat på ventelisten inden denne dato.

Ad 4.    Der har jo været is på vandet og mange har fået deres første rigtige vinterbadning.
desværre har det også været farligt fordi saltet blæser væk og dæk og trapper derfor
har været isglatte.

Der har været problemer med sjaskvåde gulve mest hos mændene, måske skulle de
også prøve med aviser som damerne har gjort

Ad 5    Der er nu ved at være orden i medlemskartoteket  og vi har godt 1800 medlemmer
men inklusive de 200 restanter som vi stadigvæk mangler at skrive til. Der kommer
stadigvæk  kontingentindbetalinger ind hver dag så nogle må jo selv opdage de har glemt
at  betale.  Aftalen med bankerne er o.k. lige nu, men vi arbejder på en  netbankaftale med
Nordea.

Ad 6     Intet at bermærke

Bestyrelsesmøde 29. Oktober 2009

1.   Siden sidst

Der har været Standerhejsning , som trak fulde huse og desværre
Forsvandt al maden  lidt for hurtigt, men det må gøres bedre næste
år.

Tak til Kurt  Wilkens, Hanne Skov og Kirsten for deres store bidrag til
underholdningen.

Vi har lejet os ind på Englandsvej 10 2300 København S og vi holder så
åbent for medlemmerne den sidste torsdag i måneden mellem 16.00 og
18.00.

Leif Børup har haft fødselsdag og foreningen har overrakt  80 års flas-
ken, samtidig med at han nu opfylder betingelserne for frikontingent.

2. Udnævnelse af forretningsfører i DkG.
Den 1. November  konstitueres  Lis Meyer som forretningsfører og i for-
forbindelse  hermed  er der indkøbt  1. Stk. bærbar computer med mo-
dem. En enig bestyrelse stod bag denne beslutning.

3,  Langtidssygdom hos kassereren
Foreningens kasserer er beklageligvis blevet langtidssygemeldt. En enig
bestyrelse blev derfor enige om at  overgive bogføringen til Finn Rüdzou.

Beslutningen er indforstået med de 2 revisorer , som også vil være be-
hjælpelige med at få tingene til at fungere.

4.   I foreningsåret 2008/2009 er der samlet indtaget ca. 1000 medlemmer.
hvilket er årsagen til at den fuldstændige frivillige registrering og vedlige-
vedligeholdelse af medlemslister ikke længere er mulig. .

Fra den  1, november 2010 vil bestyrelsen ligeledes anmode medlem-
merne  om at benytte sekretariatet som foreløbig har åbningstid på
Englandsvej 19, 2300 S , den sidste torsdag  I måneden  fra kl. 16.00 til
18.00  Medlemmerne ligeledes om at  Maile til  DKG@detkoldegys.dk
vedrørende eventuelle spørgsmål om badning eller medlemskab.

Ligeledes så anmodes medlemmerne om at ringe på sekretariatstelefon-
en som har nr, 50421850 i stedet for  direkte telefon til bestyrelses-
medlemmerne.

Medlemsregistret bliver for fremtiden opdateret at foreningens forretnngs-
fører i samarbejde med Herre- og damerepræsentanten, Der oprettes de
fornødne  fuldmagter til forretningsføreren i samarbejde med formanden
og kassereren kan disponere på foreningens vegne.

Alle udbetalinger fra DKG vil fortsat  blive godkendt af formand eller
kasserer.

5.   Planlægning af orienteringsmøde for nye medlemmer.

Se opslag på Helgoland eller på hjemmesiden.

6.  Julefrokost den 6. December 2009  kl. 12.00

Sundby sejlforening har nu ansat en kok og vi  har fået lokalet

Opslag og lister til tilmelding fremlægges på Helgoland.

7.  Dåb den 6. Februar 2010

Der er indgået en aftale med Prismen i Holmbladsgade om lokaler den 6.
februar.

Der holdes planlægningsmøde for dåben på loftet på Øresundsvej 4, S
den 8. December kl. 18.30

Der kommer opslag op på Hjemmesiden og på Helgoland.

8. Økonomi og medlemstal
Den 20 oktober 2009 har foreningen har foreningen indestående på
følgende konti:

Den danske bank   822.468,47 kr.

Amagerbanken 38.285,24 kr.

Nordea  39.999.00 kr.

Foreningens medlemsregister er ved at blive a´jourført og der er ca. 1.800
registrerede medlemmer. Der er dog en del restanter imellem og derfor
fremlægger bestyrelsen restancelister på Helgoland på et senere  tids
punkt og  derefter er det op til det enkelte medlem at bringe restancen ud
af verden , hvis man fortsat vil være medlem af foreningen
9.  Nyt fra herre og damerepræsentanten.

Der er sat nye håndtag op i saunaerne og sat dørpumpe på døren i mellem
gangen således at den fugtige luft holdes ude af omklædningsrummene.

Der køres nu med ens temperatur i saunaerne og forhåbentlig er denne
tilfredsstillende.

Udendørslyset  bliver  i øjeblikket undersøgt  og en løsning skal findes.

Bestyrelsen undersøger i øjeblikket muligheden for at få belysning over
vandet, så det bliver mere
sikkert at bade.

Trappebeklædning er ikke sikker og Team-bade bør gøre noget.

Muligheden for opsætning af ventilator i omklædningsrummene under-
Søges ligeledes..

Knager udvendig på dameafdelingen bør anskaffes.

Der er et problem for medlemmer som  ikke vil bade uden at kunne bunde,
så hvis man vil benytte fællestrappen på herreafdelingen ind mod land, så
ringer kvinderne med klokken indenfor på herreafdelingen (trappen mod
land hos herrerne kaldes udenfor sæsonen for fællestrappen)

Damerepræsentanten har fået henvendelse fra damemedlemmerne
omkring herrernes omklædning i dameomklædningsrummet, og bestyr-
elsen henstiller derfor til herrerne at de holder sig til herreomklædnings-
rummet.

Bestyrelsen arbejder på en elektronisk løsning på nøgler sammen med
Team Bade.

Dame og herrerepræsentanten arbejder på indkøb af nye tøjmodeller.
Foreløbig er der indkøbt muleposer med logo på.

9.  2  etape  af  Helgoland

Der ansøgt Københavns Kommune om yderligere 50 km2. Svar afventes.
Der er taget kontakt til  B&O Byggeindustri om hvor meget det vil koste at
bygge en ny bygning, hvori indgår overskudsmateriale fra etape 1.

Bestyrelsen arbejder på en løsning med fælles opholdsrum for DKG-med-
lemmer og en fælles sauna med indgang fra henholdsvis dameafdeling og
sporten.

Såfremt Københavns Kommune giver tilladelse til lejen vil der blive afholdt
et orienteringsmøde hvor projektet vil blive diskuteret.

10 Evt.
Foreningen anbefaler Foreningen Fugl og Fisk ´s ungdomsafdeling til Gør
Det muligt prisen.

Næste bestyrelsesmøde afholdes på loftet den 8. December kl. 17.00

Referat fra bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys den 25. august 2009

Tilstede: Anders Hjorth, Preben Poulsen, Jørgen Melskens, Jørgen Nørgaard, Marianne Elmose, Lillian Jensen og Lis Meyer

Dagsorden:

  1. Siden sidst
  2. Evaluering af sommerperioden
  3. Standerhejsning og planlægning af årets gang
  4. Økonomi og medlemstal
  5. Nyt fra Herre- og damerepræsentant
  6. 2. etape af reetableringen af Helgoland
  7. Langtidsplanlægning af de administrative rutiner i DKG
  8. Evt..

Ad 1.

Bestyrelsen har været kontaktet af vinterbadere fra Svanemøllebugten, som ønsker hjælp til oprettelse af ny vinterbadeforening, hvilket repræsentanter fra bestyrelsen er behjælpelige med.

Lejekontrakten på vores 100km2 lejede grund på Helgoland for den nye sæson er skrevet under og der er lagt billet ind på yderligere leje af 50 km2 på fællesafdelingen til et fælleshus.

Vi har modtaget 2500 kr. i legat fra Amagerbanken, hvilket vi siger tak for.

Sønderborg vinterbadere har været oppe og se på Helgoland, og samtidig har de haft møde med Carsten Hoff, idet de skal ombygge deres nuværende anlæg.

Et par fra bestyrelsen samt et par andre medlemmer har prøvesejlet den båd , som vi gennem foreningen Fugl og Fisk har mulighed for at leje billigt. Båden skal jo bl.a. bruges til evt. askeudspredning fra Helgoland, hvor man før kastede aksen ud fra broen skal man nu sejle ud. Bestyrelsen vil herudover prøve at se hvad vi ellers kan anvende båden til.

Der vil som forsøg blive slået et opslag op om besøg på Saltholm efter først til mølle princippet og da der kun kan være 7 ikke sejlkyndige i båden ad gangen så vil der selv med et par ganges sejlads, frem og tilbage jo være et begrænset antal pladser på hvert arrangement.

Ad 2.
Bestyrelsens har aftalt møde med Lars Ammelang fra Team Bade for evaluering af sommersæsonen, som jo slutter den 31. august.

Der er bl.a. lågen som jo er alt for nem at oppe over, og som bør sikres med yderligere hindringer Som vi også havde på det gamle Helgoland. Så er der alle splinterne i dækkene, manglende måtter på trapperne o.s.v. så der er ting at diskutere.

Ad 3.
Der er standerhejsning på Helgoland den 22. september og der vil blive serveret forskellige sild med en lille en til halsen. Der er også planlagt lidt god musik så kom ud på Helgoland denne aften kl. 18.00 og vær med til at fejre at vores første rigtige sæson, hvor vi har glæde af faciliteterne lige fra sæsonstart.

Der bliver holdt julefrokost den 6. december kl. 12.00 i Sundby Sejl og her er pladserne også begrænsede så først til mølle princippet gælder.

Vi har Nytårskur den 1. januar kl. 12.00, hvor dem som ønsker det kan komme ud på Helgoland hvor vi ønsker hinanden godt nytår med et glad champagne og en frisk dukkert for dem, som har lyst. .

Der er dåb den 6. februar kl. 11.00 og efterfølgende fest. Denne vil blive annonceret senere da vi er på udkig efter lokaler.

26. maj 2010 holdes vores årlige generalforsamling på Kofods skole.

AD 4.
Vi er nu snart 1500 medlemmer og økonomien begynder langsomt at blive bedre, og når kontingentet for 2009/2010 er indbetalt af alle, så skulle økonomien igen køre på skinner, Dog ved vi endnu ikke hvor meget overskud 2009/10 giver idet vi først skal have helt styr på udgiften til strøm og andre faste udgifter i en sæson , men vi er igen en klub med overskud og det er det der skal til, hvis vores drømme om flere fællesfaciliteter skal gå i opfyldelse.

Bestyrelsen siger tak til alle dem som forudbetalte deres kontingent og derved hjalp foreningen med, at undgå at låne penge. Alle som forudbetalte får foreningens sangbog som gave. Sangbogen ligger trykt, men skal blot samles. Det håber vi på bliver gjort inden Standerhejsning.

Der skal også aftales med Team bade om et elektronisk låsesystem til Helgoland generelt d.v.s. at medlemmernes brik eller chip skal gælde til alle de låse, der er adgang til, så vi ikke længere skal bruge nøgler, og det bliver nemt at lukke for adgangen for dem som ikke længere betaler kontingent. Det er noget vi skal bruge en del penge på, for aftalen stammer fra en gammel generalforsamlingsbeslutning, hvor bestyrelsen fik bemyndigelse til at betale en del af et sådant elektronisk adgangssystem, hvis forvaltningen betalte resten.

Bestyrelsen vil på egne og alle medlemmernes vegne sige tak til kassereren og damerepræsentanten for det store arbejde han har haft med at optage så mange nye medlemmer.

AD 5
Nu lukker Helgoland jo for offentligheden og vi står selv med ansvaret fra på tirsdag, så Jørgen N. påpegede nogle praktiske ting så som tømning af skraldespande og toiletpapir (Der skal en nøgle til automaten). Men han ville se hvad han kunne finde ud af. Der er bl.a. også aftalt med Team Bade, at de skal skaffe en vandslange til brug for evt. spuling visse steder.

Jørgen N. meddelte også, at vores dæk desværre stadigvæk afgiver masser af splinter, hvis man ikke passer på, men da der er tale om byggesjusk kører forvaltningen nu sag på dette, så det kan tage et stykke tid før der falder en afgørelse. Der bliver dog anskaffet grønne løbere som vi kan få lagt permanent, så snart der er foretaget syn og skøn. Så der gøres alt, hvad man kan for at afhjælpe problemet.

Man skal også finde en løsning så trapperne kan blive renset for alger og tang, idet det er farligt med de meget glatte trin.

Jørgen N. henledte også opmærksomheden på, at mange medlemmer ønsker flere cykelstativer omkring broen til Helgoland og der arbejdes på at få sat nogle op til venstre for broen, men det er igen ikke DKG som bestemmer.

Der må stadigvæk ikke stå cykler på selve broen.

Hvad angår den fælles badning og sauna så bliver herreafdelingen fælles fra den 1. oktober 2009 I en prøveperiode på 3 måneder, tirsdag og torsdag mellem kl. 20.00 og 22.00.

Damerepræsentanten fremhævede en kedelig sag om overfusning af et medlem, fordi hun brugte badetøj. Dette er uacceptabelt og vores medlemmer må selv vælge om de vil have badetøj på.

Der er nu indhentet tilbud på Saunagulvene og det bliver en udgift på omkring 37.000 kr. , men da dette SKAL bringes i orden, er udgiften jo nødvendig. Ligeledes er håndtagene endnu ikke rykket, så man ikke brænder sig, dette vil også blive gjort.

AD 6
Der er ingen på rådhuset som vil udtale sig om 2 etape af Helgoland, men DKG presser på, idet vi stadigvæk mener at det måske er til at få sponsoreret noget så fællesafdelingen kunne blive bebygget, om ikke andet så med arkitektens sanserum, dér kunne man sikkert godt finde en sponsor. Hvis vi så fik et fællesrum til hygge og en fællessauna, så ville det sammen med sanserummet gøre fællesafdelingen til et godt sted at bade.

AD 7
Vi er snart 1500 medlemmer og det er nødvendigt med nogle mere faste rutiner omkring kontakten til medlemmerne. Bestyrelsen vil lave en fast kontortid torsdag aften mellem 17.00 og 18.00 fra den 1. november i et lokale som er centralt placeret for alle. Nærmere følger senere.

I september og oktober bibeholdes den 1. søndag i kongressalen på Helgoland fra 11-12.

AD 8
Foreningen får mange henvendelser fra firmaer og foreninger som gerne vil have fælles medlemsskab af DKG, men for øjeblikket er der ikke nogen muligheder for at tilgodese dette, idet vort medlemskab og nøgle er personlige. Der er også flere og flere børn som vil være medlemmer, men de kan kun komme ind sammen med en voksen, og får ingen nøgle udleveret, da vi ikke har livreddere uden for den offentlige åbningstid.

Der er også forespørgsler på flere og flere arrangementer, men igen så er det en svær balancegang og der skal laves individuelle aftaler med livredderne i Frankrigsgades svømmehal, hvis vi skal give tilladelse til arrangementer af den ene eller anden art.

Næste møde er den 29. oktober og da det er en torsdag vil vi nok åbne for den faste kontortid på denne dag.

Bestyrelsesmøde i det kolde Gys torsdag den 18. juni 2009

Dagsorden.

1.    Siden Sidst
2.    Konstituering. herunder udvalg
3.     Evaluering af generalforsamling, samt aktiviteter for sæsonen 2009/2010
4.    Økonomi og medlemstal
5.     Status på Helgoland
6.    Nyt fra Dame- og Herrerepræsentant
7.    Administrative rutiner i fremtiden
8.    evt.

AD 1.
Badeanstalten er nu åben for offentligheden og indtil den 31. august 2009 deles gysere og
offentlige gæster om det fine dæk vi har at ligge på. Foreningen kan da godt være lidt bekymret
på offentlighedens vegne, idet vi jo har fået bygget egne klubhuse medens der for andre badere
endnu ikke er udsigt til opførelsen af noget som helst, udover man har sørget for tørrevejr til liv-redderne.

Der har i perioden efter åbningen desværre også været et udslip af kloarkvand, så badning har
været forbudt i nogle dage.  Desværre har foreningens jungletrommer ikke fungeret så godt med
hensyn til at orientere, da bestyrelsen ikke selv er blevet ordentlig underrettet. Men for fremtiden vil vi prøve at få sådanne beskeder på hjemmesiden omgående, ligesom der vil være opslag på bade-anstalten således at man ikke kommer ned og bader f.eks. om morgenen uden at opdage at vandet faktisk er forurenet,

Stålcontaineren er flyttet hen ved siden af Kongressalen og med tiden skal den beklædes med grønne brædder således at den kommer til at hænge sammen med vores skur. Dette giver et mindre
overdækket mellemrum , som evt. kan bruges til værksted for det Kolde Gys.

Vi har repræsenteret foreningen ved dåben i Nyborg, hvor der som sædvanlig blev afholdt et dejligt
Arrangement.

Der har været standerstrygning for sæsonen 2008/2009, hvilket denne gang var udvidet til et helt
Arrangement og ikke bare en sang og en lille en. Dette kan vi takke flere af de nye medlemmer for
di de tog initiativ til at der skulle være et lille orkester som supplement til tropaduren og at der
også blev arrangeret lidt at spise. Bestyrelsen vil gerne sige tak til de nye som tog dette intiativ og
også tak til alle de frivillige som hjalp til.

Røde Arnes aske er blevet spredt fra Helgoland, hvilket var et mangeårigt ønske fra ham selv, og
takket være vores medlemskab af Fugl og Fisk har vi nu mulighed for at stille båd til rådighed,
idet vi desværre jo ikke længere må kaste asken i vandet direkte fra badeanstalten. Efter højtidelig-heden var der et arrangement i Sundby Sejlforening.

AD 2
Dette er det første oficielle møde efter sommerferien og normalt plejer en bestyrelse at konstituere
sig efter et valg, men her er der jo tale om at bestyrelsen vælges efter de opgaver som i forvejen
ligger på de poster man bliver valgt til. Derfor fortsætter bestyrelsen deres arbejde og med hensyn
til udvalg så er der for øjeblikket vedtægtsudvalget og indretningsudvalgnene, men arbejdet  der vil først blive aktuelt efter sommerferien.

AD 3.
Den ordinære generalforsamling var flyttet tilbage til Kofoeds skole, hvor bestyrelsen før i tiden af-
holdt generalforsamlingen, indtil utilfredse medlemmer bad om at få et andet sted. Kofoeds skole
festsal  passer fint, idet der kan være lidt eller mange og det er altid umuligt at forudse hvor mange
vi bliver.  Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden og referatet er hængt op på Helgoland
og  kan ses på hjemmesiden for dem som ikke var med.

Hvad angår de næste aktiviteter i foreningen så er disse jo allerede fastlagt i Gysernyt, men bestyrelsen vil bestræbe sig på at fastlægge fremtidige aktiviteter i så god tid at alle er ordentlig
Orienteret  og vi modtager da også gerne forslag og initiativer fra medlemmerne, blot skal arran-
gementet  være inden for rammerne af hvad der vil kunne kaldes klubaktiviteter.

AD 4.
Der er nu kommet penge i kassen og økonomien er fint kørende, ikke mindst fordi omkring 400 medlemmer valgte at efterkomme bestyrelsens opfordring og betale kontingentet for næste sæson
forud, således at vi kunne holde gang i hjulene uden at skulle låne. Udover bestyrelsens tak vil alle som har forudbetalt deres kontingent  modtage et eksemplar af foreningens sangbog.

Hvad angår bilag for 2007/2008 så er regnskabet jo godkendt på generalforsamlingen, men da be-
styrelsen lovede det kunne ses og dagen desværre glippede for kassereren, så er der mulighed den første søndag i september mellem kl. 11-12.00. inde i kongressalen.

AD 5
Der bliver arbejdet på at gøre forvaltningen og dens borgmestre opmærksomme på at 2. etape af
Helgoland mangler, og det er da også indtrykket at flere borgmestre er mere lydhøre nu, udover at
Frederiksbergs viceborgmester pludselig også viser interesse for Helgoland, hvor Frederiksberg før
helt holdt sig udenfor.

Bestyrelsen er også underrettet om at vi ved samarbejde med forvaltning måske kan få tilført penge
til byggeri via feriefonden, og alle muligheder må som sagt prøves både hvad angår fælles byggeri
men selvfølgelig også DKG´s egne muligheder.

Team bade skulle indhente tilbud på handicaptrapper til herre+ og damebassinet, men der er ikke blevet orienteret om noget yderligere tiltag i forbindelse hermed.

Vi mangler i allerhøjeste grad også piggene omkring lågen til Helgoland, idet alt for mange kryber
over gelænderet og dette giver alt for let spil for hærværk og indbrud.

For mange ikke medlemmer tiltager sig adgang til DKG’s omklædningsrum og uanset om det
er synd for de enkelte, at der ikke findes omklædningsfaciliteter, så skal man altså være medlem af DKG for at benytte vores omklædningsrum.  Derfor husk at låse dørene og lad også selv være med at tage venner og bekendte med ned at bade for det er ikke tilladt.

Bestyrelsen ved godt at mange medlemmer har spurgt til cykelstativer på hver side af broen, men
vi kan kun gøre opmærksomme på dette ønske, idet det er Strandparkens område.

Ad 6
Damerepræsentanten efterlyser gule striber på plankerne, hvor niveauforskellen er, idet folk falder,
da de ikke ser at næste trin ligger længere nede. Ligeså ønskes håndtagene i saunaen både hos herrer
og damer ændret,  idet de sidder i vejen når man læner sig op ad væggen, udover at man kan brænde
sig slemt på håndtagenes metalstykker.

Et nyt gulv i saunaen er ligeledes på programmet, idet alt skidt og møg brænder fast i trægulvet. Der
skal simpelthen en speciel gummibelægning på gulvet både i saunaen og i forgangen, hvilket også vil lette rengøringen.

Bestyrelsen vil prøve at undersøge muligheden for at få det gjort mens solen stadigvæk skinner og
det ikke vil være så slemt, at saunaen bliver lukket en periode. Vi vil jo kunne benytte glasdøren som indgang og helt lukke af i den anden ende, hvis gangen også skal ordnes.

Bestyrelsen skal også holde sig bedre orienteret om foreningens el-forbrug, men for øjeblikket er det svært at få aflæst målerne, da de sidder i et aflåst rum. Preben vil prøve at finde ud af noget
således at vi kan følge med i hvad foreningen bliver pålagt af betaling for strøm.

Der er også et udestående med en generalforsamlingsbeslutning om fællesbad og sauna på herreaf-
delingen, hvor tidspunkterne endnu ikke er fastlagt. Bestyrelsen prøver i øjeblikket at a’jourføre sig
om, hvornår der ikke er alt for meget tryk på saunaen i herreafdelingen, da jo langtfra alle herrer har været med til at træffe beslutningen.

AD 7
Foreningen er jo blevet en stor forening og dette kræver jo så også en langt større indsats fra be- styrelsens side. Vi vil fremover prøve at organisere os bedre og dernæst se om vi kan få noget hjælp fra enten frivillige eller nogen som gerne vil tjene en skilling med hjælp til f.eks. noget af det meget
rutineprægede arbejde, der nu tager vældig meget tid. Fremover skal også etableres en fast telefon- tid hver uge. hvor man kan få besvaret eventuelle spørgsmål, således at mange af de samtaler som
enkelte fra bestyrelsen tager daglig kan reduceres væsentligt. Vi må se i øjnene at så stor en for-
ening kræver mange flere faste administrative rutiner.

Hvad angår vores debatforum på hjemmesiden så bliver det jo flittigt brugt, men siden er jo kun beregnet til at give alle medlemmer mulighed for at komme til orde, så de kan udøve kritik eller ros medlem til medlem, så der er ingen der skal forvente at bestyrelsen besvarer indlæg på denne side.

Vil man klage over eller til bestyrelsen over et eller andet konkret , så skal bestyrelsen modtage dette i brevform, før man kan forvente et få et svar.

AD 8
Næste møde bliver den 25. august 2009 kl. 18.00

God sommerferie til alle.

Referat fra ordinær generalforsamling 25. maj 2009

3. juni 2009

Referat fra ordinær generalforsamling 25. maj 2009 på Kofoeds skole.

Formanden bød velkommen og bad om et minuts stilhed for at mindes årets døde DKG-medlemmer.

Derefter bad formanden om ordet fordi bestyrelsen ønskede at 10 og 25 års nåle skulle
uddeles nu, ligesom Isbjerget og Kruset skulle videregives til nye medlemmer.

10 års nåle fik Tove Johansen, Pia Mia Larsen, Britta Scharff, Randi Stokholm

25 års nåle fik Keld Lundquist, Annette Lundquist, Niels Smed, Christa Østergaard
Bjørn Flarup, Jytte Weston og Edith Andersen.

Isbjerget gik til Nana Fournaise
Kruset gik til Thomas Frank

Så gik man over til dagsordenen.

1)    Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

Bestyrelsen foreslog Ole Plougmann og der var ingen modkandidater, så Ole blev valgt
og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Eva Jordy ytrede herefter ønske om at punkt 3 og 4 på dagsordenen blev byttet om, hvilket dirigenten meddelte, at man ville rette sig efter.

Lis Meyer blev valgt som referent.

Bestyrelsen havde overset at punktet med godkendelse af referatet fra sidste generalforsamling var taget ud under arbejdet med de nye vedtægter og derfor behandledes dette punkt inden man gik videre. Referatet havde været på hjemmesiden og eksemplarer havde ligget til gennemsyn på Helgoland.

Referatet blev godkendt.

Niels Hald og Hanne Christensen blev valgt til stemmetællere

2)    Bestyrelsens beretning v/Formanden

Anders forelagde beretningen mundtligt og dirigenten gav derefter ordet til debat.

Beretningen er som bilag 1 til dette referat.

Hanne Petersen havde hørt så meget om, ændringer til fordel for fællessauna, og hun ville gerne sikre sig at damerne fik lov til at have deres sauna i fred.

Ligeledes ville hun gerne vide om det lille badehus fik lov at blive liggende.

Hertil kunne Jørgen berolige hende ved at fortælle at bestyrelsen satsede på en
ny stor sauna på fællesarealet og med hensyn til det lille badehus så eksisterede
det ikke, og da det hører under Farvandsdirektoratet og ikke fredningsmyndighederne
så kunne det nok få lov at ligge der i mange år endnu.

Inge Kobbeltvedt ville gerne gøre opmærksom på, at bestyrelsen klart havde overtrådt beslutningen fra sidste generalforsamling om at tage 300 medlemmer ind, og hun synes de skulle gå af.

Jørgen Melskens forklarede her at hvis alle ikke vidste det så havde vi jo haft en finanskrise
og for at sikre foreningens (byggeriets) overlevelse havde bestyrelsen valgt at tømme de gamle ventelister og give adgang for de mange ivrige, som i perioden efter påbegyndelsen af byggeriet var strømmet til ventelisterne.

Der blev derfor ikke protesteret over bestyrelsens beslutninger fra salen.

Inge Kobbeltvedt protesterede derefter over, at bestyrelsen også uden tilladelse fra en generalforsamling havde truffet beslutning om at melde foreningen ind i bådeforeningen “Fugl og Fisk” til et kontingent på 1000 kr.

Jørgen Melskens svarede hertil at foreningen kun var bundet af det første års medlemskab og at en ny bestyrelse jo bare kunne melde os ud igen. Man burde
måske også se på beløbets størrelse i forhold til budgettet.

Lola var enig, idet hun mente 1000 kr. var småpenge i det samlede budget.

Derimod var hun mere bekymret for de børn, som nu opholdt sig på Helgoland og hun
mente vi skulle undgå at optage børn under 15 år da forældre åbenbart ikke var så
gode til at holde øje med  børnene og i vinterperioden var der jo ingen livreddere.
Niels Hald fik ordet og alle i bestyrelsen fik overrakt en buket blomster, som tak
for al arbejdet med at få Det nye Helgoland op at stå.

Springer havde også bekymringer over børn som legede på Helgoland, idet vi taler
om ret store fald, foruden dybt koldt vand, hvis børnene falder ned.

Beretningen blev vedtaget med ganske få stemmer imod.

3)    Det reviderede årsregnskab v/kassereren

Jørgen Melskens fik ordet og kommenterede forskellige poster i regnskabet.

Derefter gav dirigenten igen ordet frit,

Inge Kobbeltvedt var hurtigst og spurgte med det samme om hvorfor bestyrelsen
havde brugt over 9.000 kr. til bespisning af gæster fra Berlin, idet hun og de andre medlemmer jo ikke havde været med til middagen.

Hertil kunne Jørgen svare, at den beværtning gæsterne til dåben havde fået
Ikke havde kostet 9.000 kr. idet der kun havde været tale om en beskeden middag I Anders’ hjem. Drikkevarerne havde tyskerne betalt.
Udgiften var for 3 bestyrelsesmedlemmers tur til Berliner Seehundes 25 års jubilæum i januar
Repræsentationsudgifterne i regnskabet stammede væsentligst fra bestyrelsens repræsentation ved dåb o.a. som det altid havde været kutyme i foreningen, også
da hun sad i bestyrelsen.

Der blev også stillet spørgsmålstegn til portoudgiften, som jo naturligt var blevet væsentlig højere i år, da man bl.a. havde haft 3 generalforsamlinger, breve til ventelistekandidaterne og indkaldelse til medlemsmøde for nye medlemmer.

Lissie Madsen stillede spørgsmål om hvad Carsten Hoff havde fået i tilsynshonorar,
Idet der i regnskabet figurerede et a´conto på 50.000.

Hertil kunne Anders svare at han havde fået i alt 150.000, hvilket var yderst rimeligt. Normalt får en arkitekt 10% af byggeprisen i honorar.

Der blev også spurgt om hvor forudbetalte medlemskontingenter var placeret, hvortil
Jørgen kunne svare, at der ikke var indbetalt i forudbetalte kontingenter i det gamle regnskabsår, men at de udelukken-
de var indbetalt efter 31. marts 2009

Der var ligeledes forundring over at vores elafgift kunne være – 21.000 kr., men da
vi jo betaler el efter aflæsning af separate elmålere, så havde vi betalt for meget på Lille Helgoland og det nuværende strømforbrug, der bl.a. indeholder såkaldt byggestrøm, var endnu ikke aflæst.

En saldo på lidt over 120.000 kr. på girokontoen var også genstand for kritik fra salen
men Jørgen Melskens kunne hertil meddele, at vi i øjeblikket har brug for arbejds-
kapital og da renten jo i er forholdsvis lav var der ingen grund til at binde pengene for en længere periode.

Inge Kobbeltvedt ville også gerne vide hvor bestyrelsen havde gjort af de penge som
tidligere var hensat til hjælp til et nyt låsesystem for de fremgik ikke længere af regn-
skabet.

Jørgen Melskens meddelte hertil at beløbet ikke længere figurerede selvstændigt
i regnskabet, idet bestyrelsen arbejdede på at få gennemført et elektronisk system hurtigst muligt, så ingen behøvede føle sig snydt, da pengene var der.

Regnskabet blev så vedtaget ved håndsoprækning og kun få stemte imod.

4)  Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

Bestyrelsen havde med baggrund i et nedsat vedtægtsudvalg fået udarbejdet nogle nye vedtægter, men færdiggørelsen var endt op i at der var kommet 2 forslag ud af
det, nemlig bestyrelsens og et fra de to andre medlemmer af vedtægtsudvalget.

Da det var så få §§ som skilte de to forslag ad ønskede Jørgen Melskens at for-
samlingen efter en gennemgang skulle stemme til fordel for enten det ene eller det
andet forslag.

Dette viste sig dog at være en dårlig ide, idet afstemningsgrundlaget ville være usikkert
og  den helt rigtige ordlyd måske alligevel ville gå tabt.

Der kom henvendelser fra både Kirsten Monrad og Inge Kobbeltvedt om at vedtægts-
udvalget burde arbejde videre, og at de bl.a. gerne ville deltage.

Andre foreslog også at der blev arbejdet videre med vedtægterne og at man så kunne
Indkalde til en ekstra-ordinær generalforsamling, hvor det kun var vedtægter det handlede om.

Dette kan desværre ikke lade sig gøre, idet vedtægtsændringer kun kan ske på
den ordinære generalforsamling.

Det er bekymrende at der skal gå et helt år uden nye vedtægter, men foreningen
skal leve med disse vedtægter i mange år fremover, så den helt rigtige formulering
har stor betydning.

Bestyrelsen tog derfor forslaget om vedtægtsændringer med tilbage til behandling i et nyt vedtægtsudvalg.

Forslag fra medlemmerne.

Brille Jan havde stillet et forslag til vedtægtsændring, hvilket blev trukket tilbage
da vedtægterne er under udarbejdelse.

Tom Benda havde også indsendt et forslag rettidigt, men da han ikke var tilstede
bortfaldt forslaget.

Eva Jordy havde stillet forslag om at vi fik et  professionelt revisionsfirma til at
afløse de interne revisorer, samt forskellige forslag som vedrørte vedtægtsændringer.

Forslaget blev derfor ikke behandlet, da alle punkter også her vedrørte de vedtægter som er under udarbejdelse..

Kirstine Havde stillet forslag om at lave fællessauna i vores lille skur ved indgangen,
Idet hun mente det lå tilpas tæt på fællesafdelingen og at vi for ret få midler kunne
få det bygget om.

Brille Jan havde stillet forslag om etablering at en fællessauna mellem herre- og dame-
Afdeling

Marie Louise Sørensen havde stillet forslag om fællesbadning på herreafdelingen på
bestemte tider, f.eks 3 gange om ugen i nogle timer.

Kirstine begrundede sit forslag om en fællessauna i perlen med det store ønske om en
sådan sauna og at huset lå i nærheden af fællesarealet og ikke ville genere hverken dame- eller herreafdelingen.

Marie-Louise begrundede sit forslag med at hun ønskede en mulighed for fællesbad-
ning og da hun godt vidste at hovedparten af damerne ikke ville være med havde hun
foreslået fællesbadning nogle få gange om ugen hos herrerne, men tidspunktet lå
Ikke fast, andre tider kunne også bruges.

Brille-jan begrundede sit forslag med at han mente at der med placeringen af saunaen kunne blive indgang fra hver side, således at fællessaunaen generede mindst muligt.

Inge Kobbeltvedt orienterede hertil om at Københavns kommunes panoramasaunaer var planlagt på dette areal på henholdsvis dame- og herreafdelingen og at disse planer kunne man ikke ændre på.

De 3 forslag blev herefter sat til afstemning.

Brille Jans blev nedstemt.

Kirstines forslag blev nedstemt

Marie-Louises forslag blev vedtaget af herrerne (kun herre fik tilladelse til at stemme)
da det kun berører deres afdeling).

Bestyrelsen udarbejder tidspunkter for fællesbadning på herreafdelingen.

5)  Godkendelse af budget. Kontingent samt indskud for 2009/2010

Inge Kobbeltvedt stillede også spørgsmål til en reparation- og vedligeholdelsesudgift
på 50.000 kr. i budgettet, idet hun mente vi havde fået en ny badeanstalt, som ikke burde koste reparationer.

Hertil kunne Jørgen fortælle at pengene var afsat fordi der var planer undervejs med
to flade trapper i herre- og dameafdelingen, som den på fællesafdelingen, idet mange medlemmer var bange for de
stejle trapper. Carsten Hoff var sat til at undersøge, hvad man kunne gøre.

Der var ligeledes kommentarer til forhøjelsen af fremmede kontingenter og den budgetterede dåbsfest til næste år.

Jørgen måtte igen frem på podiet og fortælle at udgiften til dåben næste år var blevet
fastsat efter, at man jo vidste at et stort antal skrællinger kunne blive døbt hvis de
ønskede det og det kostede jo noget mere og ligeledes ville man måske genoplive
dåbs showet

Efter en kort debat blev både budgettet, kontingentet, indskuddet godkendt.

6)   Valg til bestyrelse og interne revisorer.

Valg af formand

Der var ingen modkandidater til Anders Hjorth, som derefter blev valgt for en ny
2-årig periode.

Valg af sekretær
Der var ingen modkandidater så Lis Meyer blev genvalgt for en ny 2-årig periode.

Preben Poulsen var villig til genvalg som bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode, men her stillede Marie-Louise Sørensen og Jara Høgsberg op som modkandidater.

Både Jara og Marie Louise fik lejlighed til at præsentere sig for foreningen.

Der blev herefter foretaget skriftlig afstemning hvor resultatet var følgende.

Jara Høgsberg 9 stemmer
Marie Louise Sørensen 28 stemmer

Preben Poulsen 35 stemmer.

Preben var herefter valgt for en ny 2-årig  periode

Lillian Jensen var på genvalg som damerepræsentant, men også her stillede Jara
Høgsberg op som modkandidat og der blev foretaget skriftlig afstemning blandt da-
merne.

Jara Høgsberg   13 stemmer

Lillian Jensen  25 stemmer

Lillian var herefter valgt for en ny 2-årig periode.

Så var der valg af interne revisorer og både Kirsten Monrad og Niels Hald blev genvalgt for en 1-årig periode.

7)  Evt.

Klokken var efterhånden blevet mange så det blev kun nogle få som fik ordet
for en kort bemærkning inden dirigenten afsluttede generalforsamlingen

Referent Lis Meyer, referatet godkendt af

Ole Plougmann
Dirigent

Anders Hjorth
Formand

Originalreferatet er underskrevet af dirigent og formand