Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/a/f/b/detkoldegys.dk/httpd.www/wp-config.php on line 23 april 2018 – Det Kolde Gys

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Den årlige ordinære generalforsamling i Vikingeforeningen Det Kolde Gys afholdes:

Tirsdag den 29. maj 2018 kl 19.00
på Gerbrandskolen, Gerbrandsvej 9, 2300 København
(tæt på Sundbyvester Plads).

Generalforsamlingen starter præcis kl. 19.00 og slutter senest kl. 22.00, så kom i god tid, så der er tid til registrering, en sandwich og en snak med hinanden.
Medlemsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. maj 2018 kl 22.00.
Forslag sendes til dkg@detkoldegys.dk
I henhold til vedtægterne optages medlemsforslag på dagsordenen, hvis det er fremsat af mindst 30 medlemmer, eller hvis bestyrelsen er enig, i at forslaget skal optages på dagsordenen.
Forslag skal være formuleret således, at der kan stemmes ja eller nej til forslaget, og evt. økonomiske omkostninger ved forslaget skal angives.
For at holde generalforsamlingen indenfor de afsatte 3 timer henstiller bestyrelsen, at der kun stilles forslag, som har principiel karakter, eller som har større økonomiske konsekvenser.
Kandidater til bestyrelsen skal skriftligt melde og motivere deres kandidatur til bestyrelsen på samme måde som ovenfor senest den 8. maj kl. 22.00. Medlemmer er valgbare til bestyrelsen efter 2 års medlemskab.
Dagsorden omfatter følgende punkter:
• Valg af dirigent, referent og stemmetællere
• Bestyrelsens beretning
• Godkendelse af årsregnskab
• Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
• Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt interne revisorer
• Behandling af indkomne forslag
• Eventuelt.
Endelig dagsorden med tilhørende bilag, herunder årsregnskab, fremlægges på foreningens hjemmeside og til gennemsyn på Helgoland senest den 23. maj.
Forslag om fællesafdeling i sommerhalvåret
I år er der forslag om en sommerfællesafdeling fra den tænketank, der blev nedsat på sidste års generalforsamling. Tænketanken har arbejdet hårdt for at finde en løsning, der giver mulighed for solbadning, badning, omklædning og sauna for alle 3 segmenter: dame, herre og fælles. Og det er faktisk lykkedes for den.
Tænketanken skitserer både en vision for en udbygning af badeanstalten og et konkret forslag til en løsning, så vi i fuld respekt for de tre segmenters ønsker, kan tilbyde gode forhold for alle frem til visionen kan indfries. Det, vi skal stemme om, er således en løsning frem til, at vi kan realisere visionen om en udbygning af badeanstalten.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at møde talstærkt op og være med til at støtte Tænketankens arbejde. Med din stemme kan du være med til at sætte nye standarder for vores forening, samtidig med at vi værner om og sikrer det traditionelle Helgolands særkende. Vi rækker ind i fremtiden ved at stå på de gamle Helgoland traditioner, som vi alle holder så meget af. Derfor ser vi frem til, at du kommer og hjælper os med at realisere visionen og vores aktuelle udfordring.

Bestyrelsen, den 28. april 2018

Referat: Bestyrelsesmøde 10. apr 2018

Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys den 10. april 2018

Afbud fra Rasmus

1. Tænketank
Der var præsentationsmøde for medlemmer i lørdags og der er nyt præsentationsmøde på lørdag. Proces med medlemstilkendegivelser til de enkelte forslag kører frem til den 18. april. Der bliver sendt reminder ud i løbet af et par dage. Bestyrelsen var enig om, at tænketanken havde gjort et rigtigt flot stykke arbejde.
Bestyrelsen opfordrer de medlemmer, der ikke har stemt på et af forslagene allerede, om at stemme jf. de udsendte e-mails, inden den sidste frist 18. april.

2. Bogprojekt
Der har været en kontakt til Lars Miss om han kunne påtage sig jobbet som redaktør på bogen. Han har svaret positivt. Der var stor tilslutning i bestyrelsen i valget af Lars Miss. Udgiften til bogprojektet medtages i budgettet for 2018-2019 som en del af 90 års jubilæet.

3. Flåde
Vi køber en flåde med påhængsmotor med nødvendigt tilbehør til brug for diverse reparationer på anlægget. Det skal afklares nærmere, hvor den skal lægges, når den ikke bruges.

4. Vedtægtsændring
Troels havde skrevet forslag til udformningen af vedtægtsbestemmelser omkring urafstemning. Forslaget blev gennemgået. Der var enighed om hensigten bag forslaget. Troels, Kirsten og Thomas pudser forslaget af. Troels skriver opslag til face book og hjemmeside om baggrunden for at bestyrelsen vil fremsætte forslag, der giver mulighed for brug af urafstemning.

5. Budget 2018-2019
Første udkast til budget for 2018-2019 blev gennemgået. Thomas kommer med et revideret budget.

6. Bestyrelsesmøder frem til generalforsamlingen
Næste bestyrelsesmøde den 9. maj 2018.
Den 23. maj reserveres til bestyrelsesmøde

7. Sommergus og andet fra gusmestermøde den 3. april
Sommergus blev drøftet. Bestyrelsen kan tilslutte sig, at der gennemføres sommergus på samme måde som sidste år, dvs. i den store sauna på herreafdelingen fra kl. 21-22, alle ugens dage i det omfang, der er gusmestre til at dække gusen.
Saunaens dag markeres på lørdag med afholdelse af ekstra gus. De ekstra gus er oliefri, men med birkekviste. Hermed markeres også 100 året for Finlands selvstændighed.

8. Eventuelt
Der gennemføres to askeudsættelser med udgangspunkt i Det Kolde Gys henholdsvis 10. maj (Kristi Himmelfartsdag) og den 17. juni. Kongressen er booket i forbindelse med disse arrangementer. Det drejer sig i begge tilfælde om personer, der har været medlem af foreningen i mange år.
Per følger processen omkring opsætning af karrusel ved indgangen.
Der er førstehjælps kursus den 9. juni 2018. Der er stadigt ledige pladser, for nærmere oplysninger ser opslag i Fælleshuset.
På generalforsamlingen er der valg af kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Thomas Frisendal genopstiller ikke som kasserer. Bestyrelsen har fundet et bud på en ny kasserer. Dorrit Erlandsson og Troels Norup Panild genopstiller til de to andre bestyrelsesposter. Der er muligheder for medlemmer, der er interesserede i stille op til bestyrelsesposter at komme ned og tale med bestyrelsesmedlem Per Nørgaard Andersen, om hvad der ligger i bestyrelsesarbejdet torsdag den 19. april kl. 18.00 i Kongressen eller bestyrelsesrummet. Per er ikke er på valg i år.

Referat: Bestyrelsesmøde 6. mar 2018

Referat af bestyrelsesmøde i det Kolde Gys den 6. marts 2018

Deltagere: Kirsten Monrad, Dorrit, Thomas, Rasmus, Per og Troels. Afbud fra Kirtsen Bech.

1. Orientering om arbejdet i tænketanken
Det forventes, at tænketanken kan afslutte deres arbejde efter næste møde. Arbejdet forventes at munde ud i 2-3 konkrete forslag.

2. Bogprojekt
Dennis Drejer og Svend Erik Skovmose præsenterede deres bogprojektforslag til en 90 års jubilæumsbog for det Kolde Gys. Der var enighed om at der var en bog, der både skulle fortælle historien om starten på vinterbadningen og fortælle historien om hvad er vinterbadning i dag i dens brede mangfoldighed. Det er vigtigt, at medlemmerne får en mulighed for at komme med deres gode historier og anekdoter til forfatterne. Det skal gode billeder til at illustrere badningen, naturoplevelsen, etc. Fotografen Anders Benzon, der har taget mange billeder fra Helgoland, deltog under punktet. Det blev aftalt, at forfatterne kommer med et opdateret oplæg til bestyrelsen herunder med en tidsplan. Bestyrelsen tager endeligt stilling til bogprojektet på bestyrelsesseminaret den 16. marts 2018
.
3. Seminar
Vi mødes kl. 11. og slutter dagen af med middag. I starten af mødet sættes tidsbegrænsning på de enkelte punkter. På baggrund af bestyrelsesseminaret udsendes nyhedsbrev. Vi er i kontakt med DGI om deres erfaringer med urafstemninger og digital generalforsamlinger.

4. Opfølgning på andre sager og evt
4.1. Generalforsamlingen bliver den 29. maj 2018 på Gerbrandskolen.
4.2. Der afholdes medlemsmøde i april med følgende emner:
Orientering om bestyrelsesarbejdet særligt for medlemmer, der overvejer at stille op til bestyrelsen
Orientering fra gusmestrene om deres arbejde herunder hvornår kan man melde sig til at blive gusmester
Orientering om sundhedsprojekt fra Rigshospitalet om vinterbadningens betydning for dannelse af sundt brunt fedt
4.3. Pressehenvendelser pga. vejret
Der har været en markant stigning i pressehenvendelser som følge af frostvejret og dannelsen af is. Der har været en del medier på badeanstalten. Dorrit har været kontaktperson til pressen og har sørget for at pressebesøgene er blevet afviklet på en god måde, således at der også er blevet taget hensyn til medlemmerne.
4.4. Sundhedsprojektet
Dorrit har haft møde med lederen af sundhedsprojektet. Dialogen fortsætter omkring afklaring af en række praktiske forhold. Der orienteres om sundhedsprojektet på medlemsmødet og der laves også en nyhed om det.
4.5. Rengøring
Tidspunkt for rengøring lægges på hjemmeside og facebog.